Täysistunnon pöytäkirja 126/2013 vp

PTK 126/2013 vp

126. TIISTAINA 10. JOULUKUUTA 2013 kello 14.16

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi

 

Jari Leppä /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä lakiehdotuksessa esitetään, että maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan ja sen toimivaltaan kuuluvat asiat siirretään yleisten alueellisten hallinto-oikeuksien toimivaltaan kuuluviksi, ja tässä tapauksessa tuo hallinto-oikeus olisi Hämeenlinnan hallinto-oikeus.

Valiokunta toteaa, että oikeudenhoidossa on ollut pitkään yleisenä tavoitetilana lainkäyttöasioiden keskittäminen erilaisista muutoksenhakuelimistä varsinaisiin tuomioistuimiin, ja lakiesityksessä pyritään takaamaan valituslautakuntaan kertyneen asiantuntemuksen jatkuvuus keskittämällä maaseutuelinkeinoja koskevien valitusasioiden käsittely pääasiassa tosiaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja osittain Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen sekä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen.

Valiokunta korostaa, että lautakunnassa on nykyään todella syvällistä asiantuntemusta näistä asioista, jotka liittyvät erityisesti maatalous- ja maaseutuelinkeinojen erityispiirteiden ja tukiasioiden tuntemukseen. Valiokunta pitää esitettyä maatalouselinkeinoja koskevien asioiden keskittämistä tarpeellisena myös sen vuoksi, että näin voidaan käytännössä edistää valituslautakunnan ammattitaitoisen henkilöstön palvelussuhteen jatkamista. Silloin valituslautakunnan lakkauttamisella ei saa heikentää oikeusturvaa, ja samalla tulee varmistaa, etteivät valitusasioiden käsittelyajat uudistuksessa pitene. Ne olivat, nämä kaksi viimeksi mainittua asiaa, valiokunnassa kaikkein eniten keskusteluttaneita asioita, eli vielä kertaalleen: valitusajat eivät tämän muutoksen vuoksi saa jatkua, ja asiantuntemuksen pitää säilyä edelleen yhtä hyvänä kuin mitä se on tällä hetkellä.

Puhemies! Yksi asia, joka meitä valiokuntalaisia paljon pohditutti, oli riista-asioiden käsittely, jota ei esitetä keskitettäväksi Hämeenlinnaan, vaan se menisi kaikkiin hallinto-oikeuksiin. Tästä syystä valiokunta ehdottaa tuossa omassa tekstissään sitä, että näiden riista-asioiden osalta pidetään täysin välttämättömänä sitä, että myös siellä pystytään kaikella tavalla hyödyntämään se nykyinen, tällä hetkellä olemassa oleva valituslautakunnan asiantuntemus. Näitä juttuja on noin 20—40 vuosittain, ja keskimäärin näiden käsittelyajat valituslautakunnassa ovat olleet 3—4 kuukautta, kun sen sijaan keskimääräiset hallinto-oikeuksien käsittelyajat ovat olleet 7,7 kuukautta. Elikkä tässä on kyllä erittäin tarkka paikka toimia niin, että nyt sitten tämän uuden käytännön myötä nuo käsittelyajat eivät siitä pitene.

Toinen asia on se, että oikaisuvaatimusten osalta tämä lakiehdotus tuo merkittävän uudistuksen ja parantamisen tilanteeseen, jossa varsinkin on massa- ja rutiiniluontoisista asioista kysymys. Silloin tarjotaan viranomaisille mahdollisuus entistä laajempaan oikaisujen tekemiseen, ja tämä on erittäin hyvä asia. Valiokunta tätä erittäin hyvällä alleviivaa, että näin tapahtuu. Silloin vältymme kokonaan oikeusprosesseilta selvien asioiden kanssa.

Neljäs asia, jos se vielä otetaan tässä, puhemies, esille, on se, että valiokunta toteaa, että maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamiseen liittyy myös maatalousasioiden ruotsinkielisten valitusten käsittely. Ruotsinkielisten valitusten osuus on ollut viime vuosina noin 10 prosenttia tai hieman alle, ja siksi on tärkeää, että myös tämä otetaan erityisenä huomioon.

Näistä kahdesta asiasta on myöskin, puhemies, valiokunta lausumaehdotuksen tehnyt elikkä lakkautusten vaikutuksista muun muassa asioiden käsittelyaikoihin ja ruotsinkielisten valitusten käsittelyyn. Näitä seurataan ja seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tämä esitys on yksimielinen.

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja toi hyvin esille näitä valiokunnassa esillä olleita muutoskohtia. Huolena olivat tosiaan nämä kalastus- ja metsästysasioiden käsittelyyn liittyvät oikaisut, jotka nyt sitten siirtyvät näistä valituslautakunnista hallinto-oikeuksiin, ja oli hyvin valiokunnalla huolenaiheena, löytyykö sieltä riittävästi erityisosaamista. Siinä mielessä täytyy todeta, että ehkä oli ennenaikaista lopettaa näitä valituslautakuntia, jos hallinto-oikeuksissa ei ole valmiuksia käsitellä asioita riittävän nopeasti. Erityisesti epäiltiin, että muun muassa hirvenmetsästykseen liittyvät muutokset ja niitten haku metsästyskauden aikana eivät onnistu hallinto-oikeuksissa, ja sitten toivottiin sitä, että ratkaisut saataisiin myös niistä riittävän nopeasti.

Muun muassa ruotsinkielisten asema oli esillä, ja myös siinä jonkun verran käytiin keskustelua, pitäisikö asiat siirtää heidän osaltaan Vaasan hallinto-oikeuteen, koska siellä ruotsin kielen osaamista olisi jo etukäteen.

Jonkin verran myöskin oikeusturvaa osaltani ajattelin, miten tämä päätöksenteon siirtäminen näiltä lakkautettavilta valituslautakunnilta hallinto-oikeuteen vaikeuttaa käsittelymaksuihin, ja niistä ei ihan täyttä selkoa ollut, vaikka jonkunlaisia arvioita oli. Toivottavasti valituksen käsittelyt eivät muodostu kalliimmiksi.

Timo V.  Korhonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kuten todettu, tässä lakiehdotuksessa esitetään maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja sen asioitten siirtämistä yleisten alueellisten hallinto-oikeuksien toimivaltaan kuuluviksi. Muutama näkemys tähän liittyen:

Ensinnäkin tämän muutoksen osaltahan on syytä todella muistaa se, että valituslautakunnassa on erittäin syvällistä erityisasiantuntemusta, joka liittyy erityisesti maatalouselinkeinojen erityispiirteitten ja tukiasioitten tuntemukseen. Sen vuoksi onkin tärkeää, että tämän valituslautakunnan nykyiset virkamiehet siirtyisivät mahdollisimman kattavasti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jotta todella voidaan varmistaa ammattitaidon säilyminen näitten valitusten käsittelyssä. Muun muassa puheenjohtaja Leppä mainitsi nämä riistakysymykset, joita on kohtuullisen harvoja, joten on jopa järkevää, että niitä keskitetään tiettyihin elimiin.

Hallinto-oikeuksille on, totta kai, nyt taattava riittävät resurssit muun muassa henkilökunnan kouluttamiseen näitten valitusasioitten aihesisältöön liittyen. Lisäksi on ehdottomasti huolehdittava siitä, että valituslautakunnassa säilyy aina tähän lain voimaantuloon asti riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa, jotta ei todellakaan synny mitään tilannetta, jossa valituslautakunta viimeisinä kuukausinaan ruuhkautuisi. Ja kuten valiokunta myös toteaa, on välttämätöntä, että maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamisen vaikutuksia muun muassa asioitten käsittelyaikoihin ja niin edelleen seurataan.

Eli kaiken kaikkiaan — puhemies, aivan lyhyesti vielä — tässä valituslautakunnan lakkauttamisen myötä ei miltään osin saa valittajien oikeusturvaa vähentää eivätkä käsittelyajat saa missään tapauksessa ainakaan oleellisesti pidentyä nykyisestä.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Tässä on jo todettukin useammasta suusta tämä muuttuva tilanne elikkä valituslautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden siirtäminen alueellisille hallinto-oikeuksille, mikä on oikeudenhoidossa muuallakin kuin maa- ja metsätalousvaliokunnan hallinnonalalla ollut tavoitetilalla, ja tätä lainsäädäntöä on muutettukin.

Jatkossa on tietysti tärkeää, aivan niin kuin edustaja Korhonen ja valiokunnan puheenjohtaja totesivat, että valiokunta on kiinnittänyt huomiota, että valitusasioitten asianmukaista käsittelyä seurataan ja juuri niinkin, että sen asiantuntijuuden tulee olla jatkossakin elinkeinonharjoittajien turva. Kuten valiokunta keskusteli näistä riista- ja kalatalousasioista, voidaan todeta, että varmasti siellä seuranta on tärkeää, koska vaikka kieli poskessa nyt todetaan, että kylläpä kalastusasioista aina mehevä riita saadaan aikaiseksi, sekin on tärkeä osa-alue Suomessa, samoin kuin täällä viitattiin hirvilupiin, että hirvilupien saaminen tapahtuu metsästysajan puitteissa kuten aiemminkin.

Oikaisuvaatimuksen käyttöalan laajentaminen ensi vaiheen oikeusturvakeinona tuonee lisäarvoa nopeuttaessaan asioitten käsittelyä, mutta niin kuin on todettu myös, kaikkeen ei oikaisuvaatimus sinänsä tietenkään sovellu.

Porotaloudesta on vielä pohjoisen ihmisenä todettava se, että nyt kun pohjoisessa Lapin ja Oulun hallinto-oikeudet yhdistyvät, on tärkeää, niin kuin tietysti lakiesitys ja valiokunta ovat ottaneet huomioon, että nämä porotaloutta koskevat valitukset tulevat jatkossa käsitellyiksi ehdottomasti Rovaniemellä samoin kuin kolttalain nojalla ratkaistavat asiat. Suomi on pitkä maa ja porotalous pohjoisessa asiantuntemuksineen.

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti vielä. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan siis ja toimivaltaan kuuluvat asiat siirretään Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vastuulle. Siis muutoksenhaut keskitetään Hämeenlinnaan maatilatalouden harjoittamiseen liittyvistä tuista, maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maatalouden rakennetuista. Keskittämistä perustellaan maatalouden sekä kansallisen ja EU-tason tukilainsäädännön erityispiirteillä — tarkoittaa kai monimutkaisuutta, tarvitaan erityisosaamista.

Uudistuksillakin on aina kaksi puolta. Hallinto-oikeudet ovat ruuhkaisia, käsittelyajat ovat lähes vuoden pituisia, ja maa- ja metsätalousvaliokunta on oikein todennut mietinnössään, että lautakunnan lakkauttamisella ei saa heikentää oikeusturvaa ja käsittelyajat eivät saa olla pitempiä kuin nykyisin.

Hallinto-oikeudet pääsääntöisesti käsittelevät asiat kirjallisten aineistojen pohjalta. Monimutkaisia maatalouselinkeinoihin liittyviä asioita ei välttämättä pystytä käsittelemään papereita lukemalla puolueettomasti ja oikeudenmukaisesti. Suulliset käsittelyt tulisi ottaa lähes ensisijaiseksi käytännöksi, jotta muutoksenhaku jatkossa toimisi toivotulla tavalla. Suullisten käsittelyjen lisäämistä tulisi harkita myös monissa muissa erityistuomioistuimissa. Tavallinen ihminen ei pysty tuottamaan niin aukottomasti papereita omalla rahallaan kustantaen kuin kirjalliset käsittelyt vaativat. Toivottavasti olen väärässä.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Pitää sinänsä paikkansa, että maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa on tietysti erikoistuttu näihin tiettyihin asiaryhmiin, ja lautakunnan toiminta on tässä ajan mittaan parantunut. Muistan aika synkkiäkin aikoja 1990-luvulta ja 2000-luvun puoleltakin. Jos tämä tietynlainen erityisasiantuntemus nyt voidaan siirtää tuonne Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, niin en minä tässä nyt mitään ongelmia niin kauheasti näkisi. Ehkä olisi hyvä saada vähän tämmöisiä raikastavia aineksia tähän asioitten käsittelyyn ja saada ihan näitä yleisiä oikeusperiaatteitakin enemmän huomioon. Minusta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan kytkentä maa- ja metsätalousministeriöön välillä vaikutti ainakin näin maallikosta liiankin raskaalta. Lainsäädäntö on turhan monimutkaista. Ongelma on ehkä aika paljon tässä kummallisessa maatalouslainsäädännössä, jota voisi vähän virtaviivaistaa ja lähteä ehkä enemmän sitten yleisten oikeusperiaatteitten pohjalta.

Yleiskeskustelu päättyi.