Täysistunnon pöytäkirja 136/2004 vp

PTK 136/2004 vp

136. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Maatalouspoliittisen selonteon antaminen

Nils-Anders Granvik /r:

Värderade herr talman! Det råder oro bland jordbrukarna i fråga om regeringens syn på näringen, inte minst utgående från uppgifterna om diskussionen i globaliseringsarbetsgruppen, där jordbrukets framtid i Finland ifrågasattes. Regerigen utlovade för cirka ett år sedan en lantbrukspolitisk redogörelse hösten 2004. Eftersom redogörelsen inte har kommit till riksdagen frågar jag:

Tänker regeringen se till att redogörelsen lämnas till riksdagen snarast efter att riksdagen samlas efter juluppehållet? Frågan är viktig för att klargöra regeringens syn på jordbrukets framtid i Finland.

Arvoisa puhemies! Maanviljelijät ovat huolissaan hallituksen näkemyksestä maatalouselinkeinosta varsinkin ajatellen globalisaatiotyöryhmän keskusteluja, joissa tietojen mukaan maatalouden tulevaisuus Suomessa kyseenalaistettiin. Hallitus lupasi noin vuosi sitten maatalouspoliittisen selonteon syksyllä 2004. Koska selonteko ei ole tullut eduskuntaan, kysyn:

Aikooko hallitus pitää huolta siitä, että selonteko annetaan eduskunnalle mitä pikimmin eduskunnan kokoonnuttua joulutauon jälkeen? Kysymys on tärkeä selvitettäessä hallituksen näkemystä maatalouden tulevaisuudesta Suomessa.

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Hallitus ei ole asettanut kyseenalaiseksi elinkeinon tulevaisuutta. Ei mitään sellaista, ei sellaiseen viittaavaakaan, ole hallituksen esityksissä tai päätöksissä olemassa.

Mitä tulee tähän selontekoon, sen valmistelu on viivästynyt tämän monimutkaisen tukiuudistuksen valmistelun johdosta, mutta työ on nyt alkanut, ja se annetaan eduskunnalle valmistelutyön päätyttyä. En uskalla viime vuotisesta kokemuksesta viisastuneena antaa tarkkaa ajankohtaa. Se valmistellaan huolellisesti, ja eduskunta saa sen sen jälkeen käsiteltäväkseen.

Nils-Anders Granvik /r:

Arvoisa puhemies! Miten voimme vuoden 2006 talousarviossa huomioida niitä selonteon tuomia tarpeita, jos selonteko annetaan eduskunnalle niin myöhään, ettei sitä keritä käsitellä kevätistuntokaudella?

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Selonteossa on tarkoitus katsella asioita vähän pidemmälle kuin vuoden 2006 talousarvion suhteen, eli näkymä on seuraavalle EU-rahoituskaudelle ja tulee myöskin käsittämään aikaa, joka tarkoittaa muutamia vuosia eteenpäin. Kysymys ei ole sellaisesta selonteosta, jolla olisi välittömiä vaikutuksia — ainakaan keskeisiltä osin — vuoden 2006 budjettiin.

Aulis Ranta-Muotio  /kesk:

Arvoisa puhemies! Vuoden 2006 maatalousuudistukseen sisältyvän cap-tukioikeuden kuuluminen sille, joka viljelee peltoa vuonna 2006; tiedän, että tätä on työryhmissä pohdittu. Missä vaiheessa tähän on lopullinen kanta, vai ehtiikö sekin vielä mahdollisesti tähän selontekoon?

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Tällä viikolla on työn alla tähän tukioikeusuudistukseen liittyviä verokysymyksiä, ja tämä osa on tärkeä osa tuon kysymyksen ratkaisua. Tarkoituksena on tässä asiassa edetä kyllä huomattavasti nopeammin kuin selonteon valmistelussa. Tämä on kiireellisesti ratkaistava asia.

Reijo  Paajanen  /kok:

Arvoisa puhemies! Viljelijät kokevat tukiin perustuvan tulonmuodostuksen vastenmieliseksi. Pahinta on EU:n maatalouspolitiikan lyhytjänteisyys ja nopeat sekä odottamattomat muutokset, joissa ennustettavaa on vain, että tulot laskevat odotettua nopeammin. EU:n maatalouspolitiikka on yhtenäistä, vaikka sitä sovelletaankin Euroopan laidoilla eri tavalla. Meidänkin tulisi hakea yhdessä omia sovellutuksia omien tavoitteidemme mukaan. Siksi kysynkin, ministeri:

Onko edes näitä tavoitteita asetettu?

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Kysyjä viittasi siihen, että viljelijät eivät haluaisi saada tulojaan tukien muodossa. Näin on, mutta tässä suhteessa, kun olemme yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa yhteisillä elintarvikemarkkinoilla EU:ssa EU:n jäsenenä ja EU on mukana Maailman kauppajärjestön Wto:n kaupan vapauttamiseen pyrkivässä prosessissa, ainoa vaihtoehto maatalouden jatkamiselle on se, että tukeudutaan näihin tukimuotoihin, mitoitetaan niitten taso sellaiseksi, että kauppa on vääristymätöntä sisämarkkinoilla, ja määritellään tuen muodot sellaisiksi, että ne kuuluvat Wto:n vihreään tukeen.

Matti Kauppila /vas:

Herra puhemies! Nyt näköjään maatalousasiat tulevat joka kyselytunnilla esille. Ovatko hallituspuolueet yksimielisiä niistä sitoumuksista, mitä nyt Wto/Doha/Euroopan unioni-tasolla on tehty? Täällä tuntuu monesti, että hallituspuolueitten kansanedustajat puhuvat ikään kuin oppositiosta, varsinkin keskustalaiset. (Eduskunnasta: Aivan!)

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Komissio on vastannut neuvotteluista EU:n puolesta, mitä tulee Dohan kierroksen jatkoon. Kun Suomessa on arvioitu tätä heinäkuun lopulla tehtyä päätöstä, on todettu, että sillä on kielteisiä vaikutuksia Suomen maatalouden kannalta, mutta toisaalta tämän ratkaisun kokonaisuutta, jossa kuitenkin sallitaan tuen jatkuminen vihreän tuen muodossa ja johon ei kohdistu alennusvelvoitetta ja jossa on tähän liittyvät muut ehdot, on pidetty kohtuullisen hyvänä ratkaisuna EU:n maatalouspolitiikan tulevaisuuden kannalta, parempana kuin miltä tilanne näytti esimerkiksi Cancunin kokouksen alla.

Puhemies:

Denna fråga är slutbehandlad. Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​