Täysistunnon pöytäkirja 131/2004 vp

PTK 131/2004 vp

131. TORSTAINA 2. JOULUKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta

 

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa puhemies! Se, minkä takia tätä täällä käsitellään, johtuu siitä, että kun aikanaan on muutettu ajoneuvoverolakia, siinä yhteydessä on kai sattunut pieni virhe ja sitten aikanaan Ajoneuvohallintokeskus antoi tietynlaisia ohjeita, miten erilaisia lakeja ja asetuksia sovelletaan. Se johti siihen, että eräät henkilöt Suomessa rupesivat muuttamaan henkilöautoja pakettiautoiksi, minkä jälkeen pääsivät sitten halvempaan käyttövoimaveroluokkaan elikkä niin sanottuun vanhaan dieselveroluokkaan, ja se on tietysti merkittävä. Siinä saattoi tulla säästöä jopa 400—500 euroa ajoneuvoa kohti.

Nyt tavallaan tämmöinen porsaanreikä tässä tukitaan, ja se on ehkä oikein, jos ajatellaan kansalaisten yhdenvertaisuutta tai sitä, minkälaisia autoja ehkä voitaisiin tuoda ulkomailta Suomeen rekisteröitäviksi ja samalla tavalla sitten muuttaa näitä. Toki täytyy todeta se, että kyllä kansalaiset ihmettelevät, miksi näin toimitaan, koska he eivät ole rikkoneet mitään lakia. He ovat vaan katsoneet, että tämmöinen mahdollisuus on ollut olemassa ja ovat käyttäneet sitä hyödykseen. No, onneksi sitä nyt ei kuitenkaan säädetä takautuvasti, vaan tästä eteenpäin sitten käyttövoimavero määräytyy näilläkin autoilla henkilöauton mukaisesti.

Mutta kun tätä asiaa veivattiin viikkokaupalla verojaostossa, huomattiin, että yksi tämmöinen selvä ongelma on olemassa koskien nimenomaan double cab -autoja, mihin täällä ed. Kalliskin viittasi, eli autoja, joita tavanomaisesti käytetään sekä henkilöitten kuljetukseen että yrityksissä tavaroitten kuljetukseen. Yleensä näitä hankkivat nimenomaan yrittäjät, jotka tarvitsevat tämän tyyppistä kuljetusta.

Kysymykseen sitten siitä, mitä autoja nämä oikeastaan ovat, ei varmasti yksiselitteistä vastausta ole olemassakaan. Sen takia on hyvä, että täällä valiokunnan mietinnössä todetaan se, että pitäisi ryhtyä luokittelemaan ajoneuvot uudestaan. Ne luokiteltaisiin sillä tavalla, että selkeästi tiedettäisiin, mitkä autot ovat nyt sitten henkilöautoja, mitkä ovat pakettiautoja, mitkä ovat työautoja jne. Tulisi joku järkevä ja selkeä luokitus eikä mitään ylimääräisiä muutoksia tarvitsisi tehdä.

Mutta sitten näitä double cab -autoja kun käyttävät kerran nämä yrittäjät, jos halutaan yrittäjyyttä tukea, niin silloin aika selkeää meidän mielestämme olisi se, että ne rinnastettaisiin pakettiautoihin. Näin tehdään muuallakin EU:n alueella. Kun kuitenkin täällä ed. Bryggare ja jotkut muut olivat huolissaan verotuloista, niin on syytä todeta, että nämä double cab -autot verotetaan kuitenkin täydestä autoverosta elikkä niistä kertyy ihan hyvä summa autoverotuottoja valtiolle. Ne ovat kohtuullisen kalliita sen takia tietysti, että ne ovat monipuolisia ja varmaan hyviäkin autoja, mutta erona on ainoastaan se, että silloin niiden käyttövoimavero on vähän alempi.

Sitten meille väitettiin, että näitä autoja ei pystyisi millään tavalla yksilöimään tai erottelemaan, syntyisi jälleen kerran joitain ongelmia verotukseen. Mutta kyllä siihenkin ratkaisu löytyy, ei tämä nyt niin vaikea asia voi olla. Kyllähän Suomessa on paljon autoalan asiantuntijoita ja kyllä vaikeampaakin lainsäädäntöä Suomessa on saatu aikaiseksi.

Sen vuoksi me olemme tehneet vastalauseen, missä ajoneuvoverolain 11 §:ään lisättäisiin muutama virke, missä selkeästi tehtäisiin näistä kaksikäyttöautoista semmoinen määritelmä, että se ei koskisi kuitenkaan näitä tietyntyyppisiä double cab -autoja. Tällä määrittelyllä varmaan päästäisiin eteenpäin, ja se olisi myös yrittäjien kannalta hyvä asia. Huomenna, kun on yksityiskohtaisessa käsittelyssä pykälät, 11 §:ään tullaan tekemään muutosesitys.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Aivan kuten verojaoston puheenjohtaja ed. Koskinen totesi, kaikki lähti liikkeelle siitä, että Suomessa viime kesänä rekisteröitiin, sanoisinko, ihan selkeitä farmariautoja pakettiautoiksi ja näin päästiin pienemmällä käyttövoimaverolla eli dieselvero oli selvästi pienempi ja henkilö säästi sen 400—500 euroa vuositasolla, jonka ed. Koskinen mainitsi.

Kun tätä sitten lähdettiin selvittämään, tulivat juuri nämä double cab -autot jälleen kerran esille, ja double cab -autot sijoitetaan nyt henkilöautojen luokkaan kuuluviksi. Se tarkoittaa sitä, että ne eivät saa sitä verohyötyä, mitä niiden tulisi saada, ne eivät saa sitä verohyötyä, mitä pakettiautosta saadaan, vaikka tämä double cab -auto ei ole mikään henkilöauto vaan se on työauto, se on pakettiauto. Onneksi tätä ei kuitenkaan takautuvasti säädetä eli sitä hyötyä, minkä nämä ovat saaneet, ei oteta pois, mutta jatkossa niistä maksetaan vero ihan niin kuin henkilöautosta maksetaan vero.

Tämä hallituksen esitys ja varsinkin valiokunnan mietintö on siinä mielessä mielenkiintoinen, että todetaan nykytilanne. Double cab -autot ovat pakettiautoihin rinnastettavia, niille annetaan se verohyöty tänä päivänä, mutta se otetaan pois, ja samanaikaisesti lausumassa edellytetään, että double cab -autot palautetaan verovapaaseen luokkaan tai siihen luokkaan, missä pakettiautot ovat. Siis ne ovat nyt siinä, ne muutetaan, ne siirretään pois, mutta edellytetään, että siirretään ne takaisin. Mitä ajattelee double cab -auton omistaja, kun hän tämän lukee ja tämän kuulee? Mitä järkeä on siirtää ne nyt tuosta luokasta pois, mutta siirtää ne sitten myöhemmin takaisin tuohon luokkaan? Minä en ymmärrä eikä kukaan muukaan oppositiossa ymmärrä, että näin edes voidaan ajatella. Miksei sitten laadita sellaista pykälää, joka määrittelee, mikä on double cab -auto, ja antaa sille saman edun kuin pakettiautoille?

Ed. Koskinen viittasi siihen, että tällainen pykälä sisältyy opposition vastalauseeseen ja asiantuntijat ovat tämän pykälän laatineet. Kyllä minä ihmettelen, jos löytyy joku, joka ei ymmärrä, minkälainen on se auto, joka on varustettu lisäistuimilla ja avoimella tavaratilalla, jonka lavan pituus on vähintään 1,3 metriä. Jos se on 1,29 niin se ei täytä näitä vaatimuksia; jos lava on 1,3 metriä, niin silloin se täyttää. Siinä on istuimia, siinä on avolava, 1,3 metriä pitkä lava. Sanotaan, että voidaan kattaa se lava ja muuttaa se henkilöautoksi. Okei, voidaan kattaa se lava ja muuttaa se henkilöautoksi, mutta tässä meidän pykälässämme todetaan vielä: "- - joka on vastaavasti rakennettu pakettiauton alustasta ja jossa ei käytetä muusta kuin pehmeästä materiaalista valmistettua tavaratilan katetta."

Jos on pehmeä muovi, millä katetaan se avolava, niin silloin se menee vielä pakettiautona, double cab -autona, verotuksessa edullisemmassa luokassa, mutta jos se katetaan jollakin muulla, silloin se ei enää kuuluisi tähän luokkaan. Siis hyvin yksityiskohtaisesti, hyvin selkeästi on määritelty, mitä double cab -autolla tarkoitetaan. Tätä pykälää mietinnössä peräänkuulutetaan, toivotaan, että hallitus toisi tällaisen pykälän, minkä oppositio on nyt esittänyt.

Arvoisa puhemies! Tulen tietenkin kannattamaan tämän 11 §:n muuttamista siihen muotoon, millaisena se on vastalauseessa.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ihan muutama sana. Täällä kaksi edellistä puhujaa ovat käyneet tämän mietinnön aika yksityiskohtaisesti lävitse. Itse kun en ole valiokunnan jäsen, tietysti niitä yksityiskohtia en tiedä, mitä asiantuntijakuulemisessa on tullut esille, mutta tässä valiokunnan mietinnössäkin todetaan nimenomaan niitä perusteita, miksi katsotaan, että tämä muutos on aiheellinen. Eli muutamassa kuukaudessa kuluvan vuoden kevään aikana näitä muutoksia tehtiin noin 8 000 henkilöautolle, joista tehtiin niin sanottuja kaksikäyttöautoja, joka on aika mielenkiintoinen sana sinällään.

Arvoisa puhemies! Minun mielestäni ongelma koko autopuolella on meidän korkea autoveromme. Aina, kun tulee uusia säännöksiä, jos ne ovat epämääräisiä, silloin tietysti pyritään minimoimaan mahdolliset verot. Tämä on aivan luonnollista. 80-luvun lopulla meillä oli niin sanottuja ruumisautoja, joissa leikattiin kattoa vähän auki, arvokkaita autoja, ja sen jälkeen sinne laitettiin muutaman sentin korkuinen lisäkoroke sen johdosta, että lainsäädäntö tai tulkintaohjeet sisälsivät — en muista nyt, arvoisa puhemies, oliko se lainsäädännössä, ministeriön päätöksessä vai jossakin muussa ohjeistuksessa — tarkat senttimetrimäärät, kuinka korkean ajoneuvon piti olla, että se saatiin silloisen, jos muistan oikein, niin sanotun farmariauton verotukseen.

Silloin kun itse olin ministeriössä, jouduin näitä päätöksiä jossakin vaiheessa tekemään ja minä otin sen kannan, että jos lainsäätäjä on tehnyt virheen, ei se ole sen ihmisen virhe. Lainsäätäjä on itse vastuussa tekemistään päätöksistä, ja tällöin niille, jotka olivat rekisteröineet ja saaneet muutoskatsastuksen, kirjoitettiin päätös, että näin saa olla ja heitä kohdellaan sillä tavoin kuin lainsäädäntö sillä hetkellä on ollut, kun on muutoskatsastettu. Näin minun mielestäni aina pitäisi menetellä silloin, kun kyse on lainsäätäjän virheellisestä määritelmästä tai sitten, mikäli ymmärsin oikein, tässä tapauksessa ohjeistus on ollut määrätyiltä osin puutteellista.

Minun mielestäni tämä antaa erittäin epämiellyttävän kuvan lainsäätäjästä ja niistä, jotka valtuuksiensa nojalla antavat ohjeistusta laista, jos niihin säännöksiin ei voida luottaa. Tässäkin tilanteessa uskoisin näin, että autonmyyjät, kun tämä aukko on huomattu, ovat lähteneet voimakkaasti markkinoimaan autokauppaa tehtäessä sitä, että tästä ja tästä on mahdollista päästä pienempään niin sanottuun dieselveroon, jota kutsutaan nykyisin käyttövoimaveroksi, mikäli muistan oikein. Kun näitä on sitten ostettu, nyt on huomattu, että siellä on ollut tulkintaohje, joka on ollut virheellinen. Minun mielestäni ei näitä ihmisiä pitäisi rangaista, jotka ovat sen mukaisesti menetelleet, mitä lainsäädäntö määrittelee. Heillä pitäisi olla oikeus siihen tilanteeseen, mikä silloin on ollut, ja sen jälkeen, kun muutos tulee, tietysti silloin alkaa uusi tilanne.

Jäin vain miettimään, kun luin mietinnön sivulla 3 olevaa valiokunnan toteamusta, jossa todetaan selvyyden vuoksi, ettei tämä vaikuta millään tavoin siihen, että verovelvollinen voi muuttaa pakettiautoksi rekisteröidyn henkilöauton ennalleen. Aivan oikein, varmasti voi tehdä näin, mutta jäin miettimään vain sitä, että jos tämä muutetaan uudelleen, jos se nyt sitten on rakenteitten osalta edes mahdollista, koska tässä ensimmäisessä muutoksessa on mahdollisesti hitsattu istuimia jne., tuleehan tästä joka tapauksessa tälle henkilölle ylimääräisiä kustannuksia ja myöskin muutoskatsastus. Olisin odottanut, että tässä olisi jollakin tavalla siihen seikkaan puututtu, mikäli, arvoisa puhemies, olen ymmärtänyt oikein tämän kirjoitetun tekstin, kun en ole valiokunnan jäsenenä ollut kuulemassa enkä laatimassa näitä tekstejä.

Arvoisa puhemies! Onneksi täällä on nyt todettu hallituspuolueitten toimesta, että tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeiseen aikaan kohdistuvaan käyttövoimaveroon, että edes siltä osin ei rangaista näitä viattomia ja hyvässä uskossa toimineita auton omistajia ja ostajia.

Arvoisa puhemies! Minun mielestäni, kun lukee vastalauseen, jossa on yksityiskohtaisesti selvitetty, mitkä ovat muun muassa N-luokan autoja ja miltä osin ne eivät täytä M-luokan vaatimusten mukaisuutta jne., niin kyllähän täältä löytyy aivan selvät säädökset siitä, millä tavoin asia voitaisiin kirjoittaa, että oikeus toteutuisi.

Arvoisa puhemies! Minun mielestäni vastalause on sen mukainen, mitä ainakin perussuomalaiset tulevat äänestyksessä noudattamaan.

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esityksen lähtökohtana on ollut tukkia se porsaanreikä, joka aikaisempien lainsäädännön muutosten yhteydessä on syntynyt ja jota nokkelat auton ostajat ovat aivan ansiokkaasti hyväksikäyttäneet saadakseen edullisemman käyttövoimaverokohtelun.

Mietinnössään valiokunta on päätynyt hyväksymään tuon esityksen käytännössä sellaisenaan ja kuitenkin edellyttänyt samalla lausumassaan palaamista ajoneuvojen verotuksellisen luokituksen aikaansaamiseksi ja edellyttänyt double cab- ja pick up -autojen, kaksikäyttöautojen, määrittelyä.

Täällä aikaisemmin ed. Kallis puheenvuorossaan esitteli perusteellisesti sen ajatuksen, mikä sisältyy vastalauseeseen, johon myöskin olen yhtynyt. Se on se tie, jota kannattaa silloin kulkea, jos haluaa saada tarkennuksen tuohon säännökseen.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kuuntelin mielelläni ryhmäpuheenjohtaja Vistbackan puhetta. Hän on toiminut myös liikenneministerinä ja toimi juuri siten, niin kuin pitääkin, oikeudenmukaisesti ja rehellisesti, mistä kansliapäällikkö Juhani Korpela sai silloin aiheen julkisuudessa sanoa, että paras liikenneministeri tähän asti. Sen jälkeen on ollut muitakin hyviä liikenneministereitä, mikäli muistan ja olen asioita seurannut.

Mutta muutama asia: Tämä asia herättää paljon keskustelua — kansalaiskirjeitä on tullut ja yhteydenottoja, sähköposteja — etenkin tämä takautuvuus tai tämä, jossa ihminen kokee, että hän on hyvässä uskossa toiminut ja sitten hänet pistetään vastuulliseksi. Otan lyhyen lainauksen Jyväskylästä tulleesta palautteesta, jossa henkilö vertaa tätä menettelyä jopa sotarikossyyllisyyteen, että tämmöinen, että toiminta aikanaan ei ole ollut kiellettyä ja nyt on, ei ole oikeudenmukaista. Hän sanoo näin: "Lakia noudattavan kansalaisen täytyy voida olla varma, ettei hänelle tule ennakoimatonta vahinkoa lain noudattamisessa. Muussa tapauksessa lain laatijaan ei voi enää luottaa." Tämä on juuri sitä, mitä kansalaiset tästä ajattelevat, ja sen pitää olla lainsäätäjien, eli siis meidän täällä, huolena, että teemme yksiselitteisesti selvät pykälät, joiden mukaan ihmiset voivat toimia.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tänään on paljon puhuttu verotuksesta ja nytkin veronluonteisesta maksusta. Ajoneuvoverolain muuttamisesta ja käyttövoimaveron soveltamisesta on kyse.

Puhemies! Nykyhallitus on jo parin vuoden ajan toteuttanut erilaisia verovähennyksiä ja veropohjan kaventamista. Alv- ja ajoneuvoihin liittynyt verotus on kuitenkin tuonut kohtuullisen paljon edelleen verotuloja. Kuitenkin valtiovarainministeriö on jatkuvasti täälläkin ja myös valiokunnissa viestittänyt, että tulevaisuudessa ei ole enää mahdollisuutta jatkaa esimerkiksi nykyisen kaltaisella budjetoinnilla, koska veropohja kapenee. Puhutaan verokilpailusta ja sen vaikutuksesta Suomen verotukseen myös niin, että verotulot vähenevät. Tämä on erittäin ongelmallista hyvinvointiyhteiskunnan toteuttamisen näkökulmasta.

Se, mikä mielestäni on ajoneuvoverotukseen tärkeä näkökulma, olisi se, että käyttövoimaveron ja autoveron pitäisi molempien olla sen suuntaisesti sovellettuja, että ne ottaisivat huomioon ajoneuvon ympäristörasitteen. Sen pitäisi olla myös autoveron soveltamisen lähtökohta. Toivon, että kun näitä ajoneuvoihin liittyviä verokäytäntöjä uusitaan, tämä olisi silloin mielessä.

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kyllä suomalaisten lempilapsi auto ja sen verotus herättää aina keskustelua. Toisaalta jaoston kuulemisissa huomasi, että paljon se herättää myös innovaatioita sen kiertämisessä. Haluaisin kiinnittää lähinnä huomion siihen, että kyllä valiokunta hyvin selkeästi tunnustaa tämän tarpeen verotusluokituksen tarkistamiseen. Lähinnä haluan kiinnittää huomion lausumaehdotukseen, jossa eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ajoneuvojen verotuksellisen luokituksen aikaansaamiseksi. Tähän tulisi ryhtyä mahdollisimman pikaisesti. On täysin mahdollista, että tämän työn perusteella, sen seurauksena, ollaan lähellä niitä linjoja, joita esimerkiksi oppositio tuo tässä omassa vastalauseessaan esille.

Pekka Vilkuna /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tässä laissa on kyllä hyvin kyseenalaisia piirteitä. Ed. Vistbacka ammattitaidollaan ja juristin kokemuksellaan kyllä valotti niitä epäkohtia, jotka todella ovat olemassa. Minun tietääkseni Suomen laissa on edelleenkin kohta "annetun edun pois ottaminen". Tämän edun on lain laatija tai lain tulkitsija, asetuksen kirjoittaja, kansalaisille antanut. Ei ole todellakaan kansalaisen vika, jos käyttää lain suomia mahdollisuuksia hyväksi. Täällä on käytetty termiä "porsaanreikä". Eihän se mikään porsaanreikä ole, se on ihmisen oikeus käyttää sitä lain tulkintaa, minkä viranomaiset ovat hänelle suoneet. Tässä voidaan puhua jonkinlaisesta petoksestakin. Tietyissä tapauksissa varmasti jotkut ovat hankkineet auton nimenomaan tietäen oman taloutensa ja auton hinnan ja autosta aiheutuvat tulevat kustannukset ja rakentaneet sen siihen, että nyt voin ostaa tämän ja kun muutan sen pakettiautoksi, vero on tämän kokoinen ja taloutta häiritsemättä pystyy sillä ajamaan. Nyt tämä otetaan tosiaankin takautuvasti pois.

Kyllä tämmöinen suomalainen koko autovero ja säännöstö ovat aivan sarvikuonojen hommaa. Ei kai kansalaisia tarvitse rangaista siitä, jos autovero-osastolla ammattitaidottomat ihmiset tekevät tämmöisiä hommia. Ehdottomasti kaikki takautuvuus pois! Tästä päivästä eteenpäin voidaan tehdä minkälaisia muutoksia hyvänsä, mutta jos ihminen on hyvässä uskossa tämän mahdollisuuden hyväkseen käyttänyt, kyllä se on petos sitä ihmistä kohtaan, jos me tämän takautuvasti hyväksymme.

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Yrittäjät ovat viestittäneet, että tämä on ongelmia sisältävä esitys. Monet yrittäjät ovat hankkineet näitä kaksikäyttöautoja niitten suuremman henkilökuljetuskapasiteetin vuoksi. Kun niin sanottuun kaksikäyttöautoon mahtuu viidestä kuuteen henkilöä, tavalliseen pakettiautoon mahtuu korkeintaan kolme henkilöä. Tämä kahden kolmen henkilön lisäkuljetuskapasiteetti on hyvinkin tarpeen, kun kuljetaan esimerkiksi yrittäjäporukalla työmailla. Yrittäjät ovat kaksikäyttöautoa hankkiessaan varautuneet pakettiauton verotukseen, ja nyt, jos tämä maksu nousee kuusinkertaisesti, se on ennakoimaton menoerä. Näitten autojen myyminen veron korotuksen jälkeen on hyvin vaikeaa. Yrittäjille ei ole helppoa maksaa tätä korotusta, kun dieselinkin hinta nousee jatkuvasti.

Tämä kysymys, joka nyt on tuotu esille, ei ole mitenkään yksioikoinen, mutta toivon, että tässä todellakin tällainen takautuva verotus voitaisiin estää niin, että sitä ei pääsisi tapahtumaan eivätkä yrittäjät, jotka työssään näitä autoja tarvitsevat, joutuisi kohtuuttomasti kärsimään.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Lintilä totesi, miten verojaostossa on todettu, että tarvitaan tämmöinen luokitus ajoneuvorekisteriin ja luokitus, jossa selkeästi sanotaan, minkälainen on tämän ajoneuvon verotus, minkälainen on tuon ajoneuvon verotus jne. Mutta ed. Lintilä jätti lukematta tuon toisen virkkeen, jossa sanotaan, että tässä yhteydessä tulee tarkastella myös mahdollisuuksia rajata yksinomaisessa työkäytössä olevat douple cab- tai pick up -tyyppiset ajoneuvot kaksikäyttöautojen määrittelyn ulkopuolelle eli siirtää ne siihen luokkaan, missä ne tällä hetkellä ovat, tai oikeastaan säilyttää ne siinä luokassa, missä ne tänään ovat, mutta muutaman päivän kuluttua ovat toisessa luokassa, eri luokassa. Sitä minä en ymmärrä, minkä takia ed. Lintilä ja kaikki muut, valtaosa hallituspuolueen edustajista, ovat sitä mieltä, että joskus myöhemmin säädettäisiin se pykälä, kun sellainen pykälä on tarjolla, on hyvin asiantuntevasti laadittu, joka ei jätä minkäänlaista epäilyä sille, minkälaisesta autosta on kysymys: on kysymys autosta, jossa on avolava ja istuimia jonkin verran.

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ihan lyhyesti ed. Kallikselle. Kuten sanoin, tämä tarve kokonaisuudessaan autoverotuksen uudistamiseen tunnustetaan — en epäile sitä, etteikö tämä opposition vastalauseessa oleva pykälä ole asianmukaisesti tehty — mutta kyllä tämä valmistelu tapahtuu normaalin menettelytavan mukaan hallituksen perinpohjaisen valmistelun kautta.

Bjarne  Kallis  /kd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Jos edustajat tunnustavat, että pykälä on laadittu asiantuntevasti, täyttää kaikki kriteerit, saavuttaisi sen tavoitteen, jonka valiokunta on asettanut, niin minä en ymmärrä, minkä takia sitä ei voida hyväksyä. En kerta kaikkiaan ymmärrä.

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Siitähän me tässä juuri olemme huolissamme, mitä ed. Lintilä sanoi siitä, että asia menee hallituksen valmisteluun, kun on huomattu viime aikoina, että se kestää aina niin toivottoman kauan. Voi olla, että mekin täällä odotamme monta vuotta, kunnes tämä selvä epäkohta saadaan korjattua.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Eduskunta voi ja valiokunta itse tehdä pykälän, ja täysistunto voi sen päättää, ja hallitusta siinä väliin ei tietysti tarvita.

Liikenteeseen liittyen varoitan kuitenkin sen tyyppisestä toiminnasta, mikä sattui aikaisemmin liikenne- ja viestintävaliokunnassa, kun se sääti oma-aloitteisesti sellaisen asian, joka liittyy terveyden- ja sairaanhoitoon ja lääkärin toimeen eli ajokorttitodistukseen liittyvään lääkärin toimintaan; tämä on aiheuttanut varsin paljon ongelmia. Tämän asian suhteen uskon, että asiantuntemusta riittää myös valtiovarainvaliokunnan opposition puolella.

Yleiskeskustelu päättyy.