Täysistunnon pöytäkirja 129/2013 vp

PTK 129/2013 vp

129. TORSTAINA 12. JOULUKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Poliisiammattikorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Kari  Tolvanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Maailma muuttuu kovaa vauhtia, jolloin myös poliisin ja poliisikoulutuksenkin on muututtava. Jo tällä hetkellähän Tampereella poliisikoulutuksessa annetaan korkeatasoista koulutusta, (Hälinää — Puhemies koputtaa) joten on täysin perusteltua, että koulutus muuttuu ammattikorkeakoulutasoiseksi koulutukseksi. Näin ehdottomasti pitää olla.

Ainoa huolenaiheeni on tämä opintososiaalisten etuuksien muuttuminen. Tällä hetkellähän koulutuksessa tarjotaan perustutkintoa suorittavalle kokelaspäivärahaa, maksuton majoitus koulun asuntolassa ja ilmainen ruoka sekä ilmainen terveydenhuolto. Nämä kaikki tulevat nyt poistumaan tässä uudistuksessa, ja se huolettaa minua kahdestakin syystä.

Ensinnäkin luulen, että poliisikoulutukseen enää ei hakeudu sellaisia ihmisiä, jotka ovat vähän iäkkäämpiä, joilla on perhe ja joilla on jo yksi tutkinto olemassa. Heillä ei ole varaa hakeutua tähän koulutukseen, kun nämä edut putoavat pois. Se on sääli, koska poliisiorganisaatiossa kaivataan nuorten lisäksi myös vähän kokeneempia poliiseja siinä uran alkuvaiheessa. Se tasapainottaa tilannetta.

Toinen huono asia on, että tämmöinen kampushenki häviää, kun oppilaat leviävät ympäri kaupunkia, yhteisöllisyys vähenee. Voi sanoa, että parhaimmillaan tämä yhteisöllisyys on karsinut sieltä joukosta pois sellaiset henkilöt, jotka eivät sinne kuulu, jotka kaikesta huolimatta testien jälkeen siellä ovat, mutta nyt pahimmillaan tämmöinen karsinta poistuu.

Mutta kaiken kaikkiaan tämä on oikein hyvä esitys, lukuun ottamatta opintososiaalisten etuuksien muutoksia. Kannatan muilta osin tätä täysin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Otetaan tähän väliin mietinnön esittely. Valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Mattila, olkaa hyvä.

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Esityksessä siis ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Poliisiammattikorkeakoulusta. Hallintovaliokunta on antanut tästä mietinnön, ja lausuntovaliokuntina ovat toimineet perustuslakivaliokunta ja sivistysvaliokunta. Tämä laki siis korvaa poliisikoulutuksesta annetun lain.

Hallintovaliokunta toteaa mietinnössään, että poliisi on keskeinen sisäisen turvallisuuden ylläpitäjä. Osaamisvaatimukset ovat jatkuvasti kasvaneet, ovat jo nykyisin korkeat ja kasvavat yhä. Jo pelkästään hiljattain uudistetut, vuoden 2014 alusta voimaan tulevat uudet poliisilaki, esitutkintalaki ja pakkokeinolaki muodostavat yhdessä rikoslain kanssa vaativan osaamiskokonaisuuden. Asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa sekä henkilötietojen käsittelyä koskeva laaja sääntely on esimerkiksi erilaista lupahallintoa koskevan normiston ohella tullut jo aiemmin osaksi poliisin päivittäistä työtä. Lisäksi Euroopan unioni -tason normisto tuo oman lisänsä poliisin osaamisvaatimuksiin, ja on syytä mainita, että erillislainsäädännössä on laajalti asetettu poliisin tehtäväksi valvoa mitä moninaisimman normiaineksen noudattamista.

Poliisiammattikorkeakoulun ensisijainen tehtävä on antaa peruskoulutus poliisialalle tuleville ja johtamiskoulutusta poliisitoimen esimiehille. Lisäksi oppilaitoksen tehtävänä on tarjota tarvittaessa korkeakouluopetusta myös muiden sisäisen turvallisuuden viranomaisten palveluksessa oleville henkilöille. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimustehtävä liittyy poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä Poliisiammattikorkeakoulun opetusta palvelevaan soveltavaan tutkimukseen. Valiokunta pitää perusteltuna hallituksen esitykseen sisältyvää sisäiseen turvallisuuteen liittyvää laaja-alaista Poliisiammattikorkeakoulun tehtäväkenttää, ja myönteisenä nähdään, että poliisitoimi on osana laajempaa sisäisen turvallisuuden kokonaisuutta.

Valiokunta pitää perusteltuna Poliisiammattikorkeakoulun erityinen tehtäväkokonaisuus huomioon ottaen, että oppilaitos kuuluu jatkossakin sisäasiainministeriön toimialaan. Tarkoitus on myös, että ammattikorkeakoulu jatkaa toimintaansa Poliisihallituksen alaisuudessa. Näistä lähtökohdista on luontevaa, että Poliisihallitus päättää myös Poliisiammattikorkeakoulun toimintaan osoitettavasta rahoituksesta, tutkintokoulutuksen aloituspaikkojen määrästä sekä opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteista. Valiokunta pitää siis asianmukaisena, että ammattikorkeakoulun toimintaa rahoitetaan valtion talousarvion poliisin toimintamenomomentilta.

Tämän lisäksi oppilaitoksella voi olla jatkossakin maksullista julkisoikeudellista palvelutoimintaa, esimerkiksi yksityisen turvallisuusalan kouluttajakursseja, ja liiketaloudellista palvelutoimintaa, muun muassa poliisin ennalta ehkäisevää toimintaa tukevia kursseja ja mahdollisesti myös koulutusvientiä.

Lopuksi hallintovaliokunta toteaa, että lainsäädännön ja yhteiskunnan monimutkaistuminen sekä poliisin työvälineiden monipuolistuminen ja teknistyminen ovat asettaneet poliisin perustyölle sellaiset ammattitaitovaatimukset, jotka tosiasiassa siis edellyttävät ammattikorkeakoulutason osaamista, ja tähän sisältyy sitten myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto jatkossa. Näin ovat siis vastaavasti kasvaneet myös poliisin johtamiselle asetetut vaatimukset. Valiokunta pitää välttämättömänä poliisikoulutuksen uudistamista kokonaisuudessaan korkea-asteen koulutukseksi.

Valiokunta on tehnyt tähän 1. lakiehdotukseen valiokunnan muutosehdotukset ja esittää, että 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina. Tämä mietintö ei ole yksimielinen vaan sisältää vastalauseen mukaisia muutosehdotuksia.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Poliisien koulutuksen sisältöä ja tutkintorakennetta tulee kehittää kuten muidenkin alojen koulutusta. Poliisialan perustutkinnon eli ammattikorkeakoulututkinnon sekä jatkotutkinnon eli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kohdalla en näe suurempia ongelmia. Toisaalta en odota tämän uudistuksen tarjoavan mitään erityisiä vastauksia opetuksen laatuun ja sisältöön liittyviin kysymyksiin verrattuna nykyiseen tutkintomalliin.

Sen sijaan poliisitutkintoa opiskelevien opintojen aikaisten oikeuksien ja velvollisuuksien sekä opintososiaalisten etujen muuttamisen kohdalla olen kriittisempi. Kuten sivistysvaliokunta lausunnossaan tuo esille, saattaa edellä mainittuihin seikkoihin liittyen ilmetä käytännön ongelmia. Tästä johtuu osin sivistysvaliokunnan kriittinen suhtautuminen hallituksen esitykseen. Myös sivistysvaliokunnan kanta, jonka mukaan uudistuksen vaikutusten laajamittaisen seurannan merkitys korostuu, viestii esityksen sisältöön liittyvistä riskeistä liittyen esimerkiksi poliisikoulutuksen laatuun sekä opintososiaalisten etuuksien muutosten vaikutukseen poliisikoulutukseen hakeutuvien määrään ja ikärakenteeseen.

Poliisit päätyvät ammatissaan mitä eriskummallisimpiin tilanteisiin, joiden menestyksekäs ratkominen edellyttää monesti nokkeluutta, rauhallisuutta ja hyvää tilannetajua. Elämänkokemuksen ei voida katsoa ainakaan olevan haitaksi poliisin työssä. Lisäksi on toivottavaa, että poliisikoulutukseen hakeutuu erityyppisiä ihmisiä. Uudistuksen tarkoitus on yhdenmukaistaa poliisiksi opiskelevien sosiaalietuudet muiden opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan ammattikorkeakoulujen korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Poliisikoulutuksen erityisluonteenpiirteistä johtuen en pidä tätä ratkaisua perusteltuna. Esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulu sopisi paremmin vertailukohteeksi tarkasteltaessa poliisiopiskelijoiden sosiaalisten etuuksien kehittämistä. Etuuksien, erityisesti asumisedun, heikkenemisen seurauksena esimerkiksi perheelliselle henkilölle poliisiopintojen suorittaminen voi käydä mahdottomaksi haasteeksi. Tämä ei palvele koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista eikä liiemmin Suomen poliisinkaan etua.

Eeva-Johanna Eloranta /sd:

Arvoisa puhemies! On tärkeätä uudistaa Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettavia tutkintoja koskevat säännökset. Poliisin osaamisvaatimukset ovat vuosien aikana jatkuvasti kasvaneet, ja poliisin rooliin kohdistuukin enenevässä määrin monenlaisia odotuksia niin kansainvälisissä kuin kotimaisissa ja myös paikallisissa yhteyksissä. Työkenttä on hyvin laaja, ja tutkintokoulutuksessa opiskeleville on kyettävä antamaan monipuolisia valmiuksia. Onkin tärkeätä uudistaa poliisikoulutus kokonaisuudessaan korkea-asteen koulutukseksi. Uusimuotoinen koulutus mahdollistaa entistä paremman palvelutuotannon poliisilta. Tärkeä lähtökohta on, että koulussa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ovat sisällöltään ja laajuudeltaan rinnastettavissa muihin ammattikorkeakouluissa suoritettaviin tutkintoihin.

Osaamisvaatimusten nousu edellyttää muutoksia koulutuksen sisällössä. Tämä edellyttää Poliisiammattikorkeakoulun henkilökunnankin osaamisen kehittämistä, panostamista yhä enemmän kansainvälistymiseen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäämistä, uudistuksen systemaattista arviointia sekä sitä, että uudistuneen koulutuksen toteutukseen varataan myöskin sen edellyttämät voimavarat. Hallituksen esityksestä ei ilmene, miten opetussuunnitelmatyötä, henkilökunnan kehittämistä ja kasvavaa kansainvälistymistä sekä tätä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kasvattamista resursoidaan, ja tämä on hieman valitettavaa.

On huomattavaa, että Poliisiammattikorkeakoulussa koulutetaan erityisosaajia erityisammattiin. Sen vuoksi myös Poliisiammattikorkeakoulua koskevassa lainsäädännössä tulee ottaa näiden tehtävien vaatimat erityispiirteet huomioon.

Hallitus esittää myös Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintososiaalisten etujen uudistamista, ja tavoitteena on yhdenmukaistaa nämä etuudet muiden vastaavien opiskelijoiden kanssa, jotka ammattikorkeakouluissa opiskelevat, ja myöskin vähän kokonaissäästöjä on tarkoitus saada aikaan.

Nykyisin poliisin perustutkintoa suorittava poliisikokelas saa Poliisiammattikorkeakoulun järjestäminä opintososiaalisina etuina kokelaspäivärahaa sekä maksuttoman ruokailun, majoituksen ja terveydenhoidon, ja opintotukilain mukaisena opintotukena myöskin voi saada opintorahaa tietyin edellytyksin, myöskin asumislisää ja opintolainan valtiontakausta, jos sitä tarvitsee. Säännösmuutosten jälkeen kuitenkin opiskelija saisi ensimmäisen lukuvuoden aikana tästedes normaalia opintotukilain mukaista opintotukea ja ateriatukea. Toisena vuonna, kun opiskelija olisi harjoittelussa, hän saisi normaalia VESin mukaista palkkaa eikä saisi näin ollen opintotukea. Kolmantena vuotena opiskelija saisi jälleen opintotukea ja ateriatukea.

On sinänsä oikein, että opintososiaaliset etuudet ovat mahdollisimman samanlaiset samalla koulutusasteella opiskelevilla. Poliisikoulutus tulee kuitenkin edelleenkin poikkeamaan monilta keskeisiltä osin muista ammattikorkeakouluista. Sitä vaatii poliisikoulutuksen luonne turvallisuuteen liittyviin tehtäviin kouluttamiseksi. Huomattavaa myös on, että eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä myös hallituksen esitys Rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi, jossa sen piiriin kuuluvien koulutettavien opintososiaalisia etuuksia esitetään yhdenmukaistettaviksi Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien etuisuuksien kanssa. Erityisluonteensa vuoksi näiden kahden toimialan koulutus olisi mielestäni luonteva ja oikea vertailukohta myös poliisikoulutuksessa olevien etuuksille. Hallituksen esitys Poliisikoulua koskevaksi lainsäädännöksi onkin tältä osalta ongelmallinen.

Hallituksen esityksessä ei ole riittävästi huomioitu opintososiaalisten etujen poistamisesta aiheutuvia seurauksia, muun muassa sitä, miten se vaikuttaa koulutukseen hakeutumiseen tai opintojen aikaisen työssäkäynnin aiheuttamaan opintojen pitkittymiseen. Opintososiaalisten etujen poistuminen aiheuttaa monille eri puolilla Suomea asuville perheellisille hakijoille ylivoimaisen esteen. Moni nyt koulutuksessa oleva vanhempi alanvaihtaja ei olisi voinut aloittaa opintoja ilman maksutonta majoitusta. Muutos voi siten johtaa muun muassa koulutuksen aloittaneiden keski-iän alentumiseen nykyisestä, ja samalla tavalla menetetään arvokasta elämänkokemusta, jota nyt vähän vanhemmilla opiskelijoilla on. Myös poliisikoulutuksessa olevien mahdollisuudet työskennellä koulutuksen ohella ovat poikkeavat muihin ammattikorkeakouluopiskelijoihin verrattuna. Olisi ollut välttämätöntä, että olisi vielä selvitetty opintososiaalisten etujen muuttamisen vaikutukset kokonaisuutena poliisikoulutukseen hakeutumiseen ja harkittu, onko hallituksen esittämä muutos valtion ydintoimintoihin kuuluvan turvallisuuskoulutuksen kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen.

Sivistysvaliokunnalle esitettiin myös huoli varustuksen säilyttämisestä maksuttoman majoituksen poistuessa. On valitettavaa, että hallituksen esityksen perusteluissa ei ole selvitetty, miten varustukset jatkossa voidaan tarkoituksenmukaisesti säilyttää vai löytyykö näitä unohtuneita poliisitarvikkeita jatkossa esimerkiksi Hervannan bussin takapenkiltä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täällä ilmeisesti on salin tekniikassa ongelmia, niin että paikalta ei voi tällä hetkellä varata puheenvuoroja. — Onko näin? — Tämä tarkoittaa sitä, että sen voi notaarille ilmoittaa, parhaiten täyttämällä lappuun oman nimensä ja toimittamalla sen tänne, sitä kautta pääsee myös puhumaan.

Pauli Kiuru /kok:

Arvoisa herra puhemies! Poliisialan perustutkinto on jatkossa ammattikorkeakoulututkinto ja jatkotutkinto ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon tason nostaminen kasvattaa poliisikoulutuksen ja poliisin ammatin arvostusta entisestään. Tämä on hyvä asia, ja pidimme sitä erittäin hyvänä sivistysvaliokunnassa, jossa lausunnon asiasta teimme.

Pienenä ongelmana koen sen, että uudistuksen myötä varttuneempien, mahdollisesti perheellisten, henkilöiden hakeutuminen voi vaarantua näiden opintososiaalisten etuisuuksien muuttumisen myötä. Tässä on se vaara, että henkilöt, joilla on jo joku toinen tutkinto tai koulutus, eivät hae tähän poliisikoulutukseen, ja se on tietysti menetys poliisikunnassa, koska myös muuta osaamista sillä puolella tarvitaan.

Hyvä asia on se, että tämä muutos yhdenmukaistaa koulutuskenttää. Kuulemisen aikana ainakin minulle vahvistui se käsitys, että itse tärkeänä pitämäni asia, koulutusvienti ja tilauskoulutuksen mahdollistaminen, jatkossa helpottuu. Jonkin verran sitä on jo Tampereen Poliisikoulusta tehty, ja kokemukset ovat olleet hyviä. Erinomaisesti johdettu koulu ja hieno yksikkö.

Pieni harmi on kyllä tämä, jota pitää seurata, mihin tässä nyt aikaisemmatkin puhujat ovat viitanneet. Eli kun opintososiaaliset edut muuttuvat, asuminen muuttuu, niin tämä yhteisöllisyys häviää. Tämä on sellainen koulutushaara, jossa porukka kasvaa yhteen, heidän pitää pystyä toimimaan yhdessä, ja jos siihen henkeen, kulttuuriin ei sovellu, niin se tulee siinä koulutuksen aikana ilmi, ja nyt kun tämmöistä yhteisöllisyyttä ei ole, niin se tulee siltä osin muuttumaan.

Hallituksen esitykseen on esitetty muutosta, että lukion oppimäärä riittäisi, ja se on kyllä ihan oikeansuuntainen muutos tähän hallituksen esitykseen.

Mika Kari /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tällä lailla on nyt tarkoitus siis yhdenmukaistaa suomalaista ammattikorkeakouluopiskelua. Poliisikoulutuksen opintososiaalisia etuuksia heikennetään vastaamaan muiden alojen vastaavaa ammattikorkeakoulutasoa. Sinänsä on siis perusteltua, että eri alojen opiskelijoilla on keskenään yhdenmukaiset opintososiaaliset edut. On kuitenkin syytä muistaa, ja erityisesti nyt tässä tapauksessa kiinnittää huomiota siihen, että sosiaalisten etuuksien vähentäminen poliisin koulutuksessa voi, niin kuin täällä aikaisemminkin on todettu, vähentää rekrytoitumishalukkuutta poliisin ammattiin.

Poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana ja hallintovaliokunnan jäsenenä haluan erityisesti painottaa sitä, että näiden nyt tehtävien päätösten seurantaan on erityisesti laitettava voimia. Poliisikoulutuksen laatua ei saa heikentää, sillä poliiseja me emme tässä tasavallassa kouluta minkään muun organisaation tarpeisiin kuin valtion itsensä. Hallintovaliokunta on mietinnössään hyvin kiinnittänyt huomiota näiden päätösten seurantaan ja päätösten vaikutusten arviointiin, koskien muun muassa, kuten tässä edellä on todettu, tähän kampushenkeen liittyviä asioita mutta muutenkin laajemmin mietinnössään tärkeiksi katsomiaan asioita. Siltä osin olen hyvin tyytyväinen valiokunnan mietintöön.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Oikeastaan halusin vain antaa kiitosta hallintovaliokunnalle, että he ovat omassa mietinnössään hieman helpottaneet tuota poliisikoulutukseen pääsyä. Minun mielestäni se on aivan riittävä vaade, että on lukion oppimäärä suoritettu, eli ei enää vaadita tulevaisuudessa välttämättä ylioppilastutkintoa, vaan tuo päästötodistus lukiosta on riittävä. Ja hyvä, että nämä vanhat muut tiet säilyvät, eli aika monet voivat hakeutua poliisin koulutukseen esimerkiksi Palo-opiston ja tämäntyyppisen koulutuksen kautta taikka ammatillisen muun koulutuksen kautta. On ensiarvoisen tärkeää, että nämä polut ovat yhteneviä.

Pidän myös, arvoisa puhemies, myönteisenä sitä, että nämä opintososiaaliset etuudet tuodaan nyt samalle viivalle. Tätä työtä on tehty muidenkin vastaavantyyppisten opintojen parissa jo viime kaudella, ja on hyvä, että pääsemme nyt myös poliisimiesten ja -naisten osalta tässä samaan tilanteeseen kuin muissa ammateissa ja muihin ammatteihin tähtäävissä koulutuksissa.

Arvoisa puhemies! Toivon, että tämä osaltaan avaa teitä myös maahanmuuttotaustaisille henkilöille poliisin työhön. Siitä on erittäin myönteisiä kokemuksia niin Suomesta kuin monesta muusta maasta, kun saadaan myös maahanmuuttotaustaisia toimimaan vartijan tehtävissä mutta myös poliisin tehtävissä. Toivottavasti myös täältä aukeaa niitä teitä, jotka tuovat heitä tähän tärkeään ja vastuulliseen tehtävään.

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Nyt kun poliisikoulutusta ollaan korottamassa ammattikorkeakoulutasoiseksi, niin toivoisin, että poliisikoulutukseen lisättäisiin pakollisena myöskin ensiaputaitojen opettaminen tuleville poliiseille. Vuonna 2001 törmäsin ikävällä tavalla tähän poliisien taidottomuuteen. Poikani tukehtui auton alle. Neljä poliisia oli onnettomuuspaikalla, kukaan ei kyennyt auttamaan — kaksi jopa lähti onnettomuuspaikalta pois. Sen jälkeen, kun selvittelin tilannetta, kävi ilmi, että poliisikoulutukseen kuului ensiapukoulutus vain vapaaehtoisena ja suurin osa poliisikokelaista ei sitä suorittanut. Eiväthän poliisit voi auttaa edes toisiaan, jos ei heillä ole ensiaputaitoja. Toivoisin, että tässä tilanteessa otettaisiin huomioon tämä asia ja lisättäisiin koulutukseen ensiaputaitovaatimuksia.

Rakel  Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Edustaja Heikkilä kiinnitti huomiota tähän poliisien koulutuksen sisältöön jatkossa. Hallintovaliokunnan kuulemisessa kyllä nousi myös vahvasti esille sellainen huoli, että kun tätä koulutuksen, sanotaanko, tasoa nostetaan — täällä on käytetty sitä ilmaisua, myös asiantuntijaedustaja — niin silloin pitää pitää huoli siitä, että poliisin tämä kenttävaiheen opiskelu ei supistu vaan pidetään huoli, että poliisi edelleen säilyttää siinä koulutuksessa sen motivaation ja taidot siihen käytännön työhön kentillä, kotihälytyksissä ja vastaavissa.

Arvoisa puhemies! Vielä haluaisin todeta, että tämä hallintovaliokunnan muutos hallituksen ehdotukseen koski juuri sitä, että kelpoisuusedellytys hakea koulutukseen on niillä, joilla on lukion opinnot takanaan mutta ei välttämättä ainoastaan tätä ylioppilastutkintoa, ja tämä lukion oppimäärä on sama kuin muillakin ammattikorkeakouluopiskelijoilla.

Sitten tämä kampusajattelu on tuotu täällä huolenaiheena esille, ja minusta se on kyllä ollut aika vahva poliisin ammatti-identiteetin kehittäjä, että poliisiopiskelijat ovat asuneet siellä samalla kampusalueella.

Mielestäni tuohon edustaja Karin täällä tuomaan ajatukseen, että seurantaa pitää voida suorittaa, voisi liittää myös täällä nyt evästyksenä tulleet puheenvuorot vielä.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Täällä on jo monesta suusta todettu se sama huoli kuin tässä perussuomalaisten vastalauseessa koskien opintososiaalisia etuuksia. Jotenkin kuulostaa siltä, että myöskin ehkä sivistysvaliokunnan jäsenillä on tämä jäänyt vähän kaihertamaan hampaankoloon. Toki hallintovaliokunta on myös tästä keskustellut ja ottanut esille mietinnössään sen, että seuranta nimenomaan koskien muutoksia, muitakin, on välttämätöntä. Mutta varmasti myös tämä esiin tuotu ajatus siitä, että mitä tälle kampusalueelle tapahtuu... Se on varmasti kuitenkin tämän poliisikoulutuksen kannalta ollut se hyvä yhteisöllinen tekijä Tampereella.

Niinpä perussuomalaiset ovat tehneet vastalauseen mukaiset ehdotukset, että 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina ja ensimmäiseen lakiehdotukseen tehdään pykälämuutokset 2 ja 19 §:iin ja 3. lakiehdotus hylätään. Perusteluna on nimenomaan tämä opintososiaalisten etuuksien kaventaminen.

Muutoin minä voin myös vain kiitellä sitä uudistusta, mitä ollaan tekemässä nimenomaan poliisin lisääntyvien haasteitten kannalta. Olen hyvilläni siitä, että valiokunta yksimielisesti myöskin päätyi tähän hakukelpoisuuden linjaamiseen muun ammattikorkeakoulun hakukelpoisuuden mukaisesti, elikkä sinne muutettiin tämä lukion oppimäärä. Haluan vain toivottaa menestystä tuleville Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Eeva-Johanna Eloranta /sd:

Arvoisa puhemies! Tuo, mitä edustaja Heikkilä kertoi, ettei todellakaan ensiapukoulutus kuulu poliisin tutkintoon, on todella aikamoinen yllätys, ja olisi todella hyvä, että se saataisiin jatkossa sitten osaksi sitä poliisitutkintoa. Ei tietenkään riitä, että se ensiapukoulutus annetaan kerran, vaan sitä pitää sitten ylläpitää määrävuosina.

Tosiaan tässä ytimenä, mikä ainakin itselläni jäi hampaankoloon, on todellakin tämä vaara siitä, että tämä poliisikampus ja sen tämmöinen yhteisöllinen merkitys sitten häviää, mutta varmasti voidaan löytää tapoja, joilla se poliisikampus voidaan säilyttää, vaikka sillä tavalla, että poliisiopiskelijat saavat etusijan hakeutua näihin asuntoihin ja että niissä on edulliset vuokrat tai jotakin tällaista. Mutta varmasti, jos hyvää tahtoa riittää, se kampuksen merkitys voidaan tälläkin hallituksen esityksellä säilyttää.

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Mattilan tekemiä muutosehdotuksia ja hylkäysehdotusta.

Mika Kari /sd:

Arvoisa herra puhemies! Halusin vielä sanoa sen, että tähän kampusajattelun tärkeyteen valiokunnassa kiinnitti huomiota erityisesti edustaja Hiltunen, ja on hyvä huomata täällä salissakin, että tälle huolelle ja ajatukselle tukea löytyy.

Mutta haluan vielä käyttää puheenvuoron, kun täällä salissa on käytetty puheenvuoroja myös siihen suuntaan, että Poliisiammattikorkeakoulun etuuksia olisi pitänyt verrata enemmänkin rajavartiokoulutuksessa käytettäviin koulutuksen etuuksiin. On kumminkin syytä muistuttaa siitä rakenteellisesta tosiasiasta, että rajavartiokoulutus ja Rajavartiolaitos ovat osa Puolustusvoimien organisaatiota, ja on luonnollista näin ollen, että Rajavartiolaitoksen koulutusta verrataan pikemmin Puolustusvoimien omaan koulutukseen ja sisäisen turvallisuuden toimijana poliisin ammattikorkeakouluopetusta muuhun vastaavaan koulutukseen.

Kari Tolvanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Todella edustaja Hiltunen otti tärkeän asian esille, että pelkkää teoriakoulutusta ei missään tapauksessa pidä siellä olla. Sitäkin pitää olla, mutta kun poliisi kuitenkin ainakin alkuvaiheessa toimii kentällä ihmisten parissa vaikeissa tilanteissa, niin se käytännön koulutus pitää siellä turvata, ja nythän siellä on hyvä koulutuskaupunki jo olemassa ja myös työssä harjoittelu opettaa poliiseja erilaisiin tilanteisiin.

Kun tässä tämä ensiapu tuli esille, niin ihmettelen kyllä suuresti, etteikö siellä ole hätäensiavun koulutusta. Minä en nyt satavarma asiasta ole, mutta kyllä lähes 99 prosentin varma olen, että hätäensiapukoulutus siellä koulutuksessa on, ja itsekin olen sen kyllä käynyt, kun tuon putken läpi olen aikoinaan mennyt. Tämä asia täytyy tarkastaa. Mutta ihmettelen suuresti, jos ei siellä näin käytännönläheistä ja tärkeätä taitoa opetettaisi, ja jos ei opeteta, niin sitten se pitää ehdottomasti lisätä sinne opintosuunnitelmaan.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Minulla on tämän kuun loppuun asti voimassa oleva ensiapukouluttajan kurssi, niin että uskallan nyt sitten ehkä hivenen ottaa kantaa.

Luulen, että ongelma on enemmän siinä, että se hätäensiapukoulutus on annettu mutta sitä hätäensiapua ei uskalleta antaa. Kynnys on kuitenkin yllättävän suuri, jos niitä tilanteita ei ole tullut. Ikävä kyllä ensiavun antamisesta on sanottava näin, että vain kokemus tuo sitten lisää sitä varmuutta, ja kukapa sitä kokemusta ensiaputilanteesta nimenomaisesti haluaa. Mutta on ihan hyvä tuoda nämä asiat tietoon, ja kun meillä on täällä hallintovaliokunnan jäseniä ja varajäseniä paikalla, niin varmaan tähän voimme kiinnittää jatkossa huomiota.

Mutta vielä haluan nostaa esille sen asian, mitä edustaja Hiltunen ansiokkaasti tässä toi esille ja myöskin edustaja Tolvanen, tämän työssäoppimisen merkityksen. Siihen myös hallintovaliokunta on ottanut mietinnössään kantaa, ja asiantuntijakuulemisissa ja keskusteluissa näitä asioita käytiin läpi. Meillä on ammattikorkeakouluista jo kokemusta Suomessa, hyvistä rakenteista, tosin ne nyt ovat eri organisaatiossa kuin Poliisiammattikorkeakoulu, mutta jos vain sellaista hyvää suunnittelua — ja miksipä ei olisi hyvää suunnittelua — tässä harjoitetaan, niin näen, että tässä koulutuksessa nyt, kun se pitenee ja tulee ylempi ammattikorkeakoulututkinto, on kyllä valtavasti mahdollisuuksia todella semmoiseen työssäoppimisen hyvään kehittämiseen. Siinäkin haluan toivottaa menestystä, en pelkästään nyt enää opiskelijoille, vaan myös sitten ammattikorkeakoulun opettajille ja rehtorille ja lehtoreille.

Yleiskeskustelu päättyi.