Täysistunnon pöytäkirja 136/2014 vp

PTK 136/2014 vp

136. KESKIVIIKKONA 14. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies ja liikennepolitiikan muutoksista kiinnostuneet kansanedustajat! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajokorttilakia sekä useita muita ajokortin ja ajolupien saamiseen ja myöntämiseen liittyviä lakeja. Esitykseen sisältyy viranomaisten tehtävien uudelleenjärjestelyä ajokortin hankkimiseen liittyvien menettelyjen selkeyttämiseksi ja keventämiseksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntäisi jatkossa ajokortit ja ajokorttiluvat sekä opetusluvat, moottoripyörän harjoitteluluvat, taksinkuljettajan ajoluvat ja kuljettajan ammattipätevyyskortit. Nykyisin nämä tehtävät kuuluvat poliisin lupahallinnon toimivaltaan. Jo tällä hetkellä Liikenteen turvallisuusvirasto huolehtii ajokorttien hankinnasta, liikenteen tietojärjestelmistä ja kuljettajantutkintotoiminnasta. Esityksen mukaan poliisi taas vastaisi jatkossa ajoterveyden valvonnasta ja ajokieltoon määräämisestä sekä lupien peruuttamisesta liikennerikosten tai ajokorttiedellytysten menettämisen takia.

Tämän esityksen tarkoituksena on, että kuljettajantutkinnon suorittaminen ja ajokortin saamiseen liittyvä menettely voisivat asiakkaan kannalta toimia mahdollisimman pitkälle yhden luukun periaatteella. Lisäksi esityksen myötä on tarkoitus ottaa hakemusten tekemisessä käyttöön sähköiset palvelut.

Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että esityksessä on arvioitu ajokorttien hankkimisprosessia kokonaisuutena asiakkaan näkökulmasta ja etsitty keinoja yksinkertaistaa ja helpottaa menettelyjä. Yhden luukun periaatteeseen pyrkiminen on kaikessa kansalaisten viranomaistoiminnassa kannatettavaa ja tavoiteltavaa.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan jatkossa ajo-oikeusprosessi voitaisiin kokonaisuutena hoitaa huomattavasti nykyistä pienemmillä viranomaisresursseilla, koska palvelut hankittaisiin suurelta osin yksityisiltä palveluntuottajilta. Valiokunta pitää palvelujen riittävyyden ja myös alueellisen kattavuuden varmistamista lain toimeenpanossa erittäin tärkeänä.

Arvoisa herra puhemies! Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksellä on henkilöstövaikutuksia poliisin lupahallinnossa ja vaikutuksia suoritemaksukertymään poliisin tehtävien vähentyessä. Huolimatta poliisin lupahallinnon henkilöstön vähentymisestä muun muassa toimitiloja koskevat kustannukset kuitenkin säilyvät ennallaan, joten muutokset saattavat aiheuttaa paineita nostaa muiden poliisin myöntämien lupien hintoja. Valiokunta kannustaa etsimään näihin kysymyksiin lupien hintojen nostamisen sijasta tai lisäksi muunkinlaisia toimivia ratkaisuja.

Tämä esitys sisältää myös koulutusta ja kelpoisuuksia koskevia ehdotuksia. Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakiin sääntelyä, jonka mukaan ammatillista tutkintoa suorittavien pääsyä suorittamaan kuljettajantutkintoa helpotetaan poikkeamalla vähimmäisikävaatimuksesta. Edellytyksenä on, että suoritettava tutkinto tuottaa opiskelijalle kyseisen ammattipätevyyden. Esimerkkinä C-kuorma-autoluokan vähimmäisiän lasku 21 vuodesta 18 vuoteen edellyttää, että tutkintoon sisältyy 280 tunnin ammattipätevyyskoulutus. Valiokunta pitää hyvänä, että muutos mahdollistaa alalle hakeutuville enemmän joustoa ammatillisen tutkinnon ja kuljettajantutkinnon suorittamisessa ja mahdollistaa aikaisemman työskentelyn aloittamisen.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi säännöksiä autokoulunopettajalta vaadittavasta liikenneopettajaluvan myöntämisestä ja siitä saatavasta opetusta koskevasta kelpoisuudesta.

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon osana suoritettavan ajokokeen vastaanottajan, niin sanotun inssin, peruskoulutus antaisi jatkossa kelpoisuuden myös raskaan kaluston ajokokeiden vastaanottamiseen. Esityksen mukaan ennen ajokokeiden vastaanottajaksi ryhtymistä tulee liikenneopettajaluvan olla voimassa vähintään vuoden ajan. Valiokunta pitää ehdotettua yhtä vuotta varsin lyhyenä aikana vastuullisen ajokokeiden suorittajan tehtävän hoitamiseksi, varsinkin raskaan liikenteen osalta. Ajokokeiden vastaanottajien riittävän ammattitaidon varmistamiseksi valiokunta ehdottaa, että vastaanottajalla tulee olla ollut liikenneopettajalupa voimassa vähintään kaksi vuotta.

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi kokonaan lyhytaikaisesta ajokortista, mikä vaikuttaisi taksinkuljettajan ajoluvan saamiseen siten, että taksinkuljettajan ajoluvan voisi käytännössä saada jo kolmen kuukauden kuluttua ajokortin saamisesta. Nykyään vähimmäisaika on yksi vuosi. Asiantuntijakuulemisissa on osin kritisoitu tätä ehdotetun aikarajan lyhyyttä ja katsottu, että lyhyt ajokokemus ei riitä ammattikuljettajalle. Valiokunta yhtyy mietinnössään tähän näkemykseen ja ehdottaa sellaista muutosta, että taksinkuljettajan ajoluvan edellytyksenä olisi, että hakijalla on ollut ajo-oikeus vähintään yhden vuoden ajan.

Arvoisa puhemies! Esitys sisältää myös ehdotuksia terveysvaatimuksista. Esityksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi tarkemmat määräykset jatkossa ajokorttien ja lupien terveysvaatimuksista ja vahvistaisi lääkärinlausuntolomakkeiden kaavan. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan alkoholin ja muiden huumaavien aineiden väärinkäyttöä ei arvioitaisi erillisenä menettelynä vaan yleisten terveysvaatimusten arvioinnin yhteydessä.

Valiokunta korostaa tässä kohtaa, että alkoholi ja muut päihteet sekä niitä koskeva riippuvuus ovat liikenteessä merkittävä ongelma, ja valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että tämän ongelman ratkaisemiseksi etsitään mahdollisimman tehokkaita keinoja myös terveysvaatimusten arviointia kehittämällä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan poliisi on pyytänyt vuosittain noin 500 tapauksessa ylimääräistä lisäarviota tehdystä puoltavasta lääkärinlausunnosta huolimatta ja nämä ovat liittyneet tuohon päihdekysymykseen. Valiokunta korostaa, että alkoholin tai muun huumaavaan aineen jatkuvan väärinkäytön ja siitä mahdollisesti johtuvan henkilön vaarallisuuden liikenteelle tulee ongelman yleisyydestä johtuen olla seikka, johon kiinnitetään korostuneesti huomiota lääkärin ilmoitusvelvollisuuden yhteydessä sekä lääkärien ohjeistuksella ja kouluttamisella.

Arvoisa puhemies! Kuten edellä jo on todettu, esityksessä ehdotetaan luopumista erillisestä lyhytaikaisesta ajokortista. B-luokan ajokortti myönnettäisiin heti aluksi 15 vuodeksi nykyisen 2 vuoden sijaan. Uusi kuljettaja olisi kuitenkin nykyiseen tapaan tiukemman rikkomusarvioinnin piirissä kahden vuoden ajan ajo-oikeuden saamisesta. Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että lyhytaikaisesta ajokortista luopuminen toisi ajokortinhakijoille valiokunnan saaman selvityksen mukaan noin 1 miljoonan euron säästöt, kun heidän ei tarvitsisi jatkossa hankkia uutta, pidempiaikaista ajokorttia kahden vuoden jälkeen.

Valiokunta pitää hyvänä, että esityksellä pyritään siihen, että ajokortin hakemis- ja uusimisvaiheessa voidaan käyttää rekisterissä jo olevaa sähköistä valokuvaa ja allekirjoitusta; tämä helpottaa sähköistä hakumenettelyä. Rekisterissä olevien nimikirjoitusten ja kuvien hyödyntäminen toisi valiokunnan saaman selvityksen mukaan vuositasolla ajokortinhakijoille yhteensä noin 2 miljoonan euron säästöt, kun asiakkaiden ei tarvitsisi enää kaikissa tapauksissa hankkia esimerkiksi uutta valokuvaa ajokorttihakemuksen liitteeksi. Lisäksi tässä korttien postittamisella vähennetään kansalaisten henkilökohtaista asiointitarvetta.

Arvoisa puhemies! Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa, että 2., 5., 6. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännös, 3. lakiehdotuksen 4 § ja 4. lakiehdotuksen 7 c § muutettuna valiokunnan muutosehdotusten mukaan ja että asiaan liittyvä lakialoite hylätään.

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan, että Liikenteen turvallisuusvirasto myöntäisi ajokorttiluvat ja ajokortit sekä eräät kuljettajalta vaadittavat lisäluvat, joissa toimivalta on nykyisin poliisilla. Elikkä tässä otetaan poliisilta tehtävä pois ja annetaan Liikenteen turvallisuusvirastolle. Kun näitä asioita on käsitelty, niin aika paljon tulee uusia tehtäviä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Toivottavasti siellä sitten resurssitkin riittävät, ja toivotaan, että siellä pystytään nämä asiat sitten hoitamaan.

Kuitenkin poliisi vastaisi kuljettajien ajoterveyden valvonnasta sekä ajokieltoon määräämisestä liikennerikosten tai ajokorttiedellytysten menettämisen takia. Poliisi päättäisi myös lupien peruuttamisesta. Tuossa kuulemisen aikana ainakin minulle tuli mieleen, että yleensähän on niin, että se viranomainen, joka luvan myöntää, myös peruuttaa sen, mutta tässä nyt on tämmöinen muutos, ja sitä kuulemma on valtionhallinnossa muuallakin.

Sitten koulutusta ja kelpoisuuksia koskevat ehdotukset. Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakiin sääntelyä, jonka mukaan ammatillista tutkintoa parhaillaan suorittavien pääsyä suorittamaan kuljettajantutkintoa helpotetaan poikkeamalla vähimmäisikävaatimuksista. Tämä on tällä hetkellä nuorten kohdalla erittäin tervetullut, kun 21 vuotta on tällä hetkellä tuo ikä, niin sitä voidaan alentaa 18 vuoteen C-luokan kortin saamiseksi, mutta siihen liittyy sitten tämä, että tutkintoon sisältyy 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus.

Kun ollaan raskaan liikenteen kanssa tekemisissä, niin mielestäni tuo 18 vuoden ikä on kyllä aika alhainen siinä mielessä, että siinä ei ole ennättänyt tulla kokemusta kovin paljon. Poikkeusluvallahan voi tietysti saada aikaisemminkin esimerkiksi perheyrityksen jatkumisen takia tuon luvan. Mutta toivotaan, että tässä on hyvä asia ja nuoret saavat työtä ja niin poispäin.

Arvoisa puhemies! Sitten terveysvaatimuksista sen verran vielä, että esityksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi tarkemmat määräykset jatkossa ajokorttien ja lupien terveysvaatimuksista ja vahvistaisi lääkärinlausuntolomakkeiden kaavan. Tässäkin oli vähän epäilystä, että onko siellä asiantuntemusta lääketieteen puolella, mutta näin meille vakuutettiin, että näin on tilanne.

Sitten ajoluvan myöntämisen edellytykset: Tämä koskee nyt näitä taksinkuljettajia. Tässäkin oli esitys, että 3 kuukauden ajokokemuksella B-luokan kortin haltija voisi saada taksinkuljettajaluvan. Valiokunta pitää tätä 3 kuukauden aikaa liian lyhyenä taksinkuljettamisessa tarvittavan ajokokemuksen ja osaamisen hankkimiseksi. On henkilöiden kuljettamisesta kysymys, ja kokemuksella kumminkin on merkittävä vaikutus liikenteen parissa, niin että pystyy turvallisesti viemään ihmisiä paikasta toiseen. Elikkä nyt valiokunta esittää, että tuo vuosi olisi sitä ajokokemusta.

Mirja Vehkaperä /kesk:

Arvoisa puhemies! Nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys ajokorttilaista tähtää viranomaisten tehtävien uudelleenjärjestelyyn. Liikenteen turvallisuusvirasto siis vastaisi tulevaisuudessa ajokorteista ja ajokorttiluvista ja myöntäisi ne jatkossa. Poliisille jää myöskin tehtäviä. Poliisi vastaisi jatkossa ajoterveyden valvonnasta ja ajokieltoon määräämisestä sekä lupien peruuttamisesta liikennerikosten tai ajokorttiedellytysten menettämisten takia. Tämä jako kahteen on varmasti ajantasaista.

Mutta tämän ajokorttiuudistuksen myötä, lupauudistusten myötä siirryttäisiin myöskin sähköiseen asiointiin ja yhden luukun periaatteeseen. Näin ajatellen, kun kansalaisten asiointi muuttuu sähköiseksi, niin taas ja jälleen kerran painotan sitä, että kun kustannuksia halutaan alentaa, niin tämän pitäisi näkyä myöskin luvissa tehostumisina, kustannusten vähentämisenä ja myöskin asiakasmaksujen alentamisena.

Mutta itse asiassa valiokuntakäsittelyssä on vähän käynyt päinvastoin. Kun poliisilta nyt vähennetään tehtäviä, niin silti kaikki muut kustannukset esimerkiksi kiinteistöjen osalta edelleenkin jäävät voimaan, ja edelleenkin poliisihallinnossa ja poliisipuolella on paineet vyöryttää muita poliisin myöntämien lupien hintoja ylöspäin. Tätä kehitystä emme toivo, ja siksi valiokuntakäsittelyssä erityisesti painotimme sitä, että etsitään myöskin poliisihallinnon puolella sellaisia toimenpiteitä, että muissa lupa-asioissa ja myöntämisissä hintoja ei tulla nostamaan.

Anu  Urpalainen /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä on mielestäni yksi niistä hallituksen loppukauden hyvistä esityksistä, joissa haetaan kustannustehokkuutta niin julkiselle puolelle kuin kuntalaisen, asiakkaan puolelle. Kuten monessa kohtaa ja puheissa on tullut esille, niin tällä haetaan myös jopa miljoonan euron vähennystä ja säästöä, kun luovutaan toisen, lyhytaikaisen ajokortin hankinnasta. Nämä ovat erinomaisia ratkaisuja.

Olen myös huolissani siitä, että vastaavasti nämä kustannukset vyörytetään sitten muihin lupiin. Sitä suuremmalla syyllä, kun myöhemmin käsitellään sähköisen tunnistamisen lainsäädäntöä, meillä on mielestäni lupa odottaa mutta myös lupa laittaa vahvasti paineita, että näiden sähköinen asiointi menee voimakkaasti eteenpäin joka saralla, jotta päästään myös siihen, että kustannukset niin julkisella puolella kuin kuntalaisen, asiakkaan, kansalaisen näkökulmasta vähenevät.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kun haetaan kustannustehokkuutta ja lisätään sähköistä asiointia, niin sillä on aina kääntöpuolensa, ja niin tässäkin asiassa. Kuten aikaisemmissa edustajakollegojen puheenvuoroissa on kuultu, niin nyt, kun poliisista vähenee näiden ajokortteja käsitelleiden lupahenkilöiden työpanos, se valiokunnan saaman selvityksen mukaan tapahtuu pääasiassa eläköitymisen ja määräaikaisten virkasuhteiden kautta. Mutta tuo lupatuotto kertymänä näiden ajokorttien osalta on poliisihallintoon ollut noin 13 miljoonaa vuodessa, ja sillä on katettu henkilöiden palkat, mutta myös sitten kiinteistökustannukset, jotka kohdistuvat tähän ajokorttilupahallintoon.

Poliisin lupahallintohan käsittelee myös muita lupia. Nyt nämä kiinteistökustannukset ja muut tukitoimien kustannukset jäävät edelleen sinne poliisihallintoon, koska edelleen myönnetään lupia, aselupia ja monenlaisia muita lupia, jotka poliisin toimintaan kuuluvat, ja siitä aiheutuu nyt kyllä ongelma, koska lyhyellä tähtäimellä näitä yleiskustannuksia ei voida vähentää siellä poliisin puolella, vaikka nämä ajokorttien myöntämiseen liittyvät tehtävät vähenevät.

Nyt uhkana onkin se, että tämä kustannus, joka sieltä vähenee, vyörytetään muiden lupien hintoihin. Ei voi olla niin, että kun sähköistä asiointia parannetaan ajokorttihallinnon puolella, niin esimerkiksi ampuma-aseluvan hakija sitten maksaisi enemmän siitä luvastaan sen takia, että sähköinen asiointi kehittyy ja kustannuksia lasketaan ajokorttipuolella. Elikkä tähän ongelmaan täytyy löytyä ratkaisu poliisin rahoituksessa, ja siihen valiokunta erityisesti kiinnitti huomiota, ja niin kuin edustaja Vehkaperä sanoi, korosti erityisesti sen ratkaisun löytymistä.

Anu Urpalainen /kok:

Arvoisa puhemies! On varmaan hyvä vähän laajentaa tätä keskustelua. Juuri joulun alla, kun kävimme budjetin yhteydessä keskustelua yleisesti ottaen kaikista kiinteistömenoista ja Senaatti-kiinteistöistä erityisesti, valtiovarainministeri lupasi tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta sen, että Senaatti-kiinteistöjen vuokraperusteisiin tullaan tekemään muutoksia. Se tulee silloin koskettamaan kaikkia, niin poliisihallintoa vahvasti kuin tietysti Puolustusvoimia ja monia muitakin, jotka ovat Senaatti-kiinteistöissä vuokralla.

Toivottavasti, ainakin itse uskon, sieltä sitten näihin vuokrapaineisiin ja kokonaisuuteen löytyy hyvä ratkaisu, jossa kustannuksia saadaan alennettua. Eli silloin valtio ei enää tulouta itselleen sellaisia pääomatuottoja, mitä tällä hetkellä on. Valtiovarainministeri julkisesti on luvannut, että 2016 olisi tällainen muutos, ja itse ainakin haluan vahtia ja huolehtia siitä, että siitä pidetään kiinni.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tuo oli erittäin tärkeä huomio, jonka edustaja Urpilainen tuossa toi, (Anu Urpalainen: Urpalainen!) — Urpalainen tuossa toi. — Senaatti-kiinteistöjen tuottovaatimushan on kohtuuton siinä mielessä, että se rasittaa silloin valtionhallinnon toimitilakustannuksia ja niitä kehyksiä.

Saamani tiedon mukaan tuo rahoituksen vaje, joka poliisihallintoon kohdistuu nyt sen takia, että nämä ajokorttituotot sieltä poistuvat mutta kuitenkin lupahallinnon tiloja tarvitaan, jotta asiakkaita voidaan palvella, on useita miljoonia euroja, jopa 6 miljoonaa euroa vuodessa. Niin kuin tuossa sanoin, niin ei voi olla niin, että sitten muiden lupien hakijat maksavat tämän kustannuksen. Nyt pitää ponnekkaasti, niin kuin valtiovarainministeri toi silloin esille tuohon tarkastusvaliokunnan mietintöön liittyen, Senaatti-kiinteistön tuottovaatimusta kohtuullistaa. Se onkin aivan selkeä, suora ratkaisu tähän ongelmaan, joka nyt on ilmennyt tämän ajokorttihallinnon siirron myötä.

Yleiskeskustelu päättyi.