Täysistunnon pöytäkirja 130/2014 vp

PTK 130/2014 vp

130. MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2014 kello 12.01

Tarkistettu versio 2.0

29) Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä

 

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies! Voimassa olevan lainsäädännön mukaan henkilöllä on mahdollisuus saada Suomessa sellaista positiivista erityiskohtelua, joka on oikeasuhtaista ja jonka tarkoituksena on syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen. Eduskunnassa ollaan nyt hyväksymässä hallituksen esitystä, jossa tämä positiivinen erityiskohtelu olisi jatkossa mahdollista myös niin kutsutun tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Enää ei tarvitsisi olla siis joutunut todistettavasti syrjityksi, jotta voisi saada positiivista erityiskohtelua, eikä kyse tarvitsisi olla enää edes syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemisestä.

Arvoisa puhemies! Vammaisuuden kohdalla en näe tässä uudessa lakiehdotuksessa tai sen perusteluissa ongelmia, vaan päinvastoin, monet vammaiset henkilöt tarvitsevat mukautuksia ja ovat mielestäni oikeutettuja erityiskohteluun muun muassa opiskelussa, työelämässä ja monessa muussa yhteydessä voidakseen elää niin sanottua normaalia elämää ja toimiakseen yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Vammaisuus on seikka, joka lähtökohtaisesti on johtanut keskimääräistä huonompaan mahdollisuuteen pärjätä yhteiskunnassa, vaikka suoranaisesta syrjinnästä ei aina olisikaan kyse. Uskon vammaisten henkilöiden osalta uudelle laille löytyvän laajaa kannatusta koko yhteiskunnassa.

Arvoisa puhemies! Sen sijaan toinen juttu ovat muut taustatekijät, jotka tässä laissa nostetaan positiivisen erityiskohtelun perusteina esiin: henkilön etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen tai uskonnollinen vakaumus. Mielestäni ne eivät ole hyviä ja oikeutettuja perusteita suoda henkilölle positiivista erityiskohtelua, ellei tarkoituksena ole syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen.

Eduskunnan enemmistön mielestä ne kuitenkin ovat sellaisia, sillä eduskunta mietinnön ja lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä torstaina 11. joulukuuta hylkäsi pykälämuutosesitykseni koskien 9 §:n muuttamista siten, että positiivinen erityiskohtelu olisi mahdollista seksuaalisen suuntautumisen, etnisen alkuperän tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella vain syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi, kuten nykyäänkin.

Tein myös 11 §:ään erillisen muutosehdotuksen, jonka seurauksena erilainen kohtelu ei olisi mahdollista seksuaalisen suuntautumisen eikä uskonnollisen vakaumuksen perusteella, vaikka sillä olisi perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot olisivat oikeasuhtaisia. Mielestäni erilainen kohtelu olisi edellä mainituilla perusteilla mahdollista vain siis silloin, kun siitä on säädetty laissa erikseen.

Arvoisa puhemies! On syytä peräänkuuluttaa esimerkkejä siitä, mitä voisi olla vaikkapa syrjintää kohtaamattomalle homoseksuaalille miehelle osoitettu oikeasuhtainen positiivinen erityiskohtelu hänen tosiasiallisen yhdenvertaisuutensa edistämiseksi käytännössä, viime kädessä kun tosiasiallisessa yhdenvertaisuudessa on kyse subjektiivisesta kokemuksesta tai ainakin varsin poliittisesta määritelmästä.

Yhdenvertaisuuslaissa mainitaan myös sukupuolisuuden ilmaiseminen. Se on termi, joka on otettu käyttöön, koska nykyään keskuudessamme on esimerkiksi mieheksi syntyneitä henkilöitä, jotka kokevat olevansa kuitenkin naisia. Kyse on heidän subjektiivisesta kokemuksestaan. Osa heistä haluaa sukupuolensa muutettavan eli "korjattavan" leikkauksella, mutta osa saattaa tyytyä vaikkapa naiseksi pukeutumiseen.

Kysymys kuuluukin: mitä mahdollisia uusia vaatimuksia ja oikeuksia tämän uuden lain myötä esimerkiksi tällä saralla tultaisiin synnyttämään? Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin nimittäin tässä laissa koskemaan myös sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Lakia täydennettäisiin velvoitteella ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Mitä tämä tarkoittaa selvällä suomen kielellä, sitä ei kerrota. Entä kun on kyse maahanmuuttajista tai uskonnollisista vähemmistöistä? Koska emme tiedä kaikkia konkreettisia esimerkkejä, olemme nyt todellisen pandoran lippaan äärellä, ja lippaan kansi on jo raollaan. Hyvillä aikeilla ja humanismilla on tietysti helppo perustella mitä tahansa.

Arvoisa herra puhemies! Edellä olevan perusteella esitän, että lakiehdotukset hylätään.

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Saarakkala toi tässä omassa puheenvuorossaan ansiokkaasti esille ne epäkohdat ja ongelmat, joita tähän hallituksen esitykseen eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sisältyy. En lähde niitä nyt tässä enää uudelleen toistamaan, vaan totean, että kannatan lämpimästi tätä edustaja Saarakkalan tekemää hylkäysehdotusta.

Keskustelu päättyi.