Täysistunnon pöytäkirja 128/2006 vp

PTK 128/2006 vp

128. TORSTAINA 7. JOULUKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

 

Markku Laukkanen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Kyse on todella tv- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Tässä ehdotetaan muutoksia ohjelmistolupia koskevaan sääntelyyn nimenomaan keveämpään suuntaan. Tämä uusi tilannehan syntyy nyt siitä, että digitaalisen tekniikan kehittymisen myötä on syntynyt uusia jakeluteitä. Yhdeksi jakelutieksi on kehittymässä myöskin televisiolähetyksille liikkuva vastaanotto, eli se mahdollistaa matkapuhelimeen tai muuhun kannettavaan laitteeseen suoritettavan jakelun. Näitä mobiilitelevisiopalveluita, kuten niitä nyt kutsutaan, on tarkoitus tarjota uudessa neljännessä digitaalisessa kanavanipussa, ja nyt on tarkoitus, että tätä ohjelmistolupamenettelyä sitten kevennetään. Tämän ohjelmistoluvan tulee myöntämään Viestintävirasto ja tulisi käyttämään siinä sitten sidottua harkintaa.

Mitä tulee digitaalisiin toimilupiin, tässä ehdotetaan myöskin, että valtioneuvoston myöntämän digitaalisen toimiluvan nojalla lähetettävät tv- ja radio-ohjelmistot voidaan lähettää samanaikaisesti ja muuttamattomina myöskin tässä dvb-h-verkossa ilman erillistä toimilupaa. Tämä on selkeästi uusi, merkittävä laajennus tähän uuteen digitaaliseen jakeluun koskien toimiluvan sääntelyalaa, ja sama totta kai koskee sitten Yleisradion televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain nojalla lähettämiä ohjelmistoja, ja Yleisradiohan ei ole mitään erillistä toimilupaa enää vuosiin tarvinnutkaan.

Valiokunta käsitteli perusteellisesti asiaa ja pyysi sitten eräästä elementistä, lähinnä tekijänoikeuskysymyksistä, myös sivistysvaliokunnan lausunnon. Tulen tähän tekijänoikeuskysymykseen hieman tuonnempana.

Mutta totean nyt ensin tästä toimilupamenettelyn keventämisestä sen, että tämä keventäminen on sidoksissa tv- ja radiotoiminnan uuteen standardiin, siis tähän dvb-h-standardiin tai vastaavaa standardia käyttävään verkkoon. On myös huomattava, että televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaan toimilupa tv- ja radiotoimintaan tarvitaan ainoastaan silloin, kun sitä harjoitetaan joukkoviestintäverkossa. Valiokunnan selvityksen mukaan esimerkiksi 3G-verkkoa, jota on käytetty matkapuhelinverkkona, ei voi pitää viestintämarkkinalain mukaisena joukkoviestintäverkkona, joten siihen ei tarvita erillistä ohjelmistolupaa. Tähän näkemykseen oli valiokunnan hyvin helppo yhtyä.

Sitten itse tekijänoikeuskysymyksiin, mikä on tavallaan seurausta tästä: Luodaan siis uusi jakelutie. Kuluttajille seuraa tietenkin sitten tämä tekijänoikeuskysymys, ja tässä oli tietysti toimialalla hyvin erilaisia näkökantoja. Tekijänoikeusjärjestöt lähtevät siitä, että ilman muuta uusi digitaalinen teknologinen jakelutie, vaikka se tapahtuu samaan aikaan muuttamattomana, muodostaa tekijänoikeudellisesti uuden tekijänoikeusperustan, ja tv-yhtiöt taas lähtevät siitä, että se ei muodosta sitä.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan on olemassa hyvät perustelut sille, että sovittavan korvauksen pitäisi kattaa sekä alkuperäinen että rinnakkainen lähetystoiminta, ja tämä koskee ensi sijassa niitä tilanteita, joissa rinnakkaisen lähettämisen liiketoimintamallit eivät poikkea muista vapaasti yleisön vastaanotettavissa olevien tv- ja radiolähetysten liiketoimintamalleista. On hyvin tärkeää nyt, kun me puhumme tekijänoikeuksista, muistaa, että me puhumme silloin tietenkin sopimusalueesta. Se on erillinen sopimusalue. Alun pitäen valiokunta lähti siitä, että käsittelyssä ei ole tekijänoikeuslain muutos, vaikka sitä toivottiin oikeastaan kummaltakin puolelta. Annoimme hyvin selvän signaalin siitä, että valiokunta ei sitä kysymystä avaa eikä tule pyytämään tekijänoikeuslainsäädännön muuttamista tässä yhteydessä, vaan hallituksen on sitten tehtävä se arvio erikseen. Siitä valiokunta teki sitten myöskin lausumaehdotuksen, jonka sisältöä esittelen kohta.

Joka tapauksessa tätä tekijänoikeuskysymystä käsiteltiin myöskin sivistysvaliokunnan lausunnossa, ja valiokunta toteaa, että se ei ota kantaa sille esitettyyn muutosehdotukseen vaan katsoo, että asia tulee käsitellä ja tulkintaerimielisyydet ratkaista pikaisesti perusteellisessa laajapohjaisessa valmistelussa.

Arvoisa puhemies! Täällä vetää aika tavalla. Saisiko tuon oven kiinni? — Kiitoksia! Puhujalla on sen verran flunssaa, että tämmöinen pyyntö pidettäköön kohtuullisena.

Jos vielä palataan tämän esityksen alkuperäiseen tarkoitukseen, niin sen tarkoituksenahan on taata uusien viestintäteknologioiden käyttöönotto ja sen kautta tietenkin silloin edistää tietoyhteiskunnan kehitystä. Liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa, että tässä esityksessä ei ehdoteta itse tekijänoikeuksiin liittyvää sääntelyä, mutta valiokunta pitää yleisesti hyvin tärkeänä tekijänoikeusjärjestelmän joustavaa kehittämistä sillä tavoin, että se vastaa teknistä kehitystä ja turvaa samalla tekijöiden oikeuden korvaukseen.

Tämä on se suuri haaste, minkä äärellä tekijänoikeusjärjestelmän uudistaminen tällä hetkellä on. Sen täytyy soveltua uuteen toimintaympäristöön, jossa samoja sisältöjä jaetaan eri jakelukanavia pitkin ja yleisöt pirstoutuvat pienemmiksi ryhmiksi. Mehän emme, rouva puhemies, tällä hetkellä tiedä, millä tavalla digitaalinen teknologia tulee kehittymään. Tulee erilaisia jakeluteitä, tulee erilaisia päätelaitteita ja hyvin erilaisia yleisöjä, ja sen takia on koko tälle kehitykselle hyväksi, että mahdollisimman laajapohjaisesti sopimusperusteisesti voitaisiin tästä löytää nopeasti yksituumaisuus. Tätä nopeutta me haluamme korostaakin sillä, kun teemme lausumaehdotuksen, että hallitus omalta osaltaan ryhtyy toimenpiteisiin tämän asiakokonaisuuden käsittelemiseksi ja tulkintaerimielisyyksien ratkaisemiseksi pikaisesti perusteellisessa laajapohjaisessa valmistelussa olemassa olevan tekijänoikeusjärjestelmän puitteissa. Tämä loppu tarkoittaa nimenomaan sitä, että nyt kun päädyttiin siihen, että emme halua tekijänoikeuskysymystä tässä yhteydessä avata — se ei ollut auki, koska ei ollut myöskään esitystä — tämä syntyisi mahdollisimman nopeasti. Silloin sopimuskumppaneille tämä on selkeä viesti, niin tekijänoikeusjärjestöille kuin tv-yhtiöillekin, että tehkää sopimus, jotta tämä uusi teknologinen mahdollisuus voitaisiin ottaa Suomessa mahdollisimman pian käyttöön.

Puhemies! Kyse on sen verran uudesta teknologiasta, että tavallaan emme löydä tähän mallia muualta, ja sen takia on tietenkin selvää, että tekijänoikeusjärjestelmänhän pitää olla vähintään Euroopan unionin tasoinen sopimusjärjestelmä. Siksi, kun nyt lähdetään luomaa uutta käytäntöä pitkässä juoksussa myöskin uusille jakeluteille, uusille päätelaitteille, on hyvä, että tuon valmistelun tietenkin pitää olla laajapohjainen, sopimusperusteinen, mutta myöskin niin, että koska kyse on yli rajojen menevästä sisältöteollisuudesta, se tunnistaa myöskin sen kysymyksen sillä tavoin, että tästä tekijänoikeuskysymyksestä ei muodostu estettä myöskään näiden uusien teknologioiden käyttöönotolle.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Vaikeaa on kun vaikeaksi äityy. Tässä asiassa kävi hyvin selväksi se, että toisaalta teknologia kehittyy erittäin nopeasti ja kun teknologiaa kehitetään erittäin nopeasti ja se eriytyy omille teilleen, niin perinteisten oikeuksien asema tulee entistä vaikeammaksi. Henkilökohtaisesti olen pitänyt ratkaisevana kaikessa tekijänoikeuksien kunnioittamista. Toisaalta vapaassa markkinataloudessa sopimuksenvapaus on luovuttamaton, ja jos joudutaan lainsäädännöllä säätelemään ja puuttumaan sopimusvapauteen, niin se on kova juttu. Mutta toisaalta tarvitaan aivan ehdottomasti, luovuttamattomasti, tekijänoikeudet, jotka ovat lainsäädäntöasia. Jos ei tekijänoikeuksia kunnioiteta ja tekijöillä ei ole oikeutta aikaansaannoksiinsa, niin kyllä sitten tekeminenkin loppuu. Jostakin pitää liksa saada korvauksena siitä, mitä on luonut. Tämä asia tuli harvinaisen selväksi, arvoisa puhemies, juuri tämän hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä.

Kun kysymys on mobiili-tv-lähetyksistä, niin tässä on selvät sopija- ja intressiosapuolet: barrikadin toisella puolella MTV Oy, Nelonen Oy, Nokia Oyj, Viestinnän Keskusliitto ja Ficom ja sitten siellä tekijänoikeuksien puolella Gramex ry, Kopiosto ry ja Teosto ry. Nyt sitten näillä markkinatoimijoilla siellä verkkopuolella on selvä intressi ollut saada tässä yhteydessä eräällä tavalla todistetuksi se, että he saavat karkeasti sanottuna samaan hintaan lähettää näissä mobiililaitteissa sitä ohjelmaa, joka samanaikaisesti tulee tuolla normaalissa tv-verkossa. Siis on dvb-t- ja dvb-h-verkkojen rinnakkaiselosta eräällä tavalla kysymys ja samalla on merkityksellisestä markkinasta kysymys. EU:n perustamissopimuksen 82 artiklassa kielletään määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Pakottavan EY:n lainsäädännön vuoksi tekijänoikeuskorvausten hinnoittelun pitää olla läpinäkyvää, syrjimätöntä, eikä hinnoittelussa saa olla sidontaa tai niputtamista. Kiellettynä sidontana pidetään menettelyä, jossa erillisillä merkityksellisillä markkinoilla tarjottavilla tuotteilla on yksi yhteinen hinta. Sidontakielto edellyttääkin erillisiä hintoja eri markkinoilla tarjottaville tuotteille ja palveluille.

EU:n komissiolta on saatu äskettäin vastaus pyyntöön, josta vastauksesta käy ilmi, että ilmenevä markkinamäärittely tarkoittaa käytännössä sitä, että erillisillä dvb-h-, dvb-t-markkinoilla tarjottavilla palveluilla on oltava erilliset tekijänoikeuskorvauksensa ja kaikkien dvb-h-puolella toimivien yritysten tekijänoikeuskorvausten tulee olla tasapuolisia ja syrjimättömiä. Tämän mukaisesti dvb-h- ja dvb-t-palvelut kuuluvat erillisille merkityksellisille markkinoille.

Arvoisa puhemies! Toivon hartaasti, että kun valiokunta onneksi ei lähtenyt tässä ratkaisijan rooliin, vaan jätti eri osapuolten sopimusvapauden merkitystä korostaen tämän voimassa olevan tekijänoikeusjärjestelmän puitteissa selvittämän asian, että tässä ratkaisu syntyy mahdollisimman pian. Tämä on kiusallinen asia. Puhutaan tästä tietoyhteiskuntakehityskulusta. Senkin kannalta tämä asia on hyvä ratkaista mahdollisimman nopeasti, siis toisaalta sopimusvapauden kriteerein ja toisaalta voimassa olevan tekijänoikeusjärjestelmän puitteissa.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa rouva puhemies! Niin kuin valiokunnan puheenjohtaja, ed. Pulliainen, tässä selvitti, oli mielenkiintoinen opetus ainakin allekirjoittaneelle valiokunnan jäsenenä se, kuinka voimakkaasti eriytyy ja nähdään sama asia juuri päinvastoin eli eri tavoin. Siellä oli tietysti tekijänoikeusjärjestöt ja sitten nämä operaattorit, jos esimerkiksi MTV Oy:tä voi operaattoriksi sanoa, mutta siinä merkityksessä.

Kun valiokunta nyt lausumalla pyrki ohjaamaan tasapuolisesti ja kunnioittaa niin sopimusoikeuksia kuin myös tekijänoikeuksia, niin täytyy vain toivoa, että hallitus pystyy nyt sitten viemään tämän asian sillä tavoin eteenpäin, että tämä uusi tekniikka voidaan ottaa käyttöön, koska joittenkin asiantuntijoitten osalta jopa vihjailtiin siihen suuntaan, että mikäli heitä tyydyttävää sopimusta ei tule, niin sen jälkeen tätä uutta tekniikkaa mahdollisesti ei otettaisi lainkaan käyttöön.

Markku Laukkanen /kesk:

Puhemies! Haluan vielä sitä korostaa, että ei tietenkään sellainen vaihtoehto, jossa ei olisi kunnioitettu sopimusoikeutta, tullut kyseeseenkään tässä tarkastelussa. Melkein sanoisin näin, että nyt tämä tekijänoikeuskysymys sai itse lakiesityksen todellisen sisällön kannalta vähän kohtuuttomankin suuren arvon. Kumpikaan osapuoli ei oikein nähnyt sitä, että meillä ei ole todellakaan käsittelyssä tekijänoikeuslain muutos, vaan radio- ja tv-toiminnasta annetun lain muutos. Ne olivat nyt hieman eri polkuja kulkevia lakeja. Siinä katsannossa odotusarvo tuntui välillä kummallakin osapuolella olevan sellainen, että eduskunta ja sen valiokunnat ryhtyvät täällä sitten ratkomaan sopimusoikeuden piiriin kuuluvaa asiaa.

Valiokunta toivoo tällä mietinnöllään juuri sitä, että sopimusosapuolet löytävät mahdollisimman nopeasti toisensa ja kykenevät samassa pöydässä ratkaisemaan tämän kiistan. Totta kai sillä on suuri ehkä tämmöinen ennakkotapauksen luonne, koska tässä otetaan selkeästi nyt kantaa juuri tähän erilliskysymykseen, joka on uusi asia meille kaikille, siis samaan aikaan tapahtuva lähetys muuttamattomana rinnakkaislähetyksenä. Tästähän on kaapeli-tv:n puolelta jonkun verran kokemuksia ollut tästä niin sanotusta must carry -periaatteesta, jossa on kyse muuttamattomasta lähetyksestä, mutta ei samanaikaisesta. Mutta nyt puhutaan nimenomaan samanaikaisesta muuttamattomasta lähetyksestä.

Kyllä henkilökohtaisesti uskon, että se ratkaisu löytyykin. Valiokunta olisi tietysti mieluusti ottanut kansainvälisiä kokemuksia käyttöön ja huomioon ja jollain tavalla pohjaksikin, mutta kun niitä ei ole. Siinä katsannossa on koko ajan nähtävä, että Suomi on tässä teknologian eturivin maita edelleenkin. Me olemme luomassa myöskin sellaisia käytäntöjä, että ne käytännöt, joita Suomessa sitten syntyy tässä asiassa, varmasti tullaan omaksumaan sitten aika monessa muussakin maassa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan oikein, ed. Laukkanen, ei ole esimerkkejä olemassa, kun tätä keskustelua ei edes muualla käydä.

Markku Laukkanen /kesk:

Kiitos, rouva puhemies! Lyhyt kommentti ed. Pulliaiselle: Ei käydä, kun ei ole tavallaan tätä kysymystä noussut esiin. Italiassa ymmärtääkseni on aloitettu mobiili-tv-lähetykset. Siellä syystä tai toisesta tätä keskustelua ei käyty, kun siitä ei tullut tavallaan kysymystä. En tiedä, millä tavoin siellä asia ratkaistiin. Yritin sitä selvittää, mutta siihen ei tullut vastausta.

EU-tasolla tekijänoikeuskysymykset ovat erittäin iso kysymys liittyen koko immateriaalikysymysten laajuuteen. Siitä tulee aivan varmasti lähivuosina yksi suurimmista asioista. Mutta minusta olisi oikein hyvä, johon jo ed. Pulliainen ensimmäisessä puheenvuorossaan viittasi, että Euroopan unionin tasolla voitaisiin luoda tavallaan tekijänoikeuslaista tällainen puitelainsäädäntö, mutta sen varsinaisen sisällön sopiminen jää, totta kai, edelleenkin sopimusasiaksi sopimusosapuolten kesken. Silloin ollaan siinä oikeustilassa, missä tekijänoikeuskysymykset viime kädessä tulee ratkaista.

Yleiskeskustelu päättyy.