Täysistunnon pöytäkirja 124/2012 vp

PTK 124/2012 vp

124. PERJANTAINA 7. JOULUKUUTA 2012 kello 13.03

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok (esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä tarkennetaan, kehitetään ja yhdenmukaistetaan ajokorttisäännöksiä ja ajokorttimenettelyä ajokorttilain voimaantulon johdosta. Muutokset koskevat muun muassa lyhytaikaiseen ajo-oikeuteen liittyviä säännöksiä, ulkomailla annettujen ajokorttien kelpoisuutta Suomessa ja erilaisia siirtymäkauden menettelyjä. Esitykseen sisältyy myös ehdotus tieliikennelain kuorma- ja linja-autokuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain, ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain muuttamiseksi.

Valiokunta pitää tätä hallituksen esitystä perusteltuna ja tarpeellisena sekä tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muutamin huomautuksin ja muutosesityksin.

Valiokunta korostaa ajokorttilainsäädännön tarkkuuden ja käytännön toimivuuden merkitystä kaikessa ajoneuvoliikenteessä. Valiokunta ehdottaa, että ensimmäiseen lakiehdotukseen tehdään moottoripyöräkouluttajan koulutusvaatimusta koskeva muutos ja toiseen lakiesitykseen tehdään täsmennyksiä ammattipätevyysvaatimuksia koskeviin poikkeussäännöksiin.

Valiokunta kiinnitti käsittelyn aikana huomiota siihen, että tämä lain voimaantulo 19. tammikuuta 2013 aiheuttaa muun muassa C-luokan elikkä kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin saamiseen vähimmäisikävaatimuksen muutoksen 18 vuodesta 21 vuoteen ja A-luokassa, joka tarkoittaa isompien moottoripyörien kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia, ikäraja nousee 24 vuoteen.

Tämä muutos voi aiheuttaa ongelmia tällä hetkellä koulutuksessa oleville autokoulujen oppilaille siten, että autokouluissa on olemassa sellaisia opiskelijoita, varsinkin pienten autokoulujen opiskelijoita, jotka ovat kyllä ajoissa aloittaneet tuon C-luokan ajokortin opiskelun, mutta joiden opiskelu uhkaa jäädä autokoulun vähäisen kaluston ja ajotuntien riittämättömän määrän vuoksi vajaaksi ja tuota ajokoulutusta ja ajotutkintoa ei ehditä suorittaa ennen 19.1. Tämähän aiheuttaa siis käytännössä silloin sen, että tulee kolmen vuoden lisäaika tuohon, milloin voi saada tuon kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttavan kortin.

Valiokunta havaitsi tämän asian ja pitää tätä uhkaa yksittäiselle autokoulun opiskelijalle erittäin vakavana ja kehottaa autokouluja ja koko autokoulualaa huolehtimaan siitä, että kaluston puutteen johdosta oikeuden menetyksiä ei aiheutuisi opiskelijoille. Toisaalta valiokunta huomauttaa, että näitä muutoksia koskeva ajokorttilakiuudistus hyväksyttiin eduskunnassa jo tammikuussa 2011, joten muutokset eivät ole voineet tulla alalle tai opiskelijoille yllätyksenä.

Sitten näihin kahteen pykälämuutosehdotukseen, jotka valiokunnan käsittelyssä nousivat esille.

Toinen koskee ensimmäistä lakiehdotusta, sen 40 §:ää. Siinä määrätään perusteet B-luokan opetukseen ja opettajan kelpoisuuteen kuljettajaopetuksessa silloin, kun moottoripyöräluokkaa korotetaan kokemusta hyväksi käyttäen. Opetus on annettava autokoulussa, jos opettajalla ei ole liikenneopettajan lupaa ja kelpoisuutta moottoripyörän kuljettajaopetuksen antamiseen. Saadun selvityksen mukaan uudistus veisi opetuksen käytännössä kokonaan autokoulujen tehtäväksi.

Valiokunta ehdottaa kohdan muuttamista siten, että opettajana voi toimia myös henkilö, joka on muulla tavoin osoittanut omaavansa kokemusta moottoripyöräkouluksesta. Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyisi tämän koulutuskokemuksen.

Toinen tärkeä muutosehdotus koskee kolmannen lakiehdotuksen 2 §:n soveltamisalaa. Kolmas lakiehdotus koskee kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamista.

Valiokunta ehdottaa, että raskaan liikenteen asentaja voi asianmukaisella ajo-oikeudella ilman ammattipätevyyttä siirtää ajoneuvoa korjaamisen, huoltamisen tai katsastamisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että asentaja voi viedä esimerkiksi rikkoutuneen bussin tilalle, sinne linjalle, uuden vara-auton ja tuoda tämän rikkoutuneen auton sieltä varikolle ilman ammattipätevyysvaatimusta mutta edellyttäen tietysti, että kyseisen ajoneuvoluokan ajo-oikeus on olemassa.

Myös toinen lisäys koskee tätä varikkoalueella tapahtuvaa pesu- ja tankkaushenkilökunnan siirtoajoa. Se myös sallittaisiin ilman ammattipätevyysvaatimusta silloin, kun kyseisen ajokorttiluokan ajo-oikeus on henkilöllä voimassa.

Näillä muutoksilla valiokunta on yksimielisesti puoltamassa tämän lakiesityksen voimaantuloa.

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kautta aikain on kritikoitu sitä, että ajokortin hinta muodostuu kohtuuttoman kalliiksi. Mutta erityisesti nyt voidaan kysyä, ollaanko saavuttamassa kulminaatiopiste, jolloin ajokortin hankinta on järkyttävän kallis.

Tätä kautta kasvaa myös eriarvoisuus. Enää, kun kesätöitä ei ole sillä tavoin kuin meidän nuoruudessamme, ei kesätöillä voida rahoittaa ajokortin hankintaa. Siitä seuraa se, että ajokortin hankinta lykkääntyy ja äärimmäisissä tapauksissa nuoret ajavat ilman korttia, mikä on äärimmäisen edesvastuutonta toimintaa.

Olisin toivonut, että vastuuta autokouluille olisi lisätty sillä tavoin, että autokoulut olisi pakotettu tehostamaan opetustaan eli että määrätyssä vaiheessa pitää saavuttaa riittävä osaamisen taso. Nyt kun ajomääriä lisätään, niin monelle se on aivan turhaa. Erityisesti monet maaseudulla asuvat nuoret selviäisivät paljon vähemmilläkin ajokerroilla ja pienemmillä kustannuksilla.

Vaikuttaakin siltä, että Helsingin päässä, jossa lakeja valmistellaan, aina ei tunneta riittävän hyvin tilannetta kentällä.

Ismo Soukola /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tässä lakiesityksessä on iso ongelma se, että niillä, jotka ovat autokoulussa juuri tämän lain voimaantulon aikana, se kortin saaminen saattaa venähtää vuosilla eteenpäin. Se on minun mielestäni aivan kohtuutonta. Vaikka nämä olisivat olleet tiedossa etukäteen kuinkakin pitkän ajan, aika harva nuori näitä asioita seurailee omaehtoisesti.

Monesti kysymys ei ole nuoresta itsestään, vaan autokouluilla yksinkertaisesti ei ole resursseja saattaa tätä ajo-opetusta tietyn ajan puitteissa läpi, jolloinka se venyy. Silloin saatetaan mennä tämän uuden lain puolelle ja koulunkäynti viivästyy ja venyy.

Tässä mukana on käsitelty tekemäni lakialoite. Täytyy ainakin valiokunnan mietinnön perusteella todeta, että tätä ei käytännössä ole käsitelty ollenkaan. Jos tarkoituksena on jollain tavalla yhdenmukaistaa ja virtaviivaistaa tätä ajokorttilainsäädäntöä, niin myöskin tuon valvonnan osalta tämmöinen virtaviivaistaminen olisi ollut suotavaa.

Eero Lehti /kok:

Arvoisa herra puhemies! Nyt kuullut ehdotukset ovat aivan oikeita, mutta tekisi mieli sanoa: riittämättömiä.

Kiinnitän huomiota niihin nuoriin, jotka ovat oikeutettuja ajamaan kevytmoottoripyöräkortin tai mopoautokortin. Molemmat ovat erittäin turvattomia liikenteessä. Kyllä suomalainen ajokorttiajattelu on jäänyt jälkeen yhteiskunnan kehityksestä. Olisi myös yhteiskunnan kustannusten kannalta järkevää sallia nuoremmille normaalin auton, henkilöauton tai pakettiauton, kortti juuri näiden turvallisuusongelmien takia, koska nämä loukkaantumiset, jotka tulevat kevyillä ajoneuvoilla, voivat olla erittäin kalliita ja voivat viedä nuoren ihmisen koko elämän.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tätä valitettavaa epäkohtaa, joka käsittelyssä havaittiin näiden tällä hetkellä C-luokan tutkintoa suorittamassa olevien autokoululaisten osalta, selvitettiin ministeriön kanssa, että olisiko mahdollista saada tähän jonkunlainen siirtymäaika, että ne, jotka ovat ajoissa aloittaneet tuon koulutuksen, olisivat voineet suorittaa sen vanhan lain säännösten mukaan. Mutta vastaus oli, että oikeus suorittaa tutkinto arvioidaan aina voimassa olevan lain perusteella. Se periaate perustuu EU:n ajokorttidirektiiviin 2006 vuodelta, ja tätä siirtymäaikaa ei ollut mahdollista nyt tehdä. Sen vuoksi valiokunta esitti tuossa vahvan viestin autokoulualalle, että nämä mahdolliset ongelmat pyritään välttämään.

Edustaja Soukolan lakialoitteeseen totean sen, että se oli erittäin hyvä aloite ja juuri sen suuntainen, että pitäisi purkaa tätä normistoa, mutta käsittelyajan puitteissa valiokunta ei ehtinyt siihen lakialoitteeseen kunnolla paneutua.

Täällä tuotiin esille myös se, että näitä ajo-oikeuden ikärajoja tulisi jollain lailla tarkastella esimerkiksi nuorten osalta, niin kuin edustaja Lehti tuossa toi esille. Sen suuntaista keskustelua on kyllä käyty, ja varmaan siihen vielä palataan. Ruotsin mallin mukaan niin sanotuissa EPA-traktoreissa, jotka ovat normaaleja henkilöautoja mutta joiden nopeus on teknisin keinoin rajoitettu, turvallisuus taataan mutta nopeus on rajoitettu ja se turvallisuus on paljon parempi kuin mopoautoissa.

Myös on keskusteltu siitä, pitäisikö tutkia ikäihmisten osalta jonkunlaista rajoitettua ajo-oikeutta, joka sijoittuisi esimerkiksi oman kotikunnan alueelle, vaikkapa ruuhka-ajan ulkopuolella kello 10:n ja 14:n välillä. Silloin tuon normaalin asiointiliikenteen siinä tutussa, turvallisessa ympäristössä ikäihmisetkin voisivat vielä suorittaa.

Yleiskeskustelu päättyi.