Täysistunnon pöytäkirja 136/2014 vp

PTK 136/2014 vp

136. KESKIVIIKKONA 14. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

 

Pirkko  Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä esityksessä on tarkoitus selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistuvan henkilöstön oikeudellista asemaa lisäämällä lainsäädäntöön säännökset voimankäyttövälineiden kantamisesta, voimakeinojen käytöstä ja hätävarjelutilanteesta. Näistä ei ole Suomessa nykyisin nimenomaisesti säädetty, vaan siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistuvien toiminta on perustunut hätävarjelu- ja pakkotilasäännöksiin. Kuitenkin hallituksen esityksessä todetaan, että kriisinhallinnan toimintaympäristöt ja konfliktien luonne ovat muuttuneet vaativammiksi, monimuotoisemmiksi, haastavammiksi. Myös operaatioiden määrä on lisääntynyt. Näin ollen on päädytty tähän hallituksen esitykseen.

Tämä koskee ainoastaan niin sanottuja lähetettyjä asiantuntijoita, jotka ovat julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon. Eli näitä säännöksiä ei sovelleta sopimusperusteisiin asiantuntijoihin, jotka ovat Euroopan unionin tai kansainvälisen järjestön palkkaamia tai työsuhteessa kansainväliseen siviilikriisinhallintaoperaatioon.

Hallituksen esityksessä todetaan myös, että vaikka voimankäyttö ei suoranaisesti kuulu siviilikriisinhallintaan, yksittäinen asiantuntija voi joutua tehtävän suorittamiseksi käyttämään voimakeinoja, kuitenkin siten kuin siviilikriisinhallinnasta ja siihen osallistumisesta on Euroopan unionissa, YK:ssa tai Etyjissä päätetty. Samoiten nämä voimakeinojen käytön perusteet määritellään aina kyseisen operaation toimintamandaatissa ja näissä toiminta-asiakirjoissa, eli operaatiosuunnitelmat määrittelevät sen kulloisenkin tehtävän voimankäyttövaltuudet — kuitenkin joustavasti, niin että niitä voidaan operaation kuluessa muuttaa.

Ehdotuksen mukaan oikeuksia voidaan vahvistaa vain poliisimiehille, rajavartiomiehille, riittävän voimankäyttövälineiden ja voimakeinojen käyttökoulutuksen saaneille tullimiehille ja Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehille. Tätä valiokunta pitää perusteltuna.

Samaten todetaan myös, että Suomella on pitkät perinteet kansainvälisessä siviilikriisinhallinnassa ja korkea ammattitaito ja kokemus ja myöskin kokenut henkilökunta.

Muutamin muutoksin yksimielisesti hallintovaliokunta on nämä lakiesitykset hyväksynyt, mutta huomio on kiinnitetty palvelussuhteessa olevien toimivaltuuksiin. Elikkä lakiehdotuksilla ei ole tarkoitus puuttua toimialakohtaisiin säännöksiin virkamiesten toimivaltuuksista. Todetaan, että poliisivaltuuksien, kuten muidenkin viranomaisten toimivaltuuksien, tulee myös siviilikriisinhallintaoperaatioissa perustua kaikilta osin lain tasoiseen sääntelyyn, ei siis asetuksen tasoiseen. Ja tämä siis koskee rajavartiomiehiä ja Tullin ja Rikosseuraamusviraston virkamiehiä niin kuin myös poliiseja. Elikkä säännöksiä esitetään muotoiltavaksi niin, että viitataan kunkin henkilöryhmän osalta toimialakohtaiseen sääntelyyn, vastaavalla tavalla kuin voimakeinoissa.

Sitten myös huomautetaan siitä, että tähän sisällytetään säännös siitä, että lakiin perustuvat toimivaltuudet rajautuvat operaatiokohtaisesti, nimenomaisesti näitten operaatioasiakirjojen mukaan.

Tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Yleiskeskustelu päättyi.