Täysistunnon pöytäkirja 124/2006 vp

PTK 124/2006 vp

124. TORSTAINA 30. MARRASKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Vaarallisen vangin karkaaminen

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Osoitan kysymykseni oikeusministerille.

Aikamme raaimpiin murhaajiin kuuluva Juha Valjakkala on tämän viikon alussa paennut avosiirtolasta, ja tähän mennessä häntä ei ole vielä tavoitettu. Erikoista tässä tapauksessa on se, että moninkertainen murhaaja on paennut työsiirtolasta, jossa vankien vartiointi on hankalampaa ja myöskin pakeneminen on helpompaa. Vankilaviranomaiset ovat kertoneet, että he ovat toimineet tässä vakiintuneen käytännön mukaisesti ja noudattaneet niitä sääntöjä, jotka ovat olleet heille annetut, ja oikeusministeriö kertoo, että vastuu näistä asioista kuuluu ainoastaan ja vain vankilaviranomaisille.

Arvoisa ministeri, mikä on teidän käsityksenne, onko tässä toimittu oikein, koska kansalaisilla on perusteltu syy pelätä tällä hetkellä turvallisuutensa vuoksi, kun kolmoissurmaaja on edelleen vapaana?

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa herra puhemies! Kun vanki on päässyt vapaalle, niin tietenkään asiassa ei ole toimittu eikä menetelty oikein. Silloin on tapahtunut virhe. Tilanne on kuitenkin sellainen, että uuden vankeuslain perusteella nimenomaan meillä Suomessa tällä hetkellä Rikosseuraamusvirasto tekee sellaiset päätökset, missä vankeja siirretään erilaisiin hoitolaitoksiin, vankilaan, avopuolelle ja erilaisiin, eriasteisiin, eritasoisiin laitoksiin. Tässä tapauksessa — tässä Fouganthinen, entisen Valjakkalan, tapauksessa — siis siirto avolaitokseen on tapahtunut puhtaasti Rikosseuraamusviraston päätöksellä, ja siitä ei edes oikeusministeriö saa mitään tietoa nykyisen voimassa olevan päätöksentekojärjestelmän mukaisesti, mikä laki on ollut täällä joku aika sitten hyväksyttävänä ja tullut jo vähän aikaa sitten, lokakuun alusta, voimaan. (Puhemies koputtaa) Näin voi sanoa, että Rikosseuraamusviraston arvio siitä, miksi hänet on sijoitettu tähän avolaitokseen, lähti siitä, että häntä on valmennettu vapauteen, koska hän on Suomessa tällä hetkellä pisimpään elinkautista kärsivä vanki. Mutta tämä päätös on siis tehty siellä, missä se on pitänyt tehdä.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Näyttää kuitenkin siltä, että selvä virhe on tapahtunut. Joko ohjeistuksessa on virhettä tai sitten virkamiesten harkinnassa on virhettä, koska näin on jälleen päässyt käymään. Kun kyseinen kolmoismurhaaja on tiettävästi paennut vankilasta jo neljännen kerran, niin viranomaisilla olisi täytynyt olla tieto siitä, että hän on pakeneva vanki edelleen ja ainakin suunnittelee sitä. Hän saattaa nyt sitten tämän paon aikana aiheuttaa myöskin suurta turvattomuutta ja syyllistyä uusiin rikoksiin. Poliisi luonnollisesti yrittää tavoittaa, mutta tämän päivän lehdissä poliisi valittelee sitä, että heillä eivät paukut riitä pakkokeinoihin, koska korkein oikeus on ratkaissut niin, että avosiirtoloista pakeneminen ei ole rikos. Kysyisin nyt sitten poliisiministeriltä eli sisäasiainministeri Rajamäeltä:

Miten poliisi näkee tämänhetkisen vankilapaon omassa toiminnassaan? Edellytättekö te jotain uutta lainsäädäntöä, jotta näihin pakeneviin vankeihin ja heidän kiinniottoihin voitaisiin tarmokkaammin ryhtyä?

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Ei ole siis annettu mitään ohjeistusta ministeriön toimesta, (Ed. Zyskowicz: Olisiko pitänyt?) vaan tämä perustuu voimassa oleviin, eduskunnan vastikään hyväksymiin säädöksiin tämä järjestys, ketkä tekevät päätökset vangin sijoittamisesta, eli harkintavalta on ollut siis Rikosseuraamusvirastolla ja heidän arviointinsa pohjalta. Ilman muuta on tapahtunut virhe siinä arvioinnissa, kun näin on käynyt. Se on aivan selvä asia. Minä olen vastikään tuonut yhden muutoksen jo uuden vankeuslain johdosta, ja täytyy tietysti katsoa, onko jotakin tässäkin tehtävissä vai onko tämä vain arviointivirhe.

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Aivan aluksi: niin minä kuin poliisi suhtaudumme erittäin vakavasti näin vaarallisen rikollisen vapaana oloon. Rikoshistoria ja useat karkaamiset osoittavat, että kyseessä on henkilö, jonka käyttäytyminen saattaa olla arvaamatonta. Poliisi on tehostanut toimintaansa ja jatkaa Valjakkalan etsimistä kaikin mahdollisin keinoin. Myöskin eilisestä lähtien keskusrikospoliisi on ottanut johtovastuun, ja Rajavartiosto avustaa poliisitoimintaa ptr-yhteistyön puitteissa.

Se on todella näin, että poliisi antaa virka-apua Rikosseuraamusvirastolle. Avovankilasta karkaaminen ei korkeimman oikeuden aikoinaan tekemän ennakkopäätöksen mukaan sinällään ole rikos, mutta meidän taholta kannetaan huolta näin vaarallisen henkilön mahdollisuudesta päästä vapaalle tällä tavalla ja karkuteille.

Ilkka Taipale /sd:

Arvoisa puhemies! Englannissa sisäministeri päättää armahduksista, ja siellä ei juuri armahdeta ketään, koska ministereissä ei ole rohkeutta. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos teki selvityksen 30 armahdetusta. Heistä kaksi oli uudelleen syyllistynyt tapporikokseen ja kolmas myöhemmin, eli se tekee 10 prosenttia. Me emme voi muutaman yksittäisen tapauksen takia ryhtyä koventamaan vankiloita. Jos kovempia rangaistuksia on, tulee kovempia rikollisia. Kysynkin tässä yhteydessä:

Kai te, oikeusministeri, pyritte sosiaalipoliittisilla keinoilla alentamaan yleisesti vankilukua, ettekä salli yksittäisen hankalankaan tapauksen kohdistua kaikkiin muihin 4 000 vankiin, joissa on pikku leipävarkaita ja kaikkea muuta porukkaa, jota pitäisi sosiaalipolitiikalla auttaa eikä rangaistuksilla ja koventamalla yleistä ilmapiiriä.

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa herra puhemies! Voin ed. Taipaleelle kertoa, että vankiluku ei ole 4 400 enää, se on tällä hetkellä hieman alle 3 900 eli vieläkin tietysti korkea, mutta alenemista on tapahtunut, jos tämä tyydyttää ed. Taipaletta.

Marjukka Karttunen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Meillä kuitenkin vankien määrä on huomattava suhteessa vartijoiden määrään ja resursseihin vankeinhoidossa. Esimerkiksi meille Turkuun valmistuu juuri uusi vankila, joka on jo lähtökohdiltaan liian pieni, ja tämä tilanahtaus aiheuttaa levottomuutta, ja vartijoiden puute aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti vankilan ulkopuolisilla saattokeikoilla, jolloin vankeja kuljetetaan jonnekin.

Aikooko hallitus nyt korjata tätä tilannetta ja kohdentaa kipeästi tarvittavia määrärahoja vankeinhoitoon?

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Kysymys on aivan oikea. Ikävä kyllä, Turun vankila on jo lähtökohdiltaan uutena vankilana ollut liian pieni, ja kaikki, mitä tässä tuli esille, pitää paikkansa. Kyllä näin on, että näitä resursseja kohdennamme. Nyt ensi vuoden budjettiin tulee lisää rahaa, ei varmasti vielä riittävästi, mutta parastaikaa, totean sen, selvitysmies Wuolijoki käy läpi perusteellisesti koko vankeinhoidon resurssitilanteen, ja siitä alkaa olla jo kohtuullisen hyvä kuva, niin että voimme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Risto Kuisma /sd:

Arvoisa puhemies! Tämän tapauksen yhteydessähän ilmeni, että tämä kyseinen karannut vanki oli ollut lomalla myös ilman valvontaa aikaisemmin, ja tämähän herättää ihmetystä. Kansalaisten mielestähän kai vankeus merkitsee sitä, että perusoikeuksia ihmiseltä otetaan pois, vapaus ja monia muita, ja silloin on aika ristiriitaista, että tämmöinen henkilö voi esimerkiksi vapaasti lomailla.

Mitä tulee sitten armahdukseen, niin sitä varmasti tarvitaan. Mitä ed. Taipale sanoi armahduksesta ja mitä siitä on seurannut, niin sehän osoittaa sitä, että tasavallan presidentti on käyttänyt armahdusoikeutta viisaasti, ja sehän on kokonaan eri asia. Kysyisin:

Onko oikeusministeriö tämän tapauksen ja muiden vastaavien johdosta harkinnut uutta lainsäädäntöä, jossa erityisesti tämän tyyppiset tapaukset kuin tämä Valjakkala otettaisiin aivan erityisesti huomioon, luotaisiin oma säännöstö, jotta tällaista ei tapahtuisi? Hänhän syyllistyi silloin kolmoismurhaan edellisen kerran pakomatkalla.

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa herra puhemies! Tämä keskustelu olisi varmasti pitänyt käydä silloin aikanaan, kun koko vankeuslakipakettia tehtiin. Nimittäin siinä lakipaketissa on luotu uusi käytäntö presidentin armahduksen rinnalle, eli 1.10. meille on tullut voimaan Helsingin hovioikeuden myöntämä vapaus, jota kaikki 12 vuotta vankilassa istuneet vangit voivat hakea. Tämän on eduskunta päättänyt, ja käytäntöä tästä ei vielä juurikaan ole, mutta tietysti tätä koko tilannetta seurataan.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! En usko, että kyseinen vanki on huonojen vankilaolosuhteiden vuoksi lähtenyt, päinvastoin Haminan työsiirtola on varsin miellyttävässä ympäristössä ja työ on mielekästä, Haminan vallien kunnostamista.

Mutta kysyisin kuitenkin ministeriltä sitä, kun esimerkiksi Konnunsuon vankilassa on täysin kestämättömät olosuhteet ja nimenomaan vankien terveydenhoito on retuperällä, miten tällaisiin asioihin kiinnitetään huomiota. Nehän voisivat, nimenomaan psyykkinen kuntoutus, auttaa vankeja.

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Meillä on todella suuria puutteita vankien psyykkisessä hoidossa ja ylipäätään terveydenhuollossa. Tilanne on se, että tämän uuden, koko suuren vankeuslain toimeenpanoon liittyvän, terveydenhuollon järjestäminen on vielä keskeneräistä, ja näitä käydään parhaillaan läpi, kuinka ja millä tavalla koko Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuolto järjestetään. Tätä ollaan siis parhaillaan tekemässä.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa herra puhemies! Niin todellakin lehtitietojen mukaan tämä kyseinen vanki on paennut vankilasta useita kertoja, neljä kertaa, ja myöskin lehtitietojen mukaan kyseinen vanki on ollut lomalla kesästä lähtien jo kuusi kertaa. Arvoisa ministeri, te toteatte haastattelussa, että kuulostaa erittäin pahalta senkin takia, että niiden tahojen, jotka päätöksen Valjakkalan avolaitokseen siirtämisestä ovat tehneet, olisi pitänyt ottaa tämäkin huomioon. Vankeinhoitolaitoksen johtaja on ottanut julkisuudessa esillä olleitten tietojen mukaan vastuun tästä.

Oletteko te, arvoisa ministeri, käynyt jo keskusteluja, ikään kuin tuloskeskusteluja, kyseisen johtajan kanssa, että tällainen ei jatkossa pääse enää tapahtumaan?

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Kyllä olen käynyt useaankin kertaan keskusteluja asiasta, mutta tämä lehtileike, minkä edustaja luki, liittyi siihen väittämään, että toimittaja kertoi minulle poliisikomisarion sanoneen, että tätä vankia on vaikea pidättää, kun ei ole olemassa paukkuja siihen, koska hän on ikään kuin poistunut avovankilasta eikä näin ollen ole paennut. Tilanne ei ole suinkaan näin. Minä sanoin, että en usko tätä, mutta sanoin, että jos näin on, että häntä ei voida edes kiinni ottaa, silloin on tilanne todella paha. (Naurua) Mutta nyt tiedän, että hän on etsintäkuulutettu koko Schengenin alueella, että lehtijuttu pitää lukea aivan kokonaan, ja pidin todella mahdottomana tätä poliisikomisarion väittämää, ja näin ei suinkaan ole.

Ilkka Kanerva /kok:

Herra puhemies! Eikö nykyinen teknologia, arvoisa ministeri, sallisi sen, että asianomaisille vangeille kiinnitettäisiin sellaiset laitteet, joita kyetään elektronisesti kaiken aikaa seuraamaan? Eikö olisi aika tehdä tällainen linjaus?

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Nämä ovat suunnitteilla. Siis meillä on juuri, kun vankien koevapautta suunnitellaan ja kehitetään, selvitetty erilaisia laitteita ja erilaisia sellaisia välineitä, joilla vanki voidaan laskea koevapauteen mutta seurata häntä. Mutta nämä ovat vielä kehitteillä ja itse asiassa selvityksen alaisena.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Vankiloissa ei varmasti istu niitä ed. Taipaleen mainitsemia pikkuleipävankeja, mutta sen sijaan runsaasti päihdeongelmaisia. Suurin osa vangeista on vakavasti päihdeongelmaisia, ja se on myös yksi tärkeimpiä altistajia uusintarikollisuudelle. On vaikea nähdä, että tähän ongelmaan pystyttäisiin puuttumaan ellei vankiloissa todellakin tehosteta päihteistä irrottautumista ja päihdekuntoutusta, ja se vaatii toki myös lisää henkilökuntaa.

Osa vankiloista, vankilaosastoista, on julistettu päihdevapaiksi osastoiksi, mutta eikö tavoitteena pitäisi olla, että kaikki vankilat ovat vapaita päihteistä?

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Koko vankeuslain tavoite on sellainen, että kaikki olisivat päihteettömiä, mutta tässä tietysti asteittain lähdetään liikkeelle ja jostakin on aloitettava. Minusta tämä on erittäin tärkeä asia ja liittyy nimenomaan omalta osaltaan myös siihen vankeuslain lakimuutokseen, joka on nyt valiokunnissa käsiteltävänä, jossa nimenomaan tähän päihteettömyyteen pyritään myös, että ei näissä kirjeissä lähetetä huumeita, ei rahaa, ei muuta sellaista. Juuri toivon, että tämäkin muutos käsiteltäisiin täällä ripeästi, joka nyt sitten auttaisi jo tätä tilannetta eteenpäin.

Tämä päihteettömyys on sillä tavalla keskeinen asia, ja tämän johdosta kaikille vangeille tehdään nyt sellainen suunnitelma paitsi vankeushoitoajaksi mutta myös silloin, kun vanki vapautuu vankilasta. Tämä on olennainen osa vankien kasvatusta ja yhteiskuntaan sopeuttamista.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Kysyisin ministeri Luhtaselta, kun hän nyt haluaa tämän selvitystyön tästä vankeinhoitolaista, että kun se selvitys tehdään, niin miten olette aikonut kartoittaa terveydenhuollon sitten vangeilla. Nyt, kun on asiantuntijoita kuunnellut valtiovarainvaliokunnan jaostossa, mihin vankeinhoito kuuluu, ja saanut yhteydenottoja, tuntuu siltä, että esimerkiksi lääkkeiden säilytys vankiloissa esimerkiksi diabeetikoilla ei ole asianmukaista ja joskus, jos saan kärjistää, tuntuu jopa siltä, että ennen kuin saa mielenterveysongelmiin hoitoa, täytyy päästä vankilaan, että saa hoitoa. Toivon, että tämä terveydenhuollon tilanne vankiloissa kartoitetaan ja katsotaan, että siellä on riittävästi terveydenhoitohenkilökuntaa. Miten olette ajatellut järjestää tämän asian?

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Totesin jo äsken, että terveydenhuollossa on todella paljon puutteita ja se kulminoituu kyllä tietysti ihan näihin pitkäaikaisiin, lähinnä psykiatriseen hoitoon ja tämän tyyppiseen hoitoon, mutta myös varmasti ihan perustasolla. Tietysti voisi lähteä siitä, että kun tehtiin tämä iso organisaatiouudistus, nämä asiat olisi jo silloin selvitetty, mutta nyt joka tapauksessa koko ter-veydenhuollon osuus, kuinka se meidän vankeinhoidossamme järjestetään ja sen tilanne, sen asema, sen rahoitus, on juuri selvityksen kohteena, ja tehdään se nyt sitten tässä vaiheessa. Helppoahan se ei tule olemaan.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.