Täysistunnon pöytäkirja 129/2013 vp

PTK 129/2013 vp

129. TORSTAINA 12. JOULUKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kysymyksessä on siis hallintovaliokunnan mietintö koskien rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja eräitten siihen liittyvien lakien muuttamista. Tälle myös perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon. Tämä laki sisältyy myös valtion talousarvioon ja on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2014.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että rajavartijan peruskurssilla opiskelevien opintososiaaliset edut muutetaan pääsääntöisesti vastaamaan Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien kadettien etuja. Opiskelu on jatkossakin maksutonta, mutta sitä ei enää suoriteta virkatehtävänä. Peruskurssilla opiskeleva ei ole vastaisuudessa virkamies, eikä hänellä ole virkamiehelle kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia. Peruskurssin opiskelijan tulee tulevaisuudessakin allekirjoittaa palvelusitoumus opintojensa alussa, koska hänet hyväksytysti opintonsa suoritettuaan nimitetään rajavartijan virkaan.

Henkilötietojen käsittelyä koskevaa lakia esitetään nyt muutettavaksi niin, että Rajavartiolaitoksen lupa- ja valvonta-asioiden rekisteriin voidaan tallettaa Rajavartiolaitoksen lupahallintoon ja lakisääteisiin valvontatehtäviin liittyviä tietoja, joiden on aiemmin katsottu olevan hallinnollisia tietoja, vaikka Rajavartiolaitoksen valvontatehtävät ovat luonteeltaan toisenlaisia, poliisilaissa tarkoitettuja järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyviä tehtäviä. Näin ollen valiokuntakin pitää perusteltuna, että tämä lupa- ja valvonta-asioitten rekisteri jaetaan tulevaisuudessa kahdeksi eri henkilörekisteriksi. Uuteen lupa-asioiden rekisteriin talletetaan ainoastaan sellaisia rajavyöhykelupia ja ilmoituksia koskevia tietoja, jotka liittyvät selkeästi hallinnolliseen toimintaan, ja valvonta-asioiden rekisteriin talletetaan valvontatehtävissä saatuja tietoja.

Hätäkeskustietojärjestelmään tallennetaan tulevaisuudessa viranomaisten työturvallisuuden kannalta merkityksellisiä varotietoja, joilla on siis myös olennainen merkitys Rajavartiolaitoksen tehtävien hoitamisessa, kun tällä hetkellä tuo tilanne on puutteellinen elikkä Rajavartiolaitoksella ei ole yleistä oikeutta saada tietoja hätäkeskustietojärjestelmästä teknisen käyttöyhteyden avulla. Valiokunta pitää myös näitä muutoksia perusteltuina.

Virkamiehen siirtämisestä säädetään seuraavasti: Rajavartiolaitoksen virkamiehen siirtämistä toiseen tehtävään koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi niin, että virkamies voidaan siirtää toiseen, saamallaan koulutuksella Rajavartiolaitoksessa vakiintuneesti hoidettavaan tehtävään.

Lopuksi hallintovaliokunta esittää, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään valiokunnan muutosehdotusten mukaisena ja 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina. Tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Elisabeth Nauclér /r:

Herr talman! Det kan ses som en liten och kanske rent av obegriplig sak som jag har skrivit en reservation om, men så är det inte. Det finns många olika politiska åsikter på Åland, men en sak är alla eniga om och slår vakt om och det är demilitariseringen och neutraliseringen. En annan sak som det också finns stor enighet om är gränsbevakningens, eller som man säger på Åland, sjöbevakningens betydelse när liv många gånger står på spel.

I kris och krissituationer kommer sjöbevakningen att ställas under militärt kommando. Men vad händer då på Åland — blir Åland utan sin sjöbevakning? Den frågan finns det i dag inget bra svar på. Ålands landskapsregering har som framgår av propositionen föreslagit en precisering i 2 § i lagen och att där skulle sägas att "De tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet med tjänstgöringsort på Åland bör ej anslutas till försvarsmakten vid effektiviserande av rikets försvar med hänsyn till Ålands demilitariserade och neutraliserade status." Hur man löser den här frågan är en annan sak, men behovet av att få frågan utredd och klargjord påtalades redan av grundlagsutskottet 2005, av utrikesutskottet 2009, 2013, och även av försvarsutskottet bland annat 2009.

Herr talman! Nu har en sådan utredning initierats och diskussioner förs mellan rikets regering och Ålands regering om mandat och så vidare. Det hade därför varit på sin plats att nämna denna så länge efterfrågade utredning i propositionen i stället för att bara lakoniskt säga att "Landskapet har redan sedan 1856 varit demilitariserat." Det räcker inte som svar på frågan. Trots att nu inget sägs så utgår jag ifrån att den utredning som initierats blir gjord med det snaraste.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Kiitoksia edustaja Nauclérille havainnoista. Hallintovaliokunta kuuli myös Ahvenanmaan maakunnan hallitusta tästä asiasta, mutta sillä tavalla nyt juuri tähän kyseiseen koulutuksen uudistamiseen ei sitten katsottu ehkä tarpeelliseksi ottaa näitä asioita kuin mitä edustaja Nauclér toi esille. En pidä niitä vähäisinä. Minusta se on tosiasia, jossa on varmasti korjattavaa, ja myös valiokunta keskusteli näistä, mutta niin kuin todella sanoin, niin ne eivät nyt tässä mietinnössä ole. Toivon, että nämä voidaan sitten ratkaista tulevaisuudessa jossakin vaiheessa jollakin tavalla. Nythän kuulimme myös edustaja Nauclérilta, että tästä on työryhmä, vai...? Käydään sitä keskustelua kuitenkin Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa.

Mika Kari /sd:

Arvoisa herra puhemies! Rajavartiolaitos on siis tällä tavalla osa Puolustusvoimien organisaatiota, ja täten on luonnollista, että rajavartijoiden koulutuksen opintososiaalisia etuuksia yhdenmukaistetaan esityksen mukaan erityisesti kadettien koulutukseen nähden ja tähän koulutukseen verraten.

Meillä on kuitenkin suuret paineet kehittää Rajavartiolaitosta, koska rajanylitysten määrä on kasvanut viime vuosina kovaa vauhtia. Tällä hetkellä mennään jo yli 10 miljoonan rajanylityksen vauhdissa per vuosi, ja tulevaisuuden vauhti näyttää tällä hetkellä nykyisen lainsäädännön puitteissa kasvavalta, saatikka jos Rajavartiolaitoksen työmäärää tulee lisäämään mahdollisesti tulevaisuudessa viisumivapaus. Tarvitsemme jatkossa ammattimaisia ja taitavasti ja hyvin koulutettuja, osaavia rajavartijoita, ja tämä hallituksen esitys tukee näitä tavoitteita.

Yleiskeskustelu päättyi.