Täysistunnon pöytäkirja 133/2005 vp

PTK 133/2005 vp

133. TORSTAINA 8. JOULUKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Eduskuntavaalien suhteellisuus

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Kysymys oikeusministeri Luhtaselle: Eduskunta edellytti jo noin seitsemän vuotta sitten, kun perustuslaki hyväksyttiin, että eduskuntavaalien suhteellisuutta on parannettava ja tätä koskeva lainvalmistelu on käynnistettävä. Pääministeri Lipposen hallitus ei tässä onnistunut. Nyt Vanhasen hallituksella on tämä kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma käynnissä ja erilaisia selvityksiä suhteellisuuden parantamisesta eduskuntavaaleissa on tehty. Kysyn, arvoisa ministeri:

Tuleeko tälle eduskunnalle vaalilain muutos tältä osin, vai siirtyykö tämä edelleen eteenpäin?

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Vaalilain uudistus tietysti vaatii erittäin perusteellista arviointia ja selvitystä, ja niin kuin kysymyksestä ilmeni, tätä on jo tehty pitkän aikaa. Nimenomaan tätä asiaa pohditaan ja valmistellaan kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa, mutta se, mikä sen aikataulu sitten tulee olemaan toteutuksen osalta, on tietysti toinen asia, mutta esityksen tästä tulee tekemään kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Niin, perustuslain muutos voidaan päättää tehdä hyvin nopeastikin ilman selvityksiä, mutta tätä on nyt valmisteltu seitsemän vuotta, ehkä sitä ennenkin. Valitettavasti ministeri nyt ei tätä puutteellista suhteellisuutta luvannut korjata, joka loukkaa Suomen äänioikeutettuja kansalaisia aika pahasti.

Toinen kysymys tähän liittyen on vaalipiirijako. Meillä on väestön muutoksista johtuen erittäin pieniksi käyviä vaalipiirejä ja taas sitten jotkut kasvavat erittäin voimakkaasti. Onko hallituksella tarkoitusta tähänkään järjestelmään puuttua?

Vielä ministeri puhui jotakin eduskuntavaalien ajankohdan siirtämisestä sieltä maaliskuulta vähän eteenpäin. Onko se asia etenemässä?

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Sellaista minä en ole esittänyt, mutta keskustella niistä varmasti voi.

Totean edelleen, että kaikki vaalijärjestelmään, myös suhteellisuuden uudelleenarvioimiseen, liittyvät asiat valmistellaan nimenomaan osittain tätä varten asetetussa kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa, ja se valmistelutyö on siellä käynnissä. Minä kyllä nyt odotan tämän ohjelman valmistumista ja sen jälkeen tulen siitä tietysti informoimaan ja katsotaan, kuinka hallitus vie tätä esitystä eteenpäin.

Heidi  Hautala  /vihr:

Arvoisa puhemies! Olin itse jäsenenä tässä kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman kansanvalta 2007 -komiteassa, niin kuin muun muassa nykyinen valtiovarainministeri toisessa roolissaan. Voin muuten sanoa, että se oli ensimmäinen kiintiöpaikkani. Koska siellä oli niin paljon miespuolisia puoluesihteereitä, sinne tarvittiin naisia, mutta se oli hyvin mielenkiintoista. Mielenkiintoisinta kaikesta oli se, että kaikki asiantuntijat jo toisessa komiteassa peräjälkeen totesivat, että tämä suhteellisuuden puute on kaikkein räikeimmin meidän edustuksellista demokratiaamme vaivaava ongelma. Todellakin kysyisin:

Eikö ministeri Luhtanen oikeusministerinä nyt voisi tähän asiaan tarttua, koska tämä kansanvalta 2007 -komitea varmaankaan puoluepoliittisista syistä ei halunnut tähän tarttua, vaikka kaikki asiantuntijat olivat sitä mieltä, että ongelma vain pahenee, koska väestöliikkeet kohdistuvat suurimpiin vaalipiireihin?

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Minä totean edelleen, että minun tapani on kyllä myös kuunnella valmistelua näissä asioissa ja nyt on nimenomaan tämä hetki käynnissä tässä. Minä olen täysin tietoinen tästä asetelmasta ja tästä ongelmasta. Olen perehtynyt myös juuri tähän ed. Hautalan mainitsemaan ongelmaan ja tiedän sen. Mutta kyllä nyt niin myös koen, että kun olen ollut tässä vielä varsin vähän aikaa, minä en mene tätä valmistelua heti tikulla sohimaan enkä kiirehtimään asiaa. Katsotaan nyt tämä aikataulu, mitä tässä aikaansaadaan. Valmistelu on joka tapauksessa käynnissä tässä asiassa.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kun te, ministeri Luhtanen, sanoitte, että te tiedätte nämä ongelmat, ja ed. Hautala totesi myöskin nämä ongelmat ääneen, minä luulen, että tästä salista ei löydy yhtäkään henkilöä, joka ei tietäisi, mitkä nämä ongelmat ovat. Olen myöskin melko varma, että ne ongelmat tulevat siinä työryhmässä, joka nyt tätä valmistelee. Peräänkuulutan vastausta teiltä:

Jos nyt tämä työryhmä tulee samaan tulokseen kuin mihin te olette tullut, annatteko te silloin esityksen?

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Minun käsitykseni on, että myös nämä ehdotukset täytyy valmistella ihan samanlainen valmisteluprosessi läpi käyden kuin yleensä meillä tärkeissä asioissa. Asiat valmistellaan. Varmasti nämä ovat juuri sellaisia asioita, että näissä täytyy käydä vuoropuhelu eduskunnan kanssa, eduskuntaryhmien kanssa, kerätä lausunnot jne. Sinä päivänä, kun tämä ehdotus on minun pöydälläni — siis toki tätä on valmisteltu pitkään, ja niin kuin ilmi on käynyt, ongelmat ovat tiedossa, mutta tämä valmisteluprosessi nyt kuitenkin käydään — kyllä, jos valmisteluprosessi etenee samassa hengessä kuin nyt ymmärrän eduskunnan täällä tahtonansa tuovan esiin esitykset tulevat.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.