Täysistunnon pöytäkirja 126/2010 vp

PTK 126/2010 vp

126. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

22) Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Valiokuntakäsittelyssä esitin vastalauseen n:o 1. Arvoisa puhemies! Esitänkin nyt kahta edellä mainitun vastalauseen mukaista lausumaa eduskunnan päätöksiksi. Ne kuuluvat seuraavasti.

Vastalauseen lausuma n:o 1: "Eduskunta edellyttää, että hallitus täydentää esittämäänsä talousarvioehdotusta siten, että kuntien osuuteen maahanmuuttopolitiikan rahoituksessa lisätään 10 miljoonaa euroa." Perusteluna on se, että kunnille maksettavat laskennalliset korvaukset ovat jääneet jälkeen.

Sitten toinen vastalauseen mukainen lausumaehdotus kuuluu näin: "Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa tilaajavastuulakia ja muita työnantajavastuuta koskevia lakeja siten, että kaikki työantajat joutuvat noudattamaan samoja lain määräyksiä ja työehtoja kaikkiin työntekijöihin." Perusteluna harmaan talouden estäminen.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Valppaan lausumaesityksiä.

Tässä kotoutumisen edistämislaissa valiokuntakäsittelyssä kyllä selvästi kävi ilmi ja jo aiemminkin, että kunnilla olisi halukkuutta kotoutumisen edistämiseen mutta varoja puuttuu. Siksi tuo ensimmäinen lausumaesitys on paikallaan.

Toinen on sitten tämä harmaa talous. Valiokuntakäsittelyssä ei tarpeeksi kiinnitetty huomiota työperäisen maahanmuuton ongelmiin, ja jotta villi länsi ei sieltä rehottaisi, niin kannatan myöskin tätä toistakin lausumaesitystä.

Keskustelu päättyi.