Täysistunnon pöytäkirja 142/2002 vp

PTK 142/2002 vp

142. TIISTAINA 26. MARRASKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Ulkoasiainvaliokunta on käsitellyt tämän mietinnön suuren yksituumaisuuden vallitessa. Tässähän tehdään assosiaatiosopimus EU:n ja Egyptin välillä. Tämä on yksi näistä Välimeren assosiaatiomaitten kanssa tehtävistä sopimuksista, muistaakseni neljäs. Niiden tarkoituksena on pyrkiä edistämään EU:n eteläpuolisten maiden integroitumista yhteistyöhön EU:n kanssa. Sinänsä assosiaatiosopimuksen tavoitteena on paitsi taloudellinen integraatio myös poliittiset tavoitteet ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi ja esimerkiksi ympäristön tilan parantamiseksi. Mietinnössä on kiinnitetty huomiota muun muassa Undp:n raporttiin, jossa on todettu arabimaita koskevat viimeaikaisen kehityksen puutteet, eli kehitys näissä maissa on ollut hitaampaa kuin monessa muussa maassa. Toivon, että tämä sopimus hyväksytään ja nämä painotukset, joita valiokunta on esittänyt yhteistyön syventämiseksi, otetaan myös tulevien sopimusten käsittelyssä ja tässä yhteistyössä huomioon.

Keskustelu päättyy.