Täysistunnon pöytäkirja 126/2013 vp

PTK 126/2013 vp

126. TIISTAINA 10. JOULUKUUTA 2013 kello 14.16

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta

 

Jari Leppä /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tässä esityksessä eläinlääkintävahinkojen arviolautakuntaa ehdotetaan siirrettäväksi, sen toimialaa, Eviran yhteyteen, ja tämä johtuu siitä, mitä äsken käsittelimme, elikkä maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamisesta ja asioiden käsittelystä siltä osin Hämeenlinnassa, ja kun eläinlääkintävahinkojen arviointilautakunta on toiminut maaseutuarviolautakunnan toimialalla, niin sille ei enää ole paikkaa, ja siksi Evira on sille luonteva kohde.

Tässähän tärkeintä on se, mitä valiokunta korostaa, että esityksen tavoitteena on turvata mahdollisuus saada eläinten hoitovirheissä jatkossakin puolueeton asiantuntijaelimen lausunto. Tämä on oleellisen tärkeä asia sekä asiakkaiden, eläinten omistajien, niin tuotantoeläinten kuin myöskin harraste-eläinten omistajien, että myös eläinlääkäreiden ja myös hallinnon näkökulmasta silloin, kun kysymyksessä on virkaeläinlääkäri, ja siksi on tärkeää, että tälle löytyy sopiva paikka, ja nyt se paikka tässä ehdotetaan, että se on Evira elikkä Elintarviketurvallisuusvirasto.

Timo V.  Korhonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä lain edellyttämä muutos on totta kai tarpeellinen jo senkin takia, että maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkaa ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnalle tarvitaan sitten uusi koti. On aivan selvää, että tätä eläinlääkintävahinkojen arviolautakuntaa tarvitaan. Se on tarpeellinen eläinten omistajien ja myös eläinlääkäreitten oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi niissä tilanteissa, joissa on tapahtunut mahdollisia hoitovirheitä tai vahinkoja.

On selvää, että missään tapauksessa ei saa palata enää arviolautakunnan perustamista edeltävään aikaan. Eli on aivan selvä asia, että kun tämä arviolautakunta perustettiin, niin sen aloitettua toimintansa vahinkojen käsittely yhtenäistyi ja myös sitten helpottui.

On myös selvää tai itse näen erittäin järkevänä myös sen, että tämä arviolautakunnan sijoittaminen Elintarviketurvallisuusvirastoon on tarkoituksenmukaisinta arviolautakunnan työn jatkumisen kannalta kaiken kaikkiaan. Eli tätä hallituksen esitystä on syytä lämpimästi kannattaa.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Asiantuntijakuulemisissa tuli hyvin yksimielisesti esille, että tämä on kannatettava hallituksen esitys. Toisin kuin edellisessä mietinnössä eräs lautakunta lakkautettiin, nyt arviolautakunta esitetään siirrettäväksi toiseen virastoon, ja kuulemisten perusteella tätä ei ole syytä kyseenalaistaa. Tämä on, niin kuin puheenjohtaja totesi, kaikille osapuolille tärkeä lautakunta siinä mielessä, että virheet tunnustetaan, tunnistetaan ja niistä otetaan ennen kaikkea opiksi. Elikkä tämä on mielestäni aivan vastaava tilanne kuin siinä, että meitä ihmisiä varten on potilaslaki, niin että tämä arviolautakunta eläinlääkintävahingoista on tarpeen näin.

Yleiskeskustelu päättyi.