Täysistunnon pöytäkirja 131/2013 vp

PTK 131/2013 vp

131. PERJANTAINA 13. JOULUKUUTA 2013 kello 15.02

Tarkistettu versio 2.0

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

 

Marjo Matikainen-Kallström /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tarkoituksena on varapuheenjohtajan ominaisuudessa esitellä tätä talousvaliokunnan mietintöä. Tässä on kyseessä hallituksen esitys, jossa Suomen Teollisuussijoitukselle eli Tesille annetaan hiukan laajemmat valtuudet. Eli nyt, kun yhtiöllä on tehtävänä nykyisen pääomasijoitustoiminnan harjoittamisen lisäksi toteuttaa ja hallinnoida teollisuuspoliittisin perustein poikkeustapauksessa tehtäviä sijoituksia ja osakehankintoja, tämän uuden tehtävän hoitamiseksi ehdotetaan, että yhtiö voisi pääomasijoitustoiminnan harjoittamisen ohella hankkia kohdeyritysten osakkeita tapauskohtaisesti arvioitujen poikkeuksellisen vahvojen teollisuuspoliittisten perusteiden nojalla.

Suomessa on paraikaa käynnissä syvälle menevä, laaja, mittava teollisuuden rakenteellinen uudistumis- ja muutosprosessi, ja meillä on rakennemuutosalueita hyvinkin paljon Suomessa ja rakenteellisia riskitilanteita paljon. Tähän murrosvaiheeseen saattaa liittyä poikkeuksellisia tilanteita, joissa on vahvoja perusteita osallistua näihin teollisuuspoliittisesti merkittävien yritysten rakennejärjestelyihin myös valtion sijoituksin tai osakehankinnoin. Tähän valiokunta katsoi, että valtiolla on oltava mahdollisuus toteuttaa myös tämänkaltaisia ja tämäntyyppisiä toimenpiteitä. Erityisesti ilahduimme tästä hallituksen esityksestä, koska tämmöistä instrumenttia ei ole valtiolla ollut tähän asti tässä laajuudessa.

Puuttuminen markkinoiden vapaaseen kehittymiseen olisi tämän esityksen mukaisesti mahdollista vain erittäin painavista syistä, kuten strategisesti erityisen merkittävän osaamisen ja teknologian säilyttämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Näissä on oltava merkittävä kansallinen intressi, mutta jos muita vastaavanlaisen lopputuloksen turvaavia vaihtoehtoja ei ole käytettävissä, niin silloin käytettäisiin tätä instrumenttia. Tätä tarkoitusta varten on aikanaan ollutkin Suomen Teollisuussijoitus, joka on valtion kokonaan omistama erityisrahoitusyhtiö, ja nyt sen valtuuksia todella laajennettaisiin.

Valiokunta pitää tarpeellisena huolehtia siitä, että vain erityisistä syistä tehtävät teollisuuspoliittiset toimet erotetaan selkeästi yhtiön perustoiminnasta eli että tähän tehdään määrätynlainen palomuuri, ja toivoo, että valtioneuvoston asetuksella sitten voidaan selkeyttää näin toimintojen eroja.

Toiminnan on oltava valiokunnan mielestä markkinaehtoista, eikä siihen saa sisältyä valtion tueksi määriteltäviä toimia. Kohteena voivat olla vain yhtiöt, joilla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja joihin tehtävistä sijoituksista voidaan odottaa saatavan tuottoa ainakin pidemmällä aikavälillä. Samoin lähtökohtana tulee olla, että sijoituksista voidaan myöhemmin irtautua hallitusti. Nämä, mistä nyt keskustellaan, ovat kooltaan ja riskiltään suurempia kuin Teollisuussijoituksen nykyiset sijoitukset, ja sen takia tätä lakia nyt tässä tarvitaan. Kun ne ovat myöskin kooltaan ja riskiltään suurempia, niin valiokunta edellyttää, että niissä tehdään tarkempaa kokonaisarviointia, johon sisältyy riskiarvioinnin ohella hankkeen kattava vaikutusarviointi myös yhteiskunnan kokonaisedun kannalta.

Esityksessä on kuitenkin varauduttu myös tilanteeseen, jossa teollisuuspoliittisin perustein tehtävät toimet saattavat edellyttää valtion lisärahoitusta, jotta Teollisuussijoituksen päätehtävän hoito ei vaarannu. Tähän myöskin sitten toivotaan lisäpanostuksia sillä tavalla, että Tesi pystyy toimimaan nykyisessä mittakaavassaan.

Valiokunta pitää myös muita lakiin ehdotettuja ja erityisesti asetuksenantovaltuuksiin liittyviä muutosesityksiä perusteltuina. Mietintö sisältää yhden pykäläkohtaisen muutosesityksen, ja totean vielä lopuksi, että mietintö on yksimielinen.

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! On helppo yhtyä valiokunnan varapuheenjohtajan esille tuomiin näkemyksiin, vaikkakin itse haluaisin sanoa, että vaikka pykälistöön on pieniä muutoksia, niin ne ovat ehkä hiukkaa enemmän kuin vain valtuudet. Kyllä nyt avataan oikeaan suuntaan niitä mahdollisuuksia, että Suomessa pystytään reagoimaan markkinatilanteessa, missä tarvitaan. Tällaista välinettä tarvitaan tässä maassa, ehkä juuri tässä tilanteessa, ja on pakko sanoa, että tätä välinettä olisi tarvittu jo hetki sitten.

On erityisen tärkeätä, että valtiovalta sinällään omistamansa Tesin kautta voi reagoida siihen, että kun meillä on mahdollisesti tulevia asioita, jotka vaativat nopeaa reagointia, me näemme kansallisesti markkinoiden ja markkinatalouden ehdoilla tärkeäksi lähteä mukaan sellaiseen toimintaan, joka turvaa tässä maassa teollisen hyvän bisneksen mutta myös samalla turvaten sen alan ehkä mahdollista työllisyyttä, oli mistä alasta hyvänsä kysymys.

On hyvä todeta myös se, että tämä palomuuri on nimenomaan valiokunnan näkemyksen mukaan erittäin tärkeä. Me tarvitsemme tähän sellaisen selkeän näkemyksen, että meillä ei Tesin nykyinen toiminta saa vaarantua, mikäli olemme joissakin muissa projekteissa mukana. Siltä osin on erittäin hyvä, että valiokunnan mietinnössä, joka on yksimielinen, ollaan sitä mieltä, että tämä tulee turvata ja valtion siinä mielessä sitten olla aktiivinen ja mahdollistaa nämä toimet niin, että Tesin nykyinen toiminta ei pk-sektorilla erityisesti vaarannu vaan että tämä sitten erityisin pääomittamistoimin voidaan hoitaa.

Arvoisa puheenjohtaja! Pidän erittäin kannatettavana, että tällainen lain muuttaminen tulee eduskunnalle, ja toivon, että eduskunta voisi yksimielisesti olla tämän hankkeen takana.

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Tietysti näin opposition edustajana voisi aloittaa tämän puheen, että tämä hallituksen esitys olisi pitänyt tehdä jo vuosi sitten, mutta en aloita tällä tekstillä ja keskityn nyt vain kehumaan tätä hallituksen esitystä. Kun niin harvoin pääsee kehumaan hallitusta, niin jäin nyt ihan erikseen perjantai-iltapäivällä sitä tänne tekemään.

Siis tässähän muutetaan Tesin toimintaperiaatetta tarvittaessa, ja miten Tesi sitten tällä hetkellä toimii? Sehän toimii niin, että Tesi on aina vähemmistöosakkaana ja mukana aina kanssasijoittajana. Tätä periaatetta nyt muutetaan niin, että luovutaan tästä vähemmistöosakkuudesta ja luovutaan myöskin kanssasijoituksista tietyillä erityisehdoilla — se on teollisuuspoliittinen syy. Näitä ei tule olemaan montaa, montaa kertaa ei varmasti tarvita, mutta silloin kun tarvitaan, on erittäin tärkeätä, että hallituksella on käytössään tällainen työkalu.

Niin kuin edelliset puhujat tässä kertoivatkin jo, on olemassa ja käytännössä rakennetaan myöskin palomuuri sille, että Tesin nykyinen toiminta, pääomasijoittaminen pk-yrityksiin, ei vaarannu millään tavalla, vaan tämä on keinovalikoimaan oikeastaan niin kuin lisä. Riippuen sitten näistä teollisuuspoliittista syistä, niistä sijoituksista, jos on tarvetta sitten pääomittaa Tesiä, kun näitä toteutetaan, niin sitten se tehdään kuitenkin niin, että tämä Tesin käytettävissä oleva pääoma, jota sijoitetaan pk-yrityksiin, ei vaarannu.

Markku Eestilä /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on todella hyvä, sillä näin pienessä maassa, jossa on vähän pääomia, teollisuuspolitiikka on aivan erityisessä suojeluksessa. Jos me ajattelemme näitä tapauksia, missä riski voi olla isompi kuin tällä hetkellä normaalin teollisuussijoituksen kumppanuustoiminta yksityisen rahan kanssa, niin tämä tie on aivan oikea. Itselle tulee mieleen se, että kun meillä kuitenkin on olemassa Solidium-yhtiö, jolla on paljon pääomia, jotka ovat — riippuen tietenkin pörssikurssien senhetkisestä tilanteesta — joskus nopeastikin irrotettavissa, ja kun se yhdistetään järkevään teollisuuspolitiikkaan, niin silloin meillä on olemassa työkalu, jota tarvittaessa voidaan käyttää. Kun se on Teollisuussijoitus Oy, joka on kokonaan valtion omistama, niin tämä osoittaa, että kun me muutamme sääntöjä sopiviksi, niin meidän ei tarvitse enää perustaa tähän maahan lisää rahastoja, ei lisää byrokratiaa eikä lisää hallintokuluja. Kiitän tästä nopeasta hallituksen esityksestä, tämä on hieno.

Sirkka-Liisa Anttila /kesk:

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin ministerille on annettava täydet kiitokset, että on tänään täällä paikalla, ja sen takia ajattelin tätä tilannetta myöskin hyödyntää.

Se mitä tässä on sanottu tämän esityksen hyvyydestä, siihen kaikkeen voi yhtyä, mutta minusta yksi suurimpia ongelmia sen suhteen, että me saisimme niitä uusia yrityksiä, on se, kuka hoitaa niitä aihioita eteenpäin, kun ei niistä vielä nähdä, syntyykö siitä sitten yritystä vai ei. Olisin nyt ministeriltä kysynyt, onko olemassa sitä niin sanottua aihioiden eteenpäinkantamisen rahoitusmahdollisuutta, koska käsittääkseni tämä sijoittaa vasta sitten, kun yritykset ovat jo toiminnassa. Mutta jotta me saisimme niitä uusia yrityksiä, se ykkösasia on tutkimuksen ja innovaatioiden kautta syntyvien aihioiden vieminen yritysasteelle: se olisi se, mihin minusta pitäisi nyt ainakin panostaa, koska sitä kautta syntyy niitä uusia yritysmahdollisuuksia.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Kun kaikki ovat kehuneet ministeri Vapaavuorta täällä, niin varmuuden vuoksi minäkin kehun häntä, niin ettei jää epäilyä siitä, että täällä olisi muka joku, joka olisi jollakin tavalla eri mieltä. Tämä on erittäin hyvä ehdotus, ja on erittäin tärkeätä, että Teollisuussijoituksen toimialaa laajennetaan ja että voidaan tehdä poikkeustapauksissa sijoituksia. Tärkeätä on se, että uskallettaisiin ottaa nykyistä enemmän riskiä, että kun nähdään, että jossakin on mahdollisuus, sitä riskiä otettaisiin ja käytettäisiin teollisuuspoliittisia perusteita myöskin tässä sijoitustoiminnassa.

Onneksi olkoon, ministeri Vapaavuori, erittäin hyvä esitys jälleen kerran.

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa puheenjohtaja! Kiitokset myös elinkeinoministeri Vapaavuorelle, mutta täytyy sanoa, että kyllä annan kiitokset koko hallitukselle siitä, että tämä on näin nopeasti ja näin yksimielisesti voitu viedä maaliin. Hyvä esitys, mutta täytyy kiittää myös hyvää hallitusta.

Markku Eestilä /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan yhtyä edustaja Myllykosken sanoihin, sillä vaikka me tässä salissa olemme monesta asiasta eri mieltä, niin kuitenkin tämä on vain 5,5-miljoonainen kansa ja meidän täytyy yhdessä tätä viedä. Erityisesti teollisuuspolitiikan ja työpaikkojen pitäisi olla asioita, joissa ei millään tavalla politiikka näy eikä sitä ristiriitaa ole tavasta, millä tämä toteutetaan.

Edustaja Anttila on siinä mielessä aivan oikeassa, että meidän täytyy myös ymmärtää ja oivaltaa näitten pienten ja mikroyritysten alkuun lähtemisen tärkeys, ja sitä kautta meillä ovat taas olemassa omat tukijärjestelmät, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Sen takia näitä pieniäkään yritystukia ei saa ylenkatsoa, koska me emme koskaan tiedä, mikä on se pieni yritys, josta lähtee sitten kehittymään uusi Ponsse tai joku muu kansainvälisen tason firma.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Haluan kiittää eduskuntaa ja ennen kaikkea talousvaliokuntaa poikkeuksellisen ripeästä, pragmaattisesta ja — mikä aina ilahduttaa — yksimielisestä käsittelystä tämän asian suhteen. Aion ihan lyhyesti toistaa täällä jo itse asiassa esille tulleet muutamat keskeiset asiat:

Ensimmäinen on se, että tässä on tavallaan kysymys välineistön kuntoon laittamisesta mahdollisia tulevia tilanteita varten. Kuten hallituksen esityksessä on moneen otteeseen todettu, niitä on tarkoitus käyttää vain poikkeustapauksissa. Siinä mielessä myös valiokunnan tekemä lisäys pykälään on ihan tarpeellinen ja hyvä. Itse asiassa voisi jopa ajatella näin, että pitää toivoa, että sitä ei tarvitsisi käyttää, mutta jos tilanne tulee, on hyvä, että välineistö on kunnossa.

On myös tärkeää, että kaikki mahdolliset sijoitukset olisivat markkinaehtoisia; niihin pitää aina liittyä tuotto-odotus. Riski voi olla suurempi, ja sen takia voi olla, että se tuotto-odotus on pienempi, tai sitten se toteutuu pitemmällä aikavälillä, mutta sen pitää olla aina lähtökohtaisesti markkinaehtoinen eikä siihen saa sisältyä valtion tukielementtiä. On luontevaa, että myös näihin liittyisi aina irtautumismahdollisuus, olkoonkin, että se voi tapahtua näissä tapauksissa ehkä vähän pitemmällä aikavälillä kuin joissain muissa sijoituksissa.

On erittäin tärkeää korostaa, että tämä lakiesitys ei uhkaa mitenkään, eikä muuta mitenkään, Teollisuussijoituksen päätoimintaa eli pääomasijoitustoimintaa.

Edustaja Anttilan kysymykseen, itse asiassa edustaja Eestilä siihen jo osin vastasi ja itse asiassa edustaja itsekin: tämä ei ole elementti, jota on tarkoitettu sinne alku- ja siemenvaiheen rahoituksen puolelle. Sitä tarkoitusta varten, osana hallituksen, taisi olla viime kevään, kehysriihen päätöksiä, olemme sen sijaan käynnistämässä erillisen kasvurahasto-ohjelman nimenomaan alku- ja siemenvaiheen yrityksille, joka sijoitetaan Tekesiin ja aloittaa ensi vuoden alusta.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​