Täysistunnon pöytäkirja 126/2010 vp

PTK 126/2010 vp

126. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

39) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta

 

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Tällä vaalikaudella monissa rikoksissa rangaistustasoja on kovennettu, mutta rikos- ja koko meidän lainsäädäntömme on elettävä ajassa, ja jatkuvasti on myös mietittävä, onko joku rangaistavuus kenties aikansa elänyt, vanhentunut, onko sillä enää perusteita oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnan yleisen arvomaailmankaan näkökulmasta, saati jos teknologia muuttaa luonnettaan.

Nyt on käsillä esitys, jossa esitetään asiaa dekriminalisoitavaksi. Asianajajaliiton tuore puheenjohtaja on julkisissa keskusteluissaan peräänkuuluttanut, että toisaalta väkivaltaan hänenkin mielestään, aivan niin kuin oikeusministeriö on nyt tehnytkin, pitää suhtautua jatkossa nykyistä ankarammin, mutta vastaavasti pitää uskaltaa katsoa, onko kriminalipolitiikassa myös toiseen suuntaan tehtäviä muutoksia. Nyt siis rikoslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että luvattomana käyttönä ei jatkossa pidettäisi suojaamattoman langattoman lähiverkon eli niin sanotun wlanin tai vastaavan tyyppisten langattomien verkkojen käyttöä ilman omistajan lupaa. Tarkoituksena on puuttua ongelmiin, joita luvattoman käytön rangaistavuudesta nykyään aiheutuu. Rangaistavuudesta aiheutuu ongelmia vapaaseen käyttöön tarkoitettujen wlan-verkkojen käyttäjille. Käyttäjä ei aina voi varmuudella tietää, onko suojaamaton verkko tarkoitettu vapaaseen käyttöön vai ei. Kun suojaamattoman wlan-yhteyden käyttöön ei enää liittyisi riskiä syyllistyä rikokseen, helpottuisi julkisten verkkojen tarjonta ja käyttö. Toisaalta wlanin luvatonta käyttöä on teon luonteen vuoksi vaikea valvoa. Rikoksesta kiinnijäämisriski on pieni.

Tehokkain keino suojautua verkon luvattomalta käytöltä ei ole teon rangaistavuus, vaan se, että käyttäjä pitää verkkonsa suojattuna. Teon nykyistä rangaistavuutta ei siten voida perustella kriminalisointiperusteiden valossa. Ehdotettu muutos siirtäisi vastuun verkon suojaamisesta sen omistajalle. Käyttäjä itse on parhaassa asemassa estämään verkkonsa luvattomalta käytöltä. Esityksellä olisi näin myös tietoturvallisuuden parantamiseen ohjaava vaikutus.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ensiksi kiitos ministerille, että jaksaa olla tässä, en sanoisi, täpötäydessä salissa!

Suomessa wlan-verkot ovat joko yksityisiä tai julkisia langattomia verkkoja. Verkot ovat avoimia tai suljettuja, ja nyt annettaisiin lupa käyttää näitä verkkoja. Ensin täytyy tietenkin ymmärtää, ettei avoimiinkaan verkkoihin noin vain mennä. Jos joku käyttää wlania omiin tai rikollisiin tarkoituksiin, on häntä siitä rangaistava. Tietokoneelta on helppo tarkistaa, missä verkossa on, ja yhtä hyvin voi estää muiden tunkeutumisen verkkoon. Niiden, jotka tarjoavat tunnuksetonta avointa verkkoa, pitäisi merkitä verkot niin, että kaikki ne ymmärtävät, esimerkiksi sanoilla "vapaa" tai "julkinen" tai "avoin" tai sitten vaikka englanniksi "free", "public" tai "open".

Käsite suojaamaton verkko on tässä yhteydessä huonosti toimiva. Sen sijaan oikea käsite voisi olla vapaa ja avoin verkko. Jos joku yrittää päästä johonkin wlan-verkkoon, on ensin murrettava suojaus. Tämä on selvästi rikollista toimintaa. Jos taas tunkeutuu jonkun suojaamattoman wlan-verkkoon, on sekin rikos.

Keskustelu päättyi.