Täysistunnon pöytäkirja 129/2005 vp

PTK 129/2005 vp

129. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

18) Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

 

Sirkka-Liisa Anttila /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta. Tämä lakiesityshän tuli tarpeelliseksi viime vuonna, kun käsittelimme Metsähallitukseen liittyvää lainsäädäntöä. Siinä yhteydessä erävalvontaan liittyvät tehtävät päätettiin tai sovittiin, että niistä annetaan erillinen lakiesitys, ja nyt olemme sitä käsittelemässä.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että Lapin, Oulun ja Itä-Suomen lääneissä on maanomistuksesta johtuen laajoja alueita, joilla asutus on harvaa ja houkutus salametsästykseen ja luvattomaan kalastukseen on suuri. Alueet ovat pääosin Metsähallituksen, metsäyhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallinnassa. Alueella oleva tiheä metsäautotieverkko helpottaa liikkumista ja luvatonta metsästystä muun muassa autoista käsin. Valiokunta tuokin erityisesti esiin sen, että erärikoksiin on viime vuosina tullut ammattimaisen rikollisuuden piirteitä. Tätä taustaa vasten Metsähallituksen oman erävalvonnan kehittäminen onkin välttämätöntä.

Erävalvonta ei nimittäin ole ollut ennen 1.1.2005 voimaan tullutta metsähallituslakia Metsähallituksen lakisääteinen julkinen hallintotehtävä vaan eduskunnan vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä Metsähallitukselle antama yhteiskunnallinen palvelutehtävä. Tehtävän hoitoon liittyvät erätarkastajien toimivaltuudet perustuivat ja perustuvat edelleen sisäasiainministeriön poliisilain nojalla viideksi vuodeksi kerrallaan antamiin erityisiin poliisivaltuuksiin, joiden voimassaoloaika päättyy 31.12.2005. Tämän vuoden alussa voimaan tulleessa Metsähallituksesta annetussa laissa erävalvonta säädettiin kuitenkin Metsähallituksen julkiseksi hallintotehtäväksi. Erävalvonta kuuluu Metsähallituksessa julkisia hallintotehtäviä hoitavalle julkisten hallintotehtävien yksikölle.

Tässä valiokunnan mietinnössä on nyt toteutettu tämä tavoite, ja siinä olemme myöskin ottaneet huomioon perustuslakivaliokunnan lausunnossaan esittämät muutosehdotukset, joita en nyt lähde tarkemmin esittelemään. Valiokunnan mietintö on yksimielinen, ja valiokunnan asiasta käymä keskustelu ja käsittely oli varsin asiallista.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti vain, että tämä on varsinainen urosteko maa- ja metsätalousvaliokunnalta, että tämä saatiin vuoden prosessina hoidettua kuntoon. Nyt kun sitten mietintö oli suurin piirtein valmis, meistä itse kukin sai aika persoonallista viestiä tuolta kentältä, että ei missään nimessä pitäisi tätä hyväksyä. Tämähän on viittaus siitä, että asia on erittäin perusteltu, asiallinen jnp., kun ruvetaan tällaisia valvontatehtäviä vastustamaan. Silloin tietysti niillä, jotka sitä vastustavat, asiat eivät ole ihan kohdallaan, elikkä tosiasiassa on erinomaisen hyvä, että tämä resurssi säilyy nyt poliisin valtuuksin käytettävissä erävalvontaan, jossa on erittäin suuri tarve.

Yleiskeskustelu päättyy.