Täysistunnon pöytäkirja 144/2006 vp

PTK 144/2006 vp

144. TORSTAINA 18. TAMMIKUUTA 2007 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

12) Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta

 

Oras Tynkkynen /vihr(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Perustuslain 6 §:ssä todetaan, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän jne. liittyvän syyn perusteella. Yleisesti on tulkittu, että tämä syylitania kattaa myös sen, sattuuko rakastamaan tai olemaan parisuhteessa omaan sukupuoleen kuuluvan ihmisen tai eri sukupuoleen kuuluvan ihmisen kanssa.

Valitettavasti nykylainsäädännössä yhdenvertaisuus ei kaikilta osin kuitenkaan toteudu. Suomessa ihmiset jaotellaan tietyllä tavalla jyviin ja akanoihin parisuhdeasemansa perusteella tai parisuhteensa luonteen perusteella. Eri sukupuolta olevat parit voivat, niin kuin hyvin tiedetään, mennä avioliittoon; jos taas puolisot ovat samaa sukupuolta, niin silloin on tarjolla rekisteröity parisuhde.

Rekisteröidyssä parisuhteessa ei kuitenkaan ole kaikkia niitä samoja oikeuksia ja velvollisuuksia kuin naisen ja miehen muodostamassa avioliitossa. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole mahdollista adoptoida lasta yhdessä, eikä laki nykyisellään myöskään salli niin sanottua perheen sisäistä adoptiota eli sitä, että parisuhteen toinen osapuoli adoptoisi puolisonsa biologisen lapsen niin, että puolisot yhdessä olisivat lapsen holhoojia.

Tällaiseen rekisteröityyn parisuhteeseen ei sovelleta nimilainsäännöksiä, eli automaattisesti parisuhteensa rekisteröivät eivät voi saada yhteistä sukunimeä, vaan se pitää erikseen hakea. Muutamia muitakin tällaisia erityispiirteitä rekisteröityyn parisuhteeseen verrattuna avioliittoon liittyy.

Näin ollen samaa sukupuolta olevat pariskunnat asetetaan lain edessä eriarvoiseen asemaan verrattuna sellaisiin pariskuntiin, joissa puolisot ovat eri sukupuolta.

Omassa lakialoitteessani esitän, että avioliittolaki muutettaisiin sukupuolineutraaliksi. Samaa ideaa on jo toteutettu useissa maissa, EU-maista Hollannissa, Belgiassa ja Espanjassa. Kanada melko hiljattain liittyi näiden maiden joukkoon. Tietääkseni ainakin Etelä-Afrikassa ja Ruotsissa ja monissa muissa maissa valmistellaan samantapaista sukupuolineutraalia avioliittolainsäädäntöä; vaikkakaan avioliittolaki sinänsä ei ole sukupuolineutraali, niin samaa sukupuolta oleville pareille on käytännössä muuta kautta järjestetty kutakuinkin yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet verrattuna perinteisiin naisen ja miehen muodostamiin pareihin.

Teknisesti tämä lakialoitteessa esitetty muutos on hyvinkin yksinkertainen, oikeastaan muutaman sanan muutoksella tästä selvittäisiin, mutta periaatteellisesti kyseessä on iso ja tärkeä asia. Lakimuutos olisi yksi askel tiellä, sillä pitkällä tiellä kohti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, jota oikeastaan läntisissä teollisuusmaissa on viimeksi kuluneiden 100—150 vuoden ajan tarvottu ja jossa on vielä jonkin verran matkaa eteenpäin.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Ensinnäkin täytyy antaa ed. Tynkkyselle tunnustus siitä, että hän johdonmukaisesti ja avoimesti tämän oman tavoitteensa ja tähtäimen avioliittolainsäädännön muuttamisessa esittelee, mutta tuskinpa yllätys on se, että en kannata tätä ed. Tynkkysen ehdotusta.

Mielestäni lähtökohtaisesti tässä on kysymys nimenomaan siitä, että itse näen avioliiton instituutiona, joka on lähtökohtaisesti juuri miehen ja naisen välinen liitto. Sen vuoksi ei ole syrjintää se, että tätä lähtökohtaa ei muuteta, koska se on minun mielestäni se peruslähtökohta koko avioliiton idealle, ja en voi ymmärtää, miten tilannetta voisi verrata esimerkiksi ed. Tynkkysen esiin ottamiin romaneihin, suomenruotsalaisiin tai tummaihoisiin. Aivan samalla tavalla avioliitto on heille avoin lähtökohtaisesti.

Jäin myös miettimään sitä, että kun näitä perusteluja lukee, niin aivan samoista perusteluista käsin voisi ehdottaa, että avioliitto voitaisiin sallia myös useammalle kuin kahdelle henkilölle, ja olenpa kuullut sitäkin esitetyn esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa miespari ja naispari ovat neljästään päättäneet lapsen hankkia. Näistä perusteluista, tästä ideologiasta, käsin tämä olisi ehkä vieläkin johdonmukaisempi johtopäätös.

Oras Tynkkynen /vihr:

Arvoisa puhemies! Meillä on ed. Räsäsen kanssa hieman erilaisia tulkintoja johdonmukaisuudesta. Jos nykylaki sallii kahdelle ihmiselle avioliiton mutta asettaa toiset ihmiset tämän avioliiton mahdollisuuden ulkopuolelle sillä perusteella, että he rakastavat omaan sukupuoleen kuuluvaa ihmistä, niin kyseessä on aika erilainen tilanne kuin siis se, että laki ei nykyisellään tunnusta kolmen, neljän tai useamman ihmisen suhteita. Minulla itselläni ei ole voimakasta kantaa tällaisiin ryhmäsuhteisiin, mutta en näe akuuttia tarvetta lainsäädännön muuttamiseen sen suhteen.

Mietin vain lähinnä sitä, että ymmärrän tämän ed. Räsäsen lähestymistavan, että avioliitto lähtökohtaisesti rajautuu ikään kuin jo määritelmällisesti naisen ja miehen parisuhteeksi. Mutta jos mietitään yhteiskunnallista keskustelua, niin silloin kyllä edesauttaisi, jos tämän oman kantansa pystyisi ikään kuin perustelemaan joillakin muilla perusteilla kuin vain sillä, että asia on lähtökohtaisesti, ikään kuin apriorisesti näin, koska keskustelua ei oikein synny, jos yksi edustaja sanoo, että minusta lähtökohta on, että avioliitto on näin, ja toinen edustaja sanoo, että minusta lähtökohta on, että avioliitto on toisella tavalla. Eli keskustelun kannalta olisi ihanteellista, jos ed. Räsänen pystyisi ikään kuin tämän lähtökohtansa vielä perustelemaan joillakin syvemmillä arvoilla, mutta kunnioitan tietysti luonnollisesti teidän vakaumustanne ja uskon, että tämä keskustelu jatkuu tulevalla vaalikaudella.

Keskustelu päättyy.