Täysistunnon pöytäkirja 133/2005 vp

PTK 133/2005 vp

133. TORSTAINA 8. JOULUKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Poliisin määrärahat

Petri Salo /kok:

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelmassa vielä luvattiin, että poliisin palvelukyvystä ja toimintaedellytyksistä huolehditaan niin, että kansalaisten luottamus poliisiin ja poliisin kykyyn suoriutua sille kuuluvista tehtävistä säilyy korkealla tasolla. Valtion talousarviossa vuodelle 2006 varatut määrärahat ovat näiden lupausten toteuttamiseksi riittämättömät, koska ei tulevaa ansiokehitystä eikä kuluttajahintojen muutosta ole otettu riittävästi huomioon. Lisäksi rahanjakomalli koetaan poliisin piirissä hyvin vääristyneeksi, sillä määrärahat ovat poissa perustoiminnan tukemisesta ja ylläpidosta eli suoraan paikallispoliisien kenttätoiminnasta. Tämän päivän tiedon mukaan myöskin läänin poliisitarkastajat ovat kuvanneet ensi vuoden tilannetta erittäin huolestuttavaksi. Erityisesti Itä-Suomen alueella esimerkiksi tarvittaisiin noin 1,2 miljoonaa euroa lisää rahaa, jotta vältyttäisiin 29 henkilötyövuoden vähennyksestä ensi vuoden aikana. (Puhemies: Saammeko kysymyksen?) Tilanne on erittäin huolestuttava.

Arvoisa puhemies! Kysyisin: Miten hallitus aikoo varmistaa jatkossa poliisin mahdollisuudet huolehtia kansalaisten turvallisuudesta sekä poliisipalveluiden saatavuudesta eri alueilla koko Suomessa?

Sisäasiainministeri  Kari Rajamäki

Herra puhemies! Selkeän linjauksen mukaan poliisien vahvuus säilytetään ilmeisesti ed. Salon hyvänä pitämän vuoden 2002 tasolla. Myös liikkuvan poliisin vahvuus säilyy ensi vuonna sellaisena kuin se on ollut. Tältä osin on myöskin tehty määrärahan jakokriteereissä painotuksia, joissa muun muassa harvaanasuttujen alueiden määrä viiden vuoden siirtymäajalla painottuu, mikä tulee parantamaan muun muassa itäisen ja pohjoisen Suomen tilannetta. Sinänsä koko tilanteen osalta, määrärahatason osalta, käydään parhaillaan poliisiylijohdon ja eri yksiköiden ja lääninjohdon kanssa tarkentavia keskusteluja ja lopullisesti tästä tehdään ratkaisuja heti tammikuun alussa.

Mutta voin todeta, että paikallispoliisin ensi vuoden menopaineita kyllä helpottaa hallituksen budjettiriihen linjaus, jossa biometriahankkeen kustannusvaikutukset kokonaisuudessaan arvioidaan vuoden 2006 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä. Samoin paikallispoliisin menopaineita tulee helpottamaan talousrikostorjunnan lisärahoitus, jossa hallitus on vahvasti ja johdonmukaisesti edennyt, sekä ensi vuoden EU-puheenjohtajuuskaudesta aiheutuvien menojen kattaminen (Puhemies koputtaa) erillisrahoituksella. Myöskin paikallispoliisille kohdennamme ensi vuonna myös aiemmin poliisin ylijohtoon jätettyä konserni- ja kehittämisrahaa.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Valitettavasti vuodesta 2002 rikollisuustilanne on huomattavasti muuttunut. Meillä on lisääntynyt huume- ja väkivaltarikollisuus, liikenneonnettomuudet ovat kasvaneet, lisääntynyt alkoholin käyttö on kasvattanut omaisuus- ja muiden rikosten määrää, ja tämä on edelleen lisännyt poliisien työmäärää. Nyt tehtävät supistukset vähentävät siis entisestään poliisin voimavaroja, mikä tulee suoraan vaikuttamaan poliisien vähentymiseen varsinaisessa kenttätyössä. Tästä kansalaiset ovat erittäin huolestuneita tänä päivänä, koska heidän oma turvallisuudentunteensa heikkenee. Myös poliisit jäävät ennenaikaiselle eläkkeelle, koska toiminta otetaan jäljelle jäävien selkänahasta. Kyselenkin edelleen huolestuneena:

Onko tämä todella sellainen kehityssuunta, joka on hallituksen mielestä oikea? Ymmärtäisin, että sisäasiainministeriössä on halua tilannetta parantaa, mutta ovatko varapääministeri ja valtiovarainministeri halukkaita tukemaan sisäasiainministeriön näkemyksiä?

Sisäasiainministeri  Kari Rajamäki

Herra puhemies! Aivan uudella rahoituksella on olennaisesti nostettu talousrikollisuuden torjuntaa, jossa monella tavalla on edetty. Myös liikenneturvallisuushaasteiden takia viranomaiset ovat tehostaneet viranomaisyhteistyötä ja liikkuvan poliisin vahvuus säilytetään. Kuten äsken totesin, paikallispoliisin tehtävän tärkeys vaatii juuri niitä äsken mainitsemiani toimenpiteitä. Sen lisäksi tulemme kyllä tarvitsemaan kihlakuntarajat ylittävää täydellisempää yhteistyön järjestämistä, ja muun muassa poliisin ikääntymiseen vastasin 2003 nostamalla Poliisikoulun koulutusmäärät 360:stä 408:aan. Jos edellisen hallituksen aikaisilla Poliisikoulun aloitusmäärillä olisimme edenneet, meillä olisi tällä hetkellä selkeästi jo koulutettujen poliisien määrän vähyyden takia palvelut heikommassa jamassa.

Aulis  Ranta-Muotio  /kesk:

Arvoisa puhemies! Vuosi sitten ja myös edellissyksynä oli epäilyjä, että kaikki Poliisikoulussa opiskelevat eivät saa työtä valmistuttuaan. Kysyisin ministeriltä, mikä on tilanne. Onko kuitenkin kaikki voitu heti sijoittaa vakansseihin?

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Poliisikoulun valmistusmääriä todella nostettiin, ja tällä hetkellä ei merkittävämpää työttömyyttä tältä osin ole. Mutta on aivan selvää ja kieltämättä totta, että tällä hetkellä, kun käydään vasta neuvotteluja eri yksiköiden ja läänin poliisijohdon kanssa ja tammikuussa tehdään vasta ratkaisut, alueilla on kyllä heinäsirkkaparvia nostatettu eri puolilla ja poliisien määrän vähenemistä ikään kuin pelätään aidosti. Mutta myöskin kyllä tällä hetkellä on liioiteltu, koska ministeriön linjaukset ovat selkeät, että säilytetään vuoden 2002 taso, ja paikallispoliisiin tulemme tekemään lisätoimenpiteitä äsken kuvaamallani tavalla.

Ed. Osmo Soininvaara merkitään läsnä olevaksi.

Tuija  Brax  /vihr:

Herra puhemies! Noin viikko sitten poliisin ylin johto omissa seminaareissaan tuli julkisuuteenkin siinä asiassa, että heidän tehtävänsä, erityisesti kotikäyntinsä, ovat järkyttävästi ja selvästi lisääntyneet alkoholin veronalennuksen takia. Kysymys on sekä lapsiin kohdistuvien pahoinpitelyiden lisääntymisestä, siitä johtuvista kotikäynneistä, että lähisuhdeväkivallan lisääntymisestä. Kysymys kuuluu:

Näettekö, että sisäministeriön pitäisi aloittaa keskustelut alkoholiverotuskysymyksestä ja alkoholipolitiikasta, koska nytkin ymmärsimme, että ei ole realistista uskoa, että poliisien määrää voidaan merkittävästi lisätä? On voitava estää tämän kaltaisen rikollisuuden ja nimenomaan alkoholin käytöstä johtuvan rikollisuuden kasvu. Olisiko nyt neuvottelun paikka valtiovarainministeriön kanssa tästä alkoholiveroalesta?

Sisäasiainministeri  Kari Rajamäki

Herra puhemies! Sisäasiainministeriön ja poliisiosaston toimesta olemme koko ajan seuranneet rikostilastojen kehittymistä ja vertailleet sitä myöskin alkoholin saatavuuden kasvuun ja hintojen alenemiseen. Esimerkiksi liikenneturvallisuuden osalta ei ole ollut merkittävämpiä eroja, mutta kyllä ehdottomasti törkeiden pahoinpitelyjen osalta ja kotiväkivaltaan liittyen on selkeätä kasvua. Nämä on saatettu sisäministeriön toimesta hallituksen budjettikäsittelyyn ja tullaan jatkossakin budjettiriihikäsittelyihin saattamaan nämä tilastot.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Minä luulen, että sisäasiainministeri Rajamäki on tietoinen, kun kerran me kansanedustajat olemme tietoisia siitä, että maassa toimii järjestäytynyt rikollisuus ja on tietty määrä liigoja, joista poliisikin on tietoinen. Poliisiviranomainen on ilmoittanut, että jos olisi määrärahaa, niin nämä liigat voitaisiin hajottaa ja tuhota. Kun tämän tiedämme ja ministerikin sen tietää, niin kysyn:

Eikö olisi kaikkien etu, että hajottaisimme ja tuhoaisimme nämä liigat mahdollisimman pian? Ainakin kristillisdemokraatit ovat valmiit antamaan sen rahan, mitä rikollisuuden torjuntaan ja liigojen tuhoamiseen tarvitaan. Kysyn: Onko sisäasiainministeri samaa mieltä, ja jos ei ole, niin miksei ole?

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Ed. Kallis on seurannut sisäasiainministeriön toimintaa varmasti hyvin johdonmukaisesti ja tietää kyllä, mitä mieltä me olemme. Me yritämme kaikin tavoin nimenomaan yleisen turvallisuuden ja järjestyksen puolella edetä ja teemme kovia ponnistuksia erityisesti järjestäytyneen, kovan rikollisuuden ja myös rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Talousrikollisuudessa hallitus on tehnyt todella paljon, ja samoin tullaan tekemään muissakin asioissa: EU-yhteistyön tiivistyminen, Itämeren alueen järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, jossa myös olemme ottamassa viime viikon päätöksellä lapsiin kohdistuvan ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen voimakkaammin esiin. Viron ja Venäjän kanssa on tiivistetty yhteistyötä, ja kyllä maalitoiminta tässäkin on tehostumassa.

Reijo  Paajanen  /kok:

Arvoisa puhemies! Poliisilaitoksilla on monissa kaupungeissa myös erikoistehtäviä, joiden huomioiminen rahaa jaettaessa olisi todella tärkeätä. Kuitenkin valtakunnallisia mittareita tehtäessä on käynyt selväksi, ettei niiden perusteella voida tehdä kaiken kattavaa järjestelmää. Siksi on tehty esityksiä myös tasausjärjestelmästä. Kysyn ministeri Rajamäeltä:

Miksi valtakunnallisia mittareita tehdään, jos niihin ei voida luottaa? Kuinka voitte perustella sen, että useista maakunnista vedetään vähätkin poliisivirat pois?

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Herra puhemies! Vaatimuksestani tehtiin rahanjakoperiaatelinjaukset poikkeuksellisesti ministerin johdolla marraskuussa 2004 siitä syystä, että meillä oli, sanotaan, vanhan vallan periaatteet: anniskelumäärät, ravitsemuspalvelumittarit. Nykyaikana, jolloin muun muassa Lappeenrannan kihlakunnassa ulkomaalaisten asiakkaiden määrä on jo puolet, tilanne ei ole sama kuin 80-luvulla. Tämän takia näitä kriteerejä tarkistetaan ja esimerkiksi uuden rahoitusmallin vaikutuksia läänien ja paikallispoliisien rahoitukseen selvitetään vielä tarkemmin. Siirtymäaika muun muassa erilaisten kriteerien mukaan on tehty, jotta muutokset eivät liian rajuja olisi. Helsingin poliisi on myös erotettu omakseen sen erityisluonteen, tehtävien ja valtakunnallisen tarpeen takia.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Ministeri Rajamäki on mielestäni aivan oikein panostanut talousrikostutkintaan voimakkaastikin. Nyt kuitenkin on viime aikoina käynyt ilmi, että niin sanottujen pienempien rikosten tutkinta on heikentynyt todella huolestuttavalle tasolle ja tutkinta-aika on entisestään pidentynyt, jopa siinä määrin, että eduskunnan oikeusasiamies on huomauttanut poliisia pitkittyneestä rikostutkinnasta.

Arvoisa puhemies! Kysyisin arvoisalta ministeri Rajamäeltä: Millä tavoin te aiotte konkreettisesti puuttua näiden neuvottelujen lisäksi, mitkä totesitte, siihen, että tavallistenkin rikosten tutkinta-aika saataisiin kohtuulliselle tasolle? Sehän olisi kaikkien osapuolten etu, ja myöskin ennaltaestävyys tulisi huomioiduksi.

Sisäasiainministeri  Kari Rajamäki

Herra puhemies! Ihan aluksi haluan korostaa, että siis talousrikostorjunnan tehostaminen, jota myös ed. Vistbacka piti tärkeänä, on tapahtunut aivan uusilla hallituksen selkeillä lisämäärärahoilla. Ne eivät ole pois miltään muulta poliisin yksiköltä.

Mutta siinä hän on myös oikeassa, että paikallispoliisin voimavaroista huolehtiminen on kuitenkin keskeistä massarikollisuuden ja yleisen turvallisuudentunteen takia. Tätä on paitsi voimavarojen osalta muun muassa toiminnan uudelleenjärjestelyillä tehostettava ja myös dna-tutkimuksen ja muun uuden tekniikan mahdollisuuksien tehokkaammalla käytöllä muun muassa massarikollisuuden, huumerikollisuuden ym. selvittämiseksi tehostettava.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.