Täysistunnon pöytäkirja 142/2002 vp

PTK 142/2002 vp

142. TIISTAINA 26. MARRASKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi jäteverolain 4 §:n muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Tämä asiahan on hyvin tärkeä nimenomaan ympäristön kannalta. Kysymyksessä on jäteverolain muuttaminen. Ympäristövaliokunta puoltaa sinänsä hallituksen esitystä. Mutta totean samalla sen, että aika laajasti valiokunnassa on vuosien ajan ollut esillä se, että jätevero pitäisi pystyä säätämään myös yksityisiä kaatopaikkoja koskevaksi. Tässä tapauksessa, kun näin ei ole, nämä yksityiset kaatopaikat eivät pysty ohjaamaan jätteiden muodostamista ja ikään kuin vähentämään sitä jätevirtaa, joka nyt yksityisille kaatopaikoille niiden omistajien toimesta menee ikään kuin ilmaiseksi. Tämä jäteveron laajentaminen koskemaan kaikkia kaatopaikkoja olisi varmasti jatkossa tarpeen.

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! En voi todeta ed. Tiusaselle muuta kuin että hän toimii hyvin ristiriitaisesti. Tämän asian edellisen käsittelyn yhteydessä vihreät ehdottivat sekä jäteveron tason korottamista että veron laajentamista koskemaan yksityisiä kaatopaikkoja eikä tämä muutosehdotus saanut tukea mistään muusta ryhmästä kuin vihreiden eduskuntaryhmästä. Eli tämmöinen muutos olisi ollut mahdollista säätää, mutta eduskunnan enemmistö tyytyi siihen veropohjaan, minkä hallitus on esittänyt. Toivon totta kai, että tulevan hallituksen aikana tämä muutosesitys saataisiin aikaiseksi ja jäteveron veropohjaa voitaisiin laajentaa ja tasoa myös korottaa. Tämä on ympäristöpoliittisesti tärkeä asia, mutta kun mietitään niitä paineita, jotka kohdistuvat suomalaiseen veropohjaan esimerkiksi alkoholiverotuksen vähentyessä, niin täytyy miettiä myös veropohjan laventamista ihan veropoliittisista syistä.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Kun ympäristövaliokunta, jonka puheenjohtaja olen, otti tämän kannan, joka tässä lausunnossa on selvästi esitetty, on täysin johdonmukaista, että myös valiokunnan puheenjohtaja toimii sen kannan mukaisesti. Totean, että silloin kun ed. Hassi toimi ympäristöministerinä, tämä asia oli myös monella tavalla esillä. Tiedän, että ed. Hassi ministerinä ajoi tätä kantaa ja oli tätä mieltä, että meidän pitäisi laajentaa jätevero nimenomaan yksityisille kaatopaikoille. Mutta siitä huolimatta, kun asia on ollut äänestyksessä taikka kun asia on muuten ollut esillä eduskunnassa, niin ei ole hallitusryhmien puolelta tuotu eriävää mielipidettä. Tässä mielessä olisi kyllä tärkeää, niin kuin itsekin ed. Ulla Anttila toteaa, että asia pitäisi saada esimerkiksi seuraavaan hallitusohjelmaan, jolloin sillä olisi etenemismahdollisuus.

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Silloin kun tämä edellisen kerran oli esittelyssä, tämä oli uusi vero, ja silloin katsoimme, että tällä lainsäädännöllä ei ole kyllä kovin suurta ympäristöohjaavuutta, kyse on enemmän fiskaalisesta verosta. Silloin keskusta esitti lain hylkäämistä. Nyt olemme tämän lain hyväksymässä. Kuitenkin täytyy todeta, että tämä on jäänyt aika pitkälle fiskaaliseksi veroksi ja ympäristöohjaavuus on varsin rajallinen tälläkin hetkellä. Mutta niin kuin tässäkin on todettu, veropohjaa tietysti tarvitaan ja tämäkin tuottaa euroja sitten sen, minkä se tuottaa.

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Hivenen jankutan, mutta ed. Tiusasen puheenvuorosta voisi saada sen käsityksen, ettei eduskunnalla olisi ollut mahdollisuutta tämän asian käsittelyn yhteydessä laajentaa jäteveroa koskemaan teollisuuden omia kaatopaikkoja. Edellisessä käsittelyssä asia oli äänestyksessä eikä se saanut tukea. Ihmettelen suuresti, miksi ed. Tiusanen ei tuossa vaiheessa, kun asia oli äänestyksessä, äänestänyt asian puolesta. Miksi puhutte nyt vasta tästä asiasta?

Osmo Soininvaara /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Onko tämä vero ohjaava vai ei? Voin ottaa yhden esimerkin sen ohjaavuudesta. Monella paikkakunnalla on järjestetty lasiromun keruu erilleen muusta jätteenkeruusta, ja tämä lasinkeruun kannattavuus perustuu pelkästään tähän kaatopaikkamaksuun. Jos kaatopaikkamaksua ei olisi, lasinkeruu ei olisi kannattavaa.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Minä jyrkästi vastustan yksityisten kaatopaikkojen jäteveroa, koska kun teollisuuden palveluksessa olen ollut 30 vuotta kaikkiaan ja hoitanut näitä kaatopaikkoja, niin tiedän hyvin, kuinka hyvin teollisuus hoitaa kaatopaikat, paljon paremmin kuin julkinen sektori.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Kun asia on oikealla tavalla lähetetty myös ympäristövaliokuntaan lausunnolle ja sen kannanotto on yksimielinen — siellä ovat kaikkien puolueiden edustajat, myös vihreiden edustaja, olleet yksimielisesti tämän lausunnon takana, niin tässä mielessä kyllä on tietysti johdonmukaista, että puheenjohtaja on sen lausunnon takana eikä muuta kantaansa sitten tässä täysistunnossa.

Ed. Ulla Anttila, en ole puhunut siitä vasta nyt, vaan siitä on nyt puhuttu, niin kuin sanottu, jo viime vaalikauden aikana ja tämän vaalikauden alkupuolella, eli tämä asia on ollut esillä ja tätä asiaa on haluttu edistää.

Tiedämme, että yleensä asian menestyminen on heikkoa, kun se tuodaan suuressa salissa äänestykseen. Sen vuoksi uskoisin, että olisimme ajamassa yhteistä asiaa, jos tämä asia saataisiin seuraavaan hallitusohjelmaan.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Kuosmasen äskeinen ilmoitus oli jokseenkin kategorinen, se koskee kaikkia. Otan yhden ainoan esimerkin. Oulussa Oulu Oy:n oma teollisuuskaatopaikka on nyt akvarelli asia sen takia, että tämä teollisuuslaitos on lopetettu ja tämän teollisuuslaitoksen oma kaatopaikka halutaan ympäristöineen asumiskäyttöön. Siellä on jouduttu aivan erityisiin toimenpiteisiin, kun näitä asioita ei ole asiallisesti aikanaan hoidettu.

Markku  Laukkanen  /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Vielä tästä jäteverolainsäädännön ohjaavuudesta: Nyt on hyvä muistaa, mitä siitä on seurannut, kun tässä viime vuosina on lakkautettu aika paljon hajallaan olevia pieniä kaatopaikkoja ja keskitetty niitä. Siitä on seurannut se, että vastaavasti on sitten kuntien tai muiden pitänyt kyetä järjestämään keruu entistä paremmin, ja näin ei ole käynyt. Meillä on tavattoman paljon alueita, joissa on syytä kantaa vakavaa huolta siitä, että luvattomien kaatopaikkojen määrä on dramaattisesti kasvanut. Tästä on erittäin paljon esimerkkejä, ja silloin pitää pohtia myöskin sitä kysymystä, johtuuko se siitä, että keruuta ei ole hoidettu asiallisella tavalla, johtuuko se siitä, että yksityisen jätteenkuljettajan täytyy nähdä kohtuuttoman paljon vaivaa, hankkia omaa kuljetuskapasiteettia tai muuta, jotta pystyy jätteet hoitamaan jäteverolain säätämällä tavalla sinne, minne jätteet kuuluvat, vai johtuuko se tästä maksusta.

Nämä ovat isoja kysymyksiä, joita, rouva puhemies, pitää pohtia myöskin tässä yhteydessä, ja pahaa pelkään, että tämä luvattomien kaatopaikkojen ongelma on meillä eri puolilla Suomea räjähtämässä käsiin. Jos rouva puhemies sallii, yhtenä esimerkkinä totean Vaalimaan liikenteen. Tuolta alueelta, joka on kansainvälisen liikenteen, lähinnä Venäjän-liikenteen, ruuhkauttamaa aluetta, tuodaan hyvin paljon hyvin kyseenalaista, jopa vaarallista ympäristöjätettä tuon valtatie E18:n laidoille. Kysymys kuuluu: Kuka sen maksaa, kun tavalliset yksityiset maanomistajat joutuvat omat alueensa sitten siivoamaan?

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Laukkasen puheenvuoro oli sinänsä ihan tärkeä.

Toteaisin vielä tähän kehitykseen sen, että nyt kun keskitetään todellakin kaatopaikat maakunnittain yhteen tai kahteen, esimerkiksi Kaakkois-Suomessa näitä ovat Joutseno ja Anjalankoski, niin näissä paikoissa nämä ongelmat kärjistyvät, jolloin vaaditaan hyvin tarkkaa ympäristölainsäädännön noudattamista ja myöskin jätelain kehittämistä ei ainoastaan verotuksellisesti vaan muutenkin, ja se ei ole millään lailla pieni haaste.

Vielä tähän mietintöön: On hienoa, että valtiovarainvaliokunta on ottanut ympäristövaliokunnan lausuman huomioon, nimenomaan lausunnon ponnen toisen momentin. Edelleenkin, puhemies, tämä kyllä ohjaa sillä tavalla, että biojätteen kuljettaminen yksityisille kaatopaikoille tulee parempaan hallintaan, ja se on tärkeää nimenomaan meidän ilmasto-ohjelmamme kannalta, koska metaani on hyvin potentti kasvihuonekaasu.

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Laukkaselle toteaisin tästä asiasta: Jos katsotaan, mitkä ovat jätehuollon kustannukset ja mikä on tämän veron merkitys korotuksen jälkeenkään, niin en usko, että tämä vero on syypäänä holtittomuuteen jätehuollon järjestämisessä. Syyt voivat olla moninaiset, ehkä se, että kunnallista jätehuoltoa ei ole tarpeeksi hyvin järjestetty, mutta osittain myös sitten ihan yksittäisten ihmisten tai yritysten vastuuttomuus. Mutta, totta kai, niitä ongelmia pitää pystyä kartoittamaan, koska sehän, että sitten jätteitä viedään laittomille kaatopaikoille, on sekä yhteiskunnan edun vastaista että ekologisesti erittäin kestämätöntä. Eli nämä ongelmakohdat pitää pyrkiä myös poistamaan. Mutta se, että luotaisiin linkki tämän veron ja holtittomuuden välillä, on minusta aika pitkälle menevä johtopäätös.

Esko-Juhani  Tennilä  /vas:

Rouva puhemies! Suuren luokan kysymys on se, mikä ylipäätään katsotaan jätteeksi. Jos kaivosten sivukivi, terästehtaiden teräsromu ja kuonahiekka jatkossa katsotaankin jätteeksi, olemme todella isoissa ongelmissa: tulee valtavia jätemääriä ja monien yritysten toiminta vaarantuu. Minusta tässä on nyt hallituksella ja myös ympäristövaliokunnalla paikka katsoa, että tämmöistä uustulkintaa ei tehdä. Nyt nämä sivukivet, teräsromu ja hiekka ovat kierrätyksessä, ne ovat sivutuotteita. Nyt on tulollaan tulkinta, että ne ovatkin jätettä, ja se johtaa kyllä kaaosmaiseen tilanteeseen. Se haittaa esimerkiksi Lapissa todella merkittävästi yritystoimintaa.

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä keskustelu kääntyi erittäin ajankohtaiseen kohtaan. Tällä hetkellä Euroopan unionissa on jätehuoltolainsäädännön kehittely menossa eteenpäin, ja meillä oli tänään ympäristövaliokunnassa asia esillä. Toteaisin sen, että kaivosjätedirektiivi on oma direktiivi, joka on tulossa, ja nimenomaan sen direktiivin yhteydessä nämä kaivosjätteet on syytä katsoa hyvin tarkkaan. Eli tämä lainsäädännöllinen puoli on menossa EU:ssa eteenpäin.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Tennilä aivan oikein hoksasi sen, että jos yksityiset kaatopaikat pistetään verolle, niin se on yritykselle kilpailutekijä riippuen siitä, minkälainen tuotanto niillä on. Jos esimerkiksi otetaan Siilinjärvi, Kemiran tuotantoyksikkö, niin ajatelkaapas, jos jokainen sivukivitonni joutuu jäteverolle: kyllä Kemira joutuu lopettamaan sen asian. Minä toivon kollegoilta viisaita päätöksiä näissä veroasioissa, eikä tunteen mukaan täällä saa elää.

Esko-Juhani  Tennilä  /vas:

Rouva puhemies! Ihan lyhyesti vielä vain se, että tätä nykyistä sivutuotetta, jota on monissa tuotantosuuntauksissa, kuten kaivoksissa sivukivi tai tehtaissa hiekka tai sitten se teräsromu, joka kiertää, sitä ei saa lajitella jätteeksi. Sitten ollaan hirvittävissä ongelmissa, jos näin käy.

Keskustelu päättyy.