Täysistunnon pöytäkirja 14/2009 vp

PTK 14/2009 vp

14. KESKIVIIKKONA 25. HELMIKUUTA 2009 kello 15.00

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

 

Mats Nylund /r:

Ärade herr talman, arvoisa herra puhemies! Kopplingen mellan landsbygden, dess boendevillkor och tjänster och data-infrastrukturen är ofrånkomlig. För att tillgodose såväl tätorternas som glesbygdens behov måste såväl data- som telenäten vara heltäckande och av tillräckligt god kvalitet.

Den rådande marknadskraftsmelodin är dessvärre att ignorera landsbygdens behov. Marknadsmekanismerna har skapat en påfallande stor skillnad mellan stad och landsbygd beträffande tillgänglig data- och teleservice. Prisskillnaderna är slående och stora. Där utvecklingen av speciellt datainfrastrukturen har varit snabb i tätorterna har den varit det totalt motsatta, till och med gått bakåt, på landsbygden. Förutom på de orter där lokala andelslag varit aktiva i utbyggandet av lokla fibernät.

Datainfrastrukturen måste stöda jämlikhet. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar är ett steg i rätt riktning för att säkra tillräckliga samhällsomfattande tjänster. Lagförslaget avser att öka jämlikheten genom att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ändras. I reformens första fas ska alla, 99 procent av befolkningen, förses med en internetförbindelse på 1 megabit per sekund till ett skäligt pris.

Arvoisa puhemies! Tiedonsiirtoinfrastruktuurin on tuettava yhdenvertaisuutta. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista sekä telelaitteista annetun lain muuttamisesta on askel oikeaan suuntaan riittävien yleispalveluiden varmistamiseksi. Lakiehdotuksen tarkoitus on lisätä yhdenvertaisuutta yleispalvelun tarjoamisvelvoitetta muuttamalla. Muutoksen ensimmäisessä vaiheessa kaikille on tarjottava internetyhteys, jonka nopeus on yksi megabitti sekunnissa kohtuulliseen hintaan.

Suosituimpana laajakaistatekniikan tyyppinä ovat nykyisin erilaiset dsl-liittymät. Näiden liittymien osuus oli 67 prosenttia kaikista maamme laajakaistaliittymistä kesäkuussa 2008. Voimassa olevan EU:n sähköisen viestinnän yleispalvelukäsitteen mukaan tämä tekniikka tullee määräämään tulevien muutosten suunnan. Määritelmän mukaan kaikilla on halutessaan käytettävissään ne palvelut, jotka ovat välttämättömiä yhteiskuntaan aktiivisesti osallistumiseen ja jotka ovat jo valtaosalla kansalaisista käytössä.

Palveluiden saatavuus on turvattava joko markkinoiden toimesta tai markkinoinnin epäonnistuessa julkisella asiaan puuttumisella. On ehkä hyvä huomauttaa, että dsl-tekniikkaa ei ole kehitetty tiedon- vaan puheensiirtoon, minkä vuoksi tämä tekniikka on kovin rajallinen käyttöalueeltaan. On myös huomattava, että yhden megabitin nopeus sekunnissa on nykyisellään riittämätön monilla käyttöalueilla, kuten esimerkiksi maataloudessa, ja voin mainita, ettei esimerkiksi tavallinen robottinavetta tänään pärjää semmoisella liittymällä. Huoltopalvelu ei vain toimi. Tämä rajoittaa voimakkaasti mahdollisuuksia etätyöhön ja etäopetukseen. Nämä ovat seikkoja, joista liikenne- ja viestintäministeriössä ollaan varmaan hyvin perillä, niin kuin myös siitä tosiasiasta, että se 4,5 prosentin osuus maasta, johon arvioiden mukaan markkinatoimet eivät tule yltämään, on mitä todennäköisimmin paljon suurempi. Riittävät resurssit ovat a ja o toimivan dataverkon rakentamisessa maaseudulle.

Herr talman! Hastigheten på en megabit per sekund är de facto redan idag otillräcklig för flera användningsområden inom till exempel lantbrukssektorn och begränsar kraftigt även möjligheterna till distansarbete och distansundervisning. Det här är faktorer som man på kommunikationsministeriet säkerligen redan är högst medveten om, liksom det faktum att den 4,5 procent av landet som enligt beräkningarna inte kommer att nås av marknadsmekanismerna högst sannolikt är mycket större. Tillräckliga resurser måste allokeras för utbyggandet av fungerande datanät på landsbygden.

Grundförutsättningarna för boende på landsbygden är en tryggad och fungerande basservice samt goda trafik- och kommunikationsförbindelser. En livskraftig landsbygd är en förutsättning för ett livskraftigt Finland och vice versa. Ett öppet, utbyggt och konkurrenskraftigt datanät som är tillgänglig för medborgare och företag på alla håll i landet är ett effektivt regionalpolitiskt medel och snart nog lika viktigt som våra vägnät.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Täytyy tähän hallituksen esitykseen kertoa terveisiä Perukasta. Elikkä tässä kunnianhimoisesti tavoitellaan kaikille tarjottavaa kohtuuhintaista internetyhteyttä alkuun nopeudella 1 megabitti, mutta todellisuushan on se, että isolla osalla Suomen alueesta ei pelaa minkäänlainen yhteys. Se ei paljon Perukan kansaa lämmitä, jos siellä nostetaan 1 megabittiin, kun ei ensimmäistäkään savua tule siihen koneeseen, mikä siinä nurkassa pojottaa.

Edustajakollega Nylund nosti tärkeän asian esille. Puhutaan suomalaisen maatalouden omavaraisuudesta, siitä, että meidän täytyy tuottaa omaa ruokaa, omaa maitoa. Mutta miten sitä tuotetaan, jos siellä Perukassa ei pysty uudistamaan edes sitä omaa maatalouttaan eikä pysty navettaa järjestämään siihen malliin, että se olisi nykyaikainen sen takia, kun se nettiyhteys ei pelaa, robottinavetta ei toimi. Elikkä tasavertaisuutta tähän todella tarvitaan, niin että ne yhteydet pelaavat ennen kuin ruvetaan mitään 1 megabittiä nostamaan.

Kari Rajamäki /sd:

Herra puhemies! Tämä huolenkanto on todella paikallaan. Kun nyt muun muassa maa- ja metsätalousvaliokunta käsittelee EU:n elvytyssuunnitelmaa, niin minusta on upeata ollut se, että yli puoluerajojen on otettu kärkiasiaksi nyt nimenomaan painaa tätä laajakaistaa ja koko elinkeinoelämän ja aluekehityksen perusasioita, tätä infraa kuntoon. Laajakaistayhteydet ovat nimenomaan koko aluepolitiikan ja aluekehityksen peruskysymyksiä, ja nyt täytyy kyllä varmistaa myöskin operaattoreiden sitoutuminen ja sitten se, että hyvin nopeasti myöskin liikenne- ja viestintäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa maakuntaliitot esimerkiksi rakentaisivat semmoisen työkalupakin, jolla tätä asiaa todella viedään eteenpäin.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti vaan, että Euroopan unioni on ottanut tämän tehtäväkseen elvytysohjelmansa mukaisesti ja katsotaan nyt, mitenkä se Kainuun Perukka hoitaa hommansa, saa hommansa kuntoon, tässä yhteydessä.

Keskustelu päättyi.