Täysistunnon pöytäkirja 126/2013 vp

PTK 126/2013 vp

126. TIISTAINA 10. JOULUKUUTA 2013 kello 14.16

Tarkistettu versio 2.0

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

 

Anu Vehviläinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Keskusta ei hyväksy hallituksen linjaa, jolla se karsii pois pk-sektorille kohdennettuja avustus- ja tukimuotoja. Ensinnäkin pienellä kyläkaupoille kohdistetulla investointituella on ollut euromääräistä suurempi vaikutus haja-asutusalueiden asumiseen ja viihtyvyyteen ja arjen turvaan. Keskustan mielestä tukea tulee jatkaa uudessa laissa nykyisen lain ja asetusten mukaisesti. Toiseksi keskustan mielestä ensimmäisen työntekijän palkkatukea tulee jatkaa ja pitää se myös mahdollisena uudessa laissa ja sen asetuksessa. Kolmanneksi keskusta haluaa edelleen säilyttää uudessa laissa yritysten kehittämisavustuksen myöntämisen tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun.

Arvoisa puhemies! Näitten perusteella teen seuraavansisältöisen lausumaehdotuksen eduskunnan hyväksyttäväksi:

"1. Eduskunta edellyttää, että asetuksella säädetään yrityksen oikeudesta kehittämisavustuksiin tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun.

2. Eduskunta edellyttää, että asetuksella säädetään avustuksesta kyläkaupan investointeihin.

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee lain avustuksesta yrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin lakialoitetta LA 62/2012 vp vastaavalla tavalla."

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Vehviläisen tekemiä lausumaehdotuksia, joilla kyläkauppojen investointitukia jatketaan ja kohdassa 2 ensimmäisen työntekijän palkkatukea jatketaan ja kolmanneksi yritysten kehittämisavustuksien maksaminen on mahdollista. Kannatan siis edustaja Vehviläisen tekemiä esityksiä.

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Kommenttina tähän se, että edustaja Vehviläinen sanoi, että karsitaan pk-yrityksiltä tukia, mutta itse asiassa hallituksen esityksessähän ne suunnataan nimenomaan pk-yrityksille esimerkiksi toimitilarakentamisen osalta.

Mitä tulee tähän ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja palkka-avustukseen, meillä on kyllä käytännön kokemuksia siitä, että se on byrokraattinen toimi, joka ei sinällänsä ole houkuttanut yrityksiä. Meidän pitäisi tehdä sellaisia ratkaisuja — esimerkiksi tämän arvonlisäverottoman toiminnan alarajan nosto on sellainen — että yrityksillä on oma raha palkata se ensimmäinen työntekijä. Sinällänsä tämmöisestä byrokraattisesta avustuksesta, joka haetaan yhteiskunnalta, on negatiivisia kokemuksia tähänkin asti ollut.

Keskustelu päättyi.