Täysistunnon pöytäkirja 129/2013 vp

PTK 129/2013 vp

129. TORSTAINA 12. JOULUKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Kalastusmaksun periminen yli 65-vuotiailta

Suna Kymäläinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Uusi kalastuslakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Esityksessä tavoitellaan muun muassa uuden säätelyjärjestelmän luomista kestävälle kalavarojen käytölle. Samalla halutaan uudistaa kalastuslupajärjestelmää, hyvä näin.

Esityksen mukainen kalastuslupajärjestelmän uudistaminen johtaisi kuitenkin siihen, että 65 vuotta täyttäneeltä poistettaisiin oikeus maksuttomaan kalastukseen. Muutos koskee arviolta 100 000:ta eläkeläistä. SDP:n eduskuntaryhmä katsoo, että eläkeläisille langetettava kalastusmaksu johtaisi kalastusharrastuksen vähenemiseen ikääntyneen väestön keskuudessa ja vähentäisi rankalla tavalla niitä positiivisia vaikutuksia, joita kalastuksella on heidän fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa. Kysyisinkin vastaavalta ministeriltä: eikö tulisi vielä harkita asiaa ja antaa eläkeläisille jatkossakin oikeus nauttia kalastuksesta ja sen mukanaan tuomista positiivisista vaikutuksista heidän hyvinvointiinsa?

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Arvoisa herra puhemies! Jotenkin arvasin, että tämä asia tulee esille täällä kyselytunnilla.

Työryhmä, joka valmisteli kalastuslakia, istui kolme vuotta ja ei saanut yksimielistä esitystä aikaiseksi. Yksi asia, joka oli pöydällä, oli nimenomaan tämä maksuasia — oli monia muitakin asioita. Kun kalastuslaki kuitenkin pitää uudistaa, niin sitä on viety eteenpäin ja on keskusteltu eri tahojen kanssa, ja nyt on yksi kompromissiesitys, joka on lähetetty lausuntokierrokselle, ja siihen tulee varmaan paljon ja erilaisia lausuntoja. Niitä on tullut myös ministeriöön. Tällä hetkellä se jakautuu kahtia: osa pitää uudistuksia hyvinä ja toivottavina, ja osa vastustaa niitä. Sen pohjalta on sitten hyvä tehdä ratkaisuita. (Naurua)

Mutta sen verran voin tietysti sanoa, että tässä ei kenenkään kalastusharrastuksia estetä. Tälläkin hetkellä pilkkiminen ja onkiminen on vapaata; niin on tulevaisuudessakin, että eläkeläiset ja kaikki muut saavat pilkkiä kesät talvet läpi niin paljon kuin jaksavat eikä tarvitse maksaa yhtään mitään.

Ainoa on sitten kysymys siitä, pitääkö maksaa tämmöistä kalastuksenhoitomaksua, joka olisi uuden lakiesityksen pohjalta 35 euroa vuodessa, siis 35 euroa vuodessa, mikä minun mielestäni ei ole kovin suuri summa hyvästä harrastuksesta. Ehkä kysymys on varmaan siitä, hyväksytäänkö semmoinen periaate, että (Puhemies koputtaa) käyttäjä maksaa ja se koskee silloin kaikkia.

Suna Kymäläinen /sd:

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelmassa todetaan: "Maksuttomia ja maksullisia yleiskalastusoikeuksia kehitetään ja laajennetaan kestävällä tavalla vapaa-ajan kalastusta laajojen kansalaispiirien luontoharrastuksena." Samoin hallitusohjelmassa todetaan: "Kalastuslain uudistuksen yhteydessä turvataan luonnon monimuotoisuuden säilyminen, virkistyskalastuksen mahdollisuudet nykytasolla sekä ammattikalastuksen toimintaedellytykset." Hallitusohjelmassa ei siis ole kirjausta eläkeläisten maksuttoman kalastusoikeuden poistamisesta. Kysyn edelleen vastaavalta ministeriltä: miksi aiotte poistaa hyvinvointia laajalle joukolle eläkeläisiä tuovan maksuttoman kalastusoikeuden?

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Herra puhemies! En toista sitä, mitä äsken sanoin, mutta pitää miettiä tätä kalastusta kokonaisuudessaan.

Jos sanotaan, että Suomen yhtenä vahvuutena on pidetty sitä, että meillä on tämmöinen sopimusyhteiskunta, että asioista pystytään sopimaan laajoilla rintamilla, niin ainakaan kalastusta se ei koske, ei millään muotoa. (Naurua) Näitten asioitten sopiminen on erittäin vaikeaa, kun on erittäin vahvoja intressitahoja. On ammattikalastajia, vapaa-ajankalastajia, vesialueen omistajia ja myös muita tahoja, ja sitten kun ne laitetaan saman pöydän ääreen, niin lopullista vastausta ei tule ikinä, ei tule yksimielistä esitystä. Jonkunhan näitä pitää ratkoa. Nyt on esitys, joka on lausuntokierroksella, ja sitten aikanaan katsotaan, mikä on lopullinen hallituksen esitys, joka tulee tänne eduskuntaan. Jos pitää pikkuisen veikata, niin riippumatta siitä, mikä on hallituksen esitys, varmasti tämä eduskunta käy erittäin perinpohjaisesti sen läpi.

Mutta tarkoitus on myös näillä rahoilla, mitä kerätään niiltä, jotka kalastusta harrastavat, hoitaa kalakantaa ja huolehtia siitä, että valvotaan, että kalastus toimii sillä tavalla kuin halutaan säätää, ja tällä pienellä maksun yhtenäistämisellä saadaan noin muutama miljoona euroa lisää rahaa, joka koituu kaikkien kalastusta harrastavien hyödyksi.

Jari Leppä /kesk:

Herra puhemies! Yksi meidän yhteisistä tavoitteistamme on varmasti se, että me käyttäisimme vähän enemmän kotimaista kalaa kuin mitä tällä hetkellä käytetään. Se on meidän ruokapöydästämme vain 20 prosenttia, loppu on tuontia. Tällaisessa maassa, jossa järviä riittää ja kalaa riittää, kalat eivät käytännössä, muutamaa lukuun ottamatta, ole uhanalaisia, mutta kalastajat ovat. Siksi tässä kalastuslakiehdotuksessa on yksi kummallisuus, ja se on se, että siellä ei tunnisteta kotitarvekalastusta, ja siellä laitetaan sellaisia aivan keinotekoisia rajoja, 5 kilon rajoja, sille, mitä saavat myydä muut kuin rekisteröityneet kalastajat. Ei kai, ministeri Koskinen, tällä nyt vain tehdä sitä, että tällä entisestään vain vähennetään suomalaisen, kotimaisen, kalan syöntiä, koska kyllä se on aika paljon näiden varassa, tämä meidän kalantarjonta. Totta kai se on myös ammattikalastajien varassa, mutta kyllä se on näiden kotitarvekalastajienkin varassa, millä tavalla meillä kotimaista kalaa tulee markkinoille.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Arvoisa puhemies! Ehkä on vähän väärinkäsitys tuossa edustaja Lepän kysymyksessä: eihän kotitarvekalastajia millään tavalla rajoiteta, vaan määritellään sitten tulevaisuudessa, mikä on tavallaan kaupallista kalastusta ja mikä ei ole.

Tässä lakiesityksessä yksi ajatus on nimenomaan se, että turvataan se, että ammattikalastajilla olisi myös paremmat mahdollisuudet päästä eri kalavesille. Elikkä jos vesialueen omistajat eivät pääse sopuun ammattikalastajien kanssa siitä, millä tavalla kalastusta harjoitetaan, niin sitten tietyllä hakemusmenettelyllä joku taho, ely-keskus tai muu vastaava, voi antaa luvan kalastaa ammattimaisesti näillä vesialueilla. Sillä tavalla pyritään turvaamaan sitä, että kotimaista kalaa olisi enemmän kaupoissa, ja tämän yhden ammattikunnan — ammattikalastajien — määrä, joka on kovaa vauhtia vähenemässä Suomessa, kääntyisi myös nousuun. Mutta niin kuin sanoin, tässä on monenlaisia näkemyksiä ja monenlaisia tulkintoja siitä, mikä on. Mutta tutustukaa rauhassa tähän lakiin, joka on lausuntokierroksella, ja katsotaan sitten sen jälkeen, mikä on lopputulos.

Johanna Karimäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Uudella kalastuslailla olisi tarkoitus myös suojella äärimmäisen uhanalaisia kalakantoja, taimenia ja lohia, mutta ympäristöjärjestöt ovat kritisoineet sitä, että tätä suojelun tasoa, johon selvästi on tahtoa, ei kuitenkaan ole kirjattu juridisesti sitovasti pykäliin, vaan monen asian todetaan tulevan sitten myöhemmin asetuksessa. Yksi tärkeä asia on tietysti se, että istutettaville kaloille tulisi evänleikkaus. Se on edistys. Mutta kysyisin arvoisalta ministeriltä: miksei tätä suotuisan suojelun tasoa voisi yhä vahvemmin kirjata myös lakipykäliin?

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Herra puhemies! Valmistelun yhteydessä on päädytty siihen, että tämä uusi laki antaisi paremmat mahdollisuudet säädellä kalastusta eri tavoin, silloin jos tarvitaan erilaisia rauhoituspäätöksiä tai pitää tehdä muutoksia vaikka alamitoissa tai ylämitoissa tai pyyntivälineissä ja niin edelleen. Tällä hetkellä on yksi ongelma se, että kun on vanha kalastuslainsäädäntö, niin nyt tämä asetuksenantovaltuus ei ole täysin selkeä. Uudessa laissa olisi. Elikkä me katsomme, että se riittää: jos tulee semmoinen tilanne, että pitää joitakin päätöksiä rauhoittamisen suhteen tai suojeltavien kalojen suhteen tehdä, niin se onnistuu kyllä asetustenkin kautta, kun saadaan kuntoon tämä varsinainen laki, joka antaa mahdollisuuden antaa näitä asetuksia.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Tämähän ei ole mikään kalastuslaki vaan rahastuslaki, jonka te olette panneet lausunnolle. Siinä kaksinkertaistettaisiin maksut.

Täytyy muistaa, että 1996, kun lakialoitteeni pohjalta eduskunta sääti poiketen maa- ja metsätalousministeriön tahdosta kalastuslain onginnan ja pilkinnän (Hälinää — Puhemies koputtaa) jokamiehenoikeudesta, läänikohtaisesta viehekortista ja yli 65-vuotiaiden vapauttamisesta maksusta, niin tämä on kaihertanut maa- ja metsätalousministeriötä ja erityisesti vesialueiden omistajatahoja erittäin paljon. Tällä esityksellähän te pyritte pönöttämään maa- ja metsätalousministeriön kalataloushallintoa juuri tällä rahastusluonteella. Mikään järjestelmä — varsinkaan, kun nykyinen on yksinkertainen — ei edellytä pakollisten maksujen lisäämistä 65 vuotta täyttäneille tai viehekalastusta harrastamattomille verkkokalastajille, rannassaan katiskaa uittaville mökkiläisille tai kalastusoikeuden haltijalta luvan lunastaneille vetouistelijoille ja urheilukalastusalueiden viehekalastajille. Tämä todella on syytä laittaa (Puhemies koputtaa) asiantuntijoiden ja järjestöjen valmisteluun ihan uudestaan.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Arvoisa herra puhemies! Tässä nyt tämän lain (Hälinää — Puhemies koputtaa) valmistelun yhteydessä, kun näitä järjestöjä ollaan kuultu moneen kertaan... (Sosialidemokraattien ryhmästä: Ajettiin ulos!) — Ei, ei missään nimessä ajettu ulos. Kaikki ne ovat siellä pöydän ympärillä olleet, voisi sanoa — jos sallitaan näin ennen joulua — ihan kyllästymiseen asti, koska minkäännäköistä lähenemistä ja yhteisymmärryksen hakua ei ole ollut. Olen aiemminkin sanonut julkisuudessa ja vähän muussakin yhteydessä, että olisin toivonut, että siellä valmistelun aikana ja työryhmissä olisi vähän enemmän ollut halua sopia asioista, kuunnella vähän paremmin eikä pitäytyä niissä vanhoissa poteroissa, jotka on kaivettu joskus silloin viime vuosituhannella.

On aika katsoa eteenpäin sitä, minkälainen on moderni kalastuslaki, joka huomioisi kaikkien erilaisten ryhmien tarpeet ja halut kalastaa tulevaisuudessakin. Eli nyt tarvitaan vähän niin kuin uudenlaista näkemystä, ja minä uskon, että tämä lakiesitys on erittäin tasapainoinen, ja kun siihen tarkemmin tutustuu, niin huomaa, kuinka paljon siinä on hyviä elementtejä. (Kari Rajamäen välihuuto)

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puheenjohtaja! Poistin kyllä jo tuon pyyntöni, koska minulle tehtiin ennenkin tätä, että kun tv-aika loppuu, niin sitten tilastoihin saa sen näytön, (Naurua) että minäkin saan puheenvuoroja SM-kilpailun voittajapuhujana.

Mutta tosiaan asiat ovat sitä, miltä näyttävät. Jälleen kerran sorretaan eläkeläisiä ja ikäihmisiä. Aivan niin kuin näissä siirtomaksuissa jopa Aamulehti huomasi, että ei kannata enää välittää mitään siitä, kuinka paljon kuluttaa energiaa, koska siirtomaksut ovat suurempia, ja totta kaihan ne ostajat tajuavat, että tätä voi rokottaa, vaikka vanha ministeri Pekkarinen puhuisi mitä. Mutta tässä asiassa sanoisin sen, että tämä on johtanut kaikennäköiseen, esimerkiksi poistokalastuksesta ei puhuta mitään, ja kuitenkin RKP:n hallinnoimilla seuduilla — oli justiin iso sivun juttu Iltalehdessä — kalastetaan kuhan kutupaikoilta myös jalokalat pois. Nimitin aikoinaan Vaasan läänin läänintaiteilijana RKP:tä ryöstökalastuspuolueeksi, koska Vaasan läänissä sai huoletta suhteilla kalastaa kuinka halutaan, ja nyt tämä poistokalastus on sallinut tämän mahdollisuuden. Kysyisin ministeriltä: aiotaanko (Puhemies koputtaa) tälle poistokalastukselle tehdä jotain, että se saataisiin kuriin, ettei ensin EU:lta rahasteta...

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jaha, nyt taitaa olla aika täynnä.

Puhuja

...40:tä senttiä ja sitten vielä myydä näitä jalokaloja.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Herra puhemies! Poistokalastusta on harjoitettu, ja siitä on hyviä kokemuksia. Se on antanut muutamille ammattikalastajille mahdollisuuden harjoittaa kalastusta, ja sitä kautta on tullut tuloja. Siitä on myös selkeästi ollut ympäristöhyötyjä. Pikemminkin on sanottu — enemmän kysytään sitä — että voidaanko enemmän laittaa rahaa tähän poistokalastukseen, että voidaan hoitaa niin merta kuin järviäkin. Tällä hetkellä pystytään poistokalastusta harjoittamaan ensi vuoden kesäkuun loppuun asti, ja sitten nämä EU:n tietyt tukisäännökset poistuvat, ja uusista tietysti neuvotellaan sitten. Sitten nähdään aikanaan, miten se menee, mutta poistokalastuksesta on erittäin positiivisia kokemuksia pääsääntöisesti.

Sitten palataan tähän maksuasiaan vielä, koska se tuntuu olevan erittäin herkkä asia. Minun mielestäni ei ole oikeudenmukaista se, että 20-vuotias työtön maksaa kalastuksenhoitomaksun tai 45-vuotias työkyvyttömyyseläkkeellä oleva maksaa kalastuksenhoitomaksun mutta 65-vuotias terve, hyvätuloinen eläkeläinen ei maksaisi. Minun mielestäni käyttäjä maksaa -periaate on ihan oikein. Jokainen, joka käyttää palveluita, maksaa sen pienen 35 euroa kappaleelta.

Sitten toinen vertailukohta. — Nyt menee 10 sekuntia pitkäksi. (Puhemies koputtaa) — Kertaakaan minulta, kun olen näitten asioitten kanssa ollut tekemissä lähes 20 vuotta, yksikään metsästäjä ei ole tullut vaatimaan, että riistanhoitomaksu pitäisi poistaa yli 65-vuotiailta. Eli siellä harrastuspuolella ei ole tämäntyyppistä ajattelua kuin kalastuspuolella.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Vielä viimeinen kysymys tästä aiheesta.

Jörn  Donner /r:

Arvoisa herra puhemies! (Hälinää — Puhemies koputtaa) Ensiksi huomauttaisin siitä, että edustaja Virtanen harrastaa eräänlaista poliittista kalojen kielitiedettä, joka ei kuulu minun asiaksi. Mutta koska olen yksi niistä harvoista täällä eduskunnassa, joka on aikoja sitten ohittanut tämän 65 vuoden iän, niin kerron, että kernaasti maksan sen maksun, vaikka kymmenen vuotta olen ollut maksamatta. Sillä ei ole minkäänlaista valtiontaloudellista merkitystä, mutta pidän sitä eräänlaisena retroaktiivisena päätöksenä, joka muistuttaa sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tässä ei tainnut olla kysymystä, joten todetaan, että tämä aihe on käsitelty ja samalla myös kyselytunti on päättynyt.