Täysistunnon pöytäkirja 13/2005 vp

PTK 13/2005 vp

13. TIISTAINA 22. HELMIKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain 5 §:n muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan ensiksikin, että lakiehdotus hylätään, ja muutama näkökohta.

Pääpointsit siinä, miksi tämä lakiehdotus pitää hylätä eikä missään nimessä hyväksyä:

Ensimmäinen asia on se, että me saimme edellisen eduskunnan aikana aikaan sellaisen postipalvelun laatustandardin, että sitä pitäisi vaalia viimeiseen saakka eikä missään nimessä ryhtyä siitä lipeämään. Tuo aikaansaannos oli merkittävimpiä aikaansaannoksia liikenne- ja viestintäministeriön saralla viime kauden aikana. Nyt siitä heti Vanhasen hallituksen tultua valtaan ollaan luopumassa. Ja vielä, millä tavalla siitä ollaan luopumassa? Sillä tavalla, että ollaan luomassa semmoinen äärimmäisen persoonallinen 98 prosentin sääntö, joka käytännössä on merkitsevä sitä, että ykkös- ja kakkosluokan posti kulkee samalla nopeudella. Ja jokainen tietää, että ykkösluokan posti on jonkin verran arvokkaampaa lähetettäväksi kuin kakkosluokan posti. Kuluttajavirasto kiinnitti tähän valiokunnassa huomiota todeten, että ei tässä nyt oikeastaan ole enää mitään järkeä, että tämän laatuinen malli ylipäätään tarjotaan yhteiskunnan hyväksyttäväksi, mutta näin vaan kävi. Merkityksellistä tässä on se, että ensimmäisen käsittelyn aikana kukaan hallituspuolueitten edustajista ei kommentoinut tätä asiaa lainkaan, ministeristä nyt puhumattakaan.

Arvoisa puhemies! Miksi tämmöiseen sitten ylipäätään mennään? Siksi, että muutama maakuntalehti haluaa aikaisemmin saattaa lehtensä varhaisjakeluun ja sillä varjolla pitää sitten hidastaa ykköspostin kulkua ja muun postin kulkua ja koko yleispalvelua. On aivan selvää, että kun siitä käsittelystä, joka täällä eduskunnassa käytiin läpi edellisten vaiheitten aikana, kerrottiin mukavanlaisesti maakunnallisessa lehdistössä, se johti tietysti sellaiseen palautteeseen, jolla on jopa tieteellistä mielenkiintoa. Nimittäin kun vedän yhteen sen palautteen, se voidaan kiteyttää toteamukseen, että kun me olemme puolustaneet henkeen ja vereen saakka täällä sitä, että ensisijaista on elinkeinoelämä eli ne pienet yrittäjät ja vähän isommatkin yrittäjät, jotka siellä haja-asutusalueilla vielä toimivat, että heidän asiansa hoitaminen on ensisijainen asia ja lähikaupat ovat saman kategoriaan kuuluva asia, niin nämä soittelijat, jotka ovat arvostelleet meitä mielipiteistämme ja käyttäytymistämme, ovat ilmoittaneet, että mitä nuista nyt välittää, eihän niitä yrityksiä enää paljoa ole, että antaa niitten viimeistenkin mennä. Kun sitten on kysymys lähikaupasta, niin sillekään ei enää anneta arvoa, onhan meillä tuossa Skoda, niin me sillä ajetaan tuonne kaupungin markettiin, ja siinä kaikki.

Arvoisa puhemies! Harvoin tuntee olleensa niin arvokkaalla asialla kuin tämän asian hoito on ollut, ja juuri niin, että missään nimessä tämän laatuista kehitystä en soisi Suomessa toteutuvan, mutta nyt valitettavasti näyttää pahasti siltä, että toteutuu, mutta hylkäysesitys on enemmän kuin paikallaan.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Heti aluksi kannatan ed. Pulliaisen hylkäysehdotusta ja perustelen myöskin omalta osaltani sitä muutamin sanoin ja joudun sen tekemään nyt tässä vähän laajemmin, kun minulla ei ollut mahdollisuutta ensimmäisessä käsittelyssä olla paikalla. Teen sen lähinnä sen takia, kun taannoin totesin, mikä merkitys on sillä, että eduskunnan pöytäkirjaan on perusteltu oma kannanotto. Tässä vuodenvaihteessa tapahtui käyttövoimaveron periminen, ja niillä lausumilla, millä minä yritin saada siltä osin sitä hylättyä, nyt ilmeisesti on ollut ainakin se merkitys, että olen pystynyt selvittämään tarkemmin sen, mitä olen tarkoittanut.

Juuri niin kuin ed. Pulliainen täällä totesi, viime kaudella liikennevaliokunnassa erittäin suuren taistelun jälkeen saatiin muutettua hallituksen esitystä, silloisen lain 5 §:n 1 momentti kuulumaan näin, voin tässä sen todeta ihan sanatarkasti: "Yleispalveluun kuuluvat kotimaan kirjelähetykset, jotka on jätetty postiyrityksen välitettäviksi ja seuraavana työpäivänä jaettaviksi ja joista on maksettu voimassa oleva maksu, on jaettava siten, että lähetyksestä vähintään 95 prosenttia on perillä seuraavana työpäivänä." Tämä on todettu myös allekirjoittaneen ja ed. Pulliaisen vastalauseessa. Nyt näitä prosentteja halutaan laskea 85:een, ja tämä tulee aiheuttamaan ainakin oman käsitykseni mukaan mielenkiintoisia ongelmia tulevaisuudessa.

Tähän prosenttialentamiseen voisin ottaa pienen katkelman Kainuun liiton valiokunnalle jättämästä asiantuntijalausunnosta, jossa on siteerattu heidän omaa viestiään liikenne- ja viestintäministeriölle silloisen työryhmän ehdotuksesta, joka oli tämän lakimuutoksen pohjana. Siinä todetaan muun muassa: "Laatustandardin alentaminen 95 prosentista 85 prosenttiin ei ole hyväksyttävää ainakaan ennen kuin liikenne- ja viestintäministeriön tuella on järjestetty sähköisen viestinnän tasa-arvon edellyttämät laajakaistayhteydet harvaanasutuille alueille. Maakuntahallitus ei voi hyväksyä pienten ja keskisuurten yritysten toiminnalle ehdotetusta muutoksesta aiheutuvia haittoja. Ei ole hyväksyttävää, että työryhmän ehdotuksessa ei taata ykkösluokan kirjelähetyksen perillemenoa sataprosenttisesti edes toisena työpäivänä. Mitään takarajaa ei taata. Mitään laatutakuuta ei myöskään esitetä. Esityksen tulisi sisältää kuvaus korvausmenettelystä, jos laatustandardi ei toteudu ja kun myöhästymisestä aiheutuu vahinkoa postipalvelua ostavalle asiakkaalle."

Saman suuntainen oli myös Lapin maakuntaliiton lausunto. Kun näissä liittojen lausunnoissa viitattiin yritystoimintaan, niin myös Suomen Yrittäjien osalta oli erittäin kriittinen suhtautuminen tähän hallituksen esitykseen. Eli voi sanoa näin, niin kuin ed. Pulliainen täällä totesi, että on aika mielenkiintoinen ... Tai oikeastaan minun mielestäni vielä voi sanoa jopa niin, että mielenkiintoista olisi saada selville, mikä on tosiasiallinen tarkoitus tällä lakimuutoksella. Postiliiton asiantuntijalausunnossa, jossa pyritään jotenkin tasapainottamaan tätä hallituksen esityksen aiheuttamaa kritiikkiä, todetaan muun muassa, että "kirjeen kulkua viivästytetään vain, jos alueen jakelu on aikaistettu". Näinhän tässä on tarkoitus, mutta saattaa olla, että kun valtioneuvosto asettaa lisää tulosvelvoitetta Posti Oy:lle, niin silloin pitää saada tulosta, pitää rationalisoida lisää, ja silloin mahdollisesti ainakin pienten kuntien taajamissa siirrytään samanlaiseen yhteen palveluun, koska laki ei esitä nimenomaan sitä, etteikö siellä, missä siirrytään niin sanottuun varhaisjakeluun, tätä samaa prosenttimäärää voitaisi käyttää myöskin näissä taajamissa.

Suurin ongelmahan tässä on se, että niillä alueilla, joissa tällä hetkellä posti on tullut noin kello 10:n ja 13:n välisenä aikana, nyt posti ehkä tulee kello 6:n aikaan, viimeistään kello 10:een mennessä. Näin valiokunnassa ilmoitettiin. Ainakin minä olen ymmärtänyt, että tuolla maakunnissa niin kuin täällä kaupungissakin lähdetään töihin normaalisti 7:ksi tai 8:ksi. Suurin osa siitä varhaisjakelusta ei ole vielä jaettu silloin, kun ihmiset menevät töihin. Eli tässä on niin monia seikkoja, jotka eivät ainakaan ole minulle auenneet lukuisten asiantuntijoitten kuulemisen yhteydessä, että täytyy sanoa vaan, että jotakin hämärää minun mielestäni tässä on. Eli ainakin omalta kohdaltani myöskin voin sanoa näin, että paljon parempi olisi se vanha järjestelmä, että se posti tulee puolilta päivin, kuin että se tulee 10:een mennessä aamulla ja sen seurauksena kirjeposti ja muualtapäin tulevat lehdet mitä ilmeisimmin eivät tule silloin, vaan vasta seuraavana päivänä, koska ei ole kuin yksi kanto.

Niin kuin ed. Pulliainen täällä totesi, näillä alueilla ei ole enää mitään merkitystä sillä, onko ykkösluokan vai kakkosluokan kirje, koska ne tulevat myöhässä ja saattaa olla, että jopa kolmantena päivänä, ja kun tämä pysyy ennallaan muilla alueilla, niin jotenkin minua huolestuttaa se, että jälleen kerran ne ihmiset, jotka asuvat hieman keskustan ulkopuolella, joutuvat todella yhä enemmän eriarvoiseen asemaan. Kuitenkin kirjeitten osalta pitäisi sen periaatteen mukaan ykkösluokan kirjeen tulla nopeammin kuin kakkosluokan kirjeen, mutta näin mitä ilmeisimmin ei tule tapahtumaan, eli joka tapauksessa kirjeet tulevat päivää myöhemmin. Sen johdosta myös yrittäjäyhdistykset ovat olleet erittäin huolissaan tästä. Kun varaosia esimerkiksi tilataan postin välityksellä, niin kun aamulla vielä eivät kyseiset tavarat ole mahdollisesti tulleet, niin se siirtyy tavallaan päivällä sitten näitten varaosien saanti nimenomaan sellaisiin pieniin yrityksiin, jotka ovat tämän uuden aamukannon piirissä.

Valiokunnan mietinnöstä kyllä täytyy sanoa, että minä en voi ymmärtää sitä lainkaan, kun siellä sanotaan, että palvelu tulee säilyttää entisellään jne., valtakunnallisten sanomalehtien, aikakausilehtien, pakettien, pikakirjeiden. Eihän se voi olla mitenkään mahdollista. Kun niitä ei ole edes tullut sinne, niin eihän se voi olla mahdollista, mutta tietysti kun hallitusta pitää myötäillä, niin kaikki keinot käytetään sanallisesti. Mutta käytännössä nämä eivät tule toteutumaan.

Täytyy, arvoisa puhemies, vaan todeta vielä, että suurin huoleni tässä on se — minä tiedän sen, että me olemme siellä periferiassa tottuneet vaikka minkälaiseen palvelutasoon; vaikka maksetaan verot ja muut, niin palvelutaso ei pelaa — että tämä saattaa laajeta myöskin tuolla Pohjanmaan periferisissä kunnissa myös taajamiin. Se on erittäin huolestuttavaa, mutta enemmistö huomenna äänestää niin kuin äänestää ja kantaa vastuun siitä.

Keskustelu päättyy.