Täysistunnon pöytäkirja 124/2014 vp

PTK 124/2014 vp

124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta

 

Kalle  Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä on hallituksen esitys ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta. Tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen laki romutuspalkkiosta. Esityksen mukaan vähintään kymmenen vuotta vanhan autonsa uuteen henkilöautoon vaihtava luonnollinen henkilö voisi tietyin edellytyksin saada romutuspalkkion, kun toimittaa vanhan autonsa romutettavaksi viralliseen kierrätyspisteeseen. Kokeilut on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 jälkipuoliskolla, 1.7.—31.12. Hankittavan uuden ajoneuvon tulisi olla vähäpäästöinen, ja autoa vaihtavan henkilön olisi osoitettava vanhan auton romuttaminen jätelain 59 §:ssä tarkoitetulla romutustodistuksella. Romutettavan auton ei tarvitsisi olla liikennekelpoinen, eli myös katsastamattoman auton romutus voisi oikeuttaa romutuspalkkion saamiseen.

Esitys liittyy valtion talousarvioon, johon valiokunnan saaman selvityksen mukaan esitetään varattavaksi romutuspalkkiota varten 3 miljoonan euron määräraha. Valtion autoverotuottojen arvioidaan uusien autojen myynnin myötä lisääntyvän huomattavasti kokeilusta kokonaisuutena aiheutuvia kustannuksia enemmän.

Ajoneuvokohtaisen romutuspalkkion määrä on esityksen mukaan 1 000 euroa, mutta tämän lisäksi on tarkoituksena, että autoala osallistuisi vapaaehtoiselta pohjalta esimerkiksi 500 euron suuruisen romutuspalkkion maksamiseen. Näin ollen valtion ja autoalan yhteisen romutuspalkkion suuruus voisi olla noin 1 500 euroa.

Suomen autokanta on yksi Euroopan vanhimmista. Tavanomaisessa liikennekäytössä olevien autojen keski-ikä on noin 10,9 vuotta. Romutettavien ajoneuvojen keski-ikä taas on noin 20 vuotta, mikä sekin on huomattavasti Euroopan vastaavaa keskiarvoa korkeampi. Valiokunta pitää erittäin tarpeellisena, että autokannan uudistamiseen pyritään Suomessa löytämään keinoja muun muassa liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja positiivisten ympäristövaikutusten aikaansaamiseksi.

Valiokunta pitää romutuspalkkiojärjestelmän tavoitteita erittäin kannatettavina ja järjestelmää kokeilun arvoisena. Valiokunta korostaa, että kokeilun toimivuutta on tärkeää seurata tiiviisti jo kokeilun aikana ja järjestelmästä saatavat kokemukset tulee analysoida huolellisesti sekä arvioida tältä pohjalta, tulisiko järjestelmän käyttöä kokeilun päättymisen jälkeen jatkaa vai tulisiko siihen tehdä joitakin muutoksia. Valiokunta myös painottaa, että kokeilun onnistumisen kannalta on keskeistä, että siitä tiedottamiseen panostetaan riittävästi. Valiokunta kannustaa autoalaa omalta osaltaan edistämään esityksen tavoitteiden toteuttamista osallistumalla vapaaehtoiselta pohjalta romutuksesta annettavan hyvityksen maksamiseen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että autokannan uudistamiseen pyritään löytämään myös romutuspalkkiokokeilun ulkopuolella tehokkaita keinoja päästöjen vähentämiseksi ja muun muassa liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Valiokunta viittaa myös autoalan jo aiemmin vapaaehtoiselta pohjalta toteuttamiin käytettyjen autojen vaihtamisesta ja romutuksesta maksettavaa hyvitystä koskeneisiin kannustinkampanjoihin ja toteaa, että tämänkaltaiset menettelyt ovat erittäin kannatettavia myös jatkossa. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että nykyinen liikenteen maksu- ja verotusjärjestelmä ei kaikilta osin ohjaa ajoneuvokannan uudistumiseen tai ympäristön kannalta edullisempien valintojen tekemiseen. Valiokunta korostaa, että autokannan uudistamiseen tulisi pyrkiä jatkuvasti etsimään toimivia ratkaisuja myös verotusjärjestelmän kehittämisen kautta.

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna. Valiokunnan keskeisin muutosesitys on lain 2 §:n 1 momentissa: avustus voitaisiin myöntää vain luonnolliselle henkilölle. Esimerkiksi yritys tai yhteisö ei siten voisi saada romutuspalkkiota. Muutos vastaa valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksen tarkoitusta. Toinen keskeinen muutos on, että valiokunta ehdottaa lain 2 §:n 2 momenttiin muutosta, joka mahdollistaa romutuspalkkion hyvityksen myös hybridiautojen hankinnassa, vaikka niiden hiilidioksidipäästöt ylittäisivät yhdellä käyttövoimalla toimivien autojen päästörajaksi asetetun 120 grammaa kilometriltä.

Arvoisa puhemies! Tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen.

Timo Heinonen /kok:

Arvostettu puhemies! Kiitos valiokunnan puheenjohtajalle, edustaja Jokiselle, mietinnön esittelystä.

Tämä on autoalan ihmiselle mielenkiintoinen hallituksen esitys. On hyvä, että yritetään jollain keinolla saada meidän autokantaamme uusiutumaan. Suomessa henkilöautojen keski-ikä on tällä hetkellä yli 11 vuotta, ja hyvin paljon, kun tuosta keski-iästä lähdetään katsomaan, meillä ajetaan kovin vanhoilla autoilla. Itse asiassa tänäkin vuonna keski-ikä autoissa kohoaa eli jäämme selkeästi alle tuon 150 000 uuden auton rekisteröinnin, mikä on se raja, että meidän autokantamme uusiutuisi. Tuo raja ylittyi 2000-luvulla. Ensimmäisinä vuosina aina tuonne 2007—2008 asti pyörittiin suurin piirtein tässä tavoitteessa, noin 150 000 autossa, eli näin meidän autokantamme hivenen nuortui ja teille saatiin uusia modernimpia autoja.

Tämä on itse asiassa tärkeä asia monestakin syystä. Meillä ajetaan Suomessa alati huononevilla teillä erittäin erilaisissa ja nopeasti muuttuvissakin olosuhteissa koko ajan vanhemmalla kalustolla. Ja kun tilastoja ja onnettomuusraportteja lukee, niin niistä löytyy suoraan yhteys siihen, minkälaisella autolla on ajettu ja mitä onnettomuudessa on tapahtunut. Tämän päivän autot ovat huomattavasti turvallisempia kuin nuo 11 vuotta sitten käyttöön otetut autot, puhumattakaan 90-luvun, 80-luvun autoista, (Pentti Kettunen: Jos on pakko ajaa semmoisella!) ja sen takia on erittäin tärkeää, että meillä on kannustimia siihen, että me saisimme autokantaa uusiutumaan.

Uusissa autoissa on sellaista turvatekniikkaa, jota ei vanhoissa autoissa ole, aivan viimeisimpiä esimerkiksi ajonvakausjärjestelmä. Se selvitysten mukaan voi vähentää suistumisonnettomuuksissa uhrien määrää jopa puolella ja itse asiassa estää monet näistä onnettomuuksista. Näitä turvallisuuteen liittyviä ja turvallisuutta parantavia teknisiä laitteita on uusissa autoissa joka vuosi lisää, ja on hyvä, että niitä saadaan lisää myös tuonne arkiliikenteeseen.

Arvoisa puhemies! Pidän tätä hallituksen puolen vuoden kokeilua tervetulleena. 3 miljoonaa euroa on varattu, millä toivottavasti 3 000 autoa saadaan liikkeelle ja autokauppaa vilkastettua. Mutta kuitenkin isossa kuvassa, niin kuin edustaja Kettunen välihuudossaan totesi, meillä tarvittaisiin muutosta myös siihen, että nämä uudet autot olisivat yhä useamman tavoittavissa paremmin. Uudet autot ovat hyvin hintavia. Vaikka tässä valiokunnan mietinnössä todetaan, että valiokunnan saaman selvityksen mukaan markkinoiden halvin uusin henkilöauto maksaa tällä het-kellä noin 10 000—11 000 euroa, niin siitä huolimatta perheautot ja tämäntyyppiset autot ovat huomattavasti paljon kalliimpia kuin nuo halvimmassa kategoriassa olevat autot.

Arvoisa puhemies! Sen takia pidänkin välttämättömänä, että autoilun verotusta Suomessa pohdittaisiin kokonaisuutena ja liikuttaisiin mieluummin omistamisen ja ostamisen verotuksesta käytön verotuksen suuntaan. Se olisi oikea tapa liikennettä verottaa, ja kun liikenteestä kerätään kuitenkin noin 7 miljardia vuodessa ja siitä vain noin kymmenesosa palautetaan tiestöön ja liikenteeseen takaisin, niin kyllä uskoisin, että sieltä pitäisi löytyä ne rahat, joilla esimerkiksi meidän tiestö saataisiin paremmaksi myös tälle alati vanhemmalle kalustolle.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Me olemme tämän lakiesityksen kanssa tekemässä tähän maahan hyväosaisten sosiaalitukea. On totta, että uudet autot ovat huomattavasti parempia, huomattavasti turvallisempia, huomattavasti miellyttävämpiä ajaa kuin vanhat autot, mutta niille ihmisille, joilla on varaa ostaa 20 000 euron auto tai 36 000 euron auto, ei merkitse yhtään mitään se, saavatko he yhden 1 000 euroa siitä alennusta vai eivät. Todennäköisesti he saavat sen alennuksen jo sinne autokauppaan mennessään. Tämä myöskin mahdollistaa parempiosaiselle autottomalle ihmiselle toki 1 000 eurolla halvemman auton — tai sanotaan 900 eurolla, koska hän voi käydä ostamassa ensin satasen auton ja sen jälkeen viedä sen tuonne. Mutta tämä ei edesauta sitä asiaa, mitä tällä haluttaisiin auttaa, eli sitä, että tämä uudistaisi meidän autokantaamme sen takia, että meidän vanhoilla autoilla — jotka eivät ole liikenneturvallisia, jotka eivät ole miellyttäviä ajaa, jotka ovat bensasyöppöjä ja sen lisäksi vielä päästävät kauheasti päästöjä — ajavat sellaiset ihmiset, joiden kynnet eivät yllä edes siihen kymppitonnin autoon. Tämä on tämän mitalin toinen puoli, sanokaamme se suoraan.

Sinänsä olen sitä mieltä, että autokantaa pitää pystyä uudistamaan, ja en pane vastaan sitäkään, että autokauppaa piristetään, koska autokauppahan on tässä laman aikana laskenut, mutta keinon pitää olla joku muu kuin hyväosaisten sosiaalituki.

Samaan aikaan kuin me tiedämme, että meillä on ihan oikeasti ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen — sen jälkeen, kun pakolliset kulut on otettu pois — 100 eurolla kuukaudessa, me viemme näiltä ihmisiltä kirkkain silmin 7 euroa joka ikinen kuukausi sen takia, että kun heillä ei ole verotettavaa tuloa, niin ei voida antaa lapsilisäkompensaatiota.

Kyllä tässä salissa täytyy jossakin välissä jonkinnäköinen inhimillisyyskin löytyä, ja tässä kohdassa se olisi ehkä ihan hyvä ottaa esille.

Timo Heinonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! On inhimillistä ympäristöäkin kohtaan ladon takana mätänevä auto saada sieltä pois. Se on jo yksistään inhimillistä, ei lasketa sinne öljyjä, ei jätetä näitä autoja ladon taakse mätänemään, vaikka autoharrastajana ja vanhojen autojen ystävänä en toki toivo sitäkään, että kaikki vanhat autot häviävät. Niitä kannattaa jättää historian polville entisöitäviksi.

Mutta en ymmärrä edustaja Tolppasen näkökantaa siitä, että tämä olisi vain kuluerä ja jonkinlainen kädenojennus rikkaille. Olen vakuuttunut, että jos tämä toimii tällä tavalla — ja itse asiassa tämä ei rahaa kuluta, jos tämä ei toimi — jos tällä rahalla saadaan liikkeelle nämä autokaupat, joita tässä esille on tuotu, eli 3 000 uutta autokauppaa, niin tämä tuottaa valtiolle enempi kuin tähän menee.

Maria Tolppanen /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Minä olen samaa mieltä, että tallin takaa täytyy saada ne sinne romuttuvat autot ja sinne maatuvat autot vietyä pois. Mutta eikö saman tien voitaisi tehdä lakia, että siitä maksettaisiin, kun ne autot viedään pois, että se ei edellyttäisi sitä uuden auton ostamista? Nimittäin silloin se on aikamoinen kuluerä sille ihmiselle, jos se tarvitsee sen, että siihen täytyy uusi auto ostaa tilalle. Näillä asioilla on useampia puolia, mutta toivotaan yhteisesti, että tämä nyt hetken aikaa, mitä tämä nyt on voimassa, antaa piristysruiskeen edes sille autokaupalle.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Sitten puhujalistaan.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämän romutuspalkkiokokeilun arvioidaan lisäävän uusien vähäpäästöisten autojen — nimenomaan vähäpäästöisten autojen, koska se on tässä ehtona, että voi tuon romutuspalkkion saada — määrää niin, että se lisääntyy 3 000 autolla tämän kokeilun aikana. Eli se on ihan merkittävä määrä päästöjen kannalta. Me olemme sitoutuneet merkittävään päästövähennykseen, ja siinä liikenne on yksi olennainen osa-alue, ja meidän tulee viedä ajoneuvokantaa vähäkulutuksellisempaan suuntaan ja myös vähäpäästöisempään suuntaan. Tässä on yksi tapa siihen.

Kun otetaan huomioon tämän kokeilun kustannus — tässähän on kysymys kokeilusta — 3 miljoonaa euroa puolen vuoden aikana, arvioidaan, että se tulee uusien autojen verotuoton kautta selvästi kannattavaksi valtiolle, että tämä koituu vielä valtiolle hyödyksi. Eli tässä ei olla ohjaamassa mitään hyväosaisten sosiaalitukea, niin kuin edustaja Tolppanen virheellisesti sanoi.

Valiokunta kuulemisessaan selvitti nimenomaan sitä, kuinka kaukana se uuden auton hankinnan raja on, ja saimme selvityksen, että halvimmat uudet autot maksavat noin 10 000 euroa. Siitä kun lähdetään tinkimään katetta pois ja sitten saadaan 1 500 euron romutuspalkkio siihen päälle, niin silloin uuteen autoon saattaa päästä 7 000—8 000 euron summalla, ja se on aivan kohtuullinen summa, jos työssä käyvä esimerkiksi tarvitsee uutta autoa. Esimerkiksi minulla on 5 000 euron auto, ja minä pärjään sillä ihan hyvin, enkä aio sitä romuttaa tämän lakikokeilun myötä, eikä kenenkään ole pakko tähän lähteä. Tämä on mahdollisuus niille, jotka haluavat sen käyttää, ja saamme liikenneturvallisempia autoja, vähäpäästöisempiä autoja liikenteeseen.

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Valiokunnan herra puheenjohtaja, edustaja Jokinen totesi avauspuheenvuorossaan, että yritykset eivät saa minkäänlaista korvausta näistä autoista. Mutta entäpä jos yrityksen johtaja myy autot, vaikka kaksi autoa, ensin itsellensä, silloin hän on niin kuin fyysinen henkilö, niin saakos hän korvauksen sitten jatkossa?

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! En ajatellut tässä käyttää puheenvuoroa, nimittäin tuolla valiokunnassa kuulin kyllä tästä asiasta ihan riittävästi, kun siellä asiantuntijoita kävi. Mutta muutaman sanan sanon ja tietysti pitkälti yhdyn noihin näkemyksiin, mitä valiokunnan puheenjohtaja tuossa äsken esitti.

Kyllähän tällä on pitkässä juoksussa tarkoitus todella meidän autokantaamme uudistaa, kun on tieto, että meillä on yli kymmenen vuotta vanha autokanta ja tosissaan se aiheuttaa sitten vielä myös ympäristölle näitä haittoja. Ja tämähän on vain kokeilu. Katsotaan, mikä tämä kokeilun tulos on, ja toivotaan, että se piristää myös autokauppaa, koska autokauppakin on omassa haasteellisessa tilanteessaan tässä asiassa, ja tätä kautta saataisiin parannusta. Tämä ei tietysti pelkästään ole, niin kuin on nyt pikkusen ymmärretty, vain niin sanotuille hyvätuloisille kädenojennus. Mutta niin kuin valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Jokinen toi esiin, jo 7,5 tonnilla pääsee uuteen autoon, niin että kyllä tähän keskitasoinenkin rahvas pääsee mukaan.

Tietysti yksi asia, mikä tässä nyt vielä on, on se, että auton verotuksen suhteen meillä olisi ajateltava sitä, että autoverotuksessa on sitten nämä elementit ja enemmän siirrytään siitä sitten kulutuspainotteiseen hommaan. Sekin on tietysti oma haaste, kun mietitään autoverotusta haja-asutusalueella, jolla ei ole julkista liikennettä ja auto on välttämätön, ja tämä asia pitäisi jollakin tavalla pystyä kompensoimaan, mutta sinne suuntaan tässä olisi mentävä. Tämä on pieni kädenojennus tässä asiassa, ja toivotaan, että tämä tuo meille piristystä.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tuohon edustaja Tuupaisen kysymykseen vastaan niin, että se on täysin mahdollista, että henkilö, joka haluaa tuon romutuspalkkiohyvityksen hyödyntää uutta autoa ostaessaan, ostaa sen auton vaikka yritykseltä tai ostaa sen joltain toiselta luonnolliselta henkilöltä, jolla sellainen auto on jouten. Eli se on täysin mahdollista. Tämän lakiesityksen valmisteluvaiheessa siellä oli rajoitus — omistusoikeus olisi pitänyt olla noin puolitoista vuotta ennen kuin tämän romutuspalkkiotodistuksen voi saada — mutta se poistettiin, koska tämän tarkoituksena on nimenomaan saada huonokuntoisia, isopäästöisiä autoja pois liikenteestä tai lojumasta tuolta nurkilta ja lisätä liikenneturvallisuutta sen kautta, että saadaan uusia autoja, turvallisia autoja, ihmisten käyttöön. Sen myötä liikenneturvallisuus paranee ja myöskin ympäristöystävällisyys liikenteessä paranee.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​