Täysistunnon pöytäkirja 14/2010 vp

PTK 14/2010 vp

14. TORSTAINA 25. HELMIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laeiksi eläintunnistusjärjestelmästä ja eläintautilain muuttamisesta

 

Jari Leppä /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Kun tulimme tänne maatalouden puolelle ja eläintunnistejärjestelmän lain kehittelyyn, käsittelyyn ja uudistamiseen, niin myöskin riittävä valvonta, vähintään riittävä valvonta, tuli heti kuvaan mukaan, ehkä vähän toisin kuin äskeisissä asioissa. Toivonkin, ja myöskin valiokunnassa on kovasti ollut sitä harrastuneisuutta, että näitä asioita voitaisiin edes hiukan tasata. Tällä puolella riittäisi vähän pienempikin valvonta saman asian suorittamiseen, ja ehkä tuonne rahaliikkeiden valvontaan sitä tarvittaisiin hiukan lisää.

Arvoisa puhemies! Tämä laki eläintunnistejärjestelmästä ja eläintautilain muuttamisesta kokoaa nykyistä hajanaista ja vanhentunutta säädöspohjaa yhteen lakiin, ja samalla sitä myöskin korjataan perustuslain vaatimusten mukaiseksi.

Puhemies! Pari havaintoa, valiokunnan käsittelyssä esille tulleita.

Valiokunta haluaa korostaa, että ihmisten ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on erittäin oleellista, että elintarvikeviranomaiset, valtion aluehallinnon eläinlääkärit ja kunnan eläinlääkärit sekä eläinten hoitajat omien eläintensä osalta saavat eläintunnistejärjestelmän rekistereistä tarvittavat tiedot käyttöönsä nopeasti, yksinkertaisesti ja helposti. Tässä yhteydessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota rekistereiden helppoon käytettävyyteen ja niiden yhdenmukaisuuteen. Tunnistetietoja tarvitaan käytännössä lähinnä eläintautivalvonnassa, mutta myös eläinsuojelutapausten selvittämisessä niistä on hyötyä, niin että valvovalla eläinlääkärillä on jo etukäteen tiedossaan tarvittavat tiedot valmistautuessaan valvontatapahtumaan. Tämä on erittäin oleellinen asia.

Samalla valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira, kykenee myös jatkossa varmistamaan yksinkertaisella tavalla sen, että myös hevosten tunnistekoodien yksiselitteisyys on mahdollista, jotta hevosten mikrosirujen maakoodia voidaan myöskin käyttää.

Puhemies! Toinen asia, mihin valiokunta on kiinnittänyt huomiota perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta ja minkä osalta myöskin ehdottaa muutoksia tapahtuvaksi tähän lakiin, on se, että ehdotusta täsmennetään kotirauhan piirissä suoritettavien tarkastusten sallittavuuden osalta, niin että se on selkeästi laissa, jotta sitä nykyisen perustuslain mukaan voidaan tehdä.

Viimeinen asia, johon tässä puheenvuorossani kiinnitän huomiota, niin kuin kiinnitti myöskin valiokunta: Valiokunta pitää erittäin myönteisenä sitä, että tämän lakiehdotuksen perusteella luodaan eri eläinlajeille yhtenäiset rekisterijärjestelmät, joiden avulla vähennetään hallinnollista taakkaa, voidaan helpottaa viranomaistyötä ja samalla karsia tuottajilta useiden päällekkäisten ilmoitusten tekoa. Kukin eläimiä koskeva tieto tulee kirjata järjestelmiin vain kerran, ja sen tulee olla sen jälkeen hyödynnettävissä kaikissa järjestelmissä. Tietojärjestelmien tulee olla rakenteeltaan yhtenäisiä, eivätkä tietotekniset ratkaisut saa muodostaa estettä rekisteritietojen joustavalle käytölle. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä riittävää panostamista tietojärjestelmien käytännön toteutukseen, jotta esitetyt tavoitteet saavutetaan myös tuottajien näkökulmasta arvioituna.

Tämä samainen viesti lähtee valiokunnalta eduskunnan päätettäväksi lähestulkoon jokaisessa asiassa. Toivonkin, että näihin tietojärjestelmäasioihin ja siihen, että valvonnat on mitoitettu oikealla tavalla, tullaan entistä enemmän myöskin hallituksen valmistelutyössä kiinnittämään huomiota. Tämä on ollut valiokunnan kanta moneen, moneen otteeseen.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan arvoisa puheenjohtaja jo kuvasi sen, mistä itse asiassa ja mistä tässä mietinnössä on kysymys. Kiinnitän vaan muutamaan näkökohtaan huomiota ja eräällä tavalla koplaan erääseen aikaisemmin tänä iltana käytettyyn puheenvuoroon tämän lyhyen puheenvuoroni, nimittäin ed. Karjulan puheenvuoroon globalisaatiosta, johonka voi kytkeä myöskin käsitteen EU:n sisämarkkinat.

Kun molemmat ovat myöskin eläinten kohdalla tosiasioita, se merkitsee sitä, että kaikissa niissä suhteissa, mitä ed. Leppä tässä juuri kuvasi ja poimi tuolta mietinnöstämme esiin, tällä tunnistejärjestelmällä on mitä suurin merkitys. Minusta mainio, oliko hollantilainen, esimerkki oli se, että oli varattu tietyt numerot tietyn maan käyttöön niin, että estetään rakenteellisesti se, että on sama koodi kahdella eri eläinyksilöllä. Siis toisin sanoen talonpoikainen järki on sallittu näissä asioissa, ja se kuulostaa erittäin sympaattiselta.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan puheenjohtajan ed. Lepän puheenvuoro oli varsin ajankohtainen. Hän käsitteli nimenomaan eläinten hyvinvointia ja valvontaa ja tilanteen seurantaa. Viime kuukausien keskusteluissa on jo useampaan kertaan tullut tuotantoeläinten huono kohtelu ja huono pito esille. Sitten se on dokumentoitu, ja siihen on myös eduskunta reagoinut, samoin maa- ja metsätalousministeriö ja -ministeri.

Tämä kysymys siitä, mitkä ovat valvonnan resurssit, on varmasti ajankohtainen edelleenkin, onko meillä kylliksi eläinlääkäreitä. Ministeri Anttilan mukaan meillä taitaa olla 160 tarkastuseläinlääkärin vaje. Virkoja on perustettu, ja siitä tietysti on todettava kiitos ministeriölle, että näitä virkoja on saatu myös tänä aikana, kun taloudellisesti muuten on ollut tiukkaa. Mutta kaiken kaikkiaan, ed. Leppä, käsitykseni mukaan noin 200 eläinlääkärin vajeesta on kysymys, siis todella suuresta määrästä, joka tarvittaisiin tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen ja koko valtakunnan eläinlääkärivajeen katteeksi. Tuolloin tavanomaisen koulutuksen kautta tuo vaje on aika tavalla vaikea saavuttaa, mutta pienempiä vajeita on toki sitten juuri näissä tarkastuseläinlääkärimäärissä. En tiedä, onko valiokunnassa asiasta keskusteltu, mutta joka tapauksessa se on akuutti ongelma, joka olisi tavalla tai toisella ratkaistava.

Arto Satonen /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Tiusasen esille ottama asia on ollut maa- ja metsätalousvaliokunnassa käsittelyssä ja varsin perusteellisestikin on selvitetty näitten eläinlääkärien työmäärää ja saatavuutta. Asiaan liittyy myöskin sellainen hankaluus, että kaikki valmistuvat eläinlääkärit eivät ole välttämättä kiinnostuneita toimimaan tuotantoeläinten parissa, eikä tietysti kaikkien tarvitsekaan toimia, koska tarvitaan myöskin tuota lemmikkieläinpuolta, mutta tämä lemmikkieläinpuoli on korostunut ehkä liikaakin suhteessa tuotantoeläinpuoleen viime aikoina. Sen takiahan valiokunta mietti jopa sitä, olisiko tarpeen harkita jopa uuden eläinlääkärikoulutuksen avaamista jossain Helsingin ulkopuolella, jolloin se saattaisi houkutella sitten sen tyyppistä hakijajoukkoa, jossa pääpaino on tuotantoeläinpuolella.

Jari Leppä /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Tiusasen puheenvuoroon: Juuri siksi valiokunta halusi eläintunnisterekisterilain yhteydessä kiinnittää huomiota siihen, että näiden rekistereiden käytettävyys on mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa, jolloin tulee se ongelma hyvin nopeasti esiin, jos jossakin eläinsuojelu tai eläinten hyvinvointi on vaakalaudalla. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Se on myöskin resurssikysymys ja helpottaa eläinlääkäreiden työtä.

Sitten toinen asia: Nythän tuli merkittävä määrä lisärahoitusta uusien eläinlääkärin virkojen perustamiseen, ja se tietysti tapahtuu, ja niin pitääkin tapahtua, ja sitä kautta myöskin eläinten hyvinvoinnista halutaan huolta pitää. Se on meidän kaikkien asia. Sitä eivät voi yksin eläinlääkärit tehdä, vaan on kaikkien ihmisten asenteista kysymys, oli sitten kyseessä tuotantoeläimet tai lemmikkieläimet.

Yleiskeskustelu päättyi.