Täysistunnon pöytäkirja 126/2013 vp

PTK 126/2013 vp

126. TIISTAINA 10. JOULUKUUTA 2013 kello 14.16

Tarkistettu versio 2.0

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssämme on direktiivin implementointi, eli olemme tekemässä kansallista lainsäädäntöä eurooppalaisesta esityksestä, joka liittyy ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen. Ihmiset saavat oikeuden valita terveydenhuollon toimijan tässä lailla kirjoitetulla tavalla, jolla valinta on mahdollista tehdä. Tämä laki on kannatettava. Me tuemme tätä esitystä, mutta tähän esitykseen liittyy joitakin ongelmia, jotka ovat seurausta siitä, että tämä suomalainen malli — en vahingossa sanonut "suomalainen malli" — on aika ajoin ongelmallinen, kun eurooppalainen malli lähtee siitä, että on olemassa vakuutusperusteinen palvelujärjestelmä. Eurooppalainen sosiaaliturvajärjestelmä lähtee työperusteisuudesta, kun meillä on tilanne, missä sosiaaliturva on asumisperusteista ja meillä kunnat verorahoitteisesti tuottavat palvelut.

Tämän valmistelun yhteydessä tämä ongelma on tullut selkeästi esiin. Rahoitusmalleja on ollut käytettävissä vaihtoehtoina useampi, ja sitten loppuviimeksi valmistelu on päätynyt siihen, että on tehty kompromissi, jossa on yhdistelty valmistelun aikana olleita rahoitusvaihtoehtoja. Tämä esitys on sellainen tästä nyt mennään yli -esitys, josta vääjäämättä seuraa paine siihen, että meidän on kansallisesti valmisteltava sosiaali- ja terveydenhuoltoon uusi rahoitusmalli. Tämä kompromissi mahdollistaa sen, että tämä direktiivi tulee implementoitua, mutta kuten jo sanoin, tämä kuvastaa laajemminkin sitä, että ihan meidän omasta kotomaastamme lähtevät paineet siihen, että niin sanottu monikanavarahoitus pitää muuttaa. Meidän pitää mennä uuteen ratkaisumalliin.

Tämä potilaitten liikkuvuusdirektiivin täytäntöönpano luo osaltaan painetta tähän meidän rahoitusjärjestelmäämme. Tämän valmistelun hallitus on luvannut parlamentaarisesti tehdä. Hallitus on kahteen otteeseen, ensin elokuun lopussa ja sittemmin tässä niin sanotun rakennepakettinsa yhteydessä pari viikkoa sitten, luvannut, että sosiaali- ja terveydenhuollon uusi rahoitusmalli tähän maahan valmistellaan parlamentaarisesti ja laajapohjaisesti.

Jotta mekin osaltamme tähän keskusteluun, jota on käyty — ja hyvä on, kun on käyty — jälkemme jätämme, me teemme lausumaehdotuksen. Keskusta esittää, että tämän lain päättämisen yhteydessä eduskunta edellyttää, että osana kuntien yhteistyöhön perustuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta toteutetaan samanaikaisesti hallinnollisten ratkaisujen kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistus. Rahoitusuudistus täytäntöönpannaan mallilla, jossa keskeisenä perustana ovat nykyiset kuntien valtionosuudet ja osa nykyisistä sairausvakuutuskorvauksista. Eli, arvoisa puhemies, nykyisestä monikanavarahoituksesta yksikanavaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusmal-liin.

Anu  Vehviläinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin haluan kannattaa tätä edustaja Rehulan edellä tekemää lausumaehdotusta. Sitten pari sanaa vielä tästä potilasdirektiivistä ja sen implementoinnista. Ensinnäkin jokaiselle on tullut selväksi tuolla asiantuntijakuulemisessa, että tämä meidän terveydenhuoltojärjestelmä satoine eri järjestäjineen ja monimutkaisine monikanavarahoituksineen ei taivu kyllä helpolla tämän kaltaiseen potilasdirektiiviin, joka meillä nyt on tässä käsiteltävänä. Sen takia koko valiokuntakin jätti oman lausumansa siitä, että tulee seurata, minkä verran Suomesta menee ulkomaille ihmisiä terveydenhuollon asiakkaiksi ja minkä verran tulee Suomeen. Täytyy sanoa, että kun tämä tulee jo ensi vuoden alusta voimaan, eli parin viikon päästä, niin ei käy todellakaan kateeksi niitä järjestäjiä ja kuntia ja kuntayhtymiä, jotka joutuvat tämän mukaan sitten toimimaan nykyisessä suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ja monimutkaisessa rahoitusjärjestelmässä.

Tämä keskustan tekemä lausumaesitys, jonka tuossa edustaja Rehula edellä esitteli, lähtee siitä, että me olemme todella myöhässä. Tämän hallituksen olisi pitänyt jo pystyä laittamaan liikkeelle tämä rahoitusuudistus, eikä niin että tässä tämä syksy menee vatuloidessa tämän parlamentaarisen komitean tai työryhmän asettamista ja sitten vasta päästään töihin ja ehkä ensi vaalikaudella sitten tehdään jonkinlaisia askelmerkkejä sen rahoituksen uudistamisen suhteen. Olisi ehdottomasti pitänyt toimia sillä tavalla, että sote, järjestäminen ja hallinnointi, järjestetään kerralla, samaan aikaan tehdään myös sitten tämä rahoitusjärjestelmäuudistus, ja siksi todellakin kannatan tätä edustaja Rehulan tekemää esitystä, että tässä kiiruhdettaisiin.

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Asian ensimmäisessä käsittelyssä perussuomalaiset jo toivatkin esiin useita eri tekijöitä ja perusteluja, miksi suhtaudumme erittäin varauksellisesti potilasdirektiivin täytäntöönpanoon, joka tapahtuisi uudella lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Katsomme, että sitä ei tulisi toteuttaa nyt esitetyllä aikataululla ja valmistelulla.

Esitetyt lakimuutokset asettavat terveydenhuollolle suuria ja ennakolta vaikeasti arvioitavia haasteita ja epävarmuustekijöitä liittyen etenkin siihen, miten paljon rajat ylittäviä terveyspalveluja tullaan jatkossa käyttämään toisissa EU- tai Eta-valtioissa tai Sveitsissä. Epävarmaa on myös se, miten paljon suomalaisia terveyspalveluja jatkossa käytettäisiin ja kuinka paljon siitä tulee aiheutumaan Suomelle lisää erilaisia kustannuksia. Tilanteessa, jossa suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä rahoitusmalleineen sekä kuntasektori ovat suuressa rakennemuutoksessa, pidämme tätä hallituksen esitystä erittäin ongelmallisena.

Perussuomalaiset haluavatkin kiinnittää huomiota siihen, että tällä hetkellä kansallisen terveydenhuoltomme tulevaisuuden malli on auki eikä rakenneuudistuksen aikataulusta ole selkeää tietoa. Vastuunjako kuntien ja valtion tehtävien hoidon ja rahoituksen välillä on avoinna, samoin kuin se, millaisia palveluja ylipäätään tulevaisuudessa voidaan ja aiotaan suomalaisille turvata. Näin ollen myös esityksessä jää täysin epäselväksi, millaista kansallista palveluvalikoimaa ylipäätään ollaan tulevaisuudessa luomassa tai turvaamassa. Rakenteelliset muutokset tulisi olla linjattuina sekä selkeät kustannusarvioinnit tehtyinä ennen kuin tätä esitystä hyväksytään. Kannammekin suurta huolta kansalaisten yhdenvertaisuudesta sekä terveyspalvelujen saatavuudesta, jotka voivat vakavasti vaarantua, kun kustannukset tulevat nousemaan rajat ylittävän terveydenhuollon myötä etenkin, jos varoja joudutaan vähentämään kansallisten terveyspalveluidemme tuottamisesta ja kehittämisestä. Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa, jossa tarjolla on vain niukkuutta ja lisääntyviä säästöjä sekä suuria leikkauksia hyvinvoinnista, pidämme tämän esityksen hyväksymistä vastuuttomana.

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset pitävät esitystä julkisten terveyspalvelujen osalta yleisesti ottaen ongelmallisena myös siksi, että sosiaalipolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä EU:n perussopimuksia ole muutettu tältä osin. Nyt käsittelyssä olevan esityksen lisäksi useat muutkin hallituksen esitykset murtavat paitsi asumisperusteista terveydenhuoltojärjestelmäämme myös sosiaaliturvajärjestelmää. Perussuomalaiset eivät tällaista kehitystä ja suuntaa hyväksy.

On myös huomioitava eettinen näkökulma eri maiden erilaisissa hoitokäytännöissä ja siinä, miten potilaalla on mahdollista ennakolta saada tietoa eri maiden hoitolinjauksista. Lisäksi perussuomalaiset pitävät ongelmallisena sitä, että vastuukysymykset esimerkiksi hoitovirheen tapahtuessa ovat liian epäselvästi määriteltävissä ja näin ollen potilaiden oikeusturvaa ei voida taata.

Palveluvalikoimaan liittyvät perustuslaillisetkin kysymykset olisi myös selvitettävä perin pohjin ennen lain hyväksymistä, samoin uuden toimielimen perustamiseen liittyvät kysymykset. Pidämme oleellisena myös tarkempaa selvitystä siitä, kuinka muut maat, joita direktiivi koskee, ovat sen täytäntöönpanoa vieneet eteenpäin. Myös lain toteutumisen seurantaan ja sen vaikutusten arviointiin tarvitaan tarkka seuranta ja suunnitelma, jolle on asetettava tiukka aikataulu. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunniteltu rakenneuudistus rahoitusmalleineen on oltava selvillä ennen kuin tästä laista voidaan perussuomalaisten mielestä päättää.

Perussuomalaiset pitävät siis edellä mainituista syistä esitystä liian keskeneräisenä ja ennakoimattomana, jotta se voitaisiin hyväksyä. Esitänkin, että lakiesitykset hylätään.

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Mäntylän tekemää hylkäysesitystä.

Keskustelu päättyi.