Täysistunnon pöytäkirja 138/2002 vp

PTK 138/2002 vp

138. KESKIVIIKKONA 20. MARRASKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! On erittäin hyvä, että tällainen lakiesitys sosiaalisesta luototuksesta on haluttu antaa. Tällä on hyvä tavoite ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön itsenäistä suoriutumista. Tämän vuoksi lakiehdotus on varsin hyvä ja tavoitteellinen. Sopii vain toivoa, että tämä käytännössä myöskin voi todella toimia tämän suuntaisesti, koska on ihmisiä, joiden on mahdoton saada normaaleilta rahoitusmarkkinoilta heikon taloudellisen aseman ja pienten tulojen vuoksi luottoa, mutta kuitenkin on tiettyä elämän aktiviteettia ja tulevaisuuden odotusta.

Toivon, että tällä hallituksen lakiesityksellä aikanaan laiksi toteutuneena voitaisiin päästä korjaamaan tuota tilannetta ja edesauttaa kansalaisten selviytymistä tässä yhteiskunnassa.

Katri Komi /kesk:

Arvoisa puhemies! Sosiaalinen luototus on kuntien sosiaalihuollolle uusi ja vapaaehtoinen tehtävä. Se on erittäin vaativa tehtävä eikä saisi kunnissa heikentää muun sosiaalityön toiminnan edellytyksiä. Tarvitaan täydennyskoulutusta ja henkilöstöresurssien lisäämistä mitä todennäköisimmin. Voi olla, että seudullinen yhteistyö on myös tässä mahdollisuus jossakin päin Suomea.

Eräästä eteläsavolaisesta maaseutukunnasta tuli esille huoli siitä, miten sosiaalityöntekijöiden voimat ja aika riittävät tämän asian hyvään hoitamiseen. Sosiaalityössä on jo pitkään tavoiteltu yhteistyön lisäämistä eri verkostotahojen kanssa. Vie todella paljon aikaa palavereihin ja kaikenlaisiin suunnittelukokouksiin, kun mietitään, miten jonkun asiakkaan tai perheen asiat yhteistyössä saataisiin hoidettua mahdollisimman hyvin. Sitten tietysti tulee kuulemma valituksia asiakkailta siitä, että koskaan nämä työntekijät eivät ole paikalla, kun he ovat aina vain palavereissa suunnittelemassa toisten asiakkaitten asioitten hoitoa. Mutta tämä sosiaalitoimen johtaja lopetti kuitenkin viestinsä näin: "Mutta kuitenkin hyvä laki se olisi."

Yleiskeskustelu päättyy.