Täysistunnon pöytäkirja 136/2004 vp

PTK 136/2004 vp

136. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain ja polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

 

Markku Laukkanen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ajattelin käyttää tästä lyhyen esittelypuheenvuoron lähinnä siksi, että nyt ovat tavattoman paljon olleet keskustelussa nämä sinänsä tavattoman ikävät traktorionnettomuudet, joissa lapset ovat olleet osallisina, ja esiin on nostettu kysymys, olisiko näitä kuolemantapauksia voitu välttää sillä, että traktoreissa olisi selkeästi ollut sitten lapsille tarkoitettu turvaistuin. Näyttää myös siltä, että on ollut sellainen käsitys vallalla, että tällaista turvaistuinta ei saisi traktorimalleihin kiinnittää laisinkaan, ja sen takia valiokunta erityisesti halusi tämän asian selvittää. Päädyttiin toteamaan, että näistä istuimista ja turvallisuussäädöksistä säädetään peräti kahdella kotimaisella asetuksella ja neljällä EY-direktiivillä, että hyvin on säädelty tämäkin alue.

Matkustajan istuinhan ei ole pakollinen, mutta se on mahdollinen. Eli säädökset sallivat tänäkin päivänä traktorin matkustajan istuimen. On olemassa annettu asetus, jonka mukaan traktoriin saa kuljettajan lisäksi ottaa kuljetettavaksi enintään kaksi henkilöä, jos näille henkilöille on asianmukaiset kiinteät ja turvalliset istuimet. Toisaalta traktoridirektiivi taas asettaa matkustajan istuimelle turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Näihin apumiehen istuimiin on valiokunnan saaman selvityksen mukaan mahdollista myöskin erilaisin teknisin menetelmin kiinnittää lastenistuin, joka toimii silloin myöskin lasten turvaistuimena.

Turvaistuimestakin on säädetty direktiivissä hyvin perusteellisella tavalla. Otan siitä vaan pienen esimerkin, miten täsmällinen direktiivi saattaa tältäkin osin olla: "- - turvalaite ei ole vain turvaistuin vaan se voi olla lapsen koosta riippuen joko turvakaukalo, turvaistuin, istuintyyny tai muu kokoonpano, johon voi kuulua yhdistelmä nauhoja tai taipuisia osia sekä lukitseva solki, säätölaitteita, kiinnittimiä ja joissakin tapauksessa täydentävä tuoli ja/tai törmäyssuoja, jonka voi kiinnittää ajoneuvoon." Tarkasti on sanottu, ja vielä niin, että toisen turvalaitteiden käyttöä koskevan direktiivin mukaan aikuisten turvavöihin ilman lasten turvalaitteita saa kiinnittää vähintään 135 cm:n pituisen lapsen.

Eli summa summarun, tämän ydin on siinä, että haluamme korostaa valiokunnassa, että jo nyt moninaisin turvalaittein voidaan parantaa lasten turvallisuutta traktoreissa. Valiokunta katsoo ja pitää välttämättömänä, että erilaisin valistuskampanjoin ja muilla toimenpiteillä tulee pyrkiä lisäämään lasten turvallisuutta edistämällä lasten turvalaitteiden käyttöä traktoreissa silloin, kun lapset ovat kyydissä, ja vielä niin, että myöskin traktorin valmistajien täytyy olla valmiit sitten myöskin ostajille, kuluttajalle, tämä mahdollisuus tämän lisälaitteen kiinnittämisestä kertomaan.

Lähtökohtana tälle laille oli se, että kansallista tyyppihyväksyntää ja yksittäishyväksyntää koskevia menettelyjä halutaan tällä selventää, sekä sitten se, että EY-tyyppihyväksyntäviranomaiseksi muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön sijasta Ajoneuvohallintokeskus.

Mutta, puhemies, valiokunta halusi nyt tämän lasten turvaistuinkysymyksen selvittää, ja lopputuloksena, niin kuin totean, on mahdollista näitä käyttää. Valiokunta todella toivoo, että lasten turvaistuimen käyttö traktoreissa yleistyisi.

Puhetta on ryhtynyt johtamaan ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! On hyvä, että valiokunta on ollut aktiivinen. Kun valiokunnan puheenjohtaja tuossa viittasi valiokunnan asenteeseen, että se on yleensä aktiivinen ajoneuvoihin ja niiden lupasäännöksiin nähden, muistuttaisin mieleen sen ajokorttitodistusvaiheen, joka oli eduskunnassa taannoin, jolloinka liikenne- ja viestintävaliokunta omnipotentisti sääti lakia pykäläkohtaisesti ja nimenomaan saaden aikaan lainsäädännön, joka vaikuttaa hyvin pitkälti tämmöisestä lääketieteellisestä näkökulmasta ajokorttitodistuksen myöntämiseen. Tuollaisessa laajemmassa tilanteessa olisi aina hyvä mietinnönantajavaliokunnan konsultoida lausunnon muodossa muitakin valiokuntia.

Markku Laukkanen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ed. Tiusanenhan viittaa tässä nyt selkeästi siihen lakiin, jolla valiokunta sääti lääkäreille ilmoitusvelvollisuuden ilmoittaa silloin, kun kuljettaja on pysyvästi ajokyvytön. Laki on nyt voimassa ollut 1.9. lukien. Tietoomme on tullut, että tällaisia ilmoituksia ajokorttiviranomaisille on tullut muutamia satoja. Se osoittaa sen, että se ongelma on ollut todellinen ja siihen piti puuttua. Jopa lääkärikunnasta on tullut valiokunnalle ja liikenne- ja viestintäministeriöön erittäin myönteisiä palautteita siitä, että se paljon tuolloin kritiikkiä herättänyt lainsäädäntö oli sittenkin oikeaan osunut ja siinä puututtiin oikealla tavalla asiaan, jolla oli erittäin mittava liikenneturvallisuuteen vaikuttava merkitys.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Tiusaselle kommenttina, kun hän sanoi, että valiokunta on ollut aktiivinen: Onhan liikenne- ja viestintävaliokunta aina ollut aktiivinen, mutta mistä se aktiivisuus johtuu? Siitä kummallisesta syystä, että kansa valitsee aktiivisia henkilöitä kansanedustajiksi, niin kuin tässä tapauksessa ed. Kerolan, joka otti tämän asian esille. Hän nyt sitten vaatimattomuudesta pysyy hiljaa täällä, mutta kun hän on niin vaatimaton ihminen, niin minä tuon tämän pöytäkirjan kautta koko maailmankaikkeuden tietoon, että tällaisia aktiivisia yksilöitä sattuu olemaan.

Pentti Tiusanen /vas:

Puhemies! Toistan sen ajatuksen, että on hyvä pyytää myös asiantuntijavaliokunnalta — tässä tapauksessa sosiaali- ja terveysvaliokunnalta — lausunto.

Näitä tämän tyyppisiä ilmoituksia varmasti on aikaisemminkin ollut ennen tuon lain voimaantuloa, ja myöskin sitten olisi ollut syytä valottaa asian toista puolta, nimenomaan tässä potilaan hakeutumista lääkärin hoitoon. Sen tyyppisiin asioihin on ja olisi syytä paneutua. Ne eivät näy välttämättä tilastoissa ne tapaukset, jolloinka ihmiset eivät hakeudu lääkärin hoitoon ajatellen sitä, että heiltä peruutetaan ajolupa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Vielä ed. Tiusaselle: on tietysti tiettyjä asioita, joissa pitää ehdottomasti kuulla asiantuntijaa, ja siitä pitää puhemiesneuvosto jo lähtökohtaisesti huolen, että saadaan tarpeelliset lausunnot, mutta sitten on asioita, joissa tämmöinen pitkä elämänkokemus ja suuri viisaus, mikä ihmiselle on annettu, riittää ainekseksi ihan hyvin.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​