Täysistunnon pöytäkirja 138/2002 vp

PTK 138/2002 vp

138. KESKIVIIKKONA 20. MARRASKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

 

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys ja mietintö ansaitsee tulla esitellyksi aivan täältä puhujakorokkeelta lähtien sen takia, että tässä asiassa on ilmiönä tapahtunut juuri sellaista, mikä on erinomaisen huolestuttavaa. Toisekseen, valiokunnassa näyteltiin sellainen episodi, joka oli lievästi kiusallinen.

Ensinnäkin tässähän on hyvin yksinkertainen asia taustalla. Kauppa-alusluettelossa ollut aluksen ikävaatimus poistetaan. Siinä on ollut 20 vuoden ikärajavaatimus, ja se poistetaan nyt, mikä tarkoittaa sitä, että vanhempia aluksia saa olla tässä kauppa-alusluettelossa. Tällä hetkellä tämä Suomen laivastosta koskettaa viittä alusta. Ja tämän tausta on yksinkertaisesti kuulemma siinä, että tällä halutaan olla siinä taistelussa, kilpailussa mukana, jolla nämä alukset säilytetään Suomen lipun alla purjehtivina, ja sillä siisti. Tämä tietysti ensimmäisenä herätti kysymyksen siitä, että nämä ovat aika iäkkäitä aluksia, siis 20 vuotta ja ylikin vanhoja, ja ovatko ne siinä kunnossa, että tämä toimenpide on sinänsä perusteltu. Meille vakuutettiin, että iästään huolimatta alukset ovat siinä kunnossa, että ne ovat meriliikenneturvallisia.

Nyt, arvoisa puhemies, Espanjan rannikolla on tapahtunut haveri, jossa alus on uponnut ja mereen on joutunut osittain vielä laivan tankeissa olevana, mutta joka tapauksessa, valtava määrä raskasta polttoöljyä. Osa öljystä on jo päässyt ulos ja pilannut siellä rannikkoa ja aiheuttaa jo ympäristöongelmia pitkäksi pitkäksi aikaa eteenpäin, ja kalastuselinkeino on jouduttu lopettamaan toistaiseksi jne. Siinä on kysymys 25 vuotta vanhasta aluksesta lehtitietojen mukaan. Tällöin tietysti herää kysymys, ovatkohan nämä asiat nyt ihan kaikissa näissä taisteluissa siitä, mitkä alukset purjehtivat vielä Suomen lipun alla, ovatkohan ne nyt ihan loppuun saakka harkittuja. Joka tapauksessa tätä Prestige-aluksen tilannetta ei ollut tiedossa silloin, kun tätä mietintöä tehtiin. Se olisi saattanut vaikuttaa tietona ja havaintona jonkin verran ainakin mietinnön sisältöön.

Mutta, arvoisa puhemies, tähän sisältyy toinenkin hyvin mielenkiintoinen asia. Nimittäin hallituksen esityksen perusteluihin oli upotettu sellainen lausuma, josta tuli varsin omalaatuinen tarkastelun kohde. Siellä nimittäin lukee kohdassa Muita esitykseen liittyviä seikkoja:

"Tarkoituksena on, että riittävän neuvotteluvaran aikaansaamiseksi työmarkkinajärjestöjen välisiä neuvotteluja varten selvitetään myös mahdollisuutta alusluettelolain muuttamiseksi siten, että samalla tavoin kuin lastialusten osalta myös matkustaja-alusten osalta voitaisiin työehtosopimuksin poiketa eräistä lainsäädännössä olevista työsuhteen ehdoista ja työlupamenettelyn soveltamisesta."

Asia ei liity tähän asiaan itse asiassa ollenkaan, mutta se on kuitenkin sellainen, että siitä tuli oikeudellinen kysymys, pitääkö tämä itse asiassa pohjimmiltaan paikkansa. Siitä on nyt olemassa työministeriön antama selvitys, jossa sanotaan, että tämä on oikein siltä osin kuin on kyse siitä, että kauppa-alusluettelolain 6 §:n antama valtuutus on laajempi kuin merityölainsäädännön antamat mahdollisuudet poiketa laista työehtosopimuksella. Siis toisin sanoen tästä yhtäkkiä olikin vielä niin kuin huolimattoman lainsäädännön teon vuoksi syntynyt tällainen oikeudellinen tarkasteluasia.

Tämä johti valiokunnan toteamaan, että tämän johdosta hallituksen esityksen perustelut käsittelevät nyt annettua lakiesitystä laajempaa asiakokonaisuutta. Tästä nyt sitten siellä valiokunnassa kuultuina järjestöt kävivät meidän katsellessamme ja kuunnellessamme melkoisen ottelun, mikä jopa johti erittäin kohteliaisiin anteeksipyyntöihin, että se oli väärä paikka käydä näitä otteluita. Joka tapauksessa se antoi opetuksen siitä, että kun tämän laatuisia hallituksen esityksiä tehdään, on syytä pitäytyä perusteluissa siihen asiaan, jota aiotaan laissa muuttaa, ja vain siihen keskittyä eikä ryhtyä tällaiseen kikkailuun ja keräämään kaikenlaista ainesta sellaisella tavalla, että sitten joudutaan tarkastelemaan, onko tämä asia voimassa olevan lainsäädännön perusteella oikein vai väärin. Elikkä erinomaisen kiusallinen asia monessa eri suhteessa.

Joka tapauksessa lopputulos on se, että valiokunta on ollut pitkän keskustelun jälkeen yksimielinen mietinnöstä.

Raimo  Vistbacka  /ps:

Arvoisa puhemies! Yhtyen pitkälti siihen, mitä valiokunnan puheenjohtaja esittelypuheenvuorossaan totesi tästä hallituksen esityksestä, voi vain todeta sen, että ehkäpä jälleen kerran liikenneministeriön valmistelema hallituksen esitys kuuluu siihen joukkoon, jota voi kutsua hieman ihmeelliseksi perustelujenkin osalta, vaikka laki sinällään on lyhyt ja käsittää vain kahden pykälän pienet muutokset.

Niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi, valiokunta kirjasi aika kauniisti loppujen lopuksi tämän, että perustelut käsittelevät hieman laajempaa kokonaisuutta kuin koko lakiesitys. Käsitykseni on se, että tässä on käynyt niin, että ministerin esittelemä hallituksen esitys ei mennyt sinällään läpi, vaan siellä tehtiin pykälämuutoksia taikka poistettiin joitakin pykäliä mahdollisesti, mutta perusteluja ei muutettukaan. Se aiheutti järjestöissä aikamoisen reaktion nimenomaan valiokunnassa, kun niiden edustajat olivat kuultavina, koskettaen myös erästä työryhmää, jossa he suorastaan sanailivat meidän edessämme siitä, mitä oli sovittu, kun erityisesti sitä tiedusteltiin heiltä. Heidän omat käsityksensä olivat aivan ristiriitaisia. Tuntuu oikein käsittämättömältä, kun miettii sitä, missä vaiheessa tällaiset järjestöt voivat saada yksimielisiä esityksiä.

Herra puhemies! Toinen oleellinen asia tässä on ikävaatimusmuutos. Todella täytyy toivoa sitä, mitä asiantuntijat sanovat, että turvallisuus ei vaarannu, vaikka tämä lakiesitys tuleekin voimaan.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​