Täysistunnon pöytäkirja 14/2010 vp

PTK 14/2010 vp

14. TORSTAINA 25. HELMIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Vähittäiskaupan suuryksiköiden asema maakuntakaavoissa

Pirkko  Ruohonen-Lerner /ps:

Puhemies! Tällä vaalikaudella on keskusteltu paljon uusien vähittäiskaupan suuryksikköjen ja kauppakeskusten rakentamisesta, johon käsitykseni mu-kaan jopa pääministeri on ottanut myönteisesti kantaa eräällä alueella. Kuluvalla viikolla julkisuudessakin on käsitelty Itä-Uudenmaan maa-kuntakaavan hyväksymistä ympäristöministeriössä. Maakuntakaavan vahvistamispäätöksessä oli poistettu Porvoon Kuninkaanportin alueelta kahden hypermarketin rakentamista sallivat kaavamerkinnät.

Kun julkisuudessa on tämän asian kohdalla esitetty monenlaisia, hyvinkin ristiriitaisia väitteitä, voisiko arvoisa ministeri Vapaavuori hieman yleisemmällä tasolla ottaa kantaa siihen, mikä on hänen ja ympäristöministeriön näkemys hyperluokan markettien asemasta maakuntakaavoituksia hyväksyttäessä?

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Julkisuudessa aina puhutaan monenlaista. Noudatamme ministeriössä sitä linjaa, jonka eduskunta on jo noin kymmenen vuotta sitten hyväksynyt, eli maankäyttö- ja rakennuslakia ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita noudatetaan silloin, kun maakuntakaavoja vahvistetaan.

Itse asiassa kyse on hyvin juridisesta prosessista. Ympäristöministeriöllä ei ole edes oikeutta ottaa kantaa siihen, onko kaava hyvä vai huono, ainoastaan siihen, onko se lain mukainen. Jos se on lain mukainen, meidän on se pakko vahvistaa, jos se ei ole lain mukainen, meidän on pakko jättää se vahvistamatta. Tätä juridista luonnetta korostaa se, että meidän päätöksestämme voi aina valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, eli riippumaton tuomioistuin viime kädessä päättää, onko hanke lainmukainen vai ei.

Se, mikä tätä keskustelua ehkä on aiheuttanut, on se, että kun laki ei ole muuttunut, niin alan käytännöt ovat muuttuneet, eli kaupan konseptit ovat muuttuneet. Näitä isoja kaupan yksiköitä pyritään yhä enemmän sijoittamaan keskustan ulkopuolelle ja niitten kokoluokka on olennaisesti kasvanut. Eli lainsäädäntö on itse asiassa pysynyt samana, markkinat ovat muuttuneet, ja siitä on ehkä syntynyt myös sellainen käsitys, että linja olisi muuttunut. Linja ei ole muuttunut, (Puhemies: Minuutti on kulunut!) mutta olosuhteiden muuttuessa lakia on tietenkin jouduttu puolustamaan osin semmoisella tavalla, että se on aiheuttanut hämminkiä maailmalla.

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa puhemies! Julkisuudessa on ollut äskettäin tietoa siitä, että suurissa kauppakeskuksissa toimivat pienkauppiaat pakotetaan pitämään liikkeensä auki viikonloppuisin. Jos näin ei toimita, uhkana on vuokran korotus tai vuokrasopimuksen irtisanominen.

Mitä asianomainen ministeri Pekkarinen aikoo tehdä tämän ongelman poistamiseksi? Tässä kysymys on selkeästi suorastaan lainvastaisesta toiminnasta, josta perussuomalaiset jo lain käsittelyn yhteydessä varoittivat.

Työministeri Anni Sinnemäki

Arvoisa puhemies! Eduskunta säätäessään lakia vähittäiskaupan aukioloista nimenomaan esitti tahtonaan, että pienten kauppojen ei tarvitsisi olla kauppakeskuksissa auki sunnuntaisin. Tämä on lainsäätäjän tahto, ja sillä tavalla tulisi toimia.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.