Täysistunnon pöytäkirja 123/2012 vp

PTK 123/2012 vp

123. KESKIVIIKKONA 5. JOULUKUUTA 2012 kello 15.03

Tarkistettu versio.2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä on hallituksen esitys laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle.

Ehdotetulla lainsäädännöllä ajantasaistetaan ja selkeytetään kirkon taloushallintoa koskevia säännöksiä eikä sääntelyyn ehdoteta merkittäviä periaatteellisia muutoksia. Esityksen tavoitteena on uudistaa kirkkolain säännökset seurakuntien ja seurakuntayhtymien taloushallinnosta siten, että ne olisivat nykyistä ymmärrettävämpiä, selkeämpiä ja että niitä voitaisiin soveltaa laajemminkin eli hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston talouteen.

Kirkon keskusrahastosta annettu laki ehdotetaan kumottavaksi. Tarvittavat säännökset kirkon keskusrahastosta otettaisiin kokonaan kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen.

Esitys ei sisällä juurikaan aineellisia muutoksia lukuun ottamatta kuolinpesien verotusta koskevaa lainsäädäntöä. Uudessa laissa muutetaan kuolinpesän verovelvollisuutta siten, että erillisenä verovelvollisena verotettava kuolinpesä maksaisi kirkollisveroa seurakunnalle vain, jos vainaja oli kuollessaan seurakunnan jäsen. Tällaisten kuolinpesien, jossa vainaja ei kuulunut kirkkoon, verovelvollisuus on koettu epäoikeudenmukaiseksi.

Lisäksi kirkkolaissa ehdotetaan säädettäväksi seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä kirkon eläkerahaston kartuttamiseksi perittävästä kirkollisveroperusteisesta eläkerahastomaksusta. Eläkerahastomaksulla täydennetään nykyistä eläkejärjestelmän rahoitusta. Se koostuu palkkasummaan perustuvasta työnantajan eläkemaksusta ja työntekijän eläkemaksusta. Tämä uusi maksu voisi olla enintään 5 prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta, jonka kirkolliskokous vahvistaisi.

Suomen kirkkolakijärjestelmässä ehdotuksen kirkkolaiksi antaa kirkolliskokous. Eduskunta voi hyväksyä tai hylätä ehdotuksen, mutta ei muuttaa sitä. Hallintovaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Yleiskeskustelu päättyi.