Täysistunnon pöytäkirja 128/2010 vp

PTK 128/2010 vp

128. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2010 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

 

Inkeri Kerola /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssämme on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö numeroltaan 46 liittyen hallituksen esitykseen 304/2010. Käsittelyssä oleva lakihan tarkoittaa sitä, että kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon kotihoidoksi yhdistämistä koskevaa kokeilua ehdotetaan jatkettavan vuoden 2014 loppuun saakka.

Perustana tälle kokeilulle on tietysti se, että ei ole saatu valmiiksi pysyvää lainsäädäntöä, johon valiokunta tässä mietinnössään viittaa. Valiokunta toteaa sen tarpeellisuuden muun muassa sen vuoksi, että uusia kuntia kokeilun piiriin ei voida ottaa. Sen sijaan kunnat, jotka joutuvat tämän kokeilun piiriin, ovat toimineet tai tulevat toimimaan tästedes kuntayhtymissä, jotka ovat taas olleet tämän kokeilun piirissä.

Valiokunta pitää erittäin tärkeänä sitä, että meillä Suomessa kartoitetaan kotihoidon, kotisairaanhoidon mutta myös laitospaikkojen suhde niin, että meiltä löytyy sopiva määrä kaikkien tarpeeseen ja että kaikille hoidettaville löytyy oikea hoitopaikka. Tämä liittyy tietysti henkilöstöresursseihin mutta myös alueellisesti tasaiseen hoitopaikkojen järjestämiseen niin, että jonoissa ei tarvitse kenenkään vanhuksen, ikäihmisen tai muuten hoitoa vaativan pitkään olla.

Valiokunta kantaa huolta myös siitä, että kokeilua seurattaisiin nimenomaan sillä silmällä ja sillä tarkoituksella, että kun tämmöinen lainsäädäntötyö tehdään seuraavaksi järjestämispalveluista ja sosiaalihuollosta yleensä, sosiaalitoimen alla olevasta sellaisesta, kokemukset, jotka tästä kokeilusta ovat kertyneet, otetaan todesta ja ne merkataan myös lainsäädäntöön.

Arvoisa puhemies! Tämä mietintö on yksimielinen eikä siihen sisälly mitään eriäviä mielipiteitä.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja ed. Inkeri Kerola selvitti ytimekkäästi tämän tärkeän hallituksen esityksen johdosta olevan mietinnön. Kyse on hyvin tärkeästä kokeilusta, jolla voidaan valmistaa myöskin sitten tulevaa lainsäädäntöä kokeilusta saatavan palautteen mukaan.

Näen hyvin tärkeäksi sen, että meillä kiinnitetään huomiota juuri tähän kotihoitoon, niin kotisairaanhoitoon kuin muuhunkin sosiaalitoimen parissa tapahtuvaan hoitoon, koska tämä on entistä enemmän tarpeen hoidon tarpeen lisääntyessä, väestön ikääntyessä ja samalla tämä mahdollistaa lisää valinnanvapautta eri hoitomuotojen välillä. Samalla tulee aktiivisesti kehittää juuri näitä kotihoidon toimia, joissa kotihoito ja kotisairaanhoito liittyvät hyvin läheisesti ja kiinteästi yksilöä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Sen takia koen, että on hyvin tärkeä asia käsiteltävänä. Samalla tähän on osoitettava määrätietoisesti riittävästi henkilökuntaa myös julkisissa kuntien palveluissa. Tiedän esimerkiksi omasta kotikaupungistani Keuruulta, että meillä ei ole riittävästi henkilökuntaa. Lähtisin siitä, että kunnallisten palvelujen tulee voida tarjota se kokonaisuus, mitä yksilö tarvitsee, ja sitten valinnanvapautta ja vaihtoehtoja tarjoavat yksityiset palveluyrittäjät.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Helsingin kaupungissa kotisairaanhoito ja kotipalvelu ovat olleet yhdistettynä jo kuusi vuotta. Kun olemme tutkineet sen onnistumista, niin olemme aina saaneet erinomaiset arvosanat. Kotihoito on siis hyvin onnistunut kaupungissamme. Mutta ongelma on koko maassa se, että meiltä kerta kaikkiaan puuttuu sellaisia paikkoja, joissa ihmiset, jotka eivät vielä tarvitse tai eivät ollenkaan tulekaan tarvitsemaan pitkäaikaishoitoa tai vanhainkotihoitoa, voisivat asua turvallisesti. Sen takia meidän valiokuntamme onkin kirjoittanut tästä asiasta kokonaisen kappaleen, ja toivotaan todella, että meille rakennetaan palveluasuntoja ja lisätään tehostettua palveluasumista.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Näkisin vielä käsiteltävänä olevaan aihepiiriin liittyen tällaiset nivelvaiheen hoitotilanteet, joissa sairaalahoidosta, sen eri hoidonporrastusasteista, potilas on kotiutumassa. Silloin tarvittaisiin myöskin monenlaisia vaihtoehtoja, että sairaalasta kotiutuvalla olisi myös vaihtoehtoisia hoitopaikkoja, joissa hän voisi harjoitella kuntoutumista kotihoitoon pääsemistä varten. Juuri tällaisista on muun muassa omassa kotikaupungissani vajausta.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​