Täysistunnon pöytäkirja 135/2001 vp

PTK 135/2001 vp

135. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen alueiden muodostamisesta

 

Esko  Kurvinen  /kok:

Arvoisa herra puhemies! Nyt jo toisessa käsittelyssä oleva hallituksen esitys pelastustoimen alueiden muodostamisesta on mielestäni lähtökohtaisesti oikea ja kannatettava. Kansalaisten turvallisuuden lisääminen sekä onnettomuuksien määrän ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentäminen lisäämällä pelastustoimen tehokkuutta on ollut se tavoite, johon tähän lakiesityksen monivaiheisessa valmistelussa ja välillä myrskyisässäkin kuulemiskäsittelyssä on tähdätty.

Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, on pelastustoimen alueella oltava riittävä ja asianmukaisesti koulutettu henkilöstö ja nykyaikainen kalusto. Jos pelastustoimen alueet ovat riittävän suuria, johtamiseen tarvittava ja henkilöstön ammatillinen osaaminen sekä monipuolinen kalusto saadaan parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Sen asian varmistamiseksi, että jokainen alueen paikkakunta vakuuttuu siitä, että korkea pelastustoimen taso saavutetaan, on tehtävä riskikartoitus, joka ottaa huomioon alueen kaikkien osien erityistarpeet, niin kuin hallintovaliokunta mietinnössään toteaakin.

Lain valmisteluvaiheessa eniten kysymyksiä ovat herättäneet lukuisissa kunnissa merkittävässä asemassa pelastustoimessa olevat vapaapalokunnat. Huoli näiden toimintaedellytyksistä on varmasti hyvin aiheellinen. Hoitavathan vpk:t pienissä kunnissa varsin pitkälle koko pelastustoimen.

Toinen vapaapalokuntien säilymistä puoltava tekijä on niissä tehtävä harrastus- ja nuorisotyö. Uudistus ei saa vaarantaa tätä arvokasta työtä, vaan vapaapalokuntien toimintaedellytykset tulee turvata nykyisellä hyvällä tasolla. Ei voi myöskään vähätellä sitä asiaa, että vpk:n korvaaminen kokonaan ammattipalokunnalla aiheuttaa merkittäviä taloudellisia lisäkustannuksia.

Erityisesti Lapissa, mutta myös monilla muilla alueilla eri puolilla Suomea ehdotusta ei koeta pelkästään myönteisenä. Ongelmaksi ovat nousseet, kuten arvata saattaakin, luotavien pelastustoimen alueiden rajat ja koko. Tämän vuoksi alueiden muodostamisessa on kuultava kuntia ja löydettävä alueen kuntien yhteinen näkemys. Kuntien kuulemisella tulee olla myös tosiasiallinen merkitys alueista päätettäessä. Kuitenkin kaikissa tapauksissa pelastustoimen hyvän toiminnallisuuden on oltava ensisijainen tavoite.

Mauri Salo /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Hallintovaliokunta mietinnössään on paneutunut hyvin tarkasti siihen problematiikkaan, jota tämä maakunnallinen hanke tuo tullessaan. Valiokunta on todennut, että myös pienemmistä alueista voidaan muodostaa palo- ja pelastustoimen alueellisia yksiköitä.

Esimerkkinä Salon alue, missä on 11 kuntaa. Se jää väkiluvultaan vähän pienemmäksi, kuin on palo- ja pelastusosaston suunnitelma, mutta toisaalta se on hyvin erilainen verrattuna moniin muihin alueisiin. Esimerkiksi Nokian tehtaat, niiden tuntemus ja tietynlainen herkkyys, on yksi syy, mikä puoltaa juuri tällaisen yhden pienemmänkin alueen muodostamista, jossa haetaan sitä osaamista ja tehokkuutta, jota täällä on peräänkuulutettu.

Erityinen painoarvo on annettava myös vpk-toiminnalle. Sitä ei saa tässäkään uudistuksessa unohtaa, niin kuin ed. Kurvinen hyvässä puheenvuorossaan totesi. Kun näitä asioita alueiden kanssa yhdessä rakennetaan, uskotaan niin, että tästä tulee hyvä ja toimiva kokonaisuus.

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Kurvinen puheessaan otti esille tärkeän asian, eli lakiesityksen tavoitteena on ollut tehokkuuden lisääminen. Hän korosti puheessaan myös sitä, että kuntia ja alueita kuultaisiin, kun pelastustoimialueita muodostetaan. Itse näen kuulemismenettelyn hyvin tärkeänä, mutta korostaisin siinä sitä, että eri alueilla on erilaista erityisosaamista.

Haluaisin painottaa erikoisesti meripelastusta, joka ei onnistu maaolosuhteissa toimineilta pelastustoimen henkilöiltä välttämättä käytännössä niin hyvin kuin siihen perehtyneiltä. Myöskin korostaisin sitä, että isot teollisuuslaitokset vaativat oman erityisosaamisensa. Toivonkin, että näitä painoalueita pidetään tarkkaavaisesti esillä, kun alueita muodostetaan.

Keskustelu päättyy.