Täysistunnon pöytäkirja 128/2006 vp

PTK 128/2006 vp

128. TORSTAINA 7. JOULUKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Paluumuuttajien sairausvakuutusmaksun määräytymisperusteet

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on kuluvan vuoden heinäkuussa antanut päätöksen, joka koskee niin sanottujen paluumuuttajien sairausvakuutusmaksun määräytymisperustetta. Yhteisöjen tuomioistuimen päätöksessä todetaan yleisen periaatteen poikkeuksena, että jäsenen tai asuinvaltion "on jätettävä maksujen määräytymisperusteen ulkopuolelle niiden eläkkeiden määrä, joiden osalta kyseiset eläkkeensaajat ovat jo suorittaneet maksuja muissa valtioissa riippumatta siitä, ovatko asianomaiset suorittaneet kyseiset maksut työtuloistaan vai onko ne peritty suoraan mainituista tuloista".

Arvoisa puhemies! Kysynkin asianomaiselta ministeriltä: Mihin toimiin hallitus on ryhtynyt yhteisöjen tuomioistuimen asianomaisen päätöksen johdosta niin sanottujen Ruotsin paluumuuttajien osalta?

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Arvoisa puhemies! Tämä asiahan koskee erityisesti Ruotsin paluumuuttajia ja heidän eläkkeistään perittyä sairausvakuutusmaksua. Todellakin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi tästä päätöksensä ennakkoratkaisuasiassa. Tässä kyseessä on korkeimman hallinto-oikeuden esittämä ennakkoratkaisupyyntö oikeudenkäynnissä, joka koskee tätä tulkintaa. Korkein hallinto-oikeus kysyi siis EY-tuomioistuimelta, onko Suomen sairausvakuutuslaki asetuksen vastainen, koska sairausvakuutusmaksun laskentaperusteena käytetään Suomessa saatujen eläketulojen lisäksi myös toisesta EU-maasta saatuja eläketuloja.

Julkisasiamies antoi asiassa ratkaisuehdotuksen, ja sen mukaisesti toisesta jäsenvaltiosta maksettu eläke voidaan ottaa huomioon laskentaperusteena. Eli hän täsmensi, että huomioida täytyy myös se, että toisessa jäsenvaltiossa on saatettu periä vastaavanlaisia maksuja, jota määrää ei voida sisällyttää sairausvakuutusmaksun perusteeseen, mutta tällöin vakuutetun pitäisi itse osoittaa — tehdä selvitys viranomaiselle siitä (Puhemies koputtaa) — että kyseinen maksu on (Puhemies koputtaa) toisessa jäsenvaltiossa (Puhemies koputtaa) myös peritty.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Me kaikki tiedämme ja myös ministeriössä tiedetään, että Ruotsissa aktiivivuosina on peritty sairausvakuutusmaksut, ja kun se on niin monta kertaa täällä käsitelty ja myöskin tässä julkisasiamiehen lausunnossa ja myös yhteisöjen tuomioistuimen päätöksessä tämä on perusteltu ja kun aikaisemmin on verohallinnon toimesta eräässä toisessa asiassa lähdetty oikaisemaan itse verottajan toimesta näitä virheellisiä päätöksiä, eikö nyt olisi kuitenkin parempi, että verohallinnolle hallituksen toimesta annettaisiin ohjeistus, että nämä virheelliset päätökset oikaistaisiin nimenomaan tämän vuoden puolella? Jos oikaisu siirtyy ensi vuodelle, silloin sitä käsitykseni mukaan enää ei voida tehdä vuodelta 2000.

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Arvoisa puhemies! En oikein ymmärtänyt kysymystä, mutta jos verohallinto on menetellyt väärin, niin totta kai on itsestäänselvää, että silloin pitää korjata sitä päätöstä. En tiedä nyt, onko jostain yksittäisestä tapauksesta kysymys, mutta periaatteessa olen ymmärtänyt, että Suomen veroviranomaiset ovat noudattaneet maassa olevaa lakia.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​