Täysistunnon pöytäkirja 136/2014 vp

PTK 136/2014 vp

136. KESKIVIIKKONA 14. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä on hallituksen esitys 316, joka koskee Kanadan ja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymistä. Tuossa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kanadan ja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen. Lisäksi esitykseen sisältyy sopimuksen voimaansaattamista koskeva lakiehdotus. Sopimus korvaa Suomen ja Kanadan välisen aiemman, vuodelta 1992 olevan sopimuksen, jota on tarkennettu vuonna 1999. Sopimuksessa määritellään, millä edellytyksillä ja miten sopimuksen osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään maiden välisiä liikennöintioikeuksia. Sopimus sisältää myös kansainvälistä lentoliikennettä koskevaa verovapautta, lentoturvallisuutta, siviili-ilmailun turvaamista, kuluttajansuojaa ja ympäristönsuojelua koskevia periaatteita ja määräyksiä.

Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että sopimuksella pyritään luomaan edellytyksiä lentoliikenteen kysynnän ja tarjonnan lisääntymiselle Kanadan ja unionin jäsenmaiden, kuten Suomen, välillä. Sopimus mahdollistaa myös vapaamman liikennöinnin Suomen ja Kanadan välillä kuin tällä hetkellä voimassa oleva kahdenkeskinen sopimus. Tällä hetkellä, valiokunnan saaman selvityksen mukaan, Suomesta on kesäkaudella suoria lentoja Kanadan Torontoon kolme edestakaista vuoroa viikossa.

Arvoisa herra puhemies! Valiokunta pitää tätä hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen Suomen osalta ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Yleiskeskustelu päättyi.