Täysistunnon pöytäkirja 136/2014 vp

PTK 136/2014 vp

136. KESKIVIIKKONA 14. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta

 

Kalle  Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ajoneuvo- ja rekisteritoiminnasta, ja samalla voimassa oleva vastaavan niminen laki ehdotetaan kumottavaksi.

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on helpottaa ajoneuvojen rekisteri-ilmoitusten tekemistä ja lisätä rekisteröintitoiminnan kustannustehokkuutta. Ajoneuvojen rekisteri-ilmoituksia tehdään vuosittain yli 2 miljoonaa. Lähes kaikki rekisteri-ilmoitukset olisi jatkossa mahdollista tehdä sähköisesti, ja tätä varten otetaan käyttöön ajoneuvon omistusoikeuden osoittava sähköinen varmenne. Ajoneuvon omistusoikeus voitaisiin todentaa sähköisen rekisteri-ilmoituksen yhteydessä varmenteen perusteella nykyisten asiakirjoihin perustuvien menettelyjen sijaan. Varmenne tulisi aina luovuttaa ajoneuvon uudelle omistajalle.

Valiokunta kannattaa esityksen tavoitetta siirtyä rekisteröintitoiminnassa mahdollisimman pitkälti paperittomien sähköisten palvelujen käyttöön. Vuonna 2010 mahdollistettiin ajoneuvojen liikenteeseen käyttöönotto ja siitä poistaminen sekä katoamisilmoitusta koskevien ilmoitusten tekeminen sähköisen palvelun kautta, ja se on ollut erittäin suosittu ja vilkkaasti käytetty palvelu. Sähköisten menettelyjen lisäämisellä voidaan edistää rekisteritoiminnan kustannustehokkuutta, vähentää kuljettajien ja muiden asiakkaiden henkilökohtaisen asioinnin tarvetta ja helpottaa ilmoitusten tekemistä.

Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin rekisteröintitoimipaikassa paikan päällä säilytetään myös jatkossa. Valiokunta korostaa, että sähköiseen asiointiin siirtyminen tulee toteuttaa hallitusti niin, ettei kaksinkertaista ja ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavaa sähköisiin palveluihin ja toisaalta paperiasiakirjoihin perustuvaa järjestelmää ylläpidetä yhtä aikaa yhtään sen pidempään kuin on välttämätöntä.

Arvoisa puhemies! Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt rekisteröintiä koskevia sopimuksia muun muassa vakuutus- ja rahoitusyhtiöiden, autoliikkeiden ja katsastustoimintaa harjoittavien yritysten kanssa. Yhteensä rekisteri-ilmoituksia vastaanottavia toimipisteitä on noin 1 730. Lakiesityksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voisi hankkia sopimusrekisteröijiltä sellaisia avustavia palveluja, joiden tekemiseen ei sisälly harkinta- tai päätöksentekovaltaa. Liikenteen turvallisuusvirasto tekisi viranomaisena itse varsinaiset rekisteröintipäätökset.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sähköisten rekisteri-ilmoitusten tekemisen lisääntyminen vähentäisi kokonaisuutena kansalaisilta perittäviä rekisteröintimaksuja olennaisesti, sillä sähköisessä asioinnissa maksu on selvästi matalampi kuin paikan päällä tehtävässä rekisteröinnissä. Myös Liikenteen turvallisuusviraston sopimusrekisteröijille maksamia korvauksia on tarkoitus laskea ja sitä kautta laskea noita asiakkaiden rekisteröintikustannuksia.

Asiantuntijakuulemisessa on kritisoitu osin tätä lähtökohtaa ja tuotu esille, että suunniteltu korvausten taso ei välttämättä kata palvelun tarjoamisesta sopimusrekisteröijälle syntyviä kustannuksia. Korvaustason laskemisella voisi olla merkitystä siihen, että palveluiden valtakunnallinen saatavuus ei olisi enää niin kattavaa kuin tällä hetkellä. Valiokunta pitää asiakkaiden kannalta hyvänä, että maksutasoa lasketaan. Liikenne- ja turvallisuusviraston on kuitenkin hyvin tärkeä huolehtia, että palvelutaso säilyy riittävänä koko maassa.

Arvoisa puhemies! Esityksen mukaan jatkossa ei enää tarvitsisi pitää ajoneuvossa mukana rekisteriotetta eli rekisteröintitodistuksen ykkösosaa, lukuun ottamatta kansainvälistä liikennettä. Rekisteröintitodistuksia ei enää annettaisi paperiasiakirjoina ilman erillistä pyyntöä. Raskaiden ajoneuvojen osalta tämä sääntely tulisi kuitenkin voimaan vasta siirtymäajan jälkeen vuoden 2017 alussa.

Asiantuntijakuulemisessa on esitetty yhtenä näkemyksenä, että paperinen rekisteröintitodistus tulisi antaa myös jatkossa automaattisesti ja ilman pyyntöä erityisesti raskaan kaluston rekisteröinnin osalta, jotta ei syntyisi sellaisia tilanteita, että todistusta ei kansainvälisessä liikenteessä olisi ajoneuvossa mukana. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan raskasta kalustoa koskeva siirtymäaika on pyritty mitoittamaan siten, että toimijoilla on riittävästi aikaa sopeutua tähän. Valiokunta korosti myös sitä, että tiedottamisella tästä muutoksesta varmistetaan se, että toimijat tietävät, miten kansainvälisessä liikenteessäkin tulee jatkossa toimia.

Esityksellä on vaikutuksia tien päällä tapahtuvaan liikennevalvontaan. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikennevalvonnan yhteydessä tehtävien tietokyselyjen määrän lisääntyminen saattaa aiheuttaa ainakin alkuvaiheessa haasteita liikennevalvonnan kannalta, kun tietoja ei enää voi valvova viranomainen tien päällä tarkistaa paperisesta rekisteriotteesta. Suomessa on myös alueita, joissa kyselyissä tarvittavat viestintäyhteydet eivät toimi.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan myös poliisiajoneuvojen laitteistoissa on vielä selkeitä puutteita siten, että kaikista ajoneuvoista ei saada suoria yhteyksiä tietojärjestelmiin toimimaan. Lisäksi kuulemisessa on tuotu esille, että poliisille tulee jatkossa mahdollistaa myös tien päällä tehtävien ajoneuvoa koskevien puutteiden merkitseminen suoraan rekisteriin. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että liikennevalvonnan resursseihin ja menettelytapoihin sekä yhteistyön toimivuuteen liikenteen valvontaa hoitavien ja rekisteriviranomaisten välillä kiinnitetään erityistä huomiota.

Esitykseen sisältyy sääntelyä selkeyttäviä ja menettelyjä joustavoittavia muutoksia. Niistä valiokunta pitää erittäin hyvänä, että jatkossa kaikista ajoneuvoista, mukaan lukien moottoripyörät ja mopot, voisi tehdä liikennekäytöstä poistamista ja liikennekäyttöön ottamista koskevan ilmoituksen. Nythän näin ei ole. Laissa ehdotetaan poistettavaksi myös rekisterikilpien palauttamisvelvollisuus liikennekäytöstä poistamisen yhteydessä. Valiokunta korostaa vielä tiedottamisen tärkeyttä, jotta kansalaiset ja alan toimijat ovat tietoisia tulevista muutoksista.

Arvoisa herra puhemies! Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa, että lakiesitys hyväksytään muuttamattomana. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. marraskuuta 2015, ja mietintö on yksimielinen.

Raimo  Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Sähköinen asiointi lisääntyy, ja tässäkin mennään enemmän siihen suuntaan, että toimitaan auton rekisteröinninkin osalta sähköisesti. Tälläkin hetkellähän on tietysti mahdollista auto poistaa sähköisesti käytöstä ja myös ottaa siihen, eikä rekisterikilpiä tarvitse palauttaa, mutta sitten näitten muutamien menopelien osalta on ongelmia seisontavakuutuksien osalta. Kaikilla vakuutusyhtiöillä ei seisontavakuutusta edes ole olemassa.

Nostan tässä muutamia erittäin tärkeitä asioita, mitkä myös puheenjohtaja nosti esille.

Liikennevalvonnan toimivuus. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sähköisiin menettelyihin siirtyminen saattaa Liikenteen turvallisuusviraston tietojärjestelmiin liikennevalvonnan yhteydessä tehtävien tietokyselyjen lisääntyessä aiheuttaa alkuvaiheessa haasteita liikennevalvonnan kannalta.

On myös olemassa semmoisia tilanteita, ettei ole yhteyttä, ei ole verkkoa, ja sekin voi tietyllä tavalla sitten heikentää saatavuutta.

Sitten näitä eräitä muita kysymyksiä.

Asiantuntijakuulemisessahan tuli esille, että rekisteritunnus pitäisi aina vaihtaa, jos ajoneuvo anastetaan, jotta ajoneuvoon ei myöhemmin kohdistuisi tarpeettomia pysäytyksiä liikennevalvonnan yhteydessä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan käytännössä näin kuitenkin toimitaan jo nykyisin.

Puheenjohtaja nosti myös esille sen asian, että valiokunta pitää erittäin hyvänä, että jatkossa kaikista ajoneuvoista, mukaan lukien moottoripyörät ja mopot, voisi tehdä liikennekäytöstä poistamista ja liikennekäyttöön ottamista koskevan ilmoituksen sähköisesti. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tällä ehdotuksella ei kuitenkaan vaikuteta vakuutusyhtiöiden mahdollisuuteen tarjota edelleen esimerkiksi seisontavakuutuksia, ja laissa ehdotetaan poistettavaksi myös velvollisuus rekisterikilpien palauttamiseksi.

Mirja Vehkaperä /kesk:

Arvoisa puhemies! Sähköisen asioinnin edistäminen kaikissa palveluissa on erittäin suotavaa. Ajoneuvojen rekisteri-ilmoituksia tehdään vuosittain noin 2 miljoonaa kappaletta, ja varmasti tämä pysyy tällä tasolla. Nyt päästäisiin siihen, että kansalaisilla olisi mahdollisuus tehdä nämä ajoneuvojen rekisteri-ilmoitukset sähköisesti. Pidän tätä erittäin kannatettavana asiana, ja valiokuntakuulemisessa kaikki puolsimme tämän lain hyväksymistä.

Rekisteri-ilmoitusten sähköinen jättäminen vähentää kustannuksia ja myöskin asiointitarvetta paikan päällä toimistoissa, mutta siirtymäajan puitteissa on tärkeää, että me mahdollistamme kuitenkin henkilökohtaisen asioinnin toimipaikassa. Kaikilla kun ei ole sähköisiä asiointivälineitä kotona tai tuttavapiirissä käytettävänään, niin tämäkin täytyy ottaa huomioon.

Kun siirrymme sähköisiin palveluihin, niin todellakin toteamme, että kustannukset laskevat. Siinä mielessä pidän tärkeänä, että rekisterimaksut asiakkaille myöskin laskevat, vaikka tiedämme, että kustannukset eivät välttämättä heti näy asiakkaille positiivisella merkillä, mutta tärkeätä on ohjata siihen, että rekisteröintimaksut laskevat ja näin kaikki pystyvät tästä hyötymään.

On tärkeää myöskin ottaa huomioon raskaan kaluston rekisteröintitodistusten tarve varmasti näin siirtymäaikana, ja mitä EU:n lainsäädännössä tulee tulevaisuudessa sitten tapahtumaan. Siksi on tärkeää, että raskaan kaluston rekisteröintitodistus on mahdollista edelleen antaa ja saada, koska suurin osa siitä on kansainvälisessä liikenteessä mukana.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Haluan vielä korostaa sitä, että sähköisen asioinnin edistyminen on erittäin tärkeä. Se sujuvoittaa kansalaisten asiointia, helpottaa myös viranomaisten työtä, ja siitä aiheutuu merkittäviä kustannussäästöjä sekä asiakkaille että yhteiskunnalle.

Niin kuin täällä on kuultu, vuosittain tehdään yli 2 miljoonaa rekisteri-ilmoitusta, ja paperisia rekisteröintitodistuksia tulostettiin vuonna 2013 noin 3 miljoonaa kappaletta. Nyt kun luovutaan paperisen rekisteriotteen vaatimuksesta, niin tästä 3 miljoonan rekisteriotteen tulostamisesta voidaan luopua. Tästä aiheutui yli 300 000 euron kustannukset vuonna 2013. Sitten niitä on vielä postitettu asiakkaille keskitetysti, ja siitä on aiheutunut puolen miljoonan euron kustannukset. Eli nämä ovat aivan suoraa säästöä tämän lakiesityksen muutoksen myötä.

Vielä haluan korostaa sitä, että valiokunnankin jäsenten tietoon kansalaispalautetta on tullut nimenomaan moottoripyörien ja mopojen käytännöstä. Aiemmin, jos on halunnut poistaa liikennekäytöstä mopon esimerkiksi sen takia, että se ei ole nyt käytössä vaikkapa muutamaan vuoteen, ennen kuin seuraava lapsi sitten tulee siihen ikään, niin on pitänyt ottaa rekisterikilvet pois ja poistaa se ajoneuvo rekisteristä. Nyt tällä sähköisellä menettelyllä riittää, että poistaa sen liikennekäytöstä, ja rekisterikilpiä ei tarvitse palauttaa. Sitten kun ajoneuvoa jälleen tarvitaan, niin se voidaan kotoa ottaa liikennekäyttöön sähköisellä rekisteri-ilmoituksella.

Yleiskeskustelu päättyi.