Täysistunnon pöytäkirja 149/2014 vp

PTK 149/2014 vp

149. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2015 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Anne Holmlund /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tunnun olevan tässä jatkuvasti äänessä.

Hallituksen esityksen tavoitteena on saattaa voimaan nykyaikaiset, yhtenäiset ja lainkäytön käytännön tarpeista lähtevät säännökset kansainvälisestä siviili- ja kauppaoikeudesta. Nykyinen laki on niinkin vanha kuin vuodelta 1921.

Kansainvälinen oikeusapu on yhä jokapäiväisempää valtioiden viranomaisten välistä yhteistyötä. Maailman kansainvälistyessä myös tuomioistuinasiat, joissa on kansainvälisiä liittymiä, ovat lisääntyneet. Uusi laki sisältäisi yleiset säännökset oikeusavun antamisesta ja pyytämisestä sekä näiden täydentäviä säännöksiä esimerkiksi asiakirjojen tiedoksiannosta ja todisteiden vastaanottamisesta vieraassa valtiossa. Lakiin ehdotetaan myös otettaviksi säännökset vieraan valtion tuomioistuimen antaman tuomion tai päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta Suomessa. Laki olisi toissijainen: sitä sovellettaisiin, jollei muusta laista, Euroopan unionin lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

Lakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa, että 2.—4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Tässä lyhyesti. — Kiitos.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​