Täysistunnon pöytäkirja 126/2013 vp

PTK 126/2013 vp

126. TIISTAINA 10. JOULUKUUTA 2013 kello 14.16

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi

 

Anneli Kiljunen /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tällä hallituksen esityksellä lopetetaan TEL-lisäeläkevakuutuksien voimassaolo vuoden 2016 loppuun. Samalla päättyy vakuutusmaksuvelvollisuus ja lisäeläkkeen karttuminen. Hallituksen esitys on perusteltu, sillä rekisteröity lisäeläkejärjestelmä ei enää ole tarkoituksenmukainen. Lisäeläkkeellä ei ole enää työntekijän eläketurvan kannalta sitä merkitystä, johon sillä alun alkaen pyrittiin. Työeläkehän oli aikoinaan hyvin vaatimaton, ja työnantajat halusivat järjestää kollektiivisesti lisäturvaa. Sittemmin alkuperäinen tarve lisäeläkkeelle on jatkuvasti vähentynyt. Ajan myötä rekisteröityjen lisäeläkevakuuksien vähäinen määrä ja eläkkeen pienuus suhteessa kokonaiseläkkeeseen ovat jo johtaneet ja johtaisivat yhä enemmän myös siihen, että järjestelmän hoitokustannukset ovat kohtuuttomat tähän lisäeläketurvan suuruuteen nähden. Lisäksi rekisteröidyn lisäeläketurvan rahoituspohjan rapautuminen johtaa siihen, että jatkossa sitä jouduttaisiin kustantamaan suhteellisesti yhä enemmän peruseläketurvan vakuutusmaksuilla ja niiden tuotoilla.

Arvoisa puhemies! Eläketurvakeskuksen arvion mukaan rekisteröidyn lisäeläketurvan piirissä olisi järjestämisen lakkauttamishetkellä noin 2 600 työntekijää. Heillä olisi lisäeläkettä karttumatta arvion mukaan keskimäärin 20 euroa kuukaudessa. Vaikutus työntekijälle aikanaan maksettavaan eläkkeeseen olisi 0—1 200 euroa kuukaudessa. Lisäeläkevakuutusten päättyessä työnantajalla olisi tietyin ehdoin mahdollisuus ostaa kertamaksulla lisäeläkettä. Jos lisäeläketurva on työsuhteen ehto, työntekijä ja työnantaja voivat sopia karttumatta jäävän osuuden korvaamisesta työntekijälle muilla tavoin. Työnantaja voi esimerkiksi ottaa lisäeläketurvaa vastaavan vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen. Valiokunta kiinnitti mietinnössään huomiota tähän seikkaan, eli kun lisäeläkejärjestely perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen, järjestelmän lakkauttaminen tarkoittaa karttumatta jäävän lisäeläketurvan osalta työsuhteen ehtojen heikkenemistä.

Siksi pidämme tärkeänä, että eläkelaitos on jo vuoden 2014 loppuun mennessä velvollinen tiedottamaan vakuutuksen piiriin kuuluvalle työnantajalle ja työntekijälle vakuutuksen lakkaamisesta, jotta työpaikoilla on aikaa neuvotella ja sopia asianmukaiset karttumatta jäävän lisäeläkkeen korvaavat järjestelyt. Hallituksen esityksen mukaan eläkelaitosten tulee tiedottaa työnantajalle ja työntekijälle ajoissa paitsi vakuutusten päättämisestä myös eri vaihtoehdoista, miten korvaava turva voidaan järjestää. Eläkelaitosten tulee myös lähettää asianomaisille työnantajille ja kullekin työntekijälle kirje, jossa on henkilökohtainen arvio karttumatta jäävän lisäeläketurvan määrästä. Tämän kirjeen tarkoituksena olisi lähinnä olla apuna, kun työnantajat ja työntekijät sopisivat karttumatta jäävän eläketurvan korvaamisesta. On tärkeää, että vakuutusyhtiöiden tiedotusvelvollisuuden toteutumista seurataan, samoin kuin sitä, millaisiin kompensaatioihin rekisteröidyn lisäeläketurvan lakkaaminen johtaa.

Näillä lisämerkinnöillä hallituksen esitys on erittäin kannatettava. Rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttaminen ja lisäeläketurvan rahoituksen muutos säästävät eläkejärjestelmän hoitokuluja arviolta miljoonaa euroa vuodessa ja yksinkertaistavat tietojärjestelmiä. Samalla tämä esitys lisää yhdenvertaisuutta ihmisten välille ja saamme myös poistettua eläkejärjestelmästä yhden ylimääräisen rönsyn.

Yleiskeskustelu päättyi.