Täysistunnon pöytäkirja 124/2006 vp

PTK 124/2006 vp

124. TORSTAINA 30. MARRASKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta

 

Matti Väistö /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Valtion paikallishallinnon kokonaisuudistus tuli voimaan täsmälleen kymmenen vuotta sitten 1. joulukuuta 1996. Tällä uudistuksellahan pyrittiin yhtenäistämään valtion paikallishallintoa niin, että se rakentuisi kihlakuntien varaan. Edellä käydyssä keskustelussa ja aiemmissa keskusteluissa on voitu todeta, että tässä ei täysin ole kaikkien hallinnonalojen osalta onnistuttu. Tässä paikallishallinnon kehittämisen perusteita koskevassa ehdotuksessa on kyse enemmänkin puitelaista, joka on luonteeltaan kehittämislaki. Tämä on siis koskenut eri hallinnonaloja, niin poliisia, syyttäjätointa, ulosottoa kuin maistraattia, ja varsinaisesti uudistus on toteutettu erillisillä laeilla tai lainmuutoksilla. Edellä juuri käsiteltiin poliisihallintolakia ja siihen ehdotettua muutosta.

Arvoisa puhemies! Näillä olevilla valtiopäivillä hallintovaliokunnassa on ollut valmistelevasti käsiteltävänä kolme valtion paikallishallintoa koskevaa erityislainsäädännön muuttamista tarkoittavaa hallituksen esitystä. Tähän liittyy kysymys syyttäjäntoimen hallinnon osalta, josta valiokunta antoi lausunnon, samoin kuin ulosoton hallinnon osalta myös lausunnon antaneena valiokuntana. Poliisin hallinnon osalta hallintovaliokunta on antanut äsken käsittelyssä olleen mietintönsä n:o 24 näiltä valtiopäiviltä.

Valtion paikallishallinnon puitelain merkitys on vähentynyt hallinnonalojen omien erityislakien säätämisen myötä. Silti, arvoisa puhemies, on tarpeen todeta, että ehdotettu lainmuutos on perusteltu ja hallintovaliokunta on yksimielisesti päätynyt ehdottamaan tämän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Asiantuntijakuulemisessa nousi esille kysymys toimipaikkoja koskevasta toimivallan siirtämisestä eduskunnan käsittelemän hallintoselonteon linjausten mukaisesti. Tässähän nostetaan siis päätöstasoa, kuten jo edellä todettiin. Toimivallan siirrolla ylemmälle tasolle, näin hallintovaliokunnassa on arvioitu, saavutetaan kaksi tavoitetta. Ensinnäkin korostetaan poliittista vastuuta palveluista, ja toisaalta syntyy parempi koordinointimahdollisuus valtioneuvostotasolla kaikkien toimijoiden osalta ja niiden palvelupisteverkon osalta. Eli tavoitteena tässä on yksinkertaisesti ja selkeästi huolehtia alueiden mahdollisimman tasapuolisesta palveluverkosta ja myös kansalaisten mahdollisimman hyvästä palvelujen saatavuudesta.

Petri Salo /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Aivan lyhyesti ed. Väistölle: Poliittiseen vastuuseen en usko, mutta uskon kuitenkin sen, että koordinointi voidaan hoitaa paremmin, kun sitä katsotaan helikopteriasetelmasta korkeammalta ja koko Suomea. Eli kysymys on yksinkertaisesti siitä, kuinka tuska ja palvelujen heikentyminen jaetaan tasapuolisesti ympäri maan. (Ed. Väistö: Täytyyhän poliitikkojen luottaa poliitikkoihin!) Jos sattuisi jossakin läänissä tai maakunnassa olemaan vähän sitkeämpiä kuntapäättäjiä tai muita toimijoita, jotka pitäisivät kauemmin omastaan kiinni, niin nämäkin pakotetaan alistumaan samanlaiseen kohtaloon, mitä on tehty jossakin toisessa maakunnassa. Eli tuska jaetaan tasaisemmin ympäri maata.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! On tietysti selvää, että mikäli tuo äsken käsitelty hallituksen esitys 72 poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta tulee hyväksytyksi täällä eduskunnassa, tämä nyt käsittelyssä oleva hallintovaliokunnan mietintö on syytä myöskin sitten hyväksyä, koska muutenhan syntyy erinomaisen vakava ristiriita hallinnossa. Siinä mielessä täysi tunnustus hallintovaliokunnan puheenjohtajalle, joka äsken esitteli nimenomaan tästä lähtökohdasta äsken tämän mietinnön. Elikkä mikäli tuo äsken mainittu erittäin vakava virhe tulee tehdyksi ensi viikolla täällä eduskunnassa, niin itsekin olen kyllä tätä esitystä sen jälkeen sitten kannattamassa, koska muutenhan tuolla kentällä työskentely muodostuisi täysin mahdottomaksi.

Yleiskeskustelu päättyy.