Täysistunnon pöytäkirja 128/2014 vp

PTK 128/2014 vp

128. TORSTAINA 11. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

 

Hanna Tainio /sd:

Arvoisa herra puhemies! Lakiesitys tulee todella tarpeeseen. Suomessa on hieman vajaat 15 000 erikoislääkäriä, joista kolmannes on jäämässä eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Selvitysten mukaan koulutus riittää määrällisesti korvaamaan vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle siirtyvät lääkärit, mutta erikoisalojen kesken on suuria eroja. Huolestuttavin tilanne on psykiatriassa, reumataudeissa ja kuntoutuksessa, jotka ovat keskeisiä erikoisaloja myös työssäjaksamisen suhteen ja tietenkin työurien pidentämisessä.

Tässä valossa erikoislääkärikoulutus tarvitsee vahvaa alueellista ja kansallista koordinaatiota, mikä on tämän lakiesityksen keskeisimpiä tavoitteita. Tästä syystä tässä esitetään sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteyteen perustettavaksi erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaostoa. Tähän astihan erikoislääkärikoulutusmääriä ei ole valtakunnallisesti koordinoitu lainkaan. On sekä palvelujärjestelmän että yksittäisen lääkärin etu, että koulutus vastaa mahdollisimman hyvin eri alojen ja alueiden työvoimatarpeeseen.

Toinen keskeinen asia lakiesityksessä on erikoislääkärikoulutuksen siirto OKM:n alaisuudesta STM:n alaisuuteen ja täten aikaisemman tutkintoon johtavan koulutuksen muuttaminen työaikana tapahtuvaksi ammatilliseksi jatkokoulutukseksi.

Arvoisa puhemies! Lakiesityksessä esitetyt muutokset helpottavat ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta ja mahdollistavat erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen jatkuvan kehittämistarpeen arvioinnin sekä koulutuksen suuntaamisen eri erikoisaloilla nykyistä huomattavasti paremmin. Kannatan esitystä.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​