Täysistunnon pöytäkirja 136/2014 vp

PTK 136/2014 vp

136. KESKIVIIKKONA 14. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

 

Anne Holmlund /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Esityksessä ehdotetaan, että vankeuslakia, tutkintavankeuslakia ja rikoslain eräitä rangaistusta ja vankeutta koskevia säännöksiä täsmennettäisiin lakien soveltamisessa esiin tulleiden muutostarpeiden mukaisesti.

Rangaistusajan laskemista koskeviin säännöksiin ehdotetaan muutoksia, joita siirtyminen tietojärjestelmän avulla tapahtuvaan rangaistusajan laskentaan edellyttää. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutoksia säännöksiin, jotka koskevat vangin yhteydenpitoa vankilan ulkopuolelle. Muutoksia ehdotetaan erityisesti tapaamisia ja sähköistä viestintää koskeviin säännöksiin. Muutoksia ehdotetaan myös säännöksiin, jotka liittyvät muun muassa omaisuuden hallussapitoon ja tupakointiin vankilassa. Kurinpitoa ja valvontaa koskeviin säännöksiin ehdotetaan myös muutoksia. Yksinäisyysrangaistuksen enimmäispituutta lyhennettäisiin, ja eristämistarkkailua koskevaa säännöstä täsmennettäisiin. Viimeksi mainittu tarkoittaa käytännössä niin sanottujen tarkkailuhaalareiden käytön mahdollistamista.

Vankeuslainsäädäntöä uudistettiin vuonna 2006 laajalla kokonaisuudistuksella, ja rangaistusten täytäntöönpanosta annettu laki ja tutkintavankeudesta annettu laki kumottiin, ja ne korvattiin vankeuslailla ja tutkintavankeuslailla. Lainsäädäntöuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli saattaa vangin perusoikeudet perustuslain edellyttämälle tasolle, minkä vuoksi muun muassa vangin oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännökset siirrettiin lakiin. Lait ovat olleet voimassa nyt kahdeksan vuotta, ja tänä aikana niiden soveltaminen on tuonut esille eräitä muutostarpeita. Toisaalta vankeuden ja tutkintavankeuden täytäntöönpanossa on tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka hallituksen esityksen mukaan edellyttävät lainsäädännön tarkistamista.

Hallituksen esitys on laaja mutta myös hyvin valmisteltu, mistä syystä kaikki lakivaliokunnan ehdottamat muutokset hallituksen esitykseen ovat etupäässä teknisluontoisia. Hallituksen esityksen tavoitteena on vähentää vankeuslain ja tutkintavankeuslain tulkinnanvaraisuutta. Lisäksi esityksellä tavoitellaan toiminnan tehostamista menettelyitä yksinkertaistamalla ja tarpeettomia työvaiheita vähentämällä. Lakivaliokunta pitää saamansa selvityksen perusteella vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön uudistamista tarpeellisena. Valiokunnan arvion mukaan esityksessä toteutuvat hyvin esitykselle asetetut keskeiset tavoitteet. Ehdotetut muutokset täsmentävät voimassa olevia vankeutta ja tutkintavankeutta koskevia tulkinnanvaraisiksi tai sisällöltään puutteellisiksi osoittautuneita säännöksiä tavalla, jota saadun selvityksen perusteella pidetään vankeinhoidon käytännön työn näkökulmasta erityisen tervetulleena.

Valiokunnan mietinnössä eniten huomiota ovat saaneet ehdotukset, jotka koskevat vankien kirjeenvaihtoa, vangin sitomista ja tarkkailuhaalareita. Ensin mainitun kysymyksen osalta vankilan järjestyksen ja yksittäisten vankien turvallisuuden suojelemisen kannalta on olennaista, että vankilassa pystytään rajoittamaan järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintamahdollisuuksia. Järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenien välisessä viestinnässä viestin lukemisen edellytykset täyttyvät useimmiten, mutta viestiä ei voida lähtökohtaisesti pidättää esimerkiksi sen perusteella, että siinä tiedustellaan nimettyä vankia koskevia tietoja, ellei viestissä samalla esitetä esimerkiksi uhkausta kyseistä vankia kohtaan. Mahdollisuus lukea tällaisia viestejä ei siten poista sitä vaaraa, joka viestien perille toimittamisesta aiheutuu vankilan järjestykselle tai yksittäisen vangin turvallisuudelle. Toisaalta viestin lähettäjänä voidaan käyttää ryhmiin kuulumattomia vankeja, jolloin viestin lukemisenkaan edellytykset eivät täyty. Saadun selvityksen perusteella vangeille annettu oikeus viestien lähettämiseen sisäpostilla toiselle osastolle sijoitetuille vangeille saattaa vaarantaa vankilan järjestystä ja vankien turvallisuutta. Lakivaliokunta katsoo edellä todetun perusteella, että vankien välistä yhteydenpitoa on välttämätöntä joissain tapauksissa rajoittaa.

Saadun selvityksen perusteella esimerkiksi Vantaan vankilalla on suuria haasteita huolehtia vangin kuljetuksista, ja niiden järjestäminen vie huomattavan osan vankilan erittäin rajallisista resursseista. Asiaintilan helpottamiseksi lakivaliokunta pitää välttämättömänä, että hallitus jatkaa sellaisen säännöksen valmistelua, jonka avulla vankikuljetusten turvallisuus voitaisiin nykyistä paremmin taata. Valiokunnan mukaan relevantteja näkökohtia säännöksissä voisivat olla muun muassa kuljetettavien vankien määrä ja kuljetusolosuhteet. Kaupunkialueella kuljetuksessa käytettyjen autojen nopeus on alhainen, ja autot joutuvat pysähtelemään, mikä kasvattaa vangin karkaamisvaaraa, joka saattaa siten aiheuttaa vaaraa sivullisten turvallisuudelle.

Edellä todetun perusteella valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan lausuman: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistamaan lainsäädäntömuutoksia, joilla vankikuljetusten turvallisuus voidaan taata nykyistä paremmin."

Vangin eristämistarkkailusta säädetään vankeuslain 18 luvun 4 §:ssä. Sen mukaan — jos on perusteltua syytä epäillä, että vangilla on kehossaan kiellettyjä aineita tai esineitä — hänet voidaan sijoittaa huoneeseen tai selliin, jossa kiellettyjen aineiden tai esineiden poistumista hänen kehostaan voidaan ympärivuorokautisesti tarkkailla ja valvoa. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että eristämistarkkailussa olevalta vangilta voidaan edellyttää erityisen tarkkailuvaatetuksen käyttöä. Tällä vaatetuksella tarkoitetaan niin sanottuja tarkkailuhaalareita, joita vanki ei pysty itse riisumaan päältään. Valiokunnan saaman selvityksen perusteella tarkkailuhaalarin käyttämisellä pystytään ehkäisemään se, ettei vanki nielaise uudelleen kehon sisällä kuljettamiaan aineita. Huumeiden nielaisemisesta uudelleen aiheutuu suuri vaara vangin terveydelle. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että tarkkailuhaalareiden käyttö ei vähennä vangin valvontaa nykyisestä, mutta sen käyttö tekisi valvonnasta tehokkaampaa. Valiokunta pitää ehdotusta perusteltuna, mutta pitää tärkeänä, että eristämistarkkailun täytäntöönpanosta ja olosuhteista annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään vähäisin muutoksin ja että eduskunta hyväksyy vanginkuljetusta koskevan lausuman.

Valiokunnan mietintö on yksimielinen. — Kiitos.

Kari Tolvanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Käsittelemme jälleen erittäin hyvää hallituksen esitystä, lakihanketta. Otan siitä pari asiaa esille.

Otetaan ensiksi eristämistarkkailu ja tarkkailuhaalari. Tämä on sikäli minullekin tärkeää, koska olen saanut paljon yhteydenottoja operatiiviselta tasolta kentältä, että vankiloiden turvallisuus on vaarantunut, kun tarkkailuhaalareiden käyttö jouduttiin lopettamaan. Toki olen tehnyt toimenpidealoitteenkin siitä ja olen iloinen, että nyt jälleen tämän jälkeen tarkkailuhaalareita vankiloissa voidaan käyttää.

Kysehän on vankilan turvallisuudesta. Vankiloihin, ikävä kyllä, menee paljon huumeita, toki vaarallisia esineitäkin, mutta etupäässä huumeita, jotka muodostavat sitten vakavan riskin vankilan turvallisuudelle, sekä henkilökunnan turvallisuudelle että nimenomaan myös sellaisten vankien turvallisuudelle, jotka haluavat lusia rauhassa. Semmoisiakin vankeja on. Totta kai huumeet muodostavat vaaran myös tälle kohdehenkilölle itselleen.

Nyt tässä säädetään hyvinkin tarkasti, missä olosuhteissa tarkkailuhaalareita saa käyttää ja kuinka pitkään saa käyttää. Se on täysin perusteltua, ja näin pitää olla. Ei voida lähteä siitä, että vankilassa ei pystytä takaamaan vankilan turvallisuutta, työturvallisuutta vain sen takia, että joku vaatekappale katsotaan lainvastaiseksi sillä perusteella, että siitä ei ole säädelty laissa. No, nyt siitä säädellään, niin että tilanne on ok.

Joskus vain tuntuu, että vankiloissa kaikki pitää säätää lailla. Enää vankilan sisäisillä määräyksillä ja maalaisjärjellä ei ole mitään tekemistä. Kuten kunnioitettu edustaja Zyskowicz on täällä ottanut esille, missä säädetään, että vankilassa saa pitää ovet lukittuina? Ei missään, mutta katsotaan, koska siitä tulee seuraavat moitteet, että tätä ei ole säädelty missään. Mutta hieno homma, nyt tämä tarkkailuhaalariasia on saatu loppuun ja lakiin, ja vankiloiden turvallisuus paranee monella tavalla.

Arvoisa herra puhemies! Toinen asia on vangin sitominen, joka on myös tässä lakivaliokunnan mietinnössä otettu voimakkaasti esille. Vankihan saadaan toki sitoa, jos se on välttämätöntä karkaamisen estämiseksi, väkivaltaisen käyttäytymisen hillitsemiseksi, väkivallan torjumiseksi ja henkilökatsastuksen turvaamiseksi. Tämä on ihan perusteltua, ja näin pitää olla. Se on tapauskohtainen harkinta toki aina.

Mutta sitten taas, kun mennään käytäntöön — tämä näyttää oikein hienolta ja ihmisoikeussopimusten ja ihmisoikeusjuristien mukaan loistavalta tällaisena — mutta kun mennään käytäntöön, niin ongelmaksi tuleekin vankien massakuljetukset esimerkiksi vilkasliikenteisillä paikkakunnilla, kuten Helsingissä. Vantaan vankilasta tuodaan päivittäin samassa kuljetuksessa useita vankeja tänne Helsingin käräjäoikeuteen ruuhkaisen kaupungin läpi.

Jo edeltävässä työryhmässä oli esitys, että tällaisissa tapauksissa saisi tehdä tämmöisen joukkokahlitsemisen, mutta, ikävä kyllä, se ei edennyt. Katsottiin, että se on yliampuvaa ja liikaa rajoitetaan vankien perusoikeuksia. Minä en kyllä tuota ymmärrä, koska hehän ovat jo menettäneet vapautensa. Kun he ovat lukollisessa autossa, niin miksi heitä ei voi siinä vaiheessa laittaa sen kuljetuksen ajaksi kiinni, tehdään se sitten käsiraudoilla tai nippusiteillä? En voi ymmärtää. Tämä on nimittäin ongelma siinä tapauksessa, kun liikutaan kaupunkialueella. On liikennevaloja, runsaasti pysähdyksiä, ja jos tästä porukka karkaa autosta, niin saattaa syntyä sivullisille vaaratilanteita yhtäkkiä, kun tästä vanki lähtee pakoon ja häntä yritetään saada kiinni. Saattaa tulla tilanne, joka pahimmillaan päättyy jopa panttivankitilanteeseen.

Onneksi lakivaliokunta pani nyt tiukan velvoitteen tänne, että tätä tämmöistä niin sanottua joukkokahlitsemista kuljetuksen aikana tietyissä tilanteissa lähdetään valmistelemaan, ja se on minun mielestäni hyvä asia.

Kaikilta muilta osin katson, että hallituksen esitys ja lakivaliokunnan mietintö ovat loistavat.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Sama linja kuin aiemmassa yhteydessä jatkuu. Todistajansuojeluohjelman käsittelyn yhteydessä kehuin hallituksen kriminaalipoliittista linjaa, että siinä on ryhtiä nyt nähtävillä esityksissä ja myös valiokunnan huomioissa.

Nyt käsitellään vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön muuttamista. Täällä otetaan kantaa ehdonalaiseen vapauttamiseen, omien vaatteiden käyttöön vankilassa, vangin kirjeenvaihtoon, henkilötarkastukseen, vangin sitomiseen ja eristämistarkkailuun.

Eristämistarkkailusta muutama sana. Tämä liittyy vankeuslain 18 luvun 4 §:n muutokseen, jossa pykälässä sanotaan, että kun epäillään, että vangin kehossa on kätkettynä kiellettyjä aineita tai esineitä, niin silloin vanki voidaan sijoittaa erityistarkkailuhuoneeseen. Nyt tämän pykälän muutos tuo vielä sen, että voidaan edellyttää vangilta niin sanotun tarkkailuhaalarin käyttöä. Muistan keskustelun, kun aiemmin tässä salissa keskusteltiin vankien tarkkailuhaalareista, niin tuolloin nousi vahvasti salin toiselta laidalta henki, että se on epäinhimillistä. Nyt tämän lain valmistelun yhteydessä perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon ja todennut, ettei tarkkailuhaalarin käyttö ole epäinhimillistä. Ja niin kuin edustaja Tolvanen äsken omassa puheenvuorossaan sanoi, niin tarkkailuhaalarin käyttö edistää vankiloiden turvallisuutta ja valvonta silloin tehostuu. Eli jos vangilla on kehossaan kätkettynä vaarallisia esineitä tai yleisimmin huumausaineita, niin silloin, kun ne saadaan valvonnan alla hallitusti vangilta pois, kaikkien turvallisuus vankilassa on parempi, myös sen vangin, joka on kehoonsa kätkenyt esimerkiksi huumausaineita ja aiheuttanut myös itselleen siinä tilanteessa vaaran.

On oikein hyvä, että tämä lakiesitys etenee ja hallituksen kriminaalipoliittinen ryhtiliike saa jälleen jatkoa.

Markku Rossi /kesk:

Herra puhemies! Varmaan kysymys on yleisemminkin yhteiskunnan — vaikea sanoa, onko se ryhtiliike vai mikä liike, mutta järkiliike siltä osin, että kyllähän esimerkiksi vankikuljetukset ovat aina tietyllä lailla yksilön kannalta poikkeuksellisia tilanteita. Silloin tietysti vaaditaan yhteiskunnalta senkaltaisia toimenpiteitä, että se varsinainen tehtävä pystytään hoitamaan, on kysymys sitten vangin kuljetuksesta tai vankeinhoidosta ylipäätänsäkin.

Humanismi ja inhimillisyys tai epäinhimillisyys tavallaan eivät ole oikeastaan oikeita sanoja jossain suhteessa suomalaisessa vankeinhoidossa ollenkaan. Enemmältikin pitää kuunnella asiantuntijoita. Ja ketkä ovat asiantuntijoita vankeinhoidossa? Kyllähän he ovat ne vanginvartijat ja ne viranomaiset, jotka näitä tehtäviä hoitavat.

Jos lainsäädännön kautta tätä yritetään "inhimillistää", niin siinä käy juuri niin, että lopputulos onkin niin, että koko vankilayhteisön elinolosuhteet muuttuvat esimerkiksi juuri siihen suuntaan, mitä edustaja Jokinen ja Tolvanen ovat omalta osaltaan kuvanneet, vaikkapa niin, että huumeista tulee ongelma ja vankilat eivät olekaan huumeettomia. Sitä sopiikin kaiken aikaa ihmetellä, että kun jotkut pyrkivät huumeettomille osastoille, niin miten se on yleensä mahdollista, että tätä siedetään. Silloin on pakko kysyä, että onko sittenkin kysymys lainsäädännöstä. Tokkopa siellä vartijat ensimmäisenä ovat edistämässä esimerkiksi päihteidenkäyttöä vankilan sisällä. Tässä suhteessa kyllä lakivaliokunnan on hyvä tämä asia pyrkiä tämän hetken yhteiskunnan tilanteen mukaan selvittämään ja katsomaan niin, että missä ne todelliset ongelmat ovat, miten niitä voidaan hoitaa, ovatko ne sitten niitä haalareita tai muita, joilla teknisesti voidaan asioita hoitaa. Se on jo enemmältikin tekniikkaa.

Yhteiskunnan tulee säätää sellaiset lait, että silloin kun on tapahtunut rikos, josta seuraa rangaistus, niin rangaistusta pitää hoitaa myös niin, että se on kaikkien osapuolten kannalta, myös tuomitun mutta myös yhteiskunnan kannalta, oikein ja, totta kai, myös kunnialla hoidettu.

Anne Holmlund /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehkä muutama sana vielä vankien kuljetuksesta.

Lähtökohtahan sitomisessa on ollut se, että pitäisi olla tavallaan yksilöstä lähtevä tarve tai arvio siitä, että vangin sitomista tällaisessa kuljetustilanteessa tarvitaan. Valiokunta kuitenkin kiinnitti huomiota siihen, että turvallisuusnäkökulmat ovat ne keskeiset kysymykset, jotka pitää ottaa huomioon.

Keskusteluissa ja asiantuntijakuulemisissa on noussut esille se, että pelkästään taloudelliset seikat eivät voi olla perusteena, mutta on varsin selvää, että turvallisuusnäkökohdat pitää ottaa huomioon. Tällä perusteella valiokunta onkin esittänyt hyväksyttäväksi lausumaa, ja toivomme tietysti, että eduskunta voi sen hyväksyä.

Yleiskeskustelu päättyi.