Täysistunnon pöytäkirja 128/2014 vp

PTK 128/2014 vp

128. TORSTAINA 11. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

 

Jari Leppä /kesk(esittelypuheenvuoro):

Puhemies! Jälleen muutama sana esittelyksi alkuun tähänkin.

Tässähän ehdotetaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muutosta siten, että siihen lisättäisiin markkinahäiriötilanteisiin liittyvä, EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia poikkeuksellisia markkinatoimenpiteitä koskeva säännös. Tämä on tarpeen häiriöiden takia, ja tälläkin hetkellä niitä häiriöitä on meillä Euroopan unionissa. Ne ovat osin itse aiheutettuja, mutta häiriöitä kuitenkin, ja siksi on hyvä, että meillä tällainen säädös myöskin on.

Tämä vastaava säännös ehdotetaan lisättäväksi myös Euroopan unionin suoria tukia koskevaan lakiin, mitä säännöstä sovellettaisiin myös niissä tilanteissa, joissa markkinahäiriö olisi. Se myönnettävä tuki olisi Euroopan unionin varoista rahoitettava tuki, ja se kohdistettaisiin suoraan viljelijöille. Siksi tätä lakia tarvitaan, ja se on ehdottoman hyvä.

Puhemies! Tämä käsittelyaikataulu ei ollut sellainen kuin lain käsittelyaikataulun pitää olla. Oli aivan liian kiire, aivan liian vähän oli aikaa valiokunnalla tähän asiaan syventyä ja tätä selvitellä. Tältä osin, mitä äsken puheeni alkupuolella sanoin, ei ongelmaa ollut.

Mutta sitten toiseen osioon, joka tässä laissa on. Tässä ehdotetaan myös lakia täydennettäväksi pysyvän laitumen siirtämisestä muuhun käyttöön annettavan ennakkoluvan myöntävän viranomaisen osalta. Tämä aiheutti valiokunnassa hämmennystä suoraan sanottuna, ja jäi kyllä epäselväksi, mitä kaikkea tämä sisällään pitää.

Kaiken kaikkiaan valiokunta kuitenkin edellyttää, että perinpohjaisesti selvitetään mahdollisuudet välttyä kokonaan pysyvän laitumen siirtämistä muuhun käyttöön koskevan ennakkolupamenettelyn soveltamiselta. Mikäli ennakkolupamenettelyä joudutaan kuitenkin soveltamaan, on se jälleen uusi lupamenettely, joka lisää maatilojen hallinnollista taakkaa ja vaarantaa viljelijöiden oikeusturvan. Jälleen yksi samanlainen. Mahdollisessa menettelyssä kansallinen liikkumavara on käytettävä täysimääräisesti viljelijöiden hyväksi, ja lisäksi tämän täytäntöönpanon seuranta on välttämätöntä.

Tämä on vastoin sitä, mitä me yleisesti olemme halunneet elikkä hallinnollista taakkaa vähentää ja viljelijöiden oikeusturvaa kohentaa. Tämä laki ei sitä tällaisenaan tee, ja siksi valiokunta halusi kirjata vahvalla tavalla tähän lakiin nuo äsken luetellut asiat, jotta edes vähän sinne suuntaan päästäisiin oikeusturvan takia, ja siksi, että hallinnollinen taakka kevenisi.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Minäkin lähtisin liikkeelle tästä tämän lain käsittelyajasta. Tämä käsittelyaika on nyt täysin kohtuuton ennen kaikkea tähän liittyvän maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisen osalta. Siitä totean nyt vain sen, mitä edustaja, puheenjohtaja Leppä totesi näistä pysyvistä laitumista: ministeriön ja hallinnon virkamiesten on syytä hyvin tarkkaan lukea ja sisäistää se, mitä valiokunta näitten pysyvien laitumien ja niihin liittyvän byrokratian osalta on maininnut.

Sen sijaan laki markkinahäiriöön liittyen on erittäin tarpeen ja hyvä, ja ensimmäistä kertaahan se tulee nyt sitten kokeiltavaksi — toivon mukaan mahdollisimman pian siinä vaiheessa, kun näitä EU:n myöntämiä maitokompensaatiovaroja sitten lähdetään kohdentamaan tilatasolla.

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Tässä markkinahäiriölain tekemisessä oli tosiaan kiire, ja kun tämä on tämmöinen laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, siellä oli tavallaan estetty ja lakimuutokset Suomessa olivat estäneet sen, ettei suoraan viljelijöille voida kohdistaa tämmöistä korvausta, mikä tulee muun muassa tuosta Venäjän vientikiellosta maitotaloudelle aiheutuneesta tilanteesta. Sen takia tämä on hyvin tarpeellinen, ja jouduttiin nopeasti säätämään, ja säätämisessä oli vielä se, että esityslistalla oli jopa väärä hallituksen esityksen numerokin ensimmäisellä kertaa — en edes löytänyt oikeaa lakia, kun yritin lukea, ja silti piti seuraavassa istunnossa pistää sitten läpi menemään.

Tosiaan myöskään tämä pysyvien laitumien siirtäminen muuhun käyttöön elikkä muuhun viljelyyn ei kyllä Suomen valtion etujen mukaista ole, tämä EU-direktiivistä johtuva sääntely, mitä nyt jouduttiin sitten osittain hyväksymään tässäkin. Kyllä Suomen ministeriöiden tulisi pitää paremmin puoliaan siellä Brysselissä, ettei tämmöisiä tulisi, ja siitä, että eduskunnalla olisi myöskin aikaa perehtyä asioihin ja jonkinlainen selvitys asioista saataisiin, saataisiin sitä suomalaisten näkemystä, mikä tässä maanviljelyssä on, kun ollaan EU:n pohjoisin maa ja olosuhteet ovat vähän toisenlaiset täällä. Meillä on hyvin metsäpeitteinen maa, niin että niitä viheralueita ja muita on kyllä sitten, ja pohjoisemmassa Suomessa ei kovin paljon kaikkea voi viljelläkään. Tietysti markkinahinnat ovat Suomessa hyvin epäedulliset maanviljelijöille olleet. Näistä näkökohdista lähtien tämä aikataulu, millä tämä piti säätää, oli kyllä ihan kohtuuton.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​