Täysistunnon pöytäkirja 136/2014 vp

PTK 136/2014 vp

136. KESKIVIIKKONA 14. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain 15 luvun muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys 270 käsittelee merilain muutosta. Tässä merilakia muutetaan niin, että Liikenteen turvallisuusviraston toimivaltuuksiin lisätään mahdollisuus hallintopakon käyttämiseen. Esityksen mukaan merilain 15 lukuun lisätään Euroopan komission tekemästä huomautuksesta johtuen säännökset Liikenteen turvallisuusviraston toimintavaltuuksista merimatkustajien oikeuksien vähimmäistasoa koskevan EU-asetustason sääntelyn noudattamisen valvomiseksi. Suoraan kansallisesti sovellettava sääntely koskee muun muassa liikematkustajien, vammaisten sekä liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia, liikenteenharjoittajan velvollisuuksia sekä matkustajalle maksettavia vahinkokorvauksia, jos matka viivästyy tai peruuntuu.

Liikenteen turvallisuusvirasto voisi esityksen mukaan asettaa kiellon, määrätä toiminnan muuttamisesta tai korjaamisesta ja tarvittaessa asettaa tehosteeksi uhkasakon, jos edellä mainitun asetuksen säännöksiä on rikottu. Kielto tai määräys olisi voimassa siihen saakka, kunnes puutteet on korjattu, ja ne voisivat koskea liikenteenharjoittajaa, terminaalinpitäjää, matkanjärjestäjää, matkatoimistoa tai lipunmyyjää. Lisäksi säädettäisiin hallintopakkoa koskevasta muutoksenhausta.

Arvoisa puhemies! Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että Liikenteen turvallisuusviraston käyttöön esitetyt hallintopakkoa koskevat toimivaltuudet tukevat kuluttajien ja matkustajien oikeussuojan toteutumista. Valiokunta pitää hyvänä ja tärkeänä, että uudistus on omiaan parantamaan myös vammaisten matkustajien oikeuksia ja edistää vammaisten yhdenvertaista oikeutta matkustamiseen.

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, ja lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2015.

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä annetaan Liikenteen turvallisuusvirastolle toimivaltuus hallintopakon käyttämiseen, ja tässä kuluttajan oikeuksia lisätään. Sovellettavassa sääntelyssä on kyse muun muassa liikematkustajien, vammaisten sekä liikuntarajoitteisten henkilöiden vähimmäisoikeuksista ja liikenteenharjoittajan velvollisuuksista sekä matkustajalle maksettavista vahinkokorvauksista matkan viivästys- tai peruuntumistilanteessa.

Valiokunta katsoo, että Liikenteen turvallisuusviraston käyttöön esitetyt hallintopakkoa koskevat toimivaltuudet tukevat kuluttajien ja matkustajien oikeussuojan toteutumista, ja valiokunta pitää hyvänä ja tärkeänä, että uudistus on omiaan parantamaan myös vammaisten matkustajien oikeuksia ja edistämään vammaisten henkilöiden yhdenvertaista oikeutta matkustamiseen.

Yleiskeskustelu päättyi.