Täysistunnon pöytäkirja 143/2002 vp

PTK 143/2002 vp

143. TIISTAINA 26. MARRASKUUTA 2002 kello 18.15

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista

 

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Laki valtion liikelaitoksista on puitelaki ja sinänsä aika merkittävä, koska se koskee neljää valtion liikelaitosta, joissa on yli 8 000 työntekijää, joten tällä on varsin suuri merkitys, kun liikelaitoskohtaisia lakeja sitten tehdään. Mielestäni tässä laissa otetaan hyvin periaatteellista kantaa siinä, mikä liikelaitosten asema on tulevaisuudessa, miten näitä liikelaitoksia tulee johtaa ja miten niiden tulosta tullaan hyväksi käyttämään.

"Esityksessä todetaan myös, että liikelaitostamisesta on käytännössä muodostunut usein välivaihe siirryttäessä yhtiömuotoon. Valiokunta pitää tärkeänä, että nyt uusittava laki valtion liikelaitoksista mahdollistaisi sen, että liikelaitosmuodoista voisi muodostua jatkossa entistä pysyvämpi liiketoimintamuoto - - ." Eli tässä valiokunta ottaa kantaa siihen, että kun valtion laitoksia on liikelaitostettu, ne myöskin pysyisivät liikelaitoksina, ettei niistä muodostuisi suoraan osakeyhtiöitä ja sitä kautta niitä ryhdytään myymään. On sekä hyviä että huonoja kokemuksia näistä tapauksista.

Näin ollen tällä on varsin merkittävä ohjaava vaikutus siihen, minkälaisia liikelaitoskohtaisia lakeja sitten tehdään, kun aikoinaan nämä liikelaitoskohtaiset lait tulevat käsittelyyn. Tässä on myöskin huomioitava se, että näissä laitoksissa on myöskin viranomaistehtäviä, ja valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että nämä viranomaistehtävät otetaan huomioon, kun yksityiskohtaisia lakeja laaditaan.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Todellakin tulisi valtion liikelaitokset, joita tämä laki koskee, nähdä sellaisina, että ne myöskin säilyvät valtion liikelaitoksina eikä niitä ryhdytä keinotekoisesti yhtiöittämään tai muuttamaan osakeyhtiöiksi. Näillä on aivan oma kansallinen perustehtävänsä meidän kansakuntamme olemassaolon kannalta. Siksi on tarpeen, että niissä on valtion, isännän, omistajan selkeä ote täydellisesti, myöskin sen takia, että niillä on meidän yhteiskunnassamme tietyt viranomaistehtävät.

Kyllä me tiedämme, mitä jälkeä syntyi, kun Tele lähti niille teille, mitä sitten jatkossa on seurannut. Tällä tiellä jäljet pelottavat. Liikelaitokset tulee säilyttää liikelaitoksina ja tulee pitää niistä hyvää huolta.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kyllä tässä varmasti niin mietinnön kuin esityksenkin osalta tarkoitetaan hyvää ja pyritään hyvään. Mutta yhtenä sellaisena tekijänä, jonka voisi tässä nähdä melkoisena vaarana kuitenkin olemassa, on voiton tuloutuksesta päättäminen. On lähdetty siitä, että nämä valtion liikelaitokset ovat tavallaan kansallisomaisuutta, mitkä ovat tarkoitetut ja perustetut useinkin palvelutehtäväluonteisessa ominaisuudessa. Kun tämä eduskunnankin tahto, erityisesti valtiovarainministeriön tahto, suuren voiton tuloutuksesta nousee päällimmäiseksi, siinä vaiheessa vain pyrkii unohtumaan todellinen palvelutehtävä. Kyllähän se on Suomen kansa, joka tässä asiassa useimmiten kärsijäksi joutuu, ja erityisesti se kansa, mikä asuu tuolla kaukana pitkien matkojen päässä, ajatellaanpa nyt vaikka Postin takana olevaa toimintaa tänäkin päivänä.

Tämä näin ajatuksena, mutta en ryhdy nyt tätä vastustamaan enkä tee mitään muutosesityksiäkään tähän.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Seppo Lahtelalle haluan huomauttaa, että tämä laki ei koske Postia. Tämä koskee Ilmailulaitosta, Metsähallitusta, Senaatti-kiinteistöjä ja Tieliikelaitosta. Tämä ei koske Postia, ja ed. Seppo Lahtelan on syytä muistaa, mitkä puolueet silloin aikoinaan ajoivat nimenomaan postin liikelaitostamista.

Haluan todeta näistä viranomaistehtävistä, että Ilmailulaitoksellahan on viranomaistehtäviä ja tässä laissa lähdetään myöskin siitä, että Ilmailulaitos voi niin sanotuilta kannattavilta kentiltä subventoida kannattamattomia kenttiä. Eli kyllä tässä on otettu huomioon se, että vähempiliikenteiset kentätkin voitaisiin pitää auki, eikä tuloutus voi olla sitä luokkaa, että se estäisi tällaisen ristiinsubventoinnin.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Enpä malta olla vastaamatta ed. Kuopalle tässä näköalassa niin, että tarkoitin yleisesti ottaen valtion liikelaitosten osalta. Tähän tämäniltaiseenkin keskusteluun nähden, kun Metsähallitus tässä takana on olemassa, talousarvion täydennyksessä sen voittotavoitetta, tuloutustavoitetta esitetään vähennettäväksi. Tämän pohjalta liittyen tähän luonnonsuojeluun ja sen taustalla olevaan monimuotoisuuteen Suomenmaassa, kyllähän tässä täysi ristiriita on olemassa. Kyllä Metsähallituksen pitäisi olla se, joka joustaa tässä asiassa, silloin kun on suojelullisia tarpeita.

Mutta, herra puhemies, tähän aiheeseen totean, että tässä varmaan on hyvä tavoitteet, hyvät puitteet olemassa, mutta järki pitäisi säilyttää pitkällä aikavälillä myöskin näissä asioissa niin, ettei tulotustavoite mene aivan kohtuuttomiin.

Yleiskeskustelu päättyy.