Täysistunnon pöytäkirja 147/2006 vp

PTK 147/2006 vp

147. KESKIVIIKKONA 24. TAMMIKUUTA 2007 kello 15 (15.07)

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tällä lakialoitteella olen halunnut tuoda esille toimia julkisen liikenteen puolustamiseksi, jotta se julkinen liikenne, mikä vielä on olemassa maaseudulla, voitaisiin säilyttää, kenties sitä lisätä ja muutoinkin edistää julkisen liikenteen käyttöä. Me kaikki tiedämme, kuinka välttämätön julkinen liikenne on yhteiskunnassa. Se on yksi osa yhteiskunnan infrastruktuuria, joka on säilytettävä.

Suomessa on ainutlaatuinen linja-autoyrittäjien verkosto. En tiedä suoraan, onko missään muualla maailmassa täysin vastaavaa. Perheyrittäjät pääosin ovat tuon linja-autoliikenteen ylläpitäjiä. Valitettavasti entinen postiauto on valtion ylläpitämänä väistänyt vastuunsa jo ajat sitten. Näin ollen linja-autoliikenne on yrittäjätoimista ja yrittäjän ei kannata kovin pitkälti tappioita liikenteessä kohdata. Silloin vuoro joutuu lakkautuslistalle.

Maaseudulla esimerkiksi niille ihmisille, jotka asuvat kylillä, usein väen vähetessä on sitäkin tärkeämpää, että yhteydet voidaan säilyttää. Linja-auto voidaan korvata pienoisbussilla, taksibussilla. Tämä on osa joukkoliikennettä. Tiedän hyvin kotikaupunkini Keuruun joukkoliikenteen arjen paikallisliikennetoimikunnan puheenjohtajana. On murheellista, että jatkuvasti meillä on listalla lopettaa jonkun kylän liikenne, ja tämä on hyvin kielteinen asia siellä olevien ihmisten kannalta. Se vaikuttaa myös kesäasukkaitten paikkakunnalla viihtyvyyteen kielteisesti.

Joukkoliikennettä käyttävät erityisesti opiskelijat, säännöllistä työmatkaliikennettä kulkevat, eläkeläiset, toivottavasti enemmän myöskin varusmiehet. Toivon, että joukkoliikenteen käyttö kauttaaltaan voisi lisääntyä niin junan, taksibussien kuin linja-autojenkin osalta. Monet havaitsevat verratessaan junalipun hintaa tai bussilipun hintaa jollakin matkavälillä yhä jatkuvasti kohonneisiin bensiinin hintoihin, että minähän saan, käyttäen ilmaisua "minähän saan", bensat matkalle junalipun hinnalla. Näin ollen monet ovat hylänneet joukkoliikenteen ja siirtyneet oman auton käyttöön unohtaen, että siihen liittyy erittäin paljon muita menoja kuin jatkuvasti kallistuneet polttonesteitten hinnat.

Järkevän, ympäristöystävällisen, kansantaloudellisen yhteiskuntapolitiikan kannalta olisi mielekästä tukea joukkoliikennettä, ja eräs asia, jonka olen tässä tuonut esille, liittyy juuri matkalipun hintaan. Sen arvonlisävero olisi voitava saada alemmaksi tai mieluiten poistaa tykkänään. Näin joukkoliikenne tulisi käyttäjilleen houkuttelevammaksi ainakin hinnan suhteen, kilpailukykyisemmäksi hinnan suhteen, ja samalla tällä osaltaan autettaisiin opiskelijoita, eläkeläisiä, säännöllisesti joukkoliikennettä työmatkoillaan käyttäviä. Tämä koituisi satunnaisesti matkustavienkin hyväksi. Samalla joukkoliikenneyrittäjien kannattavuus paranisi, jos arvonlisäveron poistaminen tai alentaminen toisi lisää matkustajia joukkoliikenneajoneuvoihin. Jos joukkoliikenteen arvonlisävero pudotettaisiin vaikka 5 prosenttiin, ja kun liikenneyrittäjät saavat palautuksen arvonlisäveroista, niin silloin tämä olisi heillä yrittäjien laskelmien mukaan nollatasossa. Jos, kuten aloitteessani tuon esille, arvonlisävero poistettaisiin matkalippujen hinnasta, tämä olisi jo tietty etu joukkoliikenteen harjoittajille. Ja koska joukkoliikenne on erittäin lujasti kilpailtua, alttiina kustannusten nousulle, pitäisin perusteltuna sitä, että joukkoliikenne voisi olla vapautettu arvonlisäverosta.

Tässä tietysti tulevat nämä EU:n säädännöt jälleen kerran ongelmiksi, mutta EU:ssa tiedetään muun muassa Irlannissa olevan jotain saman suuntaista järjestelyä kuin aloitteessani esitän. Tässäkin tulisi nähdä Suomi myös erityisolosuhteitten maana, laajana, harvaanasuttuna maana, jossa joukkoliikenteellä on oltava selkeät edellytykset toimia. Tämä koskee niin busseja kuin myöskin junia.

Ikävä kyllä aina maaseudun junaliikennettä on tahdottu supistaa. Toivottavasti, kun on saatu uudet kiskobussit tähän maahan, voitaisiin pyrkiä myös kehittämään junaliikennettä siten, että junaliikennettä lisättäisiin. Samalla kun on tullut näitä uusia Pendolino-junia yhä enemmän, erityisesti viime syksynä liikenteeseen, on vapautunut perinteistä sinistä pikajunakalustoa. Minusta tätä sinistä pikajunakalustoa ei pidä missään tapauksessa romuttaa. Monien junamatkustajien mielestä, kuten omasta mielestänikin, se on kaikkein parasta vaunukalustoa, jota voidaan suhteellisen edullisin kunnostuksin parantaa ja käyttöikää pidentää. Näkisinkin, että kun pääratojen nopeasta liikenteestä yhä enemmän vapautuu tätä sinistä entistä pikajunakalustoa, niin sitä voitaisiin siirtää myös paikallisliikenteen käyttöön ja lisätä paikallisliikenteen vuoroja.

Väitän, että tarjonta luo kysynnän. Vie oman aikansa ennen kuin tarjonta muuttaa matkustustottumuksia niin, että joukkoliikennettä aletaan käyttää. Muun muassa Lahti—Kerava-oikoradan osalta on sanottu, että vie oman aikansa ennen kuin käyttäjiä yhä enemmän sille siirtyy. Vaikka tämä on näin paljon mainostettu ja tunnettu rata, niin tämänkin kohdalta sanotaan näin. Näkisin, että joukkoliikenteen puolustamiseksi, opiskelijoitten, eläkeläisten, työmatkoja tekevien edun parantamiseksi joukkoliikenteen matkalippujen arvonlisävero tulisi aloitteessani esitetyllä tavalla poistaa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tieteelliset selvitykset ovat osoittaneet, että olen kerran valtiopäivillä aina ollut samaa mieltä ed. Oinosen kanssa. Arvoisa puhemies! Kun valtiopäivät uhkaavat pian päättyä, niin käytän näitten valtiopäivien kiintiön ilmoittamalla olevani samaa mieltä ed. Oinosen kanssa tässä nimenomaisessa asiassa.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Ei myös puhujalla ole mitään tätä ed. Oinosen aloitetta vastaan. Mutta tässä yhteydessä tähdennän myös sitä, että joukkoliikenteen tukemiseen kohdennetut varat liikenne- ja viestintäministeriön kautta ovat olleet aivan liian pienet. Eli erittäin suuri ongelma on tällä hetkellä monilla paikkakunnilla se, että tietyistä taajamista puuttuu kokonaan julkinen liikenne. Tässä tilanteessa on auttanut tietysti jonkin verran nämä kimppakyydit, mutta kun ajatellaan, että näissä kylissä, taajamissa, asuu myös sellaisia henkilöitä, joilla ei ole ajokorttia tai muuten heillä ei ole enää kykyä ajaa autoa, niin näitten palvelujen saaminen on erittäin hankalaa, joten kyllä nyt seuraavan eduskunnan toivoisi — ja uskon myös, koska siellähän on sellainen lausuma — ohjaavan myös joukkoliikenteeseen sinänsä näitä rahoja enemmän ja sitä kautta voivan tukea tätä ostoliikennettä jälleen enemmän.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Kähkönen toi esille asian, joka liittyy tähän aloitteeseeni. Aloitetta valmistellessani en tarkoituksella tähän käsitteeseen "joukkoliikenteen tuki" halunnut puuttua, mutta kun se nyt keskustelussa nousi esille, tuon selvästi esille saman, minkä ed. Kähkönen, että joukkoliikenteen ostotukea, rahoitusta tähän, tulee voida lisätä, vaikka tämä minun aloitteeni menisi läpi, tästä huolimatta.

Jotkut ovat sanoneet, että jos arvonlisävero voitaisiin poistaa joukkoliikenteen matkalippujen hinnoista, niin sitten voitaisiin vähentää joukkoliikenteen ostomäärärahaa. Tätä en hyväksy. Katson, että joukkoliikenteen ostomäärärahaa edelleen tarvitaan, vieläpä entistä enemmän, ja tämän vuoksi en tässä aloitteessani tuohon puuttunut. Katson, että sitä tulee sitten puolustaa muissa yhteyksissä. On selkeät tarpeet ostaa joukkoliikennettä siellä, missä ei reitille muodostu riittävästi matkustajia tai missä linja-auton rahtiliikenteen tulot eivät riitä sitä kattamaan.

Nythän täytyy muistaa, että paitsi että linja-autoliikenne palvelee myös matkustajia asiakkaina, linja-autoyrittäjät pitävät tässä maassa yllä matkahuoltojärjestelmää. Me olemme tottuneet tähän matkahuoltokäytäntöön. Sitä kautta me saamme hyvin kätevästi erilaiset pienlähetykset, kuten myös yrittäjät saavat suuremmatkin määrät lähetyksiä kuljetettua kautta koko maan useihin satoihin nouseviin pisteisiin. Itse asiassa systeemi toimii niin hyvin, että yön aikana illalla lähetetty matkatavara, rahtitavara — rahtitavarahan se on nimeltään — on melkeinpä missä tahansa seuraavana aamuna perillä. Tämä on todella linja-autoliikenteen palvelutoimintaa.

Jos linja-autoliikenteen määrä vähenee, niin myös tämä palvelu on vaarassa heikentyä. Tämä kannattaa ehdottomasti muistaa. Tämä on hyvin tärkeää nimenomaan maaseudulla mutta myöskin kaupungeissa yrittäjien ja ennen kaikkea tavallisten asiakkaitten kannalta. Oikeastaan kansalaisina ei ole tavallisten tavaralähetysten toimittamiseen kovinkaan monia muita järjestelmiä kuin linja-autorahti, ja tämä joukkoliikenne tukee sitä. Yhdessä matkustajaliikenne ja rahdin kuljettaminen muodostavat kokonaisuuden, johon liittyvät matkahuolto- ja linja-autoasemapalvelut. Tämä kokonaisuus tulee säilyttää, ja aloitteellani haluan myös tätä olla vauhdittamassa.

Keskustelu päättyy.