Täysistunnon pöytäkirja 124/2014 vp

PTK 124/2014 vp

124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

17) Laki työttömyysturvalain 4 luvun 5 §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

 

Silvia Modig /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä käsittelyssä oleva aloite on osa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varjobudjettia, jolla ehdotamme työttömyysturvan ja yleisen asumistuen suojaosan korottamista nykyisestä 300 eurosta 400 euroon kuukaudessa. Ehdotus lisäisi osa-aikaisesti työllistyneiden työttömien mahdollisuutta ottaa vastaan lisätyötunteja sovitellun työttömyyspäivärahan piirissä ilman, että lisätunneista saatu palkka leikkaisi työttömyysturvaa tai asumistukea. Soviteltua työttömyysturvaa saa kuukausittain noin 36 000 ihmistä. Muutos lisäisi esimerkiksi palvelualoilla toimivien, sovitellun päivärahan piirissä olevien työntekijöiden ansiotuloja. Samalla suojaosan korotus kannustaisi suojaosaan oikeutettuja ottamaan vastaan lyhytaikaisia työsuhteita nykyistä enemmän ja vähentäisi näin kannusteloukkuja.

Hallituksen esityksellä työttömyysturvalakia muutettiin vuonna 2013 siten, että työttömyysetuuden sovittelussa otettiin käyttöön 300 euron suojaosa. Vuoden 2013 lainmuutos koski työmarkkinatukea, peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Laki on ollut voimassa tämän vuoden alusta. Lainmuutoksella ei koskettu työttömyysturvan saamisedellytyksiin, joten kaikki soviteltuun päivärahaan oikeutetut ovat oikeutettuja myös suojaosaan.

Hallituksen laatiman uudistuksen vaikutusta lisätuloihin voi kuvata esimerkillä. Viime vuonna 300 euron lisätulo pienensi päivärahaa 150 eurolla, mutta nyt ei enää ollenkaan. 400 euron ansio taas johti ennen 200 euron vähennykseen, mutta uudistuksen jälkeen päiväraha pienenee vain 50 euroa. Vasemmistoliiton ehdottama suojaosan korotus merkitsisi tässä tapauksessa sitä, että päiväraha ei pienenisi lainkaan.

Arvoisa puhemies! Suojaosan korottaminen 100 eurolla kuukaudessa lisäisi työttömyyspäivärahan määrää suojaosan piirissä olevilla, ja heiltä perittävät verotulot lisääntyisivät työttömyyspäivärahan kasvaessa. Samoin suojaosan 100 euron korotus kuukausittaiseen asumistukeen lisäisi asumistuen määrää. Ehdottamamme muutoksen kokonaisvaikutus tukien saajan käytettävissä oleviin tuloihin olisi keskimäärin noin 50 euroa kuukaudessa palkkatasoilla 400—2 000 euroa kuukaudessa.

Eduskunnan tietopalvelun laskentayksikön mukaan uudistuksen nettokustannus valtiolle olisi yhteensä 15 miljoonaa euroa. Toivomme aloitteelle kannatusta.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelu on päättynyt. Asia lähe... — Anteeksi. Edustaja Myllykoski.

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Täällä on liipaisinsormi herkässä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Niin täälläkin. (Naurua)

Puhuja:

Vain nopeat elävät, ja toivotaan, että nimenomaan tässä lakialoitteessa tätä voitaisiin käyttää vaikkapa sloganina, sillä ilman muuta työn vastaanoton houkuttelevuus on se aktiviteetti, jolla me pystymme saamaan ihmisille ja nimenomaan työttömille aina enemmän sitä, mitä hallituskin, Stubbin hallitus, Kataisen hallitus ja sitä edelliset hallitukset ovat sanoneet, että työ on aina arvokasta, työntekoon pitää kannustaa. Tämä on se oikea reitti.

Päätös Kataisen hyvän hallituksen tekemänä päätöksenä, jolloin tämä suojaosa tuli tähän 300 euroon, on nyt tarkasteltava uudestaan. On varmaan aiheellista katsoa ne positiiviset vaikutukset, joita tämän lainmuutoksen aikana on tullut. Mutta jo tuossa edustaja Modigin puheenvuoron aikana tulivat esiin vasemmistoliiton näkemykset siitä ja vaikuttavuudet siihen, kuinka paljon se toisi hyvää nimenomaan niille henkilöille, joiden työmäärä on pieni. Toki täytyy aina muistaa, että olisi ensiarvoisen tärkeää, että ne, jotka ovat osa-aikaisessa työssä, pääsisivät tekemään omassa työssään enemmän sitä heille kuuluvaa työtä. Mutta jotta olisi tämä houkuttelevuus siihen, että voidaan ottaa lisää työtä vastaan, ja siitä myös palkitaan, niin kyllä aktiivisuutta tähän suuntaan on edistettävä.

Tässä kohtaa vasemmistoliitto antaa nyt mahdollisuuden tälle eduskunnalle ottaa positiivinen kanta siihen, että kaikki työ on arvokasta ja kaikkea työtä kannattaa tehdä, koska siitä palkitaan.

Keskustelu päättyi.

​​​​