Täysistunnon pöytäkirja 126/2010 vp

PTK 126/2010 vp

126. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

18) Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

 

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Tämä on asiana tärkeysluokassa niin korkealla tasolla, että vaikka tässä ei tässä käsittelyvaiheessa enää voi pilkun paikkaakaan muuttaa, haluan käyttää vielä yleiskeskustelupuheenvuoron aiheesta.

Hallitushan on, opposition koko vaalikauden kovasta painostuksesta varmaan osittain johtuen, ryhtynyt toimenpiteisiin ja ottanut askeleita ihan oikeaan suuntaan torjuakseen harmaata ta-loutta ja talousrikollisuutta, mutta edelleen on valtavan paljon tehtävää. Esimerkiksi verovastuu ei toteudu vieläkään. Tämä pitäisi ehdottomasti voida toteuttaa. Tässä käsittelyssä on sitten asia, joka lähtee siitä, että selvitetään ilmiöitä ja, niin kuin hallituksen esityksessä sanotaan, tuotetaan ja jaetaan tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta.

Jos tällainen on tarkoitusperä, niin eihän tässä rikollisten tarvitse kovin paljon pelätä eikä yöuniaan menettää: silmukka ei tällä esityksellä juurikaan kiristy. Silti pidän tarpeellisena, että tällainen päätös tehdään ja tällainen yksikkö perustetaan. Niin kuin tästä käy ilmi, viranomaisten tietojensaantioikeus ei laajene kovinkaan paljoa.

Ihan lyhyesti lainaan täältä mielestäni ydinkohdan valiokunnan mietinnöstä: "- - asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin useita erilaisia kehittämiskohteita harmaan talouden ilmiöiden torjumiseksi. Näitä ovat esimerkiksi tarve tarkistaa verosopimusten kiinteää toimipaikkaa koskevat artiklat rakennustoiminnassa tai rajata poliisin tutkintavelvollisuutta laajoissa rikosvyyhdeissä Ruotsin mallin mukaisesti. Keskeisiä ovat myös tarpeet laajentaa vielä mm. työsuojelu- ja ulkomaalaisviranomaisten tiedonsaantioikeuksia."

Herra puhemies! Ihan vielä peräpeilistä, kun täällä todetaan, että velvoitteidenhoitoselvitysten käyttötarkoitusta kuvaavassa 6 §:ssä mainitaan luettelo, minkälaiset viranomaiset voivat pyytää velvoitteidenhoitoselvitystä: tällaisia ovat muun muassa lain yksilöimät "verotukseen, tullitoimenpiteisiin, työeläkevakuuttamiseen tai alkoholilakiin liittyvät valvontatehtävät". Mutta: "Luettelosta puuttuu eräitä harmaan talouden torjunnan kannalta keskeisiä käyttötarkoituksia, kuten työvoimahallintoon, työsuojeluun tai ulkomaalaisrekisteröintiin liittyviä valvontatehtäviä. Tämä johtuu niitä hoitavien viranomaisten suppeista tiedonsaantioikeuksista. Koska esityksellä ei muuteta viranomaisilla nykyisin olevia tiedonsaantioikeuksia, selvitysyksikkö ei voisi tehdä tarkoituksenmukaisia velvoitteidenhoitoselvityksiä näitä käyttötarkoituksia varten."

Herra puhemies! Hyvät kollegat, tällainen asia tulisi nyt tässä talossa hoitaa. Odotan hallituksen esitystä siitä, että tällaiset kitkatekijät poistetaan. Mietinnössä todetaan vielä pari lausetta, jotka mielestäni kertovat myöskin asian tärkeydestä ja vakavuudesta: "Koska työsuojeluviranomaisten merkitys harmaan talouden torjunnassa on kasvanut mm. ulkomaisen työvoiman käytön vuoksi, lain valmistelu tulisi käynnistää pikaisesti ja saattaa työsuojeluviranomaisten oikeudet ajanmukaisesti kuntoon."

Täällä on jo aikaisemmin pohdittu sitä, että on painavaa tekstiä mutta ponsi puuttuu. Tämä mielestäni kuuluu ihan samaan sarjaan, että eduskunnan tulisi suorastaan tätä edellyttää. Me tiedämme, että valtion henkilöstön irtisanomisohjelma, jota myös kutsutaan tuottavuusohjelma-nimellä, nimenomaan vähentää työsuojelu- ja työvoimahallinnon resursseja, ja tässä on käänteinen puoli siitä mitalista. Kun näitä pitäisi lisätä harmaan talouden ja talousrikollisuuden nitistämiseksi ja nujertamiseksi, niin tässä tuottavuusohjelma kyllä toimii aivan totaalisesti yhteiskunnan etujen vastaisesti.

Jälleen kuitenkin ollaan pikkasen etenemässä, mutta niillä, jotka toimivat lain väärällä puolella, on kyllä aika reippaasti vielä etumatkaa, ja tässä mielessä toivoisin, että hallitukset hallituspohjista riippumatta ottaisivat tästä paremmin kiinni ja koppia ja ryhtyisivät entistä ripeämpiin toimenpiteisiin.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kyllä ed. Saarinen on aivan oikealla tiellä tässä asiassa kauttaaltaan äskeisessä puheenvuorossa, sitä ei voi kiistää ollenkaan. Niinpä kun tässä itsenäisyyspäivän aattona Vihreä liitto käynnisti vaalikampanjan ensi kevättä varten, harmaan talouden torjunta on siinä ohjelmassa hyvin keskeisellä osalla. Pitää kerätä, jotta voisi jakaakin oikeudenmukaisesti niille, jotka tarvitsevat.

Tässä tilanteessa ei oltaisi, jollei olisi tehty määrätietoista työtä jo varsin pitkän aikaa. Täytyy sanoa, että siinä istuvalla puhemiehellä oli erittäin merkittävä rooli hyvin kriittisissä vaiheissa, kun tuolla lehtihuoneessa asia pistettiin jalalle, kun kaikki meinasi karata käsistä yhdellä kertaa. Mutta niin se onnistuttiin tekemään ja nimenomaan arvovallalla sen takia, että hänen valtiovarainministerin oikeuksiinsa eivät silloin kuuluneetkaan nämä asiat. Mutta hän pisti co-valtiovarainministerin ruotuun, ja niin saatiin asiat sillä hetkellä eteenpäin, ja nyt se tavoite on tässä niittautumassa pöytään hetken kuluttua. Tähän pisteeseen tultiin siltä pohjalta, että hallitusneuvotteluissa 3,5 vuotta sitten asia sovittiin, ja nyt on sitä ohjelmaa sitten toteutettu.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Sen verran vielä täältä paikalta, että pidän hivenen myöskin turhan varovaisena toimintana sitä, että vaikka tällä selvitysyksiköllä on aika paljon tietoa, tämä selvitysyksikkö ei anna yksilöityjä tietoja. Tällaisten yleisten ilmiöiden kuvaileminen ei kovin paljon sitten vie asiaa eteenpäin, vaan kyllä se mikrometrillä sitten mitataan se eteneminen siltä osin. Toivoisin, että kun se viulu on, niin sitä myöskin soitettaisiin ja osattaisiin soittaa mahdollisimman hyvin. Tuntuu epäloogiselta istua jonkun tietopankin päällä ja jättää käyttämättä sitä aineistoa talousrikollisia ja harmaata ta- loutta vastaan. Tässä mielessä rohkaisisin viranomaisia käyttämään paitsi valtuuksia myöskin ihan suomalaista tervettä talonpoikaisjärkeä.

Keskustelu päättyi.

​​​​