Täysistunnon pöytäkirja 127/2004 vp

PTK 127/2004 vp

127. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 119/2004 vp) täydentämisestä

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Illan hiukan myöhäisestä hetkestä huolimatta ajattelin sanoa ihan muutaman sanan täältä kateederilta.

Kysymyksessä on ympäristövaliokunnan mietintö 16 hallituksen esityksestä laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja vielä tämän annetun hallituksen esityksen täydentämisestä, hallituksen esityksestä 119 ja hallituksen esityksestä 141. Nyt kysymyksessä on ehdotus, jolla muutetaan lakia öljysuojarahastosta. Vanha laki on vuodelta 1974. Kysymys on toissijaisesta velvollisuudesta korvata öljyvahinko. Samalla on kysymys torjunnasta sekä ympäristön ennallistamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Näitä tämä rahasto sitten rahoittaa. Lisäksi tässä selvitetään korvauksia, joita maksetaan kunnille niiden suorittamasta pelastustoimesta ja tässä pelastustoimessa aiheutuneista kuluista.

Tämä hallituksen esitys sisältää myös perustuslain määräysten huomioon ottamista. Kuitenkin ympäristövaliokunta on tarkentanut perustuslain roolia ja vielä lisännyt tältä osin lakiehdotuksiin perustuslain vaatimat yksityiskohtaiset huomiot. Tämähän liittyy siihen, että nyt voimassa oleva perustuslaki vaatii monen asian nostamista lain tasolle aikaisemmasta vaikkapa asetuksenantamistasosta. Tähän toimeen valiokuntamme, ympäristövaliokunta, on siis ryhtynyt.

Ehkä tärkein asia, jonka haluan tässä tuoda esiin, on se, että valiokunnan lausumaehdotus on kirjattu yksimielisesti ja se kuuluu: "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto huolehtii öljynsuojarahaston toimintakyvyn turvaamisesta kaikissa olosuhteissa tarvittaessa talousarvioratkaisuin." Syy tähän on se, että nyt tämän rahaston tulot koostuvat ainoastaan niistä öljytonneista, joita Suomeen tuodaan täällä jalostettaviksi tai muuten käytettäviksi. Ne tuodaan siis meriteitse pääosin.

Näin ollen valiokunnassa jo pitkään on ollut se käsitys, että tämänkaltainen toiminta ei voi olla ainut rahoitusmuoto nimenomaan siitä näkökulmasta, että todellinen uhka ja ongelma ovat Suomenlahden kautta Itämerelle ja siitä eteenpäin suuntautuvat Venäjän öljykuljetukset, joiden taso tällä hetkellä on noin 100 miljoonaa tonnia ja jotka vuoteen 2010 mennessä tulevat ilmeisesti nousemaan 190 miljoonan tonnin tasolle vuodessa. Tämä on se todellinen haaste myös öljyntorjunnalle. Näin ollen vaatimukset kasvavat, haasteet kasvavat, resurssien pitää kasvaa ja rahoitus pitää turvata. Tästä johtuu nimenomaan tämä lausumaehdotus, joka sisältyy mietintöön.

Lopuksi, arvoisa puhemies, haluan painottaa sitä, että hallituksen esitys sinänsä lähtökohdiltaan on hyvä ja erityisen kannatettava siksi, että se on ottanut mukaan öljysuojarahaston rahoituskohteeksi myös monitoimimurtajan, jonka hankkimiseksi on päätetty, täsmällisesti todeten, sopia ja solmia rahtaussopimus. Tämä tarkoittaa sitä, että joko aikarahdataan tai muulla sopimusperäisellä tavalla hankitaan monitoimimurtaja 20 vuodeksi Suomenlahdelle öljy- ja kemikaalivahinkoja torjumaan, jolloin myös avomerellä tapahtuva ja talviolosuhteissakin toimiva pelastus ja öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjunta voidaan toteuttaa. Näin tämä vaatimus, mikä lausumaehdotuksessa on, että öljysuojarahaston rahoitus turvataan kaikissa olosuhteissa tarvittaessa talousarvioratkaisuna, painottuu entisestään, kun kerta vielä tämäntyyppisiä hankkeita, hyvin tärkeitä hankkeita, rahoitetaan.

Lopuksi, arvoisa puhemies, on hienoa, että ed. Halme on paikalla.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​